Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-11 NA SUĐENJU OPTUŽENIMA ZA „DRŽAVNI UDAR” HITNO SASLUŠAN VJEŠTAK ZA TELEKOMUNIKACIJE PREDRAG BOLJEVIĆ
Telefoni zapečaćeni, a baterije pune
Boljević juče u Skupštini Telefoni zapečaćeni, a baterije pune Vještak je konstatovao da je bez prethodnog punjenja, a nakon deset mjeseci stajanja u depozitu, u jednom od ova dva telefona baterija puna 94 odsto, a u drugom 76 odsto. Odbrana je tražila prekid postupka i određivanje vještačenja koje bi bilo povjereno nekoj specijalizovanoj ustanovi
Advo­ka­ti op­tu­že­nih za pri­pre­ma­nje te­ro­ri­zma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra pret­pro­šle go­di­ne za­tra­ži­li su da se dva te­le­fo­na mar­ke „le­no­vo“ ko­ja su od­u­ze­ta od svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­še Sin­đe­li­ća iz­dvo­je iz spi­sa pre­dme­ta jer ne pred­sta­vlja­ju va­ljan do­kaz u ovom po­stup­ku.
Oni su to pred­lo­ži­li na­kon sa­slu­ša­nja vje­šta­ka za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je Pre­dra­ga Bo­lje­vi­ća, ko­ji je hit­no po­zvan u sud­ni­cu Vi­šeg su­da na­kon što su, na iz­ne­na­đe­nje pri­sut­nih, bez pret­hod­nog pu­nje­nja, uklju­če­ni mo­bil­ni te­le­fo­ni ko­ji su pri­je de­set mje­se­ci za­pli­je­nje­ni od svje­do­ka sa­rad­ni­ka.
Vje­štak Bo­lje­vić je kon­sta­to­vao da je u jed­nom od ova dva te­le­fo­na ba­te­ri­ja pu­na 94 od­sto, a u dru­gom 76 od­sto.
Bra­ni­o­ci su iz­ra­zi­li sum­nju da je ne­ko uzi­mao te­le­fo­ne iz sud­skog de­po­zi­ta i neo­vla­šće­no ih ko­ri­stio na­kon vje­šta­če­nja u apri­lu pro­šle go­di­ne i iz tog raz­lo­ga su na­ja­vi­li pod­no­še­nje kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv N.N. li­ca za uni­šta­va­nje do­ka­za i za­tra­ži­li pre­kid po­stup­ka i vje­šta­če­nje te­le­fo­na od stra­ne spe­ci­ja­li­zo­va­ne usta­no­ve, od­no­sno gru­pe vje­šta­ka.
Vje­štak Bo­lje­vić je na­veo da su pri­li­kom vje­šta­če­nja te­le­fo­ni bi­li pri­klju­čeni na USB kabl i da su isto­vre­me­no pu­nje­ni. Ob­ja­snio je da je mi­je­njan ope­ra­tiv­ni si­stem na te­le­fo­nu pri­li­kom vje­šta­če­nja i da je mo­gu­će da je ta­da do­šlo do pro­mje­ne soft­ve­ra ve­za­nog za pu­nje­nje ure­đa­ja, što je bit­no jer pa­met­ni te­le­fo­ni ne do­zvo­lja­va­ju da se te­le­fo­ni ne pu­ne do fi­zič­kog mak­si­mu­ma pre­ko in­sta­li­ra­nog soft­ve­ra. Bo­lje­vić je ka­zao da je u apri­lu ili ma­ju vra­tio te­le­fo­ne i da se po ga­še­nju te­le­fo­na kod ovog ti­pa ba­te­ri­je gu­bi 2 od­sto mje­seč­no i da je za se­dam mje­se­ci oče­ki­van pad ba­te­ri­je oko 14 od­sto, a da ne bi tre­ba­lo da pre­đe 20 od­sto.
