Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-10 POLICIJE CRNE GORE, ITALIJE I ALBANIJE ZAUSTAVILE MEĐUNARODNU GRUPU KRIJUMČARA DROGE
Dvojica Barana uhapšeni zbog dvije tone marihuane
Zaplijenjena droga Dvojica Barana uhapšeni zbog dvije tone marihuane Gumeni čamac u kojem su se nalazili državljani Crne Gore i državljanin Srbije uočen je i praćen iz helikoptera. Tokom potjere, osumnjičeni su drogu bacili u more
Dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re E.K. i M.S. iz Bara uhap­še­ni su zbog me­đu­na­rod­nog šver­ca ma­ri­hu­a­ne gli­se­ri­ma i gu­me­nja­ci­ma ka Ita­li­ji.
Na mo­ru su u vi­še na­vra­ta za­pli­je­nje­ne oko 2,2 to­ne ma­ri­hu­a­ne, a u jed­noj od tih ak­ci­ja li­si­ce na ru­ka sta­vlje­ne su i dvo­ji­ci dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re. Ak­ci­je za­ple­ne nar­ko­ti­ka vo­di­le su po­li­ci­je Ita­li­je, Al­ba­ni­je i Cr­ne Go­re.
Is­tra­ži­te­lji vje­ru­ju da je plan šver­ce­ra bio da se ne­ko­li­ko to­na ma­ri­hu­a­ne pre­ve­ze u Ita­li­ju pre­ko mo­ra, te da su nar­ko­ti­ci pre­vo­že­ni u ne­ko­li­ko na­vra­ta u ma­njim pa­ko­va­nji­ma.
Po­li­ci­ja je uspje­la da pre­sret­ne vi­še po­šilj­ki to­kom ko­jih je za­pli­je­nje­no ukup­no vi­še od dvi­je to­ne dro­ge, a, pre­ma na­vo­di­ma al­ban­skih me­di­ja, uhap­še­ne su ukup­no 52 oso­be.
Ak­ci­je su po­če­le ka­da je ita­li­jan­ska po­li­ci­ja ne­po­sred­no po­sli­je No­ve go­di­ne za­u­sta­vi­la gli­ser na pu­tu iz Al­ba­ni­je ka Ita­li­ji, na ko­jem je ot­kri­ve­no 76 pa­ke­ta u ko­ji­ma se na­la­zi­lo 1,6 to­na ma­ri­hu­a­ne vri­jed­ne oko 17 mi­li­o­na eura.
U toj ak­ci­ji su uhap­še­na tro­ji­ca Al­ba­na­ca, ko­ji su bi­li na­o­ru­ža­ni auto­mat­skim pu­ška­ma. Šver­ca dro­ge mor­skim pu­te­vi­ma bi­lo je i u no­vo­go­di­šnjoj no­ći, ka­da je ita­li­jan­ska po­li­ci­ja na jed­nom gu­me­nom čam­cu za­pli­je­ni­la još oko 600 ki­lo­gra­ma ka­na­bi­sa, ko­ji se na­la­zio u 40 ruč­no na­pra­vlje­nih pa­ke­ta. Vri­jed­nost te dro­ge je pro­ci­je­nje­na na šest mi­li­o­na eura. U hap­še­nju kri­jum­ča­ra u te dvi­je ak­ci­je, sa ita­li­jan­skom po­li­ci­jom, ak­tiv­no je uče­stvo­va­la i al­ban­ska po­li­ci­ja.
Pre­ma pi­sa­nju al­ban­skih me­di­ja, ta­mo­šnjoj po­li­ci­ji je 6. ja­nu­a­ra sa al­ban­skog po­lu­o­str­va Ka­ra­bu­run po­bje­gao gli­ser u prav­cu cr­no­gor­skih te­ri­to­ri­jal­nih vo­da. Na­kon kon­stant­nog ope­ra­tiv­nog ra­da po­li­ci­ja Al­ba­ni­je, Cr­ne Go­re i Ita­li­je, gli­ser je uočen i za­u­sta­vljen. Po­li­ci­ja sum­nja da je dro­ga tre­ba­la da se iz al­ban­skog pri­mor­skog gra­da Va­lo­na tran­spor­tu­je u Ita­li­ju.
Obal­ska stra­ža je 6. ja­nu­a­ra, oko 13.50, iz he­li­kop­te­ra uspje­la da na­pra­vi snim­ke gu­me­nog čam­ca u ko­jem su se na­la­zi­le tri oso­be i dro­ga. Ka­sni­je se is­po­sta­vi­lo da se ra­di o ma­ri­hu­a­ni u ukup­noj ko­li­či­ni oko 28 ki­lo­gra­ma.
Me­đu oso­ba­ma ko­je su bi­le na gli­se­ru sa dro­gom bi­li su i dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re E.K. i M.S. Sa nji­ma je bio i dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je R.M. Na­vo­di se da su sva tro­ji­ca uhap­še­nih ži­vje­li na re­la­ci­ji Pod­go­ri­ca - Bar.
U ak­ci­ji hap­še­nja al­ban­ska po­li­ci­ja je uklju­či­la svo­ju spe­ci­jal­nu Del­ta je­di­ni­cu, gra­nič­nu po­li­ci­ju, brod „Ori­ku“ i he­li­kop­ter, pre­ni­je­li su al­ban­ski me­di­ji.
Cr­no­gor­ska gra­nič­na po­li­ci­ja je u sa­dej­stvu ko­le­ga­ma iz su­sjed­stva ot­kri­la još je­dan gu­me­njak, ko­ji je po­ku­šao da po­mog­ne pr­vom gli­se­ru. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na“ iz cr­no­gor­skih bez­bjed­no­snih slu­žbi, u is­toj ak­ci­ji su ot­kri­ve­na još 32 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne.
Is­tra­ga o za­ple­ni dro­ge je u to­ku. Bez­bjed­no­sni or­ga­ni sum­nja­ju da su svi ovi slu­ča­je­vi kri­jum­ča­re­nja po­ve­za­ni.
Vl.O.–M.V.P.


Dro­gu ba­ca­li u mo­re

Ka­da je he­li­kop­ter po­čeo da pra­ti sum­nji­ve gli­se­re na ko­ji­ma se na­la­zi­la dro­ga, oni su po­če­li da iz­vo­de ma­ne­vre po mo­ru ka­ko bi ote­ža­li nad­gle­da­nje. To­kom bjek­stva, kri­jum­ča­ri su, pre­ma sum­nja­ma is­tra­ži­te­lja, pa­ko­va­nja sa ma­ri­hu­a­nom ba­ca­li u mo­re. Pre­ma na­vo­di­ma al­ban­skih me­di­ja, in­spek­to­ri sum­nja­ju da je dio nar­ko­ti­ka ko­ji ni­je­su za­pli­je­nje­ni ba­čen u vo­de iz­me­đu Hr­vat­ske i Cr­ne Go­re.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"