Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-11 POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE GENCI NIMANBEGU PRIMIO FRANCUSKOG POSLANIKA FREDERIKA PETIJA
Podržati integracije
Sa jučerašnjeg sastanka Podržati integracije
Pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i pred­sjed­nik Gru­pe pri­ja­telj­stva sa Fran­cu­skom Gen­ci Ni­man­be­gu sa­stao se sa po­sla­ni­kom pred­stav­nič­kog do­ma fran­cu­skog par­la­men­ta Fre­de­ri­kom Pe­ti­jem, is­ti­ču­ći da dvi­je ze­mlje tre­ba da ja­ča­ju sa­rad­nju. Ka­ko se na­vo­di, Pe­ti bo­ra­vi u Cr­noj Go­ri u sklo­pu zva­nič­ne po­sje­te ze­mlja­ma Bal­ka­na.
– In­for­mi­šu­ći go­sta o na­pret­ku u pro­ce­su EU in­te­gra­ci­je, Ni­man­be­gu je ka­zao da se u Cr­noj Go­ri re­for­me, iako na­iz­gled te­ške i za­htjev­ne, kva­li­tet­no spro­vo­de, te da Cr­na Go­ra sta­bil­no na­pre­du­je ka član­stvu u Uni­ji. On je ka­zao i da se ak­tu­el­no ja­ča­nje de­ma­go­ških i de­sni­čar­skih sna­ga i dis­kur­sa mo­že pre­va­zi­ći sna­žni­jom eko­nom­skom po­dr­škom Uni­je ze­mlja­ma za­pad­nog Bal­ka­na, ko­ja bi pa­žnju i ener­gi­ju usmje­ri­la na raz­voj, a po stra­ni osta­vi­la ne­ga­tiv­ne tren­do­ve – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ka­ko je oci­je­nje­no to­kom sa­stan­ka, na bi­la­te­ral­nom pla­nu i da­lje po­sto­ji ve­li­ki pro­stor za una­pre­đe­nje sa­rad­nje Cr­ne Go­re i Fran­cu­ske, a po­seb­no je neo­p­hod­no ra­di­ti na pri­vla­če­nju ve­ćeg bro­ja fran­cu­skih in­ve­sti­to­ra.
– Po­sla­nik Pe­ti, kao pred­stav­nik fran­cu­ske ise­lje­nič­ke za­jed­ni­ce iz 16 dr­ža­va cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe, me­đu ko­ji­ma je i Cr­na Go­ra, iz­ra­zio je za­do­volj­stvo zbog su­sre­ta sa pred­sjed­ni­kom Gru­pe pri­ja­telj­stva sa par­la­men­tom Fran­cu­ske u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i is­ka­zao in­te­re­so­va­nje za ja­ča­nje do­brih od­no­sa dvi­ju dr­ža­va, če­mu će sa svo­je po­zi­ci­je da­ti pu­ni do­pri­nos – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Pe­ti je ka­zao i da šan­sa za no­vu iz­grad­nju i re­vi­ta­li­za­ci­ju Evro­pe le­ži upra­vo na Bal­ka­nu i in­te­gra­ci­ji ze­ma­lja tog re­gi­o­na.
– Ni­man­be­gu i Pe­ti su to­kom sa­stan­ka raz­go­va­ra­li o ak­tu­el­noj po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji u Cr­noj Go­ri i Fran­cu­skoj, kao i o kre­ta­nji­ma unu­tar Evrop­ske uni­je. Na sa­stan­ku je bi­lo i o iz­bor­nom si­ste­mu u Fran­cu­skoj, sa po­seb­nim na­gla­skom na spro­vo­đe­nje iz­bo­ra u okvi­ru 11 iz­bor­nih je­di­ni­ca na ko­ji­ma fran­cu­ska di­ja­spo­ra gla­sa za svo­je pred­stav­ni­ke u par­la­men­tu – sa­op­šte­no je na­kon sa­stan­ka.M.V.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"