Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-05 LIDERI DF-A U PISMU KOLEGAMA IZ OPOZICIJE DALI ROK DO PETKA DA SE IZJASNE O USLOVIMA DJELOVANJA
Ako nećete sa nama, vraćamo se u Skupštinu
Rok za izjašnjenje do petka: Knežević, Mandić i Medojević Ako nećete sa nama, vraćamo se u Skupštinu Odgovorite da li ste spremni da sa DF-om, po principu ,,bijelog papira”, sjednete za sto i počnete razgovore kako bismo stvari pokrenuli sa mrtve tačke i u najkraćem roku preduzeli zajedničke akcije – poručili su Mandić, Medojević i Knežević Ukoliko se ne obezbijedi konsenzus opozicionih parlamentarnih subjekata za ovaj naš neophodni predlog, preduzećemo unilateralne korake na zaštiti interesa svojih glasača. Prvi među njima biće povratak u Skupštinu – navodi se u pismu
Li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta po­sla­li su ju­če pi­smo opo­zi­ci­o­nim ko­le­ga­ma u ko­me tra­že da se do pet­ka iz­ja­sne o za­jed­nič­kim ak­ci­ja­ma, a ako od­go­vor iz­o­sta­ne, po­sto­ji mo­guć­nost da pre­du­zmu i uni­la­te­ral­ne ak­ci­je kao što je po­vra­tak u cr­no­gor­ski par­la­ment u pu­nom ka­pa­ci­te­tu. Pi­smo čel­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta (DF) do­sta­vlje­no je ju­če pred­stav­ni­ci­ma De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, De­mo­sa, Gra­đan­skog po­kre­ta Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja, De­mo­sa, Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re i ne­za­vi­snom po­sla­ni­ku Alek­san­dru Da­mja­no­vi­ću. Pi­smo su pot­pi­sa­li čla­no­vi Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Mi­lan Kne­že­vić.
– Po­što­va­ne ko­le­ge, na­kon upra­vo za­vr­še­nih lo­kal­nih iz­bo­ra u če­ti­ri op­šti­ne, na ko­ji­ma je još jed­nom de­mon­stri­ra­na sprem­nost DPS-a i nje­go­vih sa­te­li­ta da go­lom si­lom i zlo­u­po­tre­bom dr­žav­nih re­su­ra bra­ne op­sta­nak na vla­sti, po­ka­za­lo se da je za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje opo­zi­ci­je od fun­da­men­tal­ne va­žno­sti za pro­ces smje­ne re­ži­ma i us­po­sta­vlja­nje vla­da­vi­ne pra­va – na­vo­di se u pi­smu čel­ni­ka DF-a, u ko­je je „Dan” imao uvid.
Ka­ko is­ti­ču Man­dić, Me­do­je­vić i Kne­že­vić, na­ža­lost, i de­fi­ni­tiv­no se po­ka­za­lo da sa­mi boj­kot par­la­men­ta, bez dru­gih vi­do­va pri­ti­ska u or­ga­ni­za­ci­ji kom­plet­ne opo­zi­ci­je, ni­je dao oče­ki­va­ni re­zul­tat.
– Ni­ti smo se iz­bo­ri­li za da­tum par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u pri­hva­tlji­vom ro­ku, ni­ti je DPS is­ka­zao bi­lo ka­kvu sprem­nost da se kre­ne u stva­ra­nje de­mo­krat­skog iz­bor­nog am­bi­jen­ta. De­mo­krat­ski front sma­tra da je da­lje in­si­sti­ra­nje na po­te­zi­ma ko­ji su se is­po­sta­vi­li kao po­li­tič­ki ja­lo­vi mo­žda krat­ko­roč­no ko­ri­sno za po­je­di­ne su­bjek­te u opo­zi­ci­ji, ali je du­go­roč­no štet­no u od­no­su na po­tre­be opo­zi­ci­o­nih gla­sa­ča, do­bro­na­mjer­nog ci­vil­nog sek­to­ra i, ge­ne­ral­no, bu­duć­no­sti Cr­ne Go­re – na­vo­di se u pi­smu li­de­ra Fron­ta ko­je ju­če do­sta­vlje­no par­la­men­tar­nim opo­zi­ci­o­nim stran­ka­ma i ne­za­vi­snom po­sla­ni­ku Alek­san­dru Da­mja­no­vi­ću.
Ka­ko su po­ru­či­li, De­mo­krat­ski front ni­je spre­man da pa­siv­no po­sma­tra neo­me­ta­no iži­vlja­va­nje DPS-a i nje­go­vih sa­te­li­ta nad gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re do 2020. go­di­ne.
– I iz tog raz­lo­ga vas po­zi­va­mo da nam u naj­kra­ćem ro­ku, ali naj­ka­sni­je do pet­ka, 8. de­cem­bra, do 12 ča­so­va, od­go­vo­ri­te na vr­lo pro­sto, ali ve­o­ma va­žno pi­ta­nje – da li ste sprem­ni da sa DF-om, po prin­ci­pu ,,bi­je­log pa­pi­ra”, sjed­ne­te za sto i ot­poč­ne­te raz­go­vo­re ka­ko bi­smo stva­ri po­kre­nu­li sa mr­tve tač­ke i u naj­kra­ćem ro­ku pred­u­ze­li za­jed­nič­ke ak­ci­je ko­je bi do­ve­le do is­pu­nje­nja oče­ki­va­nja na­ših po­dr­ža­va­la­ca. Uko­li­ko se ne obez­bi­je­di kon­sen­zus opo­zi­ci­o­nih par­la­men­tar­nih su­bje­ka­ta za ovaj naš, si­gur­ni smo, ra­zu­man, a pri­je sve­ga neo­p­ho­dan pred­log, oba­vje­šta­va­mo vas da će­mo pred­u­ze­ti uni­la­te­ral­ne ko­ra­ke na za­šti­ti in­te­re­sa svo­jih gla­sa­ča. Pr­vi me­đu nji­ma bi­će po­vra­tak u Skup­šti­nu Cr­ne Go­re u pu­nom ka­pa­ci­te­tu – po­ru­či­li su čel­ni­ci DF-a ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je.
Oni su od pred­stav­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, De­mo­sa, Gra­đan­skog po­kre­ta Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja, De­mo­sa, Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re i ne­za­vi­snog po­sla­ni­ka Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća za­tra­ži­li da se kon­kret­no iz­ja­sne.
– Oče­ku­je­mo jed­no­sta­van od­go­vor na pi­ta­nje da li ste sprem­ni za sa­rad­nju kom­plet­ne opo­zi­ci­je ili ne. Iz­o­sta­nak od­go­vo­ra sma­tra­će­mo od­bi­ja­njem na­še ini­ci­ja­ti­ve –is­ta­kli su li­de­ri DF-a.M.V.


Pred­la­žu za­jed­nič­ke ak­ci­je

Pre­ma ocje­ni čel­ni­ka DF-a, od iz­o­stan­ka za­jed­nič­kih ak­ci­ja opo­zi­ci­je naj­ve­ću ko­rist imao je DPS.
– Od iz­bje­ga­va­nja do­dat­nih za­jed­nič­kih ak­ci­ja opo­zi­ci­je po­red boj­ko­ta Skup­šti­ne, kao i po­ku­ša­ja vje­štač­ke mar­gi­na­li­za­ci­je po­li­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je ko­ja da­je sko­ro po­lo­vi­nu opo­zi­ci­o­nih po­sla­ni­ka, naj­ve­ću ko­rist je imao – sa­da je to već i do­ka­za­no – DPS – na­vo­di se u pi­smu li­de­ra DF-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"