Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-11 PARTIJSKA ROKADA NA MJESTU GRADONAČELNIKA
Žurić se povlači, Smolović na čelu Bijelog Polja
Smolović Žurić se povlači, Smolović na čelu Bijelog Polja
Pred­sjed­nik op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje Alek­san­dar Žu­rić pod­ni­je­će ostav­ku na tu funk­ci­ju, a na­sli­je­di­će ga po­sla­nik DPS-a i ra­ni­ji pot­pred­sjed­nik bje­lo­polj­ske op­šti­ne Pe­tar Smo­lo­vić, po­tvr­đe­no je „Da­nu”.
Žu­ri­će­vom ostav­kom ju­če se ba­vio por­tal CdM, tvr­de­ći da će do iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka op­šti­ne tu du­žnost oba­vlja­ti Nem­ša Omer­ho­džić.
– Za Žu­ri­ćev bu­du­ći an­ga­žman po­mi­nju se dvi­je op­ci­je – da bu­de an­ga­žo­van na ne­kim me­đu­na­rod­nim pro­jek­ti­ma ili u sek­to­ru bez­bjed­no­sti. Do iz­bo­ra no­vog pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, tu funk­ci­ju će naj­vje­ro­vat­ni­je da po­kri­va Nem­ša Omer­ho­džić, pot­pred­sjed­ni­ca op­šti­ne – ka­zao je iz­vor por­ta­la CdM.
Ovo je već dru­ga pro­mje­na ka­dro­va DPS-a na funk­ci­ja­ma gra­do­na­čel­ni­ka u krat­kom ro­ku, a ne­dav­no je s po­zi­ci­je ce­tinj­skog gra­do­na­čel­ni­ka oti­šao Alek­san­dar Bog­da­no­vić.
Žu­rić je za gra­do­na­čel­ni­ka Bi­je­log Po­lja iza­bran po­čet­kom 2011. go­di­ne. Kra­jem ja­nu­a­ra te go­di­ne, Žu­rić, do­ta­da­šnji di­rek­tor bje­lo­polj­ske fi­li­ja­le Pr­ve ban­ke, ime­no­van je za no­vog pred­sjed­ni­ka op­šti­ne. Za nje­ga su na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta ta­da gla­sa­la 22 od­bor­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je DPS-a i ta­da vla­da­ju­ćeg SDP-a, a pro­tiv je bi­lo 12 od­bor­ni­ka opo­zi­ci­je, dok je je­dan od­bor­nik bio uz­dr­žan.
Žu­rić je na mje­stu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne za­mi­je­nio Tar­za­na Mi­lo­še­vi­ća, ko­ji je ta­da po­stao no­vi mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de.
Od 1998. go­di­ne do 2011.go­di­ne bio je od­bor­nik u Skup­šti­nu op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje. Pet go­di­na je ra­dio kao re­gi­o­nal­ni me­na­džer Pr­ve ban­ke, či­ji je naj­ve­ći ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
On je na kra­ju pro­šle go­di­ne dao in­ter­vju za „Dan”, ali ni­je že­lio da po­tvr­di ili ne­gi­ra sa­zna­nja da se po­vla­či s mje­sta pred­sjed­ni­ka op­šti­ne.
– Ka­da je u pi­ta­nju raz­voj in­fra­struk­tu­re, svi su bi­li svje­do­ci mi­li­on­skih in­ve­sti­ci­ja ko­je su kva­li­tet­no pro­mi­je­ni­le li­ce gra­da i uči­ni­le ga ur­ba­ni­jim i ku­di­ka­mo funk­ci­o­nal­ni­jim mje­stom za ži­vot. Za sve to bi­lo je neo­p­hod­no obez­bi­je­di­ti ogrom­na fi­nan­sij­ska sred­stva, ko­ja su ostva­re­na iz unu­tra­šnjih iz­vo­ra, me­đu­na­rod­nih do­na­ci­ja, a pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći sna­žnoj po­dr­šci Vla­de i nje­nih ko­mi­si­ja. Ka­da su u pi­ta­nju jav­ne fi­nan­si­je i po­slo­va­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, u du­hu ra­ci­o­na­li­za­ci­je tro­ško­va i bro­ja za­po­sle­nih, ot­pre­mlje­no je oko 130 rad­ni­ka iz si­ste­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, a za tu na­mje­nu obez­bi­je­đe­no je i pla­će­no 1,6 mi­li­o­na eura. Taj pro­ces je stvo­rio flek­si­bil­ni­ji i dje­lo­tvor­ni­ji ad­mi­ni­stra­tiv­ni si­stem, a bu­džet je ras­te­re­ćen, što će olak­ša­ti ostva­ri­va­nje ci­lje­va utvr­đe­nih agen­dom traj­ne sta­bi­li­za­ci­je jav­nih fi­nan­si­ja – re­kao je ta­da Žu­rić.
On ima i ne­ko­li­ko dru­gih funk­ci­ja: član je Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju i ka­pi­tal­ne pro­jek­te, Iz­vr­šnog od­bo­ra Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re i Uprav­nog od­bo­ra Ru­ko­met­nog sa­ve­za Cr­ne Go­re i pot­pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce op­šti­na Cr­ne Go­re. Za oba­vlja­nje tih funk­ci­ja, ka­ko je na­veo u imo­vin­skom kar­ti­o­nu, ne pri­ma na­kna­de.
M.V.