– Ako je soft­ver­ski do­šlo do pro­mje­ne pu­nje­nja, mo­gu­će je da sta­nje ba­te­ri­je bu­de i 94 od­sto po pa­lje­nju, a kod dru­gog te­le­fo­na ko­ji je na 76 od­sto ne­ma ni­ka­kve sum­nje da je to mo­gu­će – ka­zao je Bo­lje­vić.
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić ni­je imao pi­ta­nja za vje­šta­ka jer je iste in­for­ma­ci­je i po­ja­šnje­nja do­bio od svo­jih struč­nih sa­rad­ni­ka.
Advo­kat Du­šan Ra­do­sa­vlje­vić je oci­je­nio da je Bo­lje­vi­ćev is­kaz kon­tra­dik­to­ran jer po dva od­sto ba­te­ri­je za se­dam mje­se­ci zna­či da ni­vo ba­te­ri­je tre­ba da bu­de ba­rem is­pod 90 od­sto.
– To bi zna­či­lo da je ov­dje išla po­tro­šnja ma­nje od je­dan od­sto mje­seč­no, pa mi sad ni­je ja­sno šta je od to­ga tač­no – ka­zao je Ra­do­sa­vlje­vić.
Advo­ka­ti od­bra­ne su sa­op­šti­li da su i i oni kon­sul­to­va­li struč­nja­ke, ko­ji su im re­kli da je Bo­lje­vi­će­vo vje­šta­če­nje ne­mo­gu­će i ne­pri­hva­tlji­vo.
Advo­kat Go­ran Pe­tro­ni­je­vić je pi­tao Bo­lje­vi­ća gdje je za­po­slen, a sud­sko vi­je­će je us­kra­ti­lo od­go­vor na to pi­ta­nje.
Bo­lje­vić je u na­stav­ku ob­ja­šnja­vao da se soft­ver­skom pro­mje­nom mo­že pro­du­ži­ti tra­ja­nje ba­te­ri­je do fi­zič­kog mak­si­mu­ma i da se pri­ka­zu­je 93 od­sto jer je ba­te­ri­ja mo­gla bi­ti pu­nje­na pre­ko 100 od­sto jer se ra­di o fa­brič­kom pri­ka­zi­va­nju pro­cen­ta, što ne od­ra­ža­va sta­nje ba­te­ri­je.
On je is­ta­kao da ne tvr­di da je vr­še­na soft­ver­ska iz­mje­na, već je to na­veo kao mo­guć­nost. On ni­je si­gu­ran da li se mo­že utvr­di­ti ka­da je te­le­fon bio uklju­čen po­sljed­nji put pri­je pa­lje­nja na ovom su­đe­nju jer to za­vi­si od me­ta­faj­lo­va.
Bo­lje­vić je ka­zao da je za utvr­đi­va­nje ni­voa gu­bit­ka ba­te­ri­je eks­pe­ri­men­tom po­treb­no mje­sec da­na.
Op­tu­že­ni Bra­ti­slav Di­kić pi­tao je vje­šta­ka u kom ob­li­ku vra­ća te­le­fo­ne. Bo­lje­vić je na­veo da je do­bio te­le­fo­ne u ko­ver­ti za­pe­ča­će­ne i da ih je ta­ko i vra­tio. Di­kić je uka­zao da su te­le­fo­ni iz­va­đe­ni iz otvo­re­ne ko­ver­te u su­du i pi­tao ko je otva­rao tu ko­ver­tu. Za­tra­žio je da se i nje­go­vi te­le­fo­ni uklju­če i da se utvr­di ni­vo ba­te­ri­je, te da se vi­di da li su za­pe­ča­će­ni.
– Ako ni­su, on­da su kom­pro­mi­to­va­ni kao i ovi – ka­zao je Di­kić.
