Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-11 SUDIJA KOJA SUDI U SLUČAJU „DRŽAVNI UDAR” PREKRŠILA ZAKON
Mugoša sakrila dvije suprugove firme i 40.000 m2 zemlje
Suzana Mugoša Mugoša sakrila dvije suprugove firme i 40.000 m2 zemlje Suzana Mugoša u svom imovinskom kartonu nije navela da je njen suprug Srđan Mugoša vlasnik dvije firme u Podgorici – „Decordom” i „Modis”. „Decordom” je kompanija registrovana za djelatnost nespecijalizovana trgovina na veliko, dok se „Modis” bavi frizerskim i kozmetičkim uslugama Sudija Mugoša u imovinskom kartonu nije pomenula ni da je vlasnica više od 40 hiljada kvadrata zemljišta, što se može vidjeti upoređivanjem podataka ASK i Uprave za nekretnine
Su­di­ja Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci, ko­ja su­di u slu­ča­ju „dr­žav­ni udar”, Su­za­na Mu­go­ša ni­je do­sta­vi­la Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) tač­ne po­dat­ke o svo­joj i imo­vi­ni svo­je po­ro­di­ce. Mu­go­ša u imo­vin­skom kar­to­nu ni­je na­ve­la da je njen su­prug Sr­đan Mu­go­ša vla­snik dvi­je fir­me u Pod­go­ri­ci – „De­cor­dom” i „Mo­dis”, a što se mo­že vi­dje­ti ka­da se upo­re­de po­da­ci ASK i Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS).
„De­cor­dom” je kom­pa­ni­ja re­gi­stro­va­na za dje­lat­nost – „ne­spe­ci­ja­li­zo­va­na tr­go­vi­na na ve­li­ko”. Ba­ve se pro­da­jom svih vr­sta la­mi­na­ta i te­pi­ha, kao i ve­li­kog bro­ja pra­te­će opre­me za en­te­ri­jer.
Dru­ga fir­ma „Mo­dis”, u ko­joj Mu­go­ša ima 20 od­sto vla­sni­štva, ba­vi se dje­lat­no­šću fri­zer­skih i ko­zme­tič­kih sa­lo­na. Ta fir­ma ima pro­sto­ri­je kod Kri­vog mo­sta u Pod­go­ri­ci. Su­di­ja Mu­go­ša u po­da­ci­ma o imo­vi­ni ni­je po­me­nu­la ni da je vla­sni­ca vi­še od 40 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta, što se mo­že vi­dje­ti upo­re­đi­va­njem po­da­ta­ka ASK i Upra­ve za ne­kret­ni­ne.
Pre­ma Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jav­ni funk­ci­o­ne­ri su du­žni da u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni na­ve­du tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke. Ta­ko­đe, du­žni su i da u slu­ča­ju pro­mje­ne po­da­ta­ka iz iz­vje­šta­ja, ko­ji se od­no­se na uve­ća­nje imo­vi­ne pre­ko 5.000 eura, to pri­ja­ve ASK u ro­ku od mje­sec od na­stan­ka pro­mje­ne. Ka­zne za jav­ne funk­ci­o­ne­re, uko­li­ko pre­kr­še za­kon, kre­ću se od 500 do 2.000 eura.
Iako je evi­dent­no da je su­di­ja pre­kr­ši­la za­kon, ne­ma na­zna­ka da su iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je do­sad re­a­go­va­li po tom pi­ta­nju i po­kre­nu­li pre­kr­šaj­ni po­stu­pak.
U po­sljed­njem imo­vin­skom kar­to­nu iz mar­ta ove go­di­ne Mu­go­ša je na­ve­la da je pro­šle go­di­ne pri­ma­la pla­tu od 1.519 eura, što na go­di­šnjem ni­vou iz­no­si 18.229. Po­red osnov­ne pla­te, pri­ja­vi­la je i do­dat­ni mje­seč­ni pri­hod od 676 eura.
Mu­go­ša je i pre­da­vač u Cen­tru za obu­ku u sud­stvu i tu­ži­la­štvu, gdje je u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne ima­la pri­hod od 100 eura.
Su­di­ja je u po­da­ci­ma o imo­vi­ni na­ve­la i da po­sje­du­je ne­po­kret­nu imo­vi­nu – na­sled­stvo – dva sta­na od 70 i 41 me­ta­r kva­drat­ni, ali i po­ro­dič­nu ku­ću od 54 kva­dra­ta.
To, me­đu­tim, ni­je nje­na je­di­na imo­vi­na. U po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne Mu­go­ša se vo­di i kao vla­sni­ca 1/1 (na­sle­đe) još 40.862 kva­dra­ta ze­mlji­šta (li­va­de, šu­me, dvo­ri­šte, pa­šnja­ci...), ko­je ni­je po­me­nu­la ASK u svom po­sled­njem imo­vin­skom kar­to­nu, ka­ko se mo­že vi­dje­ti na saj­tu te dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je.
U svom pret­po­sled­njem imo­vin­skom kar­to­nu Mu­go­ša je pri­ja­vi­la po­sto­ja­nje tog ze­mlji­šta. Ni­je, me­đu­tim, ja­sno za­što to ni­je uči­ni­la i u 2017. go­di­ni.
Su­di­ja je u po­da­ci­ma o svo­joj imo­vi­ni po­me­nu­la i po­kret­nu imo­vi­nu u svom vla­sni­štvu – auto­mo­bil „po­lo”, pro­iz­ve­den 2010. go­di­ne, za ko­ji je na­ve­de­no da je ku­pljen. Tu je i po­tro­šač­ki kre­dit 8.400 eura, ko­ji je Mu­go­ša uze­la u no­vem­bru pro­šle go­di­ne. Mje­seč­na ra­ta za taj kre­dit je 163 eura. Su­di­ja je da­la sa­gla­snost slu­žbe­ni­ci­ma Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je da pri­stu­pe nje­nim ra­ču­ni­ma kod ban­kar­skih i dru­gih fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja.
Njen su­prug Sr­đan Mu­go­ša, pre­ma po­da­ci­ma ASK iz mar­ta ove go­di­ne, po­sje­du­je ku­plje­ni stan od 36 kva­dra­ta, po­ro­dič­nu ku­ću od 93 me­ta­ra kva­drat­na i ze­mlji­šte od oko 3.000 kva­dra­ta, ko­je je ste­kao na­sle­đem. Pi­še da ima i po­kret­nu imo­vi­nu – auto­mo­bil „re­no tvin­go”.
Vl.O.


