Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-11 OSNOVNI TUŽILAC U PODGORICI ZADUŽIO PREDMET PROTIV VELIZARA MARKOVIĆA
Istraga protiv premijerovog brata
Marković i Otašević Istraga protiv premijerovog brata
Spi­si pred­me­ta pro­tiv Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća, bra­ta pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, zbog pri­jet­nji no­vi­na­ru „Da­na” Vla­di­mi­ru Ota­še­vi­ću pro­sli­je­đe­ni su u pod­go­rič­ko Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo. Ka­ko je „Da­nu” po­tvr­đe­no iz Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, pred­met je za­du­žio tu­ži­lac Vu­kas Ra­do­njić.
Is­tra­ga je naj­pri­je po­kre­nu­ta u bje­lo­polj­skom Osnov­nom tu­ži­la­štvu, ali su spi­si pred­me­ta po­tom pro­sli­je­đe­ni u Pod­go­ri­cu jer su po­zi­vi u to­ku ko­jih je brat pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća upu­tio ozbilj­ne pri­jet­nje no­vi­na­ru upu­će­ni iz Pod­go­ri­ce. Tu­ži­lac Ra­do­njić od­mah je po­kre­nuo niz iz­vi­đaj­nih rad­nji, a pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, usko­ro se oče­ku­je i sa­slu­ša­nje Mar­ko­vi­ća, kao i Ota­še­vi­ća.
Mar­ko­vić je pri­je­tio Ota­še­vi­ću u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ko­ji su ima­li 11. sep­tem­bra 2017. go­di­ne. No­vi­nar „Da­na” je po­ku­šao da stu­pi u kon­takt sa Ve­li­za­rom Mar­ko­vi­ćem ka­ko bi pre­ko nje­ga us­po­sta­vio kon­takt sa nje­go­vim bra­tom Ra­do­jem Mar­ko­vi­ćem, či­ja nam je iz­ja­va bi­la po­treb­na. Re­dak­ci­ja „Da­na” htje­la je da od Ra­do­ja Mar­ko­vi­ća do­bi­je ko­men­tar na op­tu­žbe ko­je su na nje­gov ra­čun ta­da iz­ni­je­li iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re zbog pri­jet­nji nji­ho­vim ak­ti­vi­sti­ma.
Ve­li­zar naj­pri­je ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve, na­kon če­ga mu je u 19 ča­so­va i 24 mi­nu­ta pro­sli­je­đe­na SMS po­ru­ka, u ko­joj je pre­ci­zno ob­ja­šnje­no za­što tra­ži­mo nje­go­vog bra­ta. Ja­vio se tek na no­vi po­ziv i upu­tio niz uvre­da i psov­ki, uz pri­jet­nju ubi­stvom.
Na­kon ovog do­ga­đa­ja od Ota­še­vi­ća je od­u­zet mo­bil­ni te­le­fon ra­di vje­šta­če­nja, a Upra­va po­li­ci­je to­kom pr­va dva mje­se­ca is­tra­ge upor­no je od­bi­ja­la za­htje­ve tu­ži­la­štva u Bi­je­lom Po­lju da im do­sta­vi audio-sni­mak ko­ji do­ka­zu­je da je pre­mi­je­rov brat Ve­li­zar Mar­ko­vić pri­je­tio smr­ću no­vi­na­ru „Da­na”. Taj audio-sni­mak na­la­zi se u Ota­še­vi­će­vom te­le­fo­nu ko­ji mu je pod­go­rič­ka po­li­ci­ja od­u­ze­la još 14. sep­tem­bra 2017. go­di­ne po na­red­bi osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Sla­ven­ka Smo­lo­vi­ća.