Na­kon to­ga, sud je od­lu­čio da vje­štak pre­gle­da i ba­te­ri­je dru­gih mo­bil­nih te­le­fo­na. Bo­lje­vić je upa­lio Sin­đe­li­ćev te­le­fon „no­ki­ja C1-01”, ko­ji ni­je u ka­te­go­ri­ji pa­met­nih te­le­fo­na, i ka­zao da je ba­te­ri­ja na mi­ni­mu­mu, na­po­mi­nju­ći da tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da se ra­di o raz­li­či­tim ti­po­vi­ma te­le­fo­na i da se ov­dje ra­di o li­ti­jum­skoj ba­te­ri­ji.
Ta­ko­đe, kon­sta­to­vao je da tri Sin­đe­li­će­va te­le­fo­na ni­je mo­gao da upa­li.
On je na­veo da svi is­pi­ta­ni te­le­fo­ni ima­ju raz­li­či­te ba­te­ri­je od ba­te­ri­ja u te­le­fo­nu „le­no­vo” i da ih za­to ni­je va­lid­no po­re­di­ti.
Pre­da­ti su mu na uvid i te­le­fo­ni od­u­ze­ti od Di­ki­ća. Kon­sta­to­vao je da „sam­sung” i „no­ki­ja 5610” ne mo­gu da se uklju­če. Bo­lje­vić ni­je uspio da upa­li ni Di­ki­ćev „aj­fon”, a Di­kić je uka­zao da se ra­di o pa­met­nom te­le­fo­nu ko­ji je ta­ko­đe mo­rao bi­ti pu­njen to­kom vje­šta­če­nja (pri­ka­čen na USB) i da ne­ma lo­gi­ke da se on uga­sio, a da su te­le­fo­ni „le­no­vo” mo­gli da se upa­le. Bo­lje­vić je ka­zao da se ra­di o in­te­gri­sa­noj ba­te­ri­ji i da ne mo­že da utvr­di ko­ja je ba­te­ri­ja u nje­mu.
Vje­štak je upa­lio „sam­sung ga­lak­si S6” či­ja je ba­te­ri­ja bi­la na če­ti­ri od­sto i re­kao da se ra­di o apa­ra­tu sa in­te­gri­sa­nom ba­te­ri­jom i da bi o ta dva apa­ra­ta mo­gao da se iz­ja­sni na­kon uvi­da u teh­nič­ke spe­ci­fi­ka­ci­je. Op­tu­že­ni Di­kić je po­ja­snio da su „aj­fon” i „sam­sung” na­ba­vlje­ni u lje­to 2016. go­di­ne i da su bi­li 100 od­sto pu­ni to­kom vje­šta­če­nja.
Advo­kat Pe­tro­ni­je­vić je upi­tao da li je mo­gu­će da su ba­te­ri­je na Di­ki­će­vim pa­met­nim te­le­fo­ni­ma iste sna­ge kao na te­le­fo­nu „le­no­vo”, a Bo­lje­vić je ka­zao da je mo­gu­će. On je re­kao da se ne mo­že kon­kret­no iz­ja­sni­ti ka­da je u pi­ta­nju po­tro­šnja ba­te­ri­ja is­klju­če­nog „aj­fo­na” jer on spe­ci­fič­no funk­ci­o­ni­še, a kad se ra­di o „sam­sun­gu” sve za­vi­si od ba­te­ri­je.
Pe­tro­ni­je­vić sma­tra da je oči­gled­no da su te­le­fo­ni „le­no­vo” do­pu­nja­va­ni u me­đu­vre­me­nu jer bi na osno­vu lo­gi­ke vje­šta­ka tre­ba­lo da se upa­le i „aj­fon” i „sam­sung” od­u­ze­ti od Di­ki­ća.
– Ako „le­no­vo” gu­bi dva od­sto, on­da i ovi gu­be dva od­sto. Ako su te­le­fo­ni „le­no­vo” vje­šta­če­ni, on­da su i ovi vje­šta­če­ni –ka­zao je advo­kat Pe­tro­ni­je­vić.
