Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-11 ZDENKA POPOVIĆ (DEMOKRATE) PODSJETILA SEKRETARA ZA PLANIRANJE DA SE O ISTOM RAZLIČITO IZJAŠNJAVA
Markoviću, ne postoje dvije istine
Popović Markoviću, ne postoje dvije istine
Od­bor­nik De­mo­kra­ta Zden­ka Po­po­vić upi­ta­la je nad­le­žne iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ka­da su go­vo­ri­li isti­nu - da li pri­je po­la go­di­na ka­da su tvr­di­li da će, uko­li­ko se pri­mje­ni od­lu­ka Ustav­nog su­da ko­jom je van prav­ne sna­ge sta­vlje­no 142 plan­ska do­ku­men­ta, bi­ti za­u­sta­vlje­na sva in­ve­sti­ci­o­na ak­tiv­nost ili sa­da ka­da tvr­de da ne po­sto­ji bi­lo ko­ja pre­pre­ka za re­a­li­za­ci­ju ve­li­kog in­ve­sti­ci­o­nog ci­klu­sa ko­ji je po­kre­nu­la grad­ska upra­va.
– Naj­ma­nje sam oče­ki­va­la da će „ne­ko” iz Se­kre­te­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra ga­ze­ći stru­ku, sve pro­fe­si­o­nal­ne stan­dar­de i lič­no do­sto­jan­stvo lju­di ko­ji vo­de ovaj se­kre­te­ri­jat za­rad jef­ti­nih po­li­ti­kant­skih po­e­na po­ku­ša­ti da po­le­mi­še ne sa mnom već sa ne­spor­nim za­kon­skim rje­še­nji­ma i od­lu­kom Ustav­nog su­da. Pri­je sve­ga, da je taj „ne­ko” u pra­vu i go­vo­ri isti­nu pot­pi­sao bi se da ja i gra­đa­ni Pod­go­ri­ce zna­mo ko to bra­ni ne­što što je neo­d­bra­nji­vo ko­ri­ste­ći se ne­i­sti­na­ma i ma­ni­pu­la­ci­ja­ma. Da­nas ka­že­te „ne­ma pre­pre­ka za in­ve­sti­ci­je”, a sa­mo pri­je šest mje­se­ci se u iz­ja­šnje­nju se­kre­ta­ra mo­glo pro­či­ta­ti „da će se u pot­pu­no­sti za­u­sta­vi­ti sva­ka in­ve­sti­ci­o­na ak­tiv­nost, na­ro­či­to re­a­li­za­ci­ja ve­ćeg bro­ja ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta ko­ji su od ne­mjer­lji­vog zna­ča­ja za sve gra­đa­ne Pod­go­ri­ce”. Pa se po­mi­nju ure­đaj za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da, iz­grad­nja ju­go­za­pad­ne obi­la­zni­ce i ve­li­ki broj ka­pi­tal­ne i put­ne in­fra­struk­tu­re. Da­kle, ovo ni­sam kon­sta­to­va­la ja, ne­go slu­žba na če­lu sa se­kre­ta­rom (Oli­ve­rom) Mar­ko­vi­ćem – na­vo­di Po­po­vić.
Po­po­vić na­vo­di da je ne­spor­na či­nje­ni­ca da je Ustav­ni sud sta­vio van prav­ne sna­ge 142 plan­ska do­ku­men­ta pri­je šest mje­se­ci i to na ini­ci­ja­ti­vu Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.
– To se la­ko da pro­vje­ri­ti i za­to ču­di za­što ob­ma­nju­je­te jav­nost? Se­kre­tar Mar­ko­vić je u iz­ja­šnje­nju kon­sta­to­vao da ova 142 plan­ska do­ku­men­ta po­kri­va­ju pre­ko 70 od­sto te­ri­to­ri­je ur­ba­nog di­je­la Pod­go­ri­ce. Za­to, ako sa­da tvr­di­te dru­ga­či­je, pi­tam, ka­da ste go­vo­ri­li isti­nu, pri­je po­la go­di­ne ili sa­da? Se­kre­ta­ri­jat je mo­rao po­štu­ju­ći za­ko­ne Cr­ne Go­re i od­lu­ku Ustav­nog su­da upo­zo­ri­ti gra­do­na­čel­ni­ka da ne smi­je da otva­ra gra­di­li­šta ako ne­ma za­kon­skog osno­va, od­no­sno plan­ske do­ku­men­ta­ci­je. Sva­ko ko pro­fe­si­o­nal­no, struč­no i ne­pri­stra­sno ra­di svoj po­sao ne bi do­zvo­lio da gra­do­na­čel­nik bu­de ne­le­gal­ni ili di­vlji gra­di­telj, ali, na­ža­lost, vi ste se sta­vi­li u slu­žbu po­li­ti­ke a ne stru­ke – ka­že Po­po­vić.
Zden­ka Po­po­vić ka­že da je tač­no da se po no­vom Za­ko­nu o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji obje­ka­ta iz­grad­nja objek­ta vr­ši na osno­vu pri­ja­ve gra­đe­nja.
– Da bi grad­nja bi­la do­zvo­lje­na mo­ra po­sto­ja­ti va­že­ća plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja. Isti je slu­čaj i ka­da se ra­di o gra­đe­nju slo­že­nih in­ži­njer­skih obje­ka­ta gdje je po­treb­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la. Uosta­lom, do­bi­li ste smjer­ni­ce od Mi­ni­star­stva da pri­stu­pi­te iz­ra­di no­vih pla­no­va u skla­du sa za­kon­skim od­red­ba­ma po­štu­ju­ći pro­ce­du­re. Do da­nas to ni­ste ura­di­li. Osje­će­te li ma­kar i ma­lo od­go­vor­no­sti zbog raz­voj­ne blo­ka­de gra­da jer, pod­sje­ćam, ve­li­ki dio DUP-ova ko­ji je po­vu­čen je iz­ra­đen za vri­je­me va­šeg man­da­ta –po­ru­ču­je Po­po­vić se­kre­ta­ru.
N.S.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"