Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 ČLANOVI UDRUŽENJA BORACA RATOVA OD 1990. GODINE CRNE GORE I MOJKOVCA ODALI POČAST JUNACIMA
Simbole slobode i časti sačuvati od zaborava
Simbole slobode i časti sačuvati od zaborava
Rat­nič­ki ge­ni­je Jan­ko Vu­ko­tić i ju­na­ci Moj­ko­vač­ke bit­ke sim­bol su cr­no­gor­skih bo­ra­ca za ko­je slo­bo­da, voj­nič­ka i nacionalna čast, od­bra­na dr­ža­ve i po­moć bra­ći iz Sr­bi­je ni­je­su ima­li ci­je­nu. To je sa­op­štio di­rek­tor Udru­že­nja bo­ra­ca ra­to­va od 1990. go­di­ne Cr­ne Go­re i Moj­kov­ca Ra­dan Ni­ko­lić.
Po­la­ga­njem vi­jen­ca kod spo­me­ni­ka u Moj­kov­cu, čla­no­vi Udru­že­nja su za vri­je­me bo­žić­nih pra­zni­ka oda­li po­čast ju­na­ci­ma Moj­ko­vač­ke bit­ke i Moj­kov­ča­ni­ma pa­lim u ra­to­vi­ma 1991/1999. go­di­ne.
Pred­stav­ni­ci Udru­že­nja su pri­su­stvo­va­li i po­me­nu ju­na­ci­ma Moj­ko­vač­ke bit­ke, ko­ji je u Sa­bor­nom hra­mu Ro­žde­stva Hri­sto­vog u Moj­kov­cu slu­žio epi­skop bu­di­mljan­sko-nik­šić­ki Jo­a­ni­ki­je. Po­men i po­la­ga­nje vi­je­na­ca oba­vlje­no je za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma Srp­skog na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta Cr­ne Go­re, Dru­štva srp­skih do­ma­ći­na iz Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i dru­gih po­li­tič­kih stra­na­ka, udru­že­nja i gra­đa­na Moj­kov­ca.
– No­še­ni pri­mje­rom Vu­ko­ti­ća i ju­na­ka Moj­ko­vač­ke bit­ke, Moj­kov­ča­ni su se po­ka­za­li ju­na­ci­ma i u Dru­gom svjet­skom ra­tu, ali i u otadž­bin­skim ra­to­vi­ma iz 90-ih go­di­na ko­ji su od­ni­je­li ži­vo­te 13 Moj­kov­ča­na, či­ji je spo­me­nik po­di­glo Udru­že­nje u sa­rad­nji sa Op­šti­nom Moj­ko­vac u ne­po­srd­noj bli­zi­ni spo­me­ni­ka ser­da­ru Jan­ku Vu­ko­ti­ću – ka­zao je Ni­ko­lić.
Do­dao je da je u Cr­noj Go­ri otadž­bi­na od­u­vi­jek do­ži­vlja­va­na kao maj­ka, ko­joj je tre­ba­lo ča­sno i bez­re­zer­vno slu­ži­ti, a oda­va­nje po­ča­sti pa­li­ma za otadž­bi­nu bi­la je du­žnost nad du­žno­sti­ma.
– Otadž­bi­ne voj­ni­ka iz 90-ih bi­le su SFRJ i SRJ, dr­ža­ve ko­jih vi­še ne­ma. Ali, u no­vim dr­ža­va­ma, na­sta­lim na nji­ho­vim raz­va­li­na­ma, osta­le su hum­ke pa­lih voj­ni­ka ko­ji za­slu­žu­ju tra­di­ci­o­nal­no uva­ža­va­nje i pra­vo na isti­nu. Na­ža­lost, po na­lo­gu onih istih sna­ga ko­je su iz­vr­ši­le zlo­čin na­sil­nog raz­bi­ja­nja SFRJ i agre­si­je na SRJ, isti­na o ra­to­vi­ma iz de­ve­de­se­tih se u Cr­noj Go­ri iz­da­šno, upor­no i bez­oč­no kri­vo­tvo­ri i na taj na­čin uni­ža­va­ju pa­li bor­ci, po­vre­đu­ju nji­ho­ve po­ro­di­ce i ba­ca lja­ga na Cr­nu Go­ru – is­ta­kao je Ni­ko­lić.
Do­dao je da im ma­ni­fe­sta­ci­jom, spo­me­ni­kom i spo­men-knji­gom, ko­ju je pri­re­di­lo Udru­že­nje, a ko­ja će za de­se­tak da­na iza­ći iz štam­pe u iz­da­va­štvu Knji­žev­ne za­dru­ge Srp­skog na­rod­nog vi­je­ća, oda­ju jav­no pri­zna­nje i bra­ne ih od ne­do­stoj­nih i za­bo­ra­va.
– Bra­ne­ći njih, bra­ni­mo i se­be i svo­je po­tom­stvo i po­ru­ču­je­mo da pa­li za otadž­bi­nu i slo­bo­du ni­je­su pa­li uza­lud bez ob­zi­ra na is­hod bit­ke. Jer dok tra­ju lju­di, tra­ja­će i bor­be za oču­va­nje slo­bo­de, do­sto­jan­stva i dru­gih vri­jed­no­sti ko­je, i ka­da se bit­ka iz­gu­bi, osta­ju u slo­bod­nim lju­di­ma – za­klju­čio je Ni­ko­lić.
Po­ru­čio je da je vri­je­me da Op­šti­na Moj­ko­vac ne­ku od uli­ca, tr­go­va ili jav­nih usta­no­va na­zo­ve ime­nom svo­jih su­gra­đa­na pa­lim u ra­to­vi­ma iz 90-ih go­di­na. Vl.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"