Od­la­zi zbog umo­ra i pre­za­si­će­no­sti

Po­tvr­đu­ju­ći da je do­nio od­lu­ku da podnese ostavku, Alek­san­dar Žu­rić je ka­zao za „Dan” da je taj po­tez na­ja­vlji­vao vi­še pu­ta u pro­te­kloj go­di­ni, čak i na sjed­ni­ca­ma lo­kal­nog par­la­men­ta.
– Na­ja­vlji­vao sam da po­sli­je dva man­da­ta, na osno­vu po­dr­ške bje­lo­polj­skih gra­đa­na, vje­ru­jem uspje­šna, ne­ću tra­ži­ti po­dr­šku na iz­bo­ri­ma u ma­ju ove go­di­ne. Osnov­ni raz­log mog od­la­ska se mje­sta gra­do­na­čel­ni­ka su pre­za­si­će­nost i umor zbog te­škog i od­go­vor­nog po­sla ko­jim se ba­vim u po­sled­njih se­dam go­di­na. To je in­for­ma­ci­ja ko­ju su me­di­ji već pre­no­si­li, a „Dan” ju je pr­vi ob­ja­vlji­vao, ta­ko da ona ni po če­mu ni­je no­va, ni­ti u tom prav­cu tre­nut­no da­jem bi­lo ka­kve iz­ja­ve. O svom da­ljem an­ga­žma­nu i sve­mu osta­lom ve­za­nom za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re od­lu­či­ću se u do­go­vo­ru sa pred­sjed­ni­štvom stran­ke ko­je mi je dva pu­ta i da­lo sa­gla­snost za oba­vlja­nje ovog od­go­vor­nog po­sla – ka­zao je Žu­rić za „Dan”.


Rad­ni­ci u lo­kal­noj upra­vi osta­li bez pla­ta

Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje za­po­sle­ni­ma du­gu­je se­dam pla­ta. Uoči No­ve go­di­ne, tač­ni­je 30.de­cem­bra 2016.go­di­ne, na dva i po sa­ta bio je od­blo­ki­ran op­štin­ski ra­čun, ko­ji je ina­če u blo­ka­di vi­še mje­se­ci. Tre­ba­lo je da rad­ni­ci ta­da pre­u­zmu dvi­je pla­te, ko­li­ko je bi­lo upla­će­no.
Ko je u tom pe­ri­o­du uspio da po­dig­ne no­vac, pre­u­zeo je za­ra­du, a ko ni­je, ostao je bez nje, jer je od­re­đe­ni iz­nos ski­nut sa ra­ču­na Op­šti­ne po za­htje­vu po­vje­ri­la­ca.
M.N.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"