Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-11 PREMA DECEMBARSKOM ISTRAŽIVANJU CEDEMA, NAJVIŠE GLASOVA NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA IMAĆE PREDSJEDNICI DPS-A I DEMOKRATA
Glavni favoriti Đukanović i Bečić
Đukanović i Bečić Glavni favoriti Đukanović i Bečić Prvi put, anketom CEDEM-a o predsjedničkim izborima obuhvaćeni su i visokokotirani Milica Pejanović Đurišić i Marko Milačić, za koje 25,9, odnosno 16,5 odsto građana smatra da su najbolji kandidati za šefa države
Naj­ve­ći broj cr­no­gor­skih gra­đa­na sma­tra da su li­de­ri De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) i De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Mi­lo Đu­ka­no­vić i Alek­sa Be­čić naj­bo­lji kan­di­da­ti na pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va (CE­DEM).
Ta ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja ju­če je pred­sta­vi­la is­tra­ži­va­nje spro­ve­de­no od 10. do 27. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, u ko­jem su uče­stvo­va­la 1.004 is­pi­ta­ni­ka.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca CE­DEM-a Mi­le­na Be­šić ka­za­la je da naj­ve­ći broj gra­đa­na sma­tra da su Đu­ka­no­vić i Be­čić naj­bo­lji kan­di­da­ti na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma.
- Da je Mi­lo Đu­ka­no­vić naj­bo­lji kan­di­dat na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma sma­tra 39,7 od­sto gra­đa­na, da je to Alek­sa Be­čić sma­tra 30,1 od­sto is­pi­ta­ni­ka, a sli­je­de Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić sa 25,9 od­sto, Du­ško Mar­ko­vić sa 25,5 od­sto i Dri­tan Aba­zo­vić sa 19 od­sto – sa­op­šti­la je ju­če Be­ši­će­va na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u PR cen­tru u Pod­go­ri­ci.
An­ke­tom CE­DEM-a o pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma pr­vi put su ob­u­hva­će­ni Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić i Mar­ko Mi­la­čić, za ko­je 25,9 od­sto, od­no­sno 16,5 od­sto gra­đa­na, sma­tra da su naj­bo­lji kan­di­da­ti za še­fa dr­ža­ve
Pre­ma ri­je­či­ma Mi­le­ne Be­šić, na pi­ta­nje ka­ko bi gla­sa­li ako bi opo­zi­ci­ja na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma ima­la za­jed­nič­kog kan­di­da­ta, a vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja kan­di­do­va­la Mi­la Đu­ka­no­vi­ća 34,3 od­sto gra­đa­na od­go­vo­ri­lo je da bi gla­sa­lo za Đu­ka­no­vi­ća, a za je­din­stve­nog kan­di­da­ta opo­zi­ci­je (ko­ji ni­je ime­no­van) 28,8 od­sto, dok 20,8 od­sto gra­đa­na ne bi gla­sa­lo, a 16,1 od­sto ni­je si­gur­no.
– Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo i da gla­sa­či opo­zi­ci­je sna­žnom ve­ći­nom po­dr­ža­va­ju za­jed­nič­kog kan­di­da­ta – ka­za­la je Be­ši­će­va.
In­te­re­sant­no je da pre­ma an­ke­ti CE­DEM-a od opre­di­je­lje­nih bi­ra­ča DF-a 65,6 od­sto po­dr­ža­va Be­či­ća kao kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Od opre­di­je­lje­nih bi­ra­ča SNP-a 61,7 od­sto je sa­op­šti­lo da po­dr­ža­va Be­či­ća kao pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta.
Ka­da je u pi­ta­nju rej­ting par­ti­ja, naj­ve­ću po­dr­šku, kao u ra­ni­jem is­tra­ži­va­nju, uži­va De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta sa 39,9 od­sto po­dr­ške, a sli­je­de De­mo­kra­te sa 21,3 od­sto i De­mo­krat­ski front (DF) sa 13 od­sto.
– Bit­no je na­gla­si­ti da De­mo­kra­te i De­mo­krat­ski front bi­lje­že rast po­dr­ške u od­no­su na jun – is­ta­kla je Be­ši­će­va.
