Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-01 IZASLANIK MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA NJEMAČKE ZA JUGOISTOČNU EVROPU KRISTIJAN HELBAH U INTERVJUU ZA „DAN” UKAZAO
Krupne ribe nijesu pod istragama
Helbah Krupne ribe nijesu pod istragama Od centralnog je značaja uspostavljanje profesionalnih i nezavisnih izbornih struktura u koje bi građani, nezavisno od njihove političke naklonosti, imali povjerenje – istakao je Helbah
Po­treb­na je po­li­tič­ka vo­lja za do­sled­no i na cilj fo­ku­si­ra­no spro­vo­đe­nje usvo­je­nih re­for­mi, oci­je­nio je u in­ter­vjuu za „Dan” Kri­sti­jan Hel­bah, iza­sla­nik Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va SR Nje­mač­ke za Ju­go­i­stoč­nu Evro­pu, Tur­sku i čla­ni­ce EF­TA.
On je is­ta­kao da su pred Cr­nom Go­rom ve­li­ki iza­zo­vi jer su da­ljem pro­ce­su pri­dru­ži­va­nja Evrop­skoj uni­ji po­treb­ne te­melj­ne i odr­ži­ve re­for­me.
– Vo­lje­li bi­smo da vi­di­mo po­ja­ča­nu ak­tiv­nost cr­no­gor­skih or­ga­na po pi­ta­nju od­u­zi­ma­nja ne­za­ko­ni­to ste­če­ne imo­vi­ne, bor­be pro­tiv pra­nja nov­ca ili tr­go­vi­ne lju­di­ma. Ta­ko­đe, vi­so­ki dr­žav­ni zva­nič­ni­ci do sa­da su pre­te­žno bi­li po­šte­đe­ni is­tra­ga po pi­ta­nju ko­rup­ci­je – kon­sta­to­vao je Hel­bah.
● Ka­ko ocje­nju­je­te tre­nut­nu po­li­tič­ku si­tu­a­ci­ju u Cr­noj Go­ri?
– Boj­kot par­la­men­ta od stra­ne opo­zi­ci­je, ko­ji tra­je već du­že od jed­ne go­di­ne, do­veo je do in­sti­tu­ci­o­nal­ne kri­ze ko­ja šte­ti funk­ci­o­nal­no­sti par­la­men­tar­nog si­ste­ma, ome­ta po­li­tič­ke re­for­me i uspo­ra­va pro­ces pri­dru­ži­va­nja Evrop­skoj uni­ji. U me­đu­vre­me­nu, po­vra­tak DF-a u par­la­ment je ko­rak na­pri­jed u pra­vom smje­ru, ali fron­to­vi iz­me­đu vla­sti i opo­zi­ci­je, ipak, i da­lje dje­lu­ju tvr­do. Pri­tom, par­tij­sko, to jest po­li­tič­ko pro­cje­nji­va­nje obje stra­ne, igra pre­ve­li­ku ulo­gu. Sma­tram da ne­do­sta­je su­če­lja­va­lje po osno­vu kon­kret­nih i sa­dr­žaj­nih pi­ta­nja. Uz to, pred Cr­nom Go­rom su ve­li­ki iza­zo­vi jer su u da­ljem pro­ce­su pri­dru­ži­va­nja Evrop­skoj uni­ji po­treb­ne te­melj­ne i odr­ži­ve re­for­me.
To je i po vo­lji ve­li­ke ve­ći­ne gra­đa­na Cr­ne Go­re, što bi od svih po­li­tič­kih par­ti­ja tre­ba­lo da bu­de shva­će­no kao oba­ve­za za sa­rad­nju i kom­pro­mis.
● Da li je u pro­te­kloj go­di­ni bi­lo na­pret­ka u obla­sti bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je?
– Sma­tram da je na tom po­lju na­pra­vljen od­re­đe­ni po­mak. Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je i Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la oba­vlja­ju svoj po­sao efek­tiv­ni­je i pro­ak­tiv­ni­je, iz­me­đu osta­log i za­hva­lju­ju­ći ja­ča­nju ka­drov­skih i ma­te­ri­jal­nih re­sur­sa u tim in­sti­tu­ci­ja­ma. Na taj na­čin je po­ja­čan is­tra­žni po­stu­pak, što je re­zul­ti­ra­lo ukla­nja­njem po­je­di­nih in­kri­mi­ni­sa­nih slu­žbe­ni­ka sa jav­nih funk­ci­ja. U bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la po­sta­vljen je te­melj za re­or­ga­ni­za­ci­ju po­li­cij­skih sna­ga Cr­ne Go­re u skla­du sa evrop­skim stan­dar­di­ma, a pre­ko­gra­nič­na sa­rad­nja i sa­rad­nja sa evrop­skim slu­žba­ma kao što je, na pri­mjer, Euro­pol pro­ši­re­na je i po­bolj­ša­na.
Ipak, pri­mje­ću­je­mo de­fi­ci­te, dje­li­mič­no i zna­čaj­ne. U tom smi­slu, vo­lje­li bi­smo da vi­di­mo po­ja­ča­nu ak­tiv­nost cr­no­gor­skih or­ga­na po pi­ta­nju od­u­zi­ma­nja ne­za­ko­ni­to ste­če­ne imo­vi­ne, bor­be pro­tiv pra­nja nov­ca ili tr­go­vi­ne lju­di­ma. Ta­ko­đe, vi­so­ki dr­žav­ni zva­nič­ni­ci do sa­da su pre­te­žno bi­li po­šte­đe­ni is­tra­ga po pi­ta­nju ko­rup­ci­je. Te ne­pra­vil­no­sti i da­lje po­sto­je iako za­ko­ni, dje­li­mič­no, već sa­da do­zvo­lja­va­ju sna­žni­je po­stu­pa­nje. I upra­vo je to pro­blem – po­treb­na je po­li­tič­ka vo­lja za do­sled­no i na cilj fo­ku­si­ra­no spro­vo­đe­nje usvo­je­nih re­for­mi.
