Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 STANOVNICI PLAVA, ANDRIJEVICE I BERANA, KOJI SU PRETRPJELI ŠTETE OD ZEMLJOTRESA, OGORČENI NA VLADU
Vlast nas ponižava mizernim obeštećenjima
Arsovićeva pored kuće Vlast nas ponižava mizernim obeštećenjima Osamdesetogodišnja Radojka Arsović iz Vojnog sela kod Plava, kojoj je kuća u zemljotresu znatno oštećena i u kojoj je rizično živjeti, ispričala je da je niko iz Opštine nije posjetio
Vi­jest da će Vla­da ošte­će­ni­ma u ze­mljo­tre­su opre­di­je­li­ti sve­ga de­set od­sto sred­sta­va od pro­ci­je­nje­ne šte­te na­i­šla je na oštru re­ak­ci­ju sta­nov­ni­ka an­dri­je­vič­ke, plav­ske i be­ran­ske op­šti­ne, ko­ji sma­tra­ju da su u pi­ta­nju mi­zer­ni i po­ni­ža­va­ju­ći iz­no­si od ko­jih ne mo­gu sa­ni­ra­ti ni­ti jed­nu pu­ko­ti­nu na objek­tu.
Osam­de­se­to­go­di­šnja Ra­doj­ka Ar­so­vić iz Voj­nog se­la kod Pla­va, ko­joj je ku­ća u ze­mljo­tre­su znat­no ošte­će­na i u ko­joj je ri­zič­no ži­vje­ti, a ko­ju je, na njen za­htjev ob­i­šao no­vi­nar „Da­na”, is­pri­ča­la je da je ni­ko iz Op­šti­ne ni­je po­sje­tio.
– Op­šti­ni sam pod­ni­je­la za­htjev za pro­cje­nu šte­te, ali ko­mi­si­ja kod me­ne do da­nas ni­je do­la­zi­la i ne znam i ho­će li, po­što su u kom­ši­lu­ku bi­li, a me­ne mi­mo­i­šli, pa sum­njam da će do­ći. Zid je, kao što vi­di­te, pu­kao sa spolj­ne stra­ne do kro­va i pri­je­ti da se odvo­ji za­jed­no sa ci­je­lom do­njom stra­nom ku­će ko­ja je već nag­nu­ta. Ču­la sam iz­ja­vu pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća ka­da je re­kao da će sva sta­ra do­ma­ćin­stva, po­go­to­vo sam­ce, obi­ći slu­žbe­ni­ci iz Op­šti­ne, ali kod me­ne za ovih če­ti­ri-pet da­na ni­ko ni­je do­šao. Ja odav­de ne­ću, pa nek me ku­ća pri­ti­sne i ne­ka bi­va šta će bi­ti. A to što će od šte­ta da­va­ti po de­set od­sto, ja ih ra­zu­mi­jem, mo­ra i oni ne­što da uzmu, to nas ni­šta ne iz­ne­na­đu­je. Si­ro­ti­nji si­ro­tinj­ski, a bo­ga­ta­ši­ma što vi­še – pri­ča Ra­doj­ka.
Njen ro­đak is­ti­če da je ko­mi­si­ja u se­lo do­la­zi­la još u pe­tak, dvo­ji­ca čla­no­va, od ko­jih ka­ko mi­sli, je­dan ne ra­di u Op­šti­ni.
– Ob­i­šli su tri no­ve ku­će na ko­ji­ma i ne­ma ošte­će­nja, ali vla­sni­ci su im bo­ga­ta­ši. Po­sma­tra­li su i ne­ke nji­ho­ve ma­nje po­moć­ne objek­te tra­že­ći igdje i jed­nu pu­ko­ti­nu, ma­kar is­pod ste­pe­ni­ca da sli­ka­ju, a ovi­ma ko­ji­ma se ošte­će­nje vi­di još s pu­ta, ni­šta. Re­kli su – do­ći će sju­tra, u su­bo­tu, po­no­vo, pa ih evo ne­ma do­sad – ogor­čen je Ra­doj­kin ro­đak.
Sa­di­ku Ha­san­đe­ka­ju i nje­go­vom bra­tu Ba­li­ji u Mar­ti­no­vi­ći­ma znat­no su, ka­žu, ošte­će­ne po­ro­dič­ne ku­će, a ko­mi­si­ja ni­je do­la­zi­la, ali i ako do­đu i ura­de pro­cje­nu taj iz­nos sa to­li­kim pro­cen­tom ne mo­že bi­ti ni za jed­nu pu­ko­ti­nu, a ka­mo­li da se šte­te sa­ni­ra­ju.
Gu­si­nja­ni La­kić Ba­bo­vić i Slo­bo­dan Bo­jo­vić, ko­ji­ma su ku­će po­naj­vi­še stra­da­le, po­ru­ču­ju da ne zna­ju ni za­što ko­mi­si­je ra­de te po­slo­ve ka­da će one, ka­žu, na­pra­vi­ti vi­še tro­ška ne­go što će se da­ti za odšte­te.