Pre­ma an­ke­ti CE­DEM-a, SNP ima 4,5 od­sto po­dr­ške, SDP 3,9 od­sto, SD, De­mos i po­kret URA po 3,5 od­sto, BS 2,7 od­sto, a sli­je­de LPCG, Po­zi­tiv­na, Cr­no­gor­ska, Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra, DSCG, DUA, AA FOR­CA i HGI.
Be­ši­će­va je ka­za­la da su gra­đa­ne pi­ta­li i da li je DPS na ne­dav­no odr­ža­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ko­ri­stio ve­li­ki broj ne­do­zvo­lje­nih rad­nji, ka­ko tvr­di opo­zi­ci­ja.
– Ve­ći je broj gra­đa­na ko­ji sma­tra­ju da je DPS po­bi­je­dio na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ko­ri­ste­ći ne­do­zvo­lje­ne me­to­de, njih 41 od­sto,  u od­no­su na one ko­ji sma­tra­ju da je po­bje­da bi­la po­šte­na, 27,6 od­sto, dok 31,5 od­sto gra­đa­na ne­ma stav o tom pi­ta­nju – sa­op­šti­la je Be­ši­će­va.
Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da pri­sta­li­ce opo­zi­ci­je ogrom­nom ve­ći­nom sma­tra­ju da je DPS po­bi­je­dio na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ko­ri­ste­ći ne­do­zvo­lje­na sred­stva.
– Na pi­ta­nje da li Cr­na Go­ra tre­ba da bu­de čla­ni­ca Evrop­ske uni­je 62,2 od­sto gra­đa­na je od­go­vo­ri­lo da tre­ba, dok 21,4 od­sto sma­tra da ne tre­ba. Za­ni­mlji­vo je da je u od­no­su na jun pro­šle go­di­ne po­ve­ćan ste­pen po­dr­ške član­stvu u EU, i to sa 56,1 od­sto na 62,2 od­sto – re­kla je Be­ši­će­va.
Go­vo­re­ći o po­dr­šci član­stvu u NA­TO-u, ona je na­ve­la da se bi­lje­ži po­rast po­dr­ške i da je 42,5 od­sto gra­đa­na za taj voj­ni sa­vez, njih 38,8 od­sto sma­tra da Cr­na Go­ra ne tre­ba da bu­de čla­ni­ca tog sa­ve­za, a stav ne­ma 18,7 od­sto is­pi­ta­nih.
Be­ši­će­va je ka­za­la da je u od­no­su na jun za­do­volj­stvo ra­dom Vla­de u po­ra­stu sa 28,3 od­sto na 33,8 od­sto.
– Ka­da je u pi­ta­nju po­vje­re­nje u in­sti­tu­ci­je, obra­zov­ni si­stem uži­va naj­ve­će po­vje­re­nje gra­đa­na sa 53,2 od­sto, dok Cr­no­gor­ska pra­vo­slav­na cr­kva (ka­non­ski ne­pri­zna­ta.prim.aut) ima naj­ma­nje po­vje­re­nje sa 23,4 od­sto. U od­no­su na jun 2017.go­di­ne, u po­ra­stu je po­vje­re­nje u sve in­sti­tu­ci­je, osim Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve – na­ve­la je Be­ši­će­va.M.V.


Za EU, SAD i Ru­si­ju

Ka­ko je sa­op­šti­la Be­ši­će­va, is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da Cr­na Go­ra u spolj­noj po­li­ti­ci naj­vi­še tre­ba da se osla­nja na EU, što sma­tra 34,3 od­sto gra­đa­na, 21,5 od­sto mi­sli da se tre­ba osla­nja­ti na Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve, a 20,1 od­sto sma­tra da se tre­ba osla­nja­ti na Ru­si­ju.
– Sa iz­u­zet­kom bi­ra­ča Gra­đan­skog po­kre­ta URA i SDP-a, opo­zi­ci­o­ni gla­sa­či sma­tra­ju da Cr­na Go­ra uglav­nom tre­ba da se osla­nja na Ru­si­ju – ka­za­la je Be­ši­će­va.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"