Umje­sto da do­sta­ve tu­ži­o­cu sni­mak sa pri­jet­nja­ma pre­mi­je­ro­vog bra­ta, iz moj­ko­vač­ke po­li­ci­je su 28. sep­tem­bra upu­ti­li za­htjev tu­ži­o­cu za iz­da­va­nje na­red­be da se tra­ži li­sting ko­mu­ni­ka­ci­ja od ope­ra­te­ra Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma za bro­je­ve te­le­fo­na Vla­di­mi­ra Ota­še­vi­ća i Ve­li­za­ra Mar­ko­vi­ća. Taj za­htjev po­li­ci­ja je upu­ti­la ka­ko bi utvr­di­li da li je 11. sep­tem­bra, ka­da su upu­će­ne pri­jet­nje no­vi­na­ru, uop­šte bi­lo te­le­fon­ske ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu Ota­še­vi­ća i Mar­ko­vi­ća.
Tu­ži­la­štvo je uva­ži­lo taj za­htjev po­li­ci­je, pa je istog da­na (28. sep­tem­bra) pod­ni­je­lo za­htjev su­di­ji za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Bi­je­lom Po­lju za do­no­še­nje na­red­be da se iz­u­zme li­sting ko­mu­ni­ka­ci­ja za dva bro­ja. Istog da­na tu­ži­lac Smo­lo­vić je po­no­vo tra­žio od Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Moj­ko­vac da iz­u­zmu sni­mak pri­jet­nji u pri­su­stvu no­vi­na­ra „Da­na”, ali to ni­je uči­nje­no.M.V.P.


Tran­skript raz­go­vo­ra

No­vi­nar „Da­na”: Ha­lo, ha­lo...
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Ha­lo...
No­vi­nar „Da­na”: Ve­li­za­re, je­ste li Vi? Do­bro ve­če.
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Do­bro ve­če. Ko je?
No­vi­nar „Da­na”: Vla­di­mir Ota­še­vić iz „Da­na”, no­vi­nar. Iz­vi­nja­vam se što zo­vem ova­ko ka­sno. Ne znam je­ste li do­bi­li po­ru­ku od me­ne. Je­ste li vi­dje­li?
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Ne, Vla­di­mi­re, ali, oli pre­stat ti sa tim po­ru­ka­ma vi­še, da ja te­be pi­tam sad?
No­vi­nar „Da­na”: Ve­li­za­re, ja se iz­vi­nja­vam...
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Slu­šaj, Vla­di­mi­re Ota­še­vi­ću! Sa­mo me sa­slu­šaj sad! Do­bro me sa­slu­šaj! Do­bro me sa­slu­šaj! Pro­šli put sam bio pre­ma te­bi iskren i sve sam ti re­kao tač­no.
No­vi­nar „Da­na”: Pa do­bro, evo...
Ve­li­zar Mar­ko­vić: Slu­šaj, slu­šaj! Sa­mo slu­šaj sad do kra­ja. J...te se sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem i Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem i sa gov­na­ri­ma cr­no­gor­skim, a ja sam po­šten gra­đa­nin ove Cr­ne Go­re. Ako će­te se na mo­ja le­đa j..at ova­mo po­li­tič­ki i shva­tat ne­ke stva­ri, ne­moj­te se on­da za­pi­tat za­što je ne­ko ne­ko­ga ubio. Je li ti ja­sno? Je li ti ja­sno, maj­ku ti u p...u j...m? Na­ći ću ja te­be, j....u ti maj­ku u p...u! Mrš, fu­ka­ro jed­na, j...m ti ma­ter u p...u!
No­vi­nar „Da­na” je po­ku­šao da stu­pi u kon­takt sa Ve­li­za­rom Mar­ko­vi­ćem po­ru­kom ko­ju mu je po­slao u 19 ča­so­va i 24 mi­nu­ta, a za­tim se sa njim čuo u 20.02, ka­da je do­šlo do spor­nog raz­go­vo­ra. To sva­ka­ko ne spa­da u „ka­sne noć­ne ča­so­ve”, ka­ko su tvr­dili u DPS-u. Po­što ni­je od­go­va­rao na po­ru­ku, no­vi­nar „Da­na” je po­zvao Mar­ko­vi­ća u 20 ča­so­va, što opet ni­je to­li­ko ka­sno, ni­ti uz­ne­mi­ra­va­ju­će ka­ko je DPS po­ku­šao da pred­sta­vi. O sve­mu ovo­me re­dak­ci­ja „Da­na” po­sje­du­je ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"