– Odav­no je po­zna­to da je na­rod u svim „zgo­da­ma” i ne­zgo­da­ma ko­la­te­ral­na šte­ta. Ka­da se de­si ka­kva pri­rod­na ne­po­go­da, ovi iz vla­sti se za­bri­nu i obe­ća­ju br­da i do­li­ne, a po­tom za ko­ji dan sve za­bo­ra­ve. Evo i sad Du­ško Mar­ko­vić sa­mo što ne za­pla­ka nad sud­bi­na­ma lju­di ko­ji su pret­pje­li šte­tu u ze­mljo­tre­su, a on­da ona­ko po nje­gov­ski – do­sta je de­set od­sto jer vi­še vje­ro­vat­no ni­je odr­ži­vo, ta­man kao na­kna­de za maj­ke. Ni za šte­tu od lanj­skih po­pla­va ko­je su lju­di­ma pri­či­nje­ne u ve­ćem obi­mu ni cen­ta ni­je da­to. Op­štin­ska ko­mi­si­ja nas obi­đe, na­đe ogrom­ne šte­te i pro­ci­je­ni po­vi­so­ke iz­no­se i na to­me se za­vr­ši. Ne­go, mo­žda nam ta­ko i tre­ba, na­vi­kli su da im se kod ovog na­ro­da sve mo­že, pa ne­ka na­sta­ve ta­ko da ra­de – re­vol­ti­ra­ni su Ba­bo­vić i Bo­jo­vić.
Ogor­če­ni su i u an­dri­je­vič­koj i be­ran­skoj op­šti­ni. Mje­šta­nin Ulo­ti­ne Ra­de Vla­ho­vić sma­tra da se ra­di o kraj­nje po­ni­ža­va­ju­ćem po­te­zu Vla­de i da je to još jed­na po­tvr­da da je sje­ver Cr­ne Go­re pot­pu­no dis­kri­mi­ni­san i za­po­sta­vljen od dr­žav­nih or­ga­na.
– Op­šte­po­zna­to je da lju­di na sje­ve­ru Cr­ne Go­re te­ško ži­ve. I kad vas u ta­ko op­štem si­ro­ma­štvu za­de­si jak ze­mljo­tres, on­da je to rav­no ka­ta­stro­fi. Me­đu­tim, još ve­ća je ka­ta­stro­fa kad Vla­da, u ta­ko te­škoj si­tu­a­ci­ji, iza­đe sa pri­čom da će sa­ni­ra­ti sve šte­te od ze­mljo­tre­sa, pa on­da ka­že – do­bi­će­te sve­ga de­set od­sto od pro­ci­je­nje­ne šte­te. To je pra­va sra­mo­ta, jer mi sa tih de­set od­sto ne mo­že­mo da ura­di­mo ni­šta. Tim pri­je, ka­da se zna da su po­je­di­ne ku­će, usled ja­kog po­tre­sa, po­sta­le opa­sne za sta­no­va­nje. No, ovo je sa­mo još jed­na po­tvr­da da dr­ža­va sta­nov­ni­ke sje­ve­ra tre­ti­ra kao gra­đa­ne de­se­tog re­da – ka­zao je Vla­ho­vić.
Slič­nog mi­šlje­nja je i Dra­go­slav Vu­ki­će­vić iz Be­ra­na ko­ji is­ti­če da se Vla­da svo­jim po­te­zi­ma po­i­gra­va sa lju­di­ma či­je su ku­će ošte­će­ne u ze­mljo­tre­su.
– Da se ze­mljo­tres de­sio u Pod­go­ri­ci ili na pri­mor­ju, Vla­da bi si­gur­no dru­ga­či­je re­a­go­va­la. Ova­ko, kad je sje­ver u pi­ta­nju, po­na­vlja se sta­ra prak­sa. Sum­njam da će i tih de­set od­sto od pro­ci­je­nje­ne šte­te bi­ti is­pla­će­no, jer slič­na si­tu­a­ci­ja je bi­la i za vri­je­me po­pla­va. Ima lju­di ko­ji­ma su po­ne­se­na ima­nja i po­pla­vlje­ne ku­će, a da na ime pre­tr­plje­ne šte­te ni­je­su do­bi­li ni cen­ta. Sve to uka­zu­je da se dr­ža­va sa­mo de­kla­ra­tiv­no za­la­že za rav­no­mjer­ni re­gi­o­nal­ni raz­voj, jer se na sje­ver gle­da kao na pod­ruč­je ko­je je va­žno sa­mo sa eks­plo­a­ta­ci­ju ras­po­lo­ži­vih re­sur­sa od stra­ne taj­ku­na i moć­ni­ka – is­ta­kao je Vu­ki­će­vić.
