Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-11 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA ĐORĐE SUHIH POTVRĐUJE DA KASNE SA PROPISIMA
Nema odluka potrebnih za legalizaciju
Suhih Nema odluka potrebnih za legalizaciju Glavni grad je do 14. decembra prošle godine bio u obavezi da donese odluke, što nije učinio
Gra­đa­ni Pod­go­ri­ce ko­ji ima­ju ne­le­gal­ne kuće mo­gu se pri­ja­vlji­va­ti za le­ga­li­za­ci­ju ali ka­ko Glav­ni grad ni­je do­nio od­lu­ku o ko­mu­na­li­ja­ma ne mo­gu zna­ti ko­li­ko će pla­ti­ti za taj pro­ces.
Od­lu­ka o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje grad­skog ze­mlji­šta i Od­lu­ka o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te su bi­le pred­lo­že­ne za sjed­ni­cu grad­skog par­la­men­ta 21. de­cem­bra 2017. go­di­ne ali su po­vu­če­ne iz pro­ce­du­re na pred­log svih skup­štin­skih rad­nih ti­je­la jer ni­je do­sta­vljen ma­te­ri­jal o ko­jem bi se ras­pra­vlja­lo. Obje od­lu­ke pro­šle su jav­nu ras­pra­vu ali ni­je za­vr­šen iz­vje­štaj po tim ras­prava­ma ni­ti se sa­mim tim od­lu­či­lo o pri­mjed­ba­ma ko­jih je bi­lo mno­go.
Ne­u­sva­ja­njem ovih od­lu­ka Glav­ni grad je pro­bio rok osta­vljen svim lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma za nji­ho­vo do­no­še­nje, a to je 60 da­na od stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta. Ovo za­kon­sko rje­še­nje stu­pi­lo je na sna­gu 14. ok­to­bra, što zna­či da je Glav­ni grad do 14. de­cem­bra pro­šle go­di­ne bio u oba­ve­zi da do­ne­se od­lu­ke, što na kra­ju ni­je uči­nio.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Glav­nog gra­da Đor­đe Su­hih na­vo­di da se kra­jem ja­nu­a­ra, po­čet­kom fe­bru­a­ra mo­že oče­ki­va­ti sjed­ni­ca grad­skog par­la­men­ta na ko­joj bi se mo­gle na­ći ove dvi­je od­lu­ke.
– Od­lu­ke ni­je­smo ima­li sprem­ne za de­cem­bar­sku sjed­ni­cu grad­skog par­la­men­ta i zbog to­ga su ski­nu­te sa de­nev­nog re­da. Kra­jem ja­nu­a­ra ili po­čet­kom fe­bru­a­ra bi tre­ba­la da bu­de sjed­ni­ca pa će se one naj­vje­ro­vat­ni­je na­ći na njoj. Ako se to us­pi­je spro­ve­sti, ra­ču­na­mo na do­sta ve­li­ka sred­stva ka­d je u pi­ta­nju le­ga­li­za­ci­ja bes­prav­nih obje­ka­ta. Ba­ra­ta se sa ci­from da ima oko 20.000 bes­prav­nih obje­ka­ta. Pi­ta­nje je ko­li­ko je ta ci­fra tač­na, ali je si­gur­no da ih ima do­sta – na­veo je Su­hih.
Su­hih po­tvr­đu­je da Glav­ni grad ka­sni sa do­no­še­njem Od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objekte.
– Sa do­no­še­njem od­lu­ke ka­sni­mo u smi­slu jer je to tre­ba­lo ra­ni­je ura­di­ti. U sva­kom slu­ča­ju, tre­ba­lo bi je što pri­je do­ni­je­ti i pru­ži­ti gra­đa­ni­ma mo­guć­nost da le­ga­li­zu­ju objek­te. Na­ža­lost, to ne zna­či da će sve bi­ti pri­hva­će­no i da će od­ziv gra­đa­na bi­ti ve­li­ki, ali ono što je do nas mo­ra­mo ura­di­ti – na­vo­di Su­hih.
Da je pla­ni­ra­no da se obje od­lu­ke usvo­je na pr­voj sjed­ni­ci grad­skog par­la­men­ta po­tvr­đe­no je i u Se­kre­ta­ri­ja­tu za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra na či­jem je če­lu Oli­ver Mar­ko­vić. Iz Se­kre­ta­ri­ja­ta na­vo­de da su obje od­lu­ke pro­šle jav­nu ras­pra­vu, te da je u to­ku iz­ra­da iz­vje­šta­ja o jav­noj ras­pra­vi ko­ji će na saj­tu Glav­nog gra­da bi­ti ob­ja­vljen 15. ja­nu­a­ra.
– Pla­ni­ra­no je da obje od­lu­ke bu­du usvo­je­ne na pr­voj na­red­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne. Na­i­me u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, Od­lu­ka o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, će bi­ti pro­sli­je­đe­na Vla­di na da­va­nje sa­gla­sno­sti, a na­kon do­bi­ja­nja na­ve­de­ne sa­gla­sno­sti ona će bi­ti do­sta­vlje­na Skup­šti­ni Glav­nog gra­da na usva­ja­nje. Od­lu­ka o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te, bi­će pro­sli­je­đe­na Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, pri če­mu će na­kon do­bi­ja­nja sa­gla­sno­sti bi­ti do­stva­lje­na Skup­šti­ni Glav­nog gra­da – na­vo­de iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.
Oni do­da­ju da ne­ma po­sle­di­ca zbog ne­do­no­še­nja od­lu­ka u za­ko­nom pro­pi­sa­nom ro­ku.
– Ne­ma po­sle­di­ca zbog nji­ho­vog ne­do­no­še­nja u za­kon­skom ro­ku ima­ju­ći u vi­du da je od­red­ba­ma čla­na 239 stav 5 Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta pro­pi­sa­no da će se do uskla­đi­va­nja od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta pri­mje­nji­va­ti va­že­ća od­lu­ka – po­ru­ču­ju iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.
N.S.


Sti­glo 65 ne­pot­pu­nih za­htje­va

Iz Se­kre­ta­ri­ja­ta na­vo­de da im je do 31. de­cem­bra 2017. go­di­ne pod­ni­je­to 65 za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta.
– Svi za­htje­vi pod­ni­je­ti su bez neo­p­hod­ne do­ku­men­ta­ci­je (ela­bo­ra­ta pre­mje­ra iz­ve­de­nog sta­nja iz­gra­đe­nog objek­ta i do­kaza o za­bi­lje­žbi po­sto­ja­nja objek­ta u ka­ta­star­skoj evi­den­ci­ji), a pod­no­si­o­ci za­htje­va po­zva­ni su da ih do­pu­ne. Na­kon do­pu­ne, za­htje­vi ko­ji is­pu­nja­va­ju za­ko­nom pro­pi­sa­ne uslo­ve bi­će upu­će­ni u da­lju pro­ce­du­ru, pri če­mu vla­sni­ci bes­prav­nih obje­ka­ta ima­ju rok od 120 da­na, za do­sta­vu za­ko­nom pro­pi­sa­ne do­ku­men­ta­ci­je u skla­du sa čla­nom 158 – na­vo­de iz Se­kre­ta­ri­ja­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"