Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-10 PREDATE IZBORNE LISTE ZA IZBORE 4. FEBRUARA U BERANAMA
U trci po tri koalicije, partije i grupe građana
Predstavnici liste Zdravo Berane U trci po tri koalicije, partije i grupe građana
Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji Be­ra­ne ju­če su za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u toj op­šti­ni, na ko­ji­ma će se bi­ra­ti 35 od­bor­ni­ka, li­ste pre­da­li ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne“, ko­ju či­ne SNP, De­mo­krat­ski front, Srp­ska stran­ka – dr Mi­lo­van Živ­ko­vić i Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra, za­tim sa­vez DPS, So­ci­jal­de­mo­kra­te i Bo­šnjač­ka stran­ka, pod na­zi­vom „Be­ra­ne po­bje­đu­je – Mi­lo Đu­ka­no­vić – DPS, SD i BS“, kao i ko­a­li­ci­ja SDP–De­mos pod ime­nom „ SDP – De­mos – dr Ra­do­van Asa­no­vić“. Li­ste su do­sta­vi­li i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, URA – „Pr­va je URA - dr Dra­gan La­bu­do­vić – Be­ra­ne za sve“ i ne­za­vi­sne li­ste gra­đa­na „Ri­ječ“ Ve­li­mi­ra Ba­ta Đu­ri­ši­ća i Grupa građana Zorka Brakočević - Napredno Berane.
Iz­bor­nu li­stu za be­ran­ske iz­bo­re si­noć je uoči is­te­ka ro­ka pre­da­la i Stran­ka prav­de i po­mi­re­nja –„Be­ra­ne za prav­du”. Pet minuta prije ponoći, predata je građanska lista „Glas naroda za Berane”.
Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re, u bi­rač­ki spi­sak za lo­kal­ne iz­bo­re u op­šti­ni Be­ra­ne za­ka­za­ne za 4. fe­bru­ar upi­sa­no je 23.775 bi­ra­ča. Iz Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je su sa­op­šti­li da je za pre­da­ju li­ste tre­ba­lo da se pri­ku­pi naj­ma­nje 191 pot­pis po­dr­ške.
No­si­lac li­ste ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne“ je ak­tu­el­ni gra­do­na­čel­nik Dra­go­slav Šće­kić, a sli­je­de: Ra­do­ji­ca Živ­ko­vić, dr Mi­lo­rad Mag­de­li­nić, Da­ni­je­la Mar­ko­vić, Mar­ko La­le­vić, Bo­ris Bo­ri­čić, dr Mi­lo­van Živ­ko­vić, Vi­da Iva­no­vić, Dar­ko Bu­ba­nja, Go­ran Ki­ko­vić, Mi­lo­sa­va Pa­u­no­vić, Vla­dan Fo­lić, Pe­tar La­bu­do­vić, Je­le­na Bo­žo­vić, Slo­bo­dan Bo­ban Ve­ljić, Ste­fan No­vo­vić, Alek­san­dra L. Bar­jak­ta­ro­vić, Da­li­bor Ka­stra­to­vić, Mi­lan Ra­le­vić, Mi­lo Paj­ko­vić, Vu­ko To­do­ro­vić, Ja­sna Kne­že­vić, Mi­lo­rad Đu­kić, dr Dra­žen Bo­jo­vić, Ran­ka To­mo­vić, Bo­ris Buć­ko­vić, Vla­di­mir La­ban, Ra­doš Ma­li­šić, Mi­le­na Do­bra­ši­no­vić, Na­da Sof­tić, Iva­na Ra­de­vić, Dra­gan Drob­njak, Želj­ko Gro­zda­nić, Mi­li­ca Ra­čić i Mla­den Bar­jak­ta­ro­vić.
Šće­kić je na­kon pre­da­je li­ste iz­ja­vio da je ubi­je­đen da će ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne“ od­ni­je­ti ubje­dlji­vu po­bje­du na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.