Vla­da je do­ni­je­la od­lu­ku da će za ošte­će­nja na­kon ze­mljo­tre­sa is­pla­ći­va­ti obe­šte­će­nja od de­set od­sto od pro­ci­je­nje­ne šte­te. Tu in­for­ma­ci­ju po­tvr­di­la je pred­sjed­ni­ca Vla­di­ne ko­mi­si­je za pro­cje­nu šte­ta na­sta­lih od ele­men­tar­nih ne­po­go­da i mi­ni­star­ka bez port­fe­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić. Ka­za­la je da je taj iz­nos mi­ni­ma­lan, zbog če­ga se oče­ku­je da će Vla­da opre­di­je­li­ti i do­dat­na sred­stva za po­moć ugro­že­nim po­ro­di­ca­ma.
Ze­mljo­tres ja­či­ne 5,2 ste­pe­na Rih­te­ro­ve ska­le po­go­dio je 4. ja­nu­a­ra sje­ver­nu re­gi­ju Cr­ne Go­re, sa epi­cen­trom na pla­ni­ni Vi­si­tor kod Pla­va, pri­li­kom če­ga, osim ma­te­ri­jal­ne šte­te, uglav­nom na sta­ri­jim i objek­ti­ma od ka­me­na, ni­ko ni­je po­vri­je­đen.
Ko­mi­si­je za pro­cje­nu šte­ta su na te­re­nu i po za­htje­vi­ma ra­de svoj dio po­sla, ko­ji bi, ka­ko oče­ku­ju iz tih op­šti­na, tre­ba­lo da se za­vr­ši do kra­ja mje­se­ca. N. VU­JA­ČIĆ
D. JO­VO­VIĆ


U Gu­si­nju 450 za­htje­va

Ru­ko­vo­di­lac ti­ma u Gu­si­nju Se­mih Re­dže­pa­gić iz­ja­vio je da su do­sad pri­mi­li oko 450 za­htje­va, po ko­ji­ma će po­stu­pa­ti ko­mi­si­ja od če­ti­ri gru­pe sa po dva čla­na, sa za­dat­kom da sa­či­nja­va­ju za­pi­sni­ke na te­re­nu i uzi­ma­ju či­nje­nič­no sta­nje. Ko­mi­si­ja je, ta­ko­đe, sa­ta­vlje­na od čla­no­va iz Op­šti­ne Gu­si­nje, a pred­me­ti će se sla­ti Vla­di­noj ko­mi­si­ji na da­lje po­stu­pa­nje.


Gra­đa­ni ne­go­du­ju

Za­mje­nik ru­ko­vo­di­o­ca Op­štin­skog ti­ma za pra­će­nje sta­nja od ele­men­tar­nih ne­po­go­da u Pla­vu Mir­za Me­du­nja­nin ka­zao je da je pri­mlje­no oko 1.200 za­htje­va, a da sti­žu no­vi za­htje­vi. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, si­tu­a­ci­ja u Pla­vu je sa­da sta­bil­na.
– For­mi­ra­li smo tri ko­mi­si­je u ko­ji­ma su po je­dan gra­đe­vin­ski in­že­njer, je­dan eko­no­mi­sta i je­dan prav­nik. Ko­mi­si­ja je sa­sta­vlje­na od čla­no­va iz Op­šti­ne, dok iz Vla­de, iako je bi­lo re­če­no, ne­ma ni­kog. Do­sad je pre­gle­da­no oko 150 obje­ka­ta, a do kra­ja mje­se­ca ko­mi­si­ja bi tre­ba­lo da za­vr­ši te svo­je oba­ve­ze. Po toj vla­di­noj od­lu­ci od de­set od­sto na­kna­da od pro­ci­je­nje­nih šte­ta, što re­al­no je­ste mi­zer­no, ziv­ka­ju me gra­đa­ni i iz­ra­ža­va­ju ne­go­do­va­nje. Oni su mi­sli­li da se obo­ga­te od to­ga, po­go­to­vo što se tu pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ma­lo iz­le­tio, ka­zav­ši ka­ko će svi bi­ti obe­šte­će­ni i to od­mah, što se shva­ti­lo i ma­lo obi­la­ti­je. Ali, kad je vi­dio ko­li­ki je broj za­htje­va i ras­po­lo­že­nje je pro­mi­je­nio i sad eto od­lu­ka na de­set od­sto. Lju­di su mo­žda mi­sli­li da će im Vla­da na­pra­vi­ti no­ve ku­će, ali kad se sve vi­di i sni­mi, zna­će se šta i ka­ko, jer ne mo­gu se za šte­te od ze­mljo­tre­sa pri­hva­ta­ti i ošte­će­nja od pri­je de­set, dva­de­set, tri­de­set ili vi­še go­di­na. Što se is­pla­ta ti­če, one se mo­gu oče­ki­va­ti tek na­kon što ko­mi­si­je za­vr­še po­slo­ve i po­ša­lju pred­me­te Vla­di­noj ko­mi­si­ji, što je da­lje nji­ho­va in­ge­ren­ci­ja – re­kao je „Da­nu” Me­du­nja­nin.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"