Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-11 EPCG NASTAVILA POLEMIKU SA MILIČKOVIĆEM
Ugalj ne utiče na cijenu struje
Ugalj ne utiče na cijenu struje
Elek­tro­pri­vre­da (EPCG) je za­hval­na svom ma­lom ak­ci­o­na­ru Va­si­li­ju Mi­lič­ko­vi­ću što je, ka­ko su na­ve­li, pri­znao da je ob­ma­nuo jav­nost pod­no­še­njem kri­vič­ne pri­ja­ve, zna­ju­ći da ni­je iz­vr­še­na bi­lo ko­ja pro­tiv­prav­na ili sum­nji­va rad­nja, jer je, ka­ko i sam pri­zna­je, na pret­hod­noj skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra zva­nič­no oba­vi­je­šten da će na­crt ugo­vo­ra o du­go­go­di­šnjoj ku­po­vi­ni uglja od Rud­ni­ka uglja (RUP) bi­ti pred­met na­red­ne sjed­ni­ce skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra kra­jem ja­nu­a­ra. Oni su ta­ko na­sta­vi­li po­le­mi­ku sa Mi­lič­ko­vi­ćem ko­ji je pod­nio VDT-u kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv čla­no­va od­bo­ra di­rek­to­ra i iz­vr­šnog di­rek­to­ra Igo­ra No­ve­lji­ća zbog ugo­vo­ra o snab­di­je­va­nju TE Plje­vlja ugljom.
– Raz­ma­tra­nje ugo­vo­ra na skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra ne pred­sta­vlja, ka­ko ka­že, bje­ža­nje od od­go­vor­no­sti, već upra­vo pri­mje­nu za­ko­na i ga­ran­tu­je za­šti­tu in­te­re­sa svih ak­ci­o­na­ra. Shod­no in­te­re­si­ma, ali i pro­cje­ni uti­ca­ja bi­lo ko­je od­lu­ke na po­slo­va­nje EPCG, ak­ci­o­na­ri mo­gu gla­sa­ti za ili pro­tiv ili čak uko­li­ko su ne­za­do­volj­ni do­ni­je­tom od­lu­kom zah­ti­je­va­ti ot­kup svo­jih ak­ci­ja po tr­ži­šnoj vri­jed­no­sti i ulo­ži­ti svoj ka­pi­tal u ne­ko dru­go pri­vred­no dru­štvo. No i po­red na­šeg po­ja­šnje­nja da se ne ra­di o bi­lo ka­kvom kri­vič­nom dje­lu, Mi­lič­ko­vić opet iz­no­si ne­tač­ne in­for­ma­ci­je ko­je go­vo­re o su­štin­skom ne­po­zna­va­nju ili kraj­nje zlo­na­mjer­no ne­tač­nom tu­ma­če­nju Za­ko­na o pri­vred­nim dru­štvi­ma, Za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma i sta­tu­ta EPCG, ali i ele­men­tar­no ne­po­zna­va­nje fun­ci­o­ni­sa­nja elek­tro­e­ner­get­skog sek­to­ra. Na­i­me, Mi­lič­ko­vić na­vo­di da RUP-u tre­ba omo­gu­ći­ti sa­mo­stal­no po­slo­va­nje na slo­bod­nom tr­ži­štu te da ugalj pro­da­je od 50 do 100 eura po to­ni. Gdje je on­da „za­mi­šlje­na pljač­ka”, ka­ko na­vo­di, da EPCG ku­pu­je ugalj po ci­je­ni od 24 eura po to­ni od RUP-a iako go­di­šnje sa ovom pred­lo­že­nom ci­je­nom šte­di iz­me­đu 1,6 mi­li­o­na i 2,8 mi­li­o­na eura u od­no­su na ci­je­ne ko­je su ra­ni­je va­ži­le do 2017. go­di­ne – pi­ta­li su iz EPCG.
Po­ve­zu­ju­ći ci­je­nu uglja sa ci­je­nom elek­trič­ne ener­gi­je za do­ma­ćin­stva, Mi­lič­ko­vić, ka­ko su na­ve­li, još jed­nom po­ka­zu­je ele­men­tar­no ne­po­zna­va­nje re­gu­la­ti­ve, za­ko­na i tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je, s ob­zi­rom na to da ci­je­na uglja ni na ko­ji na­čin ne­ma uti­ca­ja na ci­je­nu elek­trič­ne ener­gi­je ko­ju pla­ća­ju gra­đa­ni, na ko­ji na­čin sa­mo zbu­nju­je cje­lo­kup­nu cr­no­gor­sku jav­nost za­rad pro­pa­log po­ku­ša­ja ubi­ra­nja sop­stve­nih po­li­tič­kih po­e­na.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"