On je imao i do­dat­ni pred­log.
– Ima­ju­ći u vi­du ova­kvo iz­ja­šnje­nje tu­ži­o­ca, a da ne bi­smo odu­go­vla­či­li po­stu­pak kao što to on na­vo­di, mi bi­smo sju­tra da ra­di­mo kao što smo pla­ni­ra­li, a da na­kon sju­tra­šnjeg da­na sud do­ne­se od­lu­ku o po­ten­ci­jal­nom pre­ki­du po­stup­ka do do­bi­ja­nja na­la­za i mi­šlje­nja – ka­zao je Pe­tro­ni­je­vić.
Tu­ži­lac Sa­ša Ča­đe­no­vić je tra­žio da se Sin­đe­li­ću po­ka­žu te­le­fo­ni ko­ji su od­u­ze­ti od Di­ki­ća, kao i te­le­fon ko­ji je on pre­dao or­ga­ni­ma u Sr­bi­ji. Sin­đe­lić je ka­zao da se ra­di o te­le­fo­nu ko­ji je pre­dao Mir­ku Pa­ji Ve­li­mi­ro­vi­ću da ga pre­da Di­ki­ću i da taj ure­đaj ima broj 10. Sud je na­veo da se ra­di o ure­đa­ju ko­ji je od­u­zet od Di­ki­ća. Sin­đe­lić je pre­po­znao i dru­gi te­le­fon i re­kao da se ra­di o te­le­fo­nu ko­ji je on ko­ri­stio. Ča­đe­no­vić je za­tra­žio da se te­le­fon upa­li i da Sin­đe­lić po­ka­že ka­ko je ko­mu­ni­ci­rao pre­ko nje­ga. Teh­nič­ka slu­žba je ob­ja­sni­la da pr­vo mo­ra da se na­pu­ni ba­te­ri­ja. Od­bra­na je tra­ži­la da se te­le­fon pr­vo po­ku­ša upa­li­ti da se vi­di da li je pot­pu­no pra­zan, od­no­sno da li je ne­ko nji­ma ma­ni­pu­li­sao u me­đu­vre­me­nu.Te­le­fon je upa­ljen i bio je na 94 od­sto ba­te­ri­je bez pret­hod­nog pu­nje­nja. Advo­kat Pe­tro­ni­je­vić je tra­žio i da se dru­gi te­le­fon uklju­či i da se utvr­di ka­da su te­le­fo­ni za­pe­ča­će­ni i ko ih je po­sled­nji ko­ri­stio. Uklju­čen je i dru­gi te­le­fon, a ba­te­ri­ja mu je bi­la pu­na 76 od­sto.
– Ne mo­že te­le­fon da sto­ji za­pe­ča­ćen go­di­nu da­na u de­pou, a da ima 94 od­sto ba­te­ri­je. Ta­kva teh­no­lo­gi­ja ne po­sto­ji – is­ta­kao je Pe­tro­ni­je­vić i tra­žio da se te­le­fo­ni iz­dvo­je iz spi­sa pred­me­ta.
On je pred­lo­žio i da se utvr­di ko je i po či­jem na­lo­gu vr­šio ma­ni­pu­la­ci­ju te­le­fo­ni­ma da bi se pod­ni­je­la kri­vič­na pri­ja­va. Tu­ži­lac Kat­nić je ka­zao da ni­ko iz tu­ži­la­štva ni­je ma­ni­pu­li­sao te­le­fo­nom, a da se na­da da od­bra­na ni­je to ra­di­la pre­ko ne­kog iz su­da. On je na­veo da sva­ka­ko ne mo­gu da se spo­re do­ka­zi iz mje­ra taj­nog nad­zo­ra nad tim te­le­fo­ni­ma.
