Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-11 FIRMA „MONDAL INDUSTRIJA“ IZ DANILOVGRADA NIJE PROCIJENILA UTICAJ RADA NA ŽIVOTNU SREDINU Inspekcija zabranila gradnju pogona
Eko­lo­ška in­spek­ci­ja za­bra­ni­la je iz­grad­nju po­go­na za pro­iz­vod­nju be­ton­skih ga­lan­te­ri­ja fir­mi „Mon­dal in­du­stri­ja“ iz Da­ni­lov­gra­da jer ni­je spro­ve­la po­stu­pak pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu. Ra­di se o prav­nom li­cu ko­je je u ju­nu 2017. go­di­ne pre­u­ze­lo po­stro­je­nja na lo­ka­ci­ji Bu­rum, ko­ja su u pret­hod­nom pe­ri­o­du pri­pa­da­la fir­me „Vis­so“, či­ji je je­dan od su­vla­sni­ka bio sin biv­še mi­ni­star­ke od­bra­ne Mi­li­ce Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, Ivan Đu­ri­šić.
Iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve su ka­za­li da „Mon­dal in­du­stri­ja“ ni­je za­po­če­la pro­iz­vod­nju.
– Prav­no li­ce „Mon­dal in­du­stri­ja“ ni­je za­po­če­lo pro­iz­vod­nju, već re­mont po­sto­je­ćih po­stro­je­nja. Za­po­če­lo je iz­grad­nju po­go­na za pro­iz­vod­nju be­ton­ske ga­lan­te­ri­je, ta­ko da je, shod­no za­ko­nu, u oba­ve­zi da spro­ve­de po­stu­pak pro­cje­ne uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu kod na­le­žnog or­ga­na. Ka­ko je čla­nom 6 Za­ko­na o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu de­fi­ni­sa­no da no­si­lac pro­jek­ta ne mo­že pri­stu­pi­ti iz­vo­đe­nju pro­jek­ta bez spro­ve­de­nog po­stup­ka pro­cje­ne uti­ca­ja i sa­gla­sno­sti nad­le­žnog or­ga­na na ela­bo­rat o pro­cje­ni uti­ca­ja, eko­lo­ški in­spek­tor je do­nio mje­ru za­bra­ne iz­vo­đe­nja ra­do­va do pri­ba­vlja­nja sa­gla­sno­sti nad­le­žnog or­ga­na na ela­bo­rat o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu – od­go­vo­ri­li su za „Dan“ iz Upra­ve.
Ka­ko na­gla­ša­va­ju, uko­li­ko ta fir­ma do­bi­je sa­gla­snost na ela­bo­rat, eko­lo­ški in­spek­tor će pra­ti­ti spro­vo­đe­nje i re­a­li­za­ci­ju mje­ra iz ela­bo­ra­ta, ko­je će, ka­ko do­da­ju, „Mon­dal in­du­stri­ja“ bi­ti u oba­ve­zi da spro­vo­di.
– Što se ti­če he­mi­ka­li­ja, one su do­ba­vlje­ne u sep­tem­bru 2017. go­di­ne ra­di te­sti­ra­nja fi­nal­nih pro­iz­vo­da. One se ne ko­ri­ste iz raz­lo­ga što pro­iz­vod­nja ni­je po­če­la. Skla­di­šte­nje ovih he­mi­ka­li­ja je bez­bjed­no sa aspek­ta za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, jer se he­mi­ka­li­je na­la­ze u za­tvo­re­nom pro­sto­ru, za­šti­će­ne su od vla­ge i ču­va­ju se pod nad­zo­rom. Shod­no Za­ko­nu o he­mi­ka­li­ja­ma, ovo prav­no li­ce je ušlo u pro­ce­du­ru pri­ba­vlja­nja do­zvo­le za slo­bo­dan pro­met opa­snih he­mi­ka­li­ja kod Agen­ci­je za za­šti­tu pri­ro­de i ži­vot­ne sre­di­ne – na­gla­si­li su iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Na­vo­de da ni­je bi­lo pri­ja­va pro­tiv ove fir­me, s ob­zi­rom na to da, ka­ko do­da­ju, ni­je po­če­la sa pro­iz­vod­njom.
– U pret­hod­nom pe­ri­o­du, dok je ra­di­lo prav­no li­ce DOO „Vis­so“, pri­mlje­na je pri­ja­va od NVO „Pod­gla­vi­ca“, u ko­joj se zah­ti­je­va vr­še­nje in­spek­cij­skog nad­zo­ra zbog za­ga­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne. Eko­lo­ški in­spek­tor je do­nio rje­še­nje ko­jim se na­la­že oba­vlja­nje mje­re­nja uti­ca­ja ra­da po­sto­je­ćih po­stro­je­nja na ži­vot­nu sre­di­nu. Su­bje­kat ni­je po­stu­pio po rje­še­nju eko­lo­škog in­spek­to­ra, zbog če­ga je pro­tiv DOO „Vis­so“ kao prav­nog li­ca i od­go­vor­nog li­ca u prav­nom li­cu pod­ne­sen za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka Su­du za pre­kr­ša­je u Pod­go­ri­ci. Ovaj su­bje­kat nad­zo­ra je i nov­ča­no ka­žnjen. U po­stup­ku ad­mi­ni­stra­tiv­nog iz­vr­še­nja rje­še­nja, a na osno­vu Za­ko­na o in­spek­cij­skom nad­zo­ru, do­ne­sen je za­klju­čak o iz­ri­ca­nju nov­ča­ne ka­zne. Me­đu­tim, DOO „Vis­so“ ni­je po­stu­pio po pred­met­nom za­ključ­ku, zbog če­ga je in­spek­tor pri­stu­pio po­stup­ku pri­nud­ne na­pla­te, pre­ko Po­re­ske upra­ve – ob­ja­sni­li su iz In­spek­ci­je.A.O.Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"