Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 EKOLOŠKI INSPEKTOR PODNOSI ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Sud odlučuje o radu KAP-a
Sud odlučuje o radu KAP-a
Eko­lo­ški in­spek­tor na­re­di­će Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma u ste­ča­ju (KAP) Pod­go­ri­ca pri­ba­vlja­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le za rad u skla­du sa za­ko­nom i pod­ni­je­ti za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv tog pred­u­ze­ća i od­go­vor­nog li­ca u nje­mu, sa­op­šte­no je „Da­nu” iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve. To su nam od­go­vo­ri­li iz Upra­ve, s ob­zi­rom na to da KAP do 1. ja­nu­a­ra ni­je pri­ba­vio in­te­gri­sa­nu do­zvo­lu za rad, ko­ja bi zna­či­la da je rad svo­jih po­stro­je­nja, ko­ji mo­gu ima­ti ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce po ži­vot­nu sre­di­nu, uskla­dio sa pro­pi­si­ma.
Po­ja­šnja­va­ju da su čla­nom 28 Za­ko­na o in­te­gri­sa­nom spre­ča­va­nju i kon­tro­li za­ga­đi­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne, pro­pi­sa­ne ka­zne­ne – pre­kr­šaj­ne od­red­be za prav­na li­ca (ope­ra­te­re) i od­go­vor­na li­ca u prav­nom li­cu ko­je oba­vlja­ju ak­tiv­no­sti bez do­zvo­le Agen­ci­je.
– Eko­lo­ški in­spek­tor će na­re­di­ti pri­ba­vlja­nje do­zvo­le u skla­du sa za­ko­nom i pod­ni­je­ti za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv A.D. Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma u ste­ča­ju i od­go­vor­nog li­ca u prav­nom li­cu. In­spek­tor po­kre­će po­stu­pak pro­tiv okri­vlje­nog i pred­la­že da se okri­vlje­ni ogla­si kri­vim i ka­zni po za­ko­nu. Su­di­ja od­lu­ču­je o vr­sti i vi­si­ni sank­ci­je i od­mje­ra­va i iz­ri­če ka­znu. Shod­no čla­nu 28 za­ko­na, mo­že se po­či­ni­o­cu pre­kr­ša­ja iz­re­ći i za­štit­na mje­ra za­bra­ne vr­še­nja dje­lat­no­sti, što za­vi­si od pro­cje­ne su­di­je. Su­di­ja po­stu­pa po za­htje­vu za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka ko­ji pod­no­si in­spek­ci­ja, pro­cje­nju­je te­ži­nu pre­kr­ša­ja i dru­ge okol­no­sti – po­ja­šnja­va­ju iz in­spek­ci­je.
Iz Upra­ve pod­sje­ća­ju da je pro­gra­mom uskla­đi­va­nja po­je­di­nih pri­vred­nih gra­na sa Za­ko­nom o in­te­gri­sa­nom spre­ča­va­nju i kon­tro­li za­ga­đi­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne sa­či­nje­na li­sta po­stro­je­nja za ko­je se iz­da­je in­te­gri­sa­na do­zvo­la, na ko­joj se na­la­zi i KAP. Ka­ko do­da­ju, Agen­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne do da­nas ni­je iz­da­la in­te­gri­sa­nu do­zvo­lu Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca u ste­ča­ju.
– KAP u ste­ča­ju se u za­kon­skom ro­ku obra­tio Agen­ci­ji, za­htje­vom za iz­da­va­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le. Rje­še­njem Agen­ci­je, za­htjev Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca – u ste­ča­ju a.d. za iz­da­va­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le za rad po­stro­je­nja je od­bi­jen, iz raz­lo­ga što pod­no­si­lac za­htje­va ni­je ope­ra­ter, od­no­sno fi­zič­ko ili prav­no li­ce ko­je, u skla­du sa pro­pi­si­ma, upra­vlja po­stro­je­njem ili ga kon­tro­li­še ili je ovla­šće­no za do­no­še­nje eko­nom­skih od­lu­ka u obla­sti teh­nič­kog funk­ci­o­ni­sa­nja po­stro­je­nja i na či­je ime se iz­da­je in­te­gri­sa­na do­zvo­la. Na rje­še­nje Agen­ci­je, žal­bu dru­go­ste­pe­nom or­ga­nu (Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma) iz­ja­vi­la je kom­pa­ni­ja Uni­prom D.O.O. Nik­šić. U ve­zi sa tim, dru­go­ste­pe­ni or­gan- Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, svo­jim je rje­še­njem po­ni­šti­lo rje­še­nje Agen­ci­je i pred­met vra­ti­lo Agen­ci­ji na po­nov­ni po­stu­pak i od­lu­či­va­nje. Po­stu­pak kod Agen­ci­je je u to­ku – ka­za­li su iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve. A.O.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"