Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-10 ARHITEKTA ANDRIJA MARKUŠ UKAZUJE NA DIVLJU GRADNJU U ULICI VIJENAC DANILA KIŠA U BLOKU PET
Na devetospratnici „raste” stan
Na devetospratnici „raste” stan Samo jedan dan pred Božić ove godine, kad je pažnja ljudi smanjena u smislu praćenja nečijih grehova, kad se traži oproštaj za njih, na devetospratnici stambene zgrade u Ulici vijenac Danila Kiša u Bloku pet osvanuo je dodatni grijeh – divlja gradnja desetog sprata u veličini jednog stana, kaže Markuš
Na vr­hu de­ve­to­sprat­ni­ce u Uli­ci vi­je­nac Da­ni­la Ki­ša u Blo­ku pet nedavno je otvoreno ve­li­ko gra­di­li­šte. Ne­po­zna­ti in­ve­sti­tor ozi­dao je zi­do­ve još jed­nog spra­ta za­rad pra­vlje­nja stam­be­nog pro­sto­ra. Ba­ha­tost in­ve­sti­to­ra iza­zva­la je re­volt kod ar­hi­tek­te An­dri­je Mar­ku­ša ko­ji je u ma­ju 2012. go­di­ne pred­lo­žio ini­ci­ja­ti­vu „Za za­šti­tu 48 dje­la ar­hi­tek­tu­re XX vi­je­ka Cr­ne Go­re” pred­la­žu­ći da Blok pet bu­de za­šti­će­no kul­tur­no do­bro.
– Sa­mo je­dan dan pred Bo­žić ove go­di­ne, kad je pa­žnja lju­di sma­nje­na u smi­slu pra­će­nja ne­či­jih gre­ho­va, kad se tra­ži opro­štaj za njih, na de­ve­to­sprat­ni­ci stam­be­ne zgra­de u Uli­ci vi­je­nac Da­ni­la Ki­ša u Blo­ku pet, osva­nuo je do­dat­ni gri­jeh – di­vlja grad­nja de­se­tog spra­ta u ve­li­či­ni jed­nog sta­na. Opro­štaj od ovog gri­je­ha do­bi­će se, kao i do­sad za ta­kve slu­ča­je­ve u istom Blo­ku pet, ne od Bo­ga no od ak­tu­el­ne vla­sti, jer do­sad je isto ta­kva grad­nja u Blo­ku pet op­sta­ja­la kod za­tvo­re­nih očiju par­tij­ski obez­bi­je­đe­nih, a za to za­du­že­nih slu­žbe­ni­ka. Po­sao je tom slu­žbe­ni­ku za­ga­ran­to­van, a ako što još od to­ga za­ra­di – nje­go­va stvar. Ni­je ov­dje stvar sa­mo kraj­nja ne­za­ko­ni­tost, no pot­pu­na si­gu­r­nost svih tih što to ra­de, da kao ov­dje ne­ko ulo­ži oko 30.000 eura –re­kao je Mar­kuš.
Mar­kuš je do­dao da nad­le­žni­ma ni­šta ne zna­či to što je Blok pet pred­lo­žen za po­seb­nu za­šti­tu.
– Ni­šta ov­dje ne zna­či, što se ra­do­vi iz­vo­de bez pro­jek­ta i sta­tič­kog ra­ču­na, što se ne iz­vo­di ve­o­ma nu­žna an­ti­se­i­zmič­na za­šti­ta, to jest, što je vi­dlji­vo, da na uglo­vi­ma zi­do­va ne­ma ar­mi­ra­no­be­ton­skih stu­bo­va, te će to kod pr­vog ozbilj­ni­jeg ze­mljo­tre­sa da pad­ne pro­la­zni­ci­ma na gla­vu. Ni­šta ne zna­či što je Blok pet pred­lo­žen za po­seb­nu za­šti­tu kao zna­čaj­no dje­lo iz na­sle­đa na­še kul­tu­re, ni­šta ne zna­če ni autor­ska pra­va. Ali zna­či što je Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nog na­slje­đa za Blok pet i za dru­ga vri­jed­na dje­la iz na­šeg na­sle­đa od­lo­ži­la da rje­ša­va ta pi­ta­nja dok pri­vat­ni bi­znis, kao u ka­kvom „bu­vlja­ku gra­đe­vi­nar­stva”, ne is­ko­ri­sti te pro­sto­re za dru­ge na­mje­ne, po pra­vi­lu od škol­ski neo­bra­zo­va­nih no­vo­pe­če­nih bi­zni­sme­na, ko­ji ne zna­ju da mo­gu da gra­de, ali zna­ju da sa­ču­va­ju na pri­mjer „Pi­ka­so­vu sli­ku” na zi­du – po­ru­ču­je Mar­kuš. N.S.


Se­kre­ta­ri­jat: Po DUP Blo­k pet za­bra­nje­na nad­grad­nja zgra­da

In­for­ma­ci­je oko grad­nje na de­ve­to­sprat­ni­ci u Blo­ku pet tra­ži­li smo od Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne.
Od njih smo tra­ži­li in­for­ma­ci­ju da li je in­ve­sti­tor ko­ji je po­di­gao sprat na vr­hu de­ve­to­sprat­ni­ce tra­žio od Se­kre­ta­ri­ja­ta gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, te uko­li­ko je­ste, ka­da mu je ona iz­da­ta. Ta­ko­đe, pi­ta­li smo i da li je za ovaj dio Blo­ka pet mi­je­njan de­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan ko­jim bi bi­la do­zvo­lje­na nad­grad­nja po­sto­je­ćih stam­be­nih zgra­da, te uko­li­ko ni­je mi­je­njan DUP, da li su oba­vi­je­sti­li in­spek­cij­ske or­ga­ne zbog ne­le­gal­ne grad­nje u ovoj uli­ci.
Iz Se­kre­ta­ri­ja­ta je sa­op­šte­no da su sva pi­ta­nja ko­ja se od­no­se na iz­grad­nju ili re­kon­struk­ci­ju obje­ka­ta u Pod­go­ri­ci, bez ob­zi­ra da li se ra­di o grad­nji sa gra­đe­vin­skom do­zvo­lom ili bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le, u nad­le­žno­sti Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
– Va­že­ćim DUP-om Blok pet ni­je pred­vi­đe­na mo­guć­nost nad­grad­nje po­sto­je­ćih stam­be­nih zgra­da. Evi­den­ci­ja pod­ni­je­tih za­htje­va i iz­da­tih gra­đe­vi­skih do­zvo­la na ni­vou Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Glav­nog gra­da vo­di se na osno­vu po­da­ta­ka o in­ve­sti­to­ru, pa je neo­p­hod­no pre­ci­zi­ra­ti po­dat­ke, u ci­lju kon­kre­ti­za­ci­je od­go­vo­ra. Svi in­spek­cij­ski or­ga­ni ra­de u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti, a uskla­du sa Za­ko­nom o in­spek­cij­skom nad­zo­ru i dru­gim re­le­vant­nim pro­pi­si­ma – po­ru­ču­ju iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"