Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-01 STAV PREDSJEDNIKA SDP-A, CRNE GORE RANKA KRIVOKAPIĆA
Autokrata brutalno gazi institucije
Autokrata brutalno gazi institucije
Pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Cr­ne Go­re Ran­ko Kri­vo­ka­pić is­ta­kao je da je 2017. go­di­nu obi­lje­ži­la du­bo­ka po­li­tič­ka, in­sti­tu­ci­o­nal­na i eko­nom­sko-so­ci­jal­na kri­za ko­joj se, na­ža­lost, ne na­zi­re kraj. At­mos­fe­ra „dr­žav­nog uda­ra” je, ka­ko je po­ru­čio, de­ter­mi­ni­sa­la i po­li­tič­ku i dru­štve­nu kli­mu stva­ra­njem po­god­nog tla za is­po­lja­va­nje ra­di­kal­nih po­li­tič­kih is­ka­za ko­ji su one­mo­gu­ći­li bi­lo ka­kav kon­struk­ti­van epi­log kri­ze – u funk­ci­ji in­te­re­sa gra­đa­na.
– Cilj je bio sa­mo je­dan – da se kroz rat­nu re­to­ri­ku po­dje­la na pa­tri­o­te i iz­daj­ni­ke po­li­tič­ka i dru­štve­na sce­na ra­di­ka­li­zu­je do tač­ke sa ko­je ni­je mo­gu­će po­kre­nu­ti bi­lo ka­kav pro­duk­ti­van i kon­struk­ti­van pri­stup ko­ji bi vo­dio di­ja­lo­gu. Ima­li smo na sce­ni bru­tal­no ga­že­nje in­sti­tu­ci­ja u ci­lju nji­ho­vog svo­đe­nja na obič­na sred­stva u ru­ka­ma jed­ne par­ti­je, od­no­sno jed­nog auto­kra­te či­ja je am­bi­ci­ja ne sa­mo da bu­de vla­snik par­ti­je već i ci­je­le dr­ža­ve. Auto­kra­ti­ja po­sta­je do kra­ja ogo­lje­na i otvo­re­no agre­siv­na, ru­še­ći bez ika­kvog za­zo­ra i ob­zi­ra ba­zič­ne de­mo­krat­ske stan­dar­de – na­veo je Kri­vo­ka­pić.
Po nje­go­vom su­du, vi­še se i ne tru­de da osta­ve uti­sak ma­kar fa­sad­ne ili pri­vid­ne in­sti­tu­ci­o­nal­no­sti, pa je na sce­ni go­lo na­si­lje nad si­ste­mom, Usta­vom i za­ko­ni­ma.
– Kri­mi­na­li­za­ci­jom iz­bor­nog pro­ce­sa uvo­di se na sce­nu i fi­zič­ko na­si­lje, a ne pre­za se ni od otvo­re­nih pri­jet­nji po ži­vot i fi­zič­kog pre­mla­ći­va­nja pro­tiv­ni­ka auto­kra­ti­je. Par­la­ment je obe­smi­šljen i pre­tvo­ren u obi­čan de­kor auto­kra­ti­je, či­me je is­pu­nje­na že­lja auto­kra­te i nje­go­ve be­smi­sle­ne i gro­tesk­ne sin­tag­me o par­la­men­tar­noj dik­ta­tu­ri. Uga­že­ni su i po­ni­že­ne Lje­kar­ska ko­mo­ra i Uni­ver­zi­tet. Jav­ni ser­vis je bru­tal­nim kr­še­njem za­ko­na i zlo­u­po­tre­bom par­la­men­ta na­pad­nut bez ob­zi­ra na ape­le na­ših me­đu­na­rod­nih part­ne­ra, dok su ne­po­dob­ni po Pink stan­dar­di­ma ne­za­ko­ni­to naj­u­re­ni iz Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je. Ukrat­ko, i ono ma­lo ostr­va slo­bo­de što je po­sto­ja­lo vi­še ne po­sto­ji. Te­ško je na­ći bo­lji opis sta­nja si­ste­ma od onog biv­še rek­tor­ke da je na sce­ni „ne­pro­svi­je­će­ni sta­lji­ni­zam” – is­ta­kao je Kri­vo­ka­pić.