Li­stu ko­a­li­ci­je DPS–SD–BS pred­vo­di­će pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra DPS-a Bog­dan Fa­tić. Po­red nje­ga, na li­sti su: Dra­ško Do­šljak, Bu­di­mir Da­be­tić, Zu­hra Ha­dro­vić Sre­ten Lu­to­vac, Sa­ša Pe­šić, Mi­lu­tin Muj­ko Go­lu­bo­vić, Li­di­ja Klja­jić, Onur Ba­ba­ić, Re­šid Re­ško Adro­vić, Erol Ras­to­der, Spo­men­ka Đa­lo­vić, Žar­ko Ra­i­če­vić, Bra­ni­slav Jo­kić, Bog­dan Jok­si­mo­vić, Na­ta­ša Mi­jo­vić, Vu­ka­din Bo­žo­vić, Dra­ga­na De­le­vić, Ve­se­lin Dra­go­vić, Ra­de Čan­trić, Alek­san­dar Sa­ša Ba­bo­vić, Ra­doš Ra­i­če­vić, De­jan Ćo­rac, Emi­ra No­va­lić, Vlaj­ko Ra­do­vić, Da­li­bor Šće­kić, Mi­ro Ne­dić, Ema Ra­mu­so­vić, Fa­hru­din Fa­ka Der­vi­še­vić, Aida Ra­mu­so­vić Jo­van­če­vić, Mu­rat Re­dže­pa­gić, Va­nja Ra­i­če­vić, Ve­se­lin­ka Fe­mić, Vla­di­mir Ja­šo­vić i Ma­ri­ca Đu­ri­šić.
Fa­tić je oci­je­nio da je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta u sa­rad­nji sa svo­jim pro­gram­ski srod­nim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma sa­sta­vi­la po­bjed­nič­ku od­bor­nič­ku li­stu .
Na če­lu li­ste Be­či­će­vih De­mo­kra­ta na­la­zi se Go­ran Fo­lić, a sli­je­de: No­vi­ca Ob­ra­do­vić, Vla­di­mir Đa­ko­vić, Mi­li­ca La­bu­do­vić, Mi­lun Rmuš, Mar­tin Klja­jić, Rat­ko Ar­so­vić,Ta­ma­ra Ke­njić, Bo­žo Pre­mo­vić, Mir­ko Ba­bić, Mi­lan Le­kić, Je­le­na To­mo­vić, Ra­de Po­po­vić, Ra­do­slav Še­ku­la­rac, Jan­ko Sta­vlje­nić, Lji­lja­na Ma­slo­va­rić, Da­ni­lo Ra­le­vić, Igor Asa­no­vić,To­mi­slav Šće­kić, Ma­ri­ja Kne­že­vić, Mar­ko Vu­ki­će­vić, Je­le­na Ba­šić, De­jan Jo­vo­vić, Ga­vro Le­kić, Ra­do­i­ca Ba­kić, Sne­ža­na Še­ku­la­rac, Va­len­ti­na Bu­ga­rin, Ne­boj­ša Ba­bo­vić, Mi­lić Ra­de­vić, Dmi­tar Ne­na­do­vić, Ja­dran­ka To­mo­vić, Vu­ji­ca Ja­njić, Mi­lo­van Oro­vić, Dra­ga­na Sa­i­čić i Bo­ja­na Bu­la­to­vić.
Alek­sa Be­čić je sa­op­štio da su na li­sti ime­na lju­di ko­ji ni­je­su bi­li od­bor­ni­ci.