● Broj­ne su op­tu­žbe opo­zi­ci­je u ve­zi sa ne­re­gu­la­r­no­šću iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri. Ka­ko to ko­men­ta­ri­še­te?
– Kao pr­vo, že­lim da na­gla­si­ti da je ODI­HR is­hod par­la­men­tar­nih iz­bo­ra odr­ža­nih u ok­to­bru 2016. u Cr­noj Go­ri, kao i sko­ra­šnjih lo­kal­nih iz­bo­ra odr­ža­nih u no­vem­bru 2017. na Ce­ti­nju, u Moj­kov­cu, Pet­nji­ci i Tu­zi­ma, pro­gla­sio is­prav­nim. Nje­mač­ka i Evro­po­ska uni­ja pri­dru­ži­le su se toj ocje­ni. Isto ta­ko, ODI­HR uka­zu­je i na ne­pra­vil­no­sti kao što su ne­do­volj­ni ka­drov­ski ka­pa­ci­te­ti u iz­bor­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, ma­njak tran­spa­rent­no­sti pri fi­nan­si­ra­nju iz­bor­nih kam­pa­nja ili po­je­di­nač­ni pri­ti­sci na bi­ra­če. Na­ve­de­ni ne­do­sta­ci, kao i dru­gi, mo­ra­ju bi­ti uklo­nje­ni.
Usva­ja­nje pre­po­ru­ka OEBS/ODI­HR-a sma­tram vr­lo bit­nim. Vla­da­ju­ća ve­ći­na i opo­zi­ci­ja mo­ra­ju da sa­ra­đu­ju po tom pi­ta­nju, što bi pri­ja­lo i par­la­men­tar­nom pro­ce­su u Cr­noj Go­ri. Od cen­tral­nog je zna­ča­ja us­po­sta­vlja­nje pro­fe­si­o­nal­nih i ne­za­vi­snih iz­bor­nih struk­tu­ra u ko­je bi gra­đa­ni, ne­za­vi­sno od nji­ho­ve po­li­tič­ke na­klo­no­sti, ima­li po­vje­re­nje. Od dr­ža­ve ko­ja se tru­di da na­red­nih go­di­na pri­stu­pi Evrop­skoj uni­ji ta­ko ne­što se mo­že i mo­ra oče­ki­va­ti.
M.VE­ŠO­VIĆ


Sprem­ni za prav­nu po­moć

U ko­jim obla­sti­ma sa­rad­nja Cr­ne Go­re i Nje­mač­ke mo­že bi­ti pro­du­blje­na u go­di­ni pred na­ma?
– Sa­rad­nja iz­me­đu Cr­ne Go­re i Nje­mač­ke je već do­sti­gla zna­ča­jan ni­vo. Uz na­šu po­dr­šku su po­sled­njih go­di­na re­a­li­zo­va­ni mno­go­broj­ni pro­jek­ti, pri­je sve­ga iz obla­sti kri­vič­no­pro­ce­sne re­for­me. Ta po­dr­ška ob­u­hva­ta, iz­me­đu osta­log, i sa­vje­to­va­nje u kri­vič­no­pro­ce­snom pra­vu, pro­gra­me usa­vr­ša­va­nja za prav­ni­ke i pre­ven­ci­ju ko­rup­ci­je u gra­đe­vin­skom i obra­zov­nom sek­to­ru. U pe­ri­o­du od no­vem­bra 2013. go­di­ne do de­cem­bra 2016. go­di­ne, nje­mač­ki prav­ni sa­vjet­nik Mi­ha­el Ha­u­sner po­dr­ža­vao je Mi­ni­star­stvo prav­de Cr­ne Go­re u spro­vo­đe­nju re­for­me iz obla­sti vla­da­vi­ne pra­va u skla­du sa evrop­skim stan­dar­di­ma. U slu­ča­ju da po­sto­ji in­te­res Cr­ne Go­re za na­sta­vak i in­ten­zi­vi­ra­nje sa­rad­nje iz obla­sti vla­da­vi­ne pra­va, Nje­mač­ka je sprem­na da i da­lje pru­ži svo­ju po­dr­šku.
Iz­van po­li­tič­ke sfe­re, raz­voj­ne po­ten­ci­ja­le vi­dim u po­bolj­ša­nju tu­ri­stič­ke i eko­nom­ske pri­stu­pač­no­sti na­ci­o­nal­nih par­ko­va, pri­je sve­ga u eko­nom­ski ma­nje raz­vi­je­ni­jem sje­ve­ru Cr­ne Go­re, na­rav­no uz oprez i u skla­du sa od­go­va­ra­ju­ćim za­ko­ni­ma iz obla­sti za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne. Na ovom po­lju su već an­ga­žo­va­ni sa­vjet­ni­ci iz Nje­mač­ke, ali sma­tram da Cr­na Go­ra ne ko­ri­sti u pot­pu­no­sti šan­se ko­je joj se nu­de. Te­ma za­ga­đe­nja oko­li­ne je spo­je­na s tim. Mo­že se raz­mo­tri­ti ši­ra sa­rad­nja cr­no­gor­skih in­sti­tu­ci­ja sa ak­te­ri­ma nje­mač­ke raz­voj­ne po­mo­ći ra­di po­bolj­ša­va­nja si­tu­a­ci­je sa od­la­ga­njem ot­pa­da i pre­či­šća­va­njem ot­pad­nih vo­da.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"