Odgovori danas

No­vi­nar „Da­na” ju­če je po­ku­šao da stu­pi u kon­takt sa su­di­jom Su­za­nom Mu­go­šom, pre­ko port­pa­rol­ke Vi­šeg su­da Aide Mu­zu­ro­vić. Muzurovićeva je najavila da će odgovore na pitanja Suzani Mugoši dostaviti danas. No­vi­nar „Da­na” ni­je uspio da stu­pi u kon­takt ni sa Sr­đa­nom Mu­go­šom. Žen­ska oso­ba ko­ja se ja­vi­la na zva­nič­ni broj sa­lo­na lje­po­te „Mo­dis”, ni­je zna­la ko je Sr­đan Mu­go­ša, iako se on vo­di kao vla­snik 20 od­sto fir­me ko­ja upra­vlja tim sa­lo­nom lje­po­te.


Iz­vr­šni di­rek­tor fir­me vri­jed­ne mi­li­on

Pre­ma po­da­ci­ma CRPS, su­prug su­di­je Su­za­ne Mu­go­še Sr­đan Mu­go­ša vo­di se i kao iz­vr­šni di­rek­tor i ovla­šće­ni za­stup­nik pod­go­rič­ke kom­pa­ni­je „Pyla”, či­ja dje­lat­nost je „raz­ra­da gra­đe­vin­skih pro­je­ka­ta”. Vla­snik i dru­gi ovla­šće­ni za­stup­nik te fir­me je Ste­van Žar­ko­vić. CRPS bi­lje­ži da je uku­pan ka­pi­tal kom­pa­ni­je „Pyla” 1.240.001 euro.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"