Pe­tro­ni­je­vić je za­tra­žio da se u sud do­ne­su svi te­le­fo­ni iz spi­sa i da se utvr­di da li su pu­nje­ni i na kom ni­vou je ba­te­ri­ja na tim te­le­fo­ni­ma.
Di­kić je ka­zao da su mu te­le­fo­ni od­u­ze­ti pri­li­kom hap­še­nja i da su ta­da pri­klju­če­ni na ra­ču­na­re, a da su im na­kon 17 da­na pri­li­kom vje­šta­če­nja ba­te­ri­je bi­le pot­pu­no pu­ne. On je ka­zao da je dao ši­fre na­kon od­u­zi­ma­nja te­le­fo­na jer ni­je imao šta da kri­je, a da sum­nja da je nji­ma ka­sni­je ma­ni­pu­li­sa­no jer je u nji­ma ka­sni­je vi­dio po­ru­ke i po­dat­ke ko­ji su mu bi­li ne­po­zna­ti i o ko­ji­ma je sa­znao iz op­tu­žni­ce.
Su­đe­nje se na­sta­vlja da­nas.
VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Kat­nić i Sin­đe­lić u istom avi­o­nu, ali bez ko­mu­ni­ka­ci­je

Sa­ša Sin­đe­lić tvr­di da ga ni­ko ni­je tje­rao da do­la­zi na sud. On je na­veo da je do­šao avi­o­nom u Cr­nu Go­ru i da mu je po­tom od­re­đen pri­tvor. Ka­ko je na­veo, u Spe­ci­jal­nom su­du u Be­o­gra­du pri­stao je da ide u Cr­nu Go­ru, a tra­žio je ga­ran­ci­je da ga ni­ko ne­će na­pa­da­ti. To se de­si­lo po do­la­sku Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, ko­ga je vi­dio na aero­dro­mu ka­da je kre­nuo avi­o­nom za Cr­nu Go­ru, a tu su bi­li i spe­ci­jal­ci. On tvr­di i da pri­je su­sre­ta sa Ča­đe­no­vi­ćem i Kat­ni­ćem ni­ka­da u ži­vo­tu ni­je imao po­sla sa dr­žav­nim or­ga­ni­ma Cr­ne Go­re. Sa Kat­ni­ćem, ka­ko tvr­di, ni­je imao kon­tak­ta to­kom pu­to­va­nja.


Peslušan razgovor

Na pred­log tu­ži­o­ca Ča­đe­no­vi­ća, pre­slu­šan je raz­go­vor iz­me­đu Sin­đe­li­ća i Ve­li­mi­ro­vi­ća. Sin­đe­lić je ka­zao da je pri­čao o tom raz­go­vo­ru i ra­ni­je, ka­da je Ve­li­mi­ro­vić bio ner­vo­zan i go­vo­rio i vi­še ne­go što je tre­ba­lo, a da je on po­ku­ša­vao da ga spri­je­či da da­lje pri­ča i da je po­ku­ša­vao da do­bi­je Bra­ti­sla­va Di­ki­ća, te da mu je iro­nič­no po­ru­čio da sa­mi uđu u Skup­šti­nu ako im je do­sad­no. Svje­dok sa­rad­nik je ka­zao da je raz­go­vor sa Ve­li­mi­ro­vi­ćem vo­dio pre­ko spe­ci­jal­nog te­le­fo­na mar­ke „le­no­vo”.
– Tre­ba­lo bi da je sa spe­ci­jal­nih te­le­fo­na oba­vljen raz­go­vor jer sam mu re­kao da me zo­ve pre­ko apli­ka­ci­je, ali ra­di se o to­me da je čo­vjek tvr­do­glav i ja­ko upo­ran. Zvao je na sve mo­je te­le­fo­ne ko­je sam imao – na­veo je Sin­đe­lić.
Advo­ka­ti od­bra­ne su oci­je­ni­li da su „do­ka­zi iz te­le­fo­na” oči­gled­no kom­pro­mi­to­va­ni.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"