Pre­ma ocje­ni li­de­ra SDP-a, u di­je­lu so­ci­o­e­ko­nom­ske si­tu­a­ci­je, stan­dard gra­đa­na je sve go­ri, ne­za­po­sle­nost ra­pid­no ra­ste i na ni­vou je oko 23 od­sto, uda­ra se na naj­ni­že so­ci­jal­ne slo­je­ve kroz po­ve­ća­nje PDV-a, uvo­de se no­vi na­me­ti, po­ve­ća­va­ju ak­ci­ze na go­ri­vo, uki­da­ju se so­ci­jal­ne na­kna­de.
– Rast ko­jim se vlast hva­li je uzro­ko­van za­du­ži­va­njem za auto­put, ko­je je ve­ćeg obi­ma ne­go što je rast BDP, pa je ja­sno da ni ta­kvog ra­sta ne bi ni bi­lo da ne­ma kre­di­ta za auto­put. Rast kroz za­du­ži­va­nje ni­je re­a­lan rast i raz­voj, i na to nam uka­zu­je Svjet­ska ban­ka, ko­ja je ja­sno sa­op­šti­la da je naš mo­del ra­sta neo­dr­živ i da ga prak­tič­no ne­će bi­ti na­kon za­vr­šet­ka pr­ve di­o­ni­ce auto­pu­ta – ocje­nju­je Kri­vo­ka­pić.
Na­gla­sio je da je po­re­ski dug ogro­man i vlast DPS-a je ne­či­nje­njem ili na­mje­rom do­ve­la do utro­stru­ča­va­nja ovog du­ga ko­ji je iz­no­sio oko 777 mi­li­o­na eura pro­šle go­di­ne i po­ve­ćan je sko­ro pet pu­ta u po­sled­njih pet go­di­na.
– Od gra­đa­na uzi­ma­ju nji­ho­vo, a od taj­ku­na ne­će da uzmu što je dr­žav­no i na­rod­no. Te­ret du­go­va ko­ji pri­sti­žu za na­pla­tu u 2018. i 2019. go­di­ni pre­ba­ci­će do­mi­nan­to na gra­đa­ne, zbog to­ga je po­ve­ća­na sto­pa PDV-a sa 19 na 21 od­sto, po­ve­ća­ne ak­ci­ze i broj­ni dru­gi po­re­zi ko­ji će do­ve­sti do da­ljeg pa­da ku­pov­ne mo­ći gra­đa­na i pa­da nji­ho­vog stan­dar­da. S dru­ge stra­ne, po­red po­re­skog du­ga, po­re­zi se sma­nju­ju za krup­ne ka­pi­ta­li­ste i vla­sni­ke ho­te­la sa pet zvje­zdi­ca. Sje­ver dr­ža­ve se ise­lja­va, a vo­do­to­ci uni­šta­va­ju ka­ko bi auto­kra­ta i nje­go­vo okru­že­nje mo­gli od gra­đa­na go­di­šnje da uz­ma­ju mi­li­o­ne od mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na. No­vim Za­ko­nom o ure­đe­nju pro­sto­ra stvo­re­na je osno­va za fi­nal­nu de­va­sta­ci­ju pro­sto­ra – upo­zo­ra­va Kri­vo­ka­pić.
Na­veo je da je u to­ku po­sled­nja fa­za uni­šte­nja po­li­tič­kog si­ste­ma i po­ha­re na­rod­ne imo­vi­ne, što mo­ra bi­ti ala­ram za sve pro­gre­siv­ne sna­ge dru­štva da se su­prot­sta­ve auto­kra­ti­ji i omo­gu­će po­li­tič­ke pro­mje­ne.
– Uvje­ren sam da će upr­kos svim ovim pro­ble­mi­ma i ne­do­volj­noj zre­lo­sti sa­me opo­zi­ci­je na­red­na go­di­na bi­ti go­di­na ka­da će­mo, kao na­ža­lost po­sled­nji na­rod u Evro­pi, smi­je­ni­ti vlast – ka­zao je Kri­vo­ka­pić.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"