Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 DELEGACIJA EU DIJELI PLATNENE CEGERE Smanjiti upotrebu plastičnih kesa
De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je (EU) u Cr­noj Go­ri po­di­je­li­će 7.000 ko­ma­da plat­ne­nih ce­ge­ra sta­nov­ni­ci­ma sa pod­ruč­ja pet na­ci­o­nal­nih par­ko­va, u na­stav­ku eko­lo­ške kam­pa­nje „Bu­di šam­pi­on”. Ka­ko su ka­za­li iz De­le­ga­ci­je, dru­gom fa­zom kam­pa­nje, cilj je po­di­ći svi­jest ši­re jav­no­sti o štet­nom uti­ca­ju pla­stič­kih ke­sa na pri­ro­du i čo­vje­ka.
Pod­sje­ća­ju da od ju­la 2017. go­di­ne, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma i Na­ci­o­nal­nim par­ko­vi­ma, spro­vo­de eko­lo­šku kam­pa­nju „Bu­di šam­pi­on”.
– Ge­ne­ral­ni cilj kam­pa­nje je po­di­za­nje svi­je­sti jav­no­sti o po­tre­bi za­šti­te pri­ro­de na­ci­o­nal­nih par­ko­va Cr­ne Go­re. U pr­voj fa­zi ak­tiv­no­sti kam­pa­nje su bi­le usmje­re­ne na pro­ble­me pra­vil­nog od­la­ga­nja ot­pa­da. U dru­goj fa­zi kam­pa­nje, ko­ja će se od­vi­ja­ti u ja­nu­a­ru na­red­ne go­di­ne, cilj je ak­tiv­no­sti­ma po­di­ći svi­jest ši­re jav­no­sti o štet­nom uti­ca­ju pla­stič­nih ke­sa na pri­ro­du i čo­vje­ka, i po­nu­di­ti rje­še­nja ka­ko da sma­nji­mo nji­ho­vu pre­ko­mje­re­nu upo­tre­bu – sa­op­šti­li su iz De­le­ga­ci­je EU.
Na­po­mi­nju da će na po­di­je­lje­nim ce­ge­ri­ma pi­sa­ti slo­gan kam­pa­nje „Ne­ću ke­su! Imam ce­ger”.
– Pred sam po­če­tak eko­lo­ške kam­pa­nje, u av­gu­stu 2017. go­di­ne, spro­ve­de­no je is­tra­ži­va­nje na pod­ruč­ju svih pet na­ci­o­nal­nih par­ko­va Cr­ne Go­re, ko­je je po­ka­za­lo da su pla­stič­ne ke­se glav­ni za­ga­đi­vač pri­ro­de, jer či­ne ve­li­ki dio ot­pa­da ko­jim se na­ru­žu­je i za­ga­đu­je ži­vot­na sre­di­na. Či­nje­ni­ce svje­do­če o te­ži­ni ovog eko­lo­škog pro­ble­ma: u pri­ro­di pla­stič­noj ke­si tre­ba vi­še od 400 go­di­na da se raz­gra­di, spa­lji­va­njem če­ti­ri pla­stič­ne ke­se po­tro­ši se ista ko­li­či­na ki­se­o­ni­ka ko­li­ko čo­vjek po­tro­ši za jed­no­dnev­no di­sa­nje, a u va­zduh sa­go­ri­je­va­njem odu otrov­ni ga­so­vi i te­ški me­ta­li. Pre­ma na­ve­de­nom is­tra­ži­va­nju, po­je­di­nač­no do­ma­ćin­stvo dnev­no pro­sječ­no ko­ri­sti i ba­ci jed­nu pla­stič­nu ke­su. Uko­li­ko se sta­nov­ni­ci i po­sje­ti­o­ci na­ci­o­nal­nih par­ko­va ne su­o­če sa štet­nim po­sle­di­ca­ma ko­je pro­u­zro­ku­ju pla­stič­ne ke­se, vi­zi­ja Na­ci­o­nal­nih par­ko­va Cr­ne Go­re, kao za­šti­će­ne te­ri­to­ri­je sa oču­va­nom pri­ro­dom i va­lo­ri­zo­va­nim tu­ri­stič­kim po­ten­ci­ja­lom, bi­će do­ve­de­na u pi­ta­nje – upo­zo­ri­li su iz De­le­ga­ci­je EU.
Ka­ko po­ja­šnja­va­ju, ve­li­ki pro­ce­nat an­ke­ti­ra­nih (78 od­sto) iz­ra­ža­va sprem­nost da po­dr­ži ini­ci­ja­ti­ve za sma­nje­nje upo­tre­be pla­stič­nih ke­sa uli­va na­du u mo­guć­no­sti rje­ša­va­nja ovo­ga pro­ble­ma.
– Pri­mje­nju­ju­ći pri­mje­re do­bre prak­se iz ze­ma­lja EU, u ko­ji­ma se sve vi­še ko­ri­ste bi­o­ra­zgra­di­vi, plat­ne­ni ce­ge­ri, sa­mo jed­na po­ro­di­ca u to­ku jed­ne go­di­ne mo­že da sma­nji ko­li­či­nu pla­stič­nih ke­sa u pri­ro­di za 365 ko­ma­da. Po­je­di­nač­no, na lo­kal­nom ni­vou to je je­dan od naj­lak­ših na­či­na da se uti­če na po­ve­ća­nje vri­jed­no­sti pri­rod­nog bla­ga na­ci­o­nal­nih par­ko­va, oču­va vri­jed­nost sop­stve­nih ima­nja, tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal, a glo­bal­no sma­nji za­ga­đe­nje i efe­kat sta­kle­ne ba­šte ko­ji tro­še ogra­ni­če­ne re­sur­se – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"