No­si­lac li­ste ko­ji je do­sta­vi­la URA je dr Dra­gan La­bu­do­vić, a sli­je­de: So­nja Đu­kić Ša­rić, Jak­ša Dra­go­vić, Mir­ja­na Da­šić, Er­net Sken­de­ro­vić, Ne­djelj­ko Ja­nić, Ka­ta­ri­na Ka­stra­to­vić, Ivan De­le­vić, Mi­lo­van Mi­ko Vu­kić, Ka­ta­ri­na Ra­i­če­vić, Ra­de Da­be­tić, Ve­sko De­le­vić, Ra­do­van Ra­le­vić, Ra­dun Vu­jo­vić, Zo­ra­na Ko­stić, Ra­do­van Oj­da­nić, Vla­dan Kuč, Ve­li­zar Je­vrić, Fa­dil Ja­ša­ro­vić, Ta­tja­na Ako­vić, Ste­fan Ka­stra­to­vić, Je­le­na Rmuš, De­jan Vu­lić, Mi­li­ca D. La­bu­do­vić, La­zar Le­kić, Na­da Obre­no­vić, De­jan Oto­vić, Ra­de Ra­do­va­nić, Alek­san­dra Vu­jo­vić, Go­ran To­mo­vić i Ma­ri­ja­na Dra­go­vić.
Na Ne­za­vi­snoj li­sti gra­đa­na „Ri­ječ“, či­ji je no­si­lac Ve­li­mir-Ba­to Đu­ri­šić, biv­ši od­bor­nik ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”, na­la­zi se 25 kan­di­da­ta. Po­red Đu­ri­ši­ća, na li­sti su: Bi­lja­na Jok­si­mo­vić, Ne­nad Bu­la­to­vić, Vu­ka­šin Ra­di­vo­je­vić, Iva­na Ra­le­vić, Želj­ko Ma­rin­ko­vić, Ivi­ca Se­ku­lić, Bla­go­je Vuk­sa­no­vić, Zo­ra­na Lu­to­vac, Mi­ro­slav Go­lu­bo­vić, Ste­fan Še­ku­la­rac, Dar­ko Šće­kić, Alek­san­dar Ra­le­vić, Sa­nja Đu­ri­šić, Ve­se­lin Pe­trić, Žar­ko Jan­ko­vić, Man­ci­ka Uze­lac, Ra­do­van Bar­jak­ta­ro­vić, Ili­ja Ba­kić, Ve­li­mir Jok­si­mo­vić, Zo­ri­ca Ra­le­vić, Slo­bo­dan Đu­ri­ča­nin, La­zar Đu­ri­šić, Go­ran Ga­ro­vić i Dra­gi­ša Ra­ko­vić.
D.J.

SDP i De­mos po­no­sni na raz­li­či­to­sti

Iz ko­a­li­ci­je SDP–De­mos ju­če su sa­op­šti­li da taj sa­vez pred­sta­vlja od­go­vor gra­đan­skih i na­pred­nih Be­ra­na na sve ne­ga­tiv­no­sti ko­je su se de­ša­va­le u tom gra­du u pro­te­kle tri de­ce­ni­je.
– Kroz že­lju da gra­đan­ske par­ti­je ko­nač­no do­bi­ju šan­su da po­ka­žu ko­li­ko umi­ju, oku­pi­li smo se svje­sni svih pro­ble­ma u ko­ji­ma se naš grad na­la­zi. Sa jed­ne stra­ne ima­mo po­ha­ru od stra­ne DPS-a i sa­te­li­ta sa dr­žav­nog a ra­ni­je i lo­kal­nog ni­voa, a sa dru­ge pri­lič­no ne­spo­sob­nu lo­kal­nu vlast, ko­ja ni­je ri­je­ši­la sko­ro ni­jed­no bit­no ži­vot­no pi­ta­nje u pro­te­kle če­ti­re go­di­ne, če­sto prak­ti­ku­ju­ći prak­su DPS-a u zlo­u­po­tre­bi jav­nih re­sur­sa – na­veo je no­si­lac li­ste i pred­sjed­nik OO SDP-a Mir­ko Pa­vi­će­vić.
On je do­dao da je nje­go­va li­sta sa­sta­vlje­na od do­ka­za­nih i pre­po­zna­tih lju­di, po­no­snih na sve svo­je raz­li­či­to­sti, ko­ji že­le da se raz­voj Be­ra­na za­sni­va na ra­du i mar­lji­vo­sti, a ne na po­li­tič­koj po­dob­no­sti, sa bi­lo ko­je adre­se da do­la­zi.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"