Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-11 MEHMET ZENKA NA ČELU DEMOKRATSKE UNIJE ALBANACA ZA IZBORE U ULCINJU
Ministar predvodi stranačku listu
Zenka Ministar predvodi stranačku listu Nosilac liste SNP-a i DF-a „Za zdravi Ulcinj – građanski, hrabro“ je Maša Radulović, diplomirani ekonomista
De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca (DUA) pre­da­la je u uto­rak li­stu za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u op­šti­ni Ul­cinj.
Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju DUA, na li­sti se na­la­zi pre­ko 80 od­sto mla­dih lju­di, a na nje­nom če­lu je li­der stran­ke Meh­med Zen­ka, ak­tu­el­ni mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va u Vla­di Cr­ne Go­re.
De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca će na iz­bo­ri­ma na­stu­pi­ti sa slo­ga­nom „Sr­cem na­pri­jed – DUA”.
Na nji­ho­voj li­sti su: Meh­met Zen­ka, Ha­ti­dža Đo­ni, Dri­tan Aljaj, Ja­smi­na Ha­sa, Ga­zmond Ka­le­zić, Ha­lil Tru­ma, Sken­der Ka­le­zi­ći, Lju­lje­ta Se­fa, Junuz Mu­ha­re­mi, Se­lim Ka­ra­ma­na­ga, Lev­dim Ca­u­ši, Be­dri­ja Ce­ko­vić, Ad­nan Ali­be­gu, Sa­ba­hu­din Vo­glić, Ka­sem Ho­dža, Bi­jon­di­na Kim Meh­me­di, Li­ri­don Alić, Prem­tim Ni­ma­ni, Dri­ton Či­vla­ku, Ga­zmi­ra Ha­sa­na­ga, Ar­di­an Za­ti, Ah­met Ha­dži­meh­me­di, Va­lon Bu­ša­ti, Ner­mi­na Ba­ka­lo­vić, Ar­ber Zi­be­ri, Ga­zmir Tru­ma, Ta­fil Ta­fi­li, Ari­je­ta Tra­ša­ni, Enis Vu­ko­vić, Fjo­la Re­sul­be­gu, Ar­dit Asta­fo­vić, Asmi­ra Der­vi­ši i Dža­u­det Ša­ta.
So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja Cr­ne Go­re sa­op­šti­la je da je pre­da­la iz­bor­nu li­stu za iz­bo­re u Ul­ci­nju i da na­stu­pa kao no­si­lac ko­a­li­ci­o­ne li­ste. No­si­lac li­ste „Za zdra­vi Ul­cinj – gra­đan­ski, hra­bro“ je Ma­ša Ra­du­lo­vić, di­plo­mi­ra­ni eko­no­mi­sta, tre­nut­no na post­di­plom­skim stu­di­ja­ma u Pod­go­ri­ci.
– Ova mla­da, vri­jed­na i od­luč­na Ul­ci­njan­ka sprem­na je da po­mog­ne svo­jim su­gra­đa­ni­ma, a od­luč­na da mi­je­nja stva­ri na­bo­lje u svo­joj sre­di­ni. Ova ko­a­li­ci­ja je gra­đa­ni­ma Ul­ci­nja po­nu­di­la 33 od­bor­nič­ka kan­di­da­ta. Na li­sti kroz ko­ju se pro­ži­ma­ju mla­dost i is­ku­stvo naj­vi­še je mla­dih, čak 55 od­sto, uz 15 že­na i ve­li­ki broj ugled­nih Ul­ci­nja­na. Ul­ci­nja­ni ne bi tre­ba­lo da ima­ju di­le­mu za ko­ga gla­sti na iz­bo­ri­ma za­ka­za­nim za 4.fe­bru­ar – pi­še u sa­op­šte­nju ko­a­li­ci­je SNP –DF.
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pre­da­la je Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji (OIK) u Ul­ci­nju li­stu za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re, na ko­joj su 33 kan­di­da­ta, a pred­vo­di ih Mi­loš Ko­pi­to­vić. Ka­ko je sa­op­šte­no iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, Ko­pi­to­vić je za­vr­šio osnov­ne stu­di­je Me­đu­na­rod­nih od­no­sa i di­plo­ma­ti­je na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih na­u­ka Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re u Pod­go­ri­ci, a tre­nut­no je na spe­ci­ja­li­stič­kim stu­di­ja­ma tog fa­kul­te­ta.
Pre­da­ji li­ste, po­red od­bor­nič­kih kan­di­da­ta, pri­su­stvo­va­li su i is­tak­nu­ti funk­ci­o­ne­ri De­mo­kra­ta, na če­lu sa pred­sjed­ni­kom stran­ke Alek­som Be­či­ćem.
Ko­pi­to­vić je is­ta­kao da mu je čast što je u pri­li­ci da pred­vo­di ta­ko kva­li­tet­nu iz­bor­nu li­stu, pra­vu re­pre­zen­ta­ci­ju mla­do­sti, zna­nja i hra­bro­sti. On je ubi­je­đen da će Ul­ci­nja­ni pre­po­zna­ti da su De­mo­kra­te te ko­je mo­gu do­ni­je­ti to­li­ko že­lje­ne pro­mje­ne i u Ul­ci­nju, na­kon što su pret­hod­no već bi­li pred­vod­ni­ci pro­mje­na u tri pri­mor­ske op­šti­ne – Bu­dvi, Ko­to­ru i Her­ceg No­vom.
–Po­ru­ka na­še od­bor­nič­ke li­ste i De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re je­ste da po­bje­de, a ne po­dje­le mo­ra­ju za­ži­vje­ti – ka­zao je Be­čić.
Is­ta­kao je da je, upr­kos slo­že­nim i spe­ci­fič­nim uslo­vi­ma, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, kao sna­žna, od­go­vor­na i ozbilj­na par­ti­ja, u re­kord­no krat­kom ro­ku uspje­la da obez­bje­di svu neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju za pre­da­ju i ve­ri­fi­ka­ci­ju iz­bor­ne li­ste.
– Iz­bor­na li­sta De­mo­kra­ta je spoj mla­do­sti, mu­dro­sti i hra­bro­sti Na njoj ima­te oko 60 od­sto mla­dih lju­di, oko 50 od­sto že­na, či­me smo po­ka­za­li šta za nas zna­či su­pru­ga, maj­ka i se­stra – na­veo je Be­čić.
M.V.


Pre­da­to de­set li­sta

Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji u Ul­ci­nju u za­ko­nom pred­vi­đe­nom ro­ku do­sta­vlje­no je de­set iz­bor­nih li­sta. Na iz­bo­ri­ma 4. fe­bru­a­ra gra­đa­ni Ul­ci­nja će mo­ći da bi­ra­ju osam sa­mo­stal­nih li­sta i dvi­je ko­a­li­ci­je.
Sa­mo­stal­ne li­ste pre­da­li su De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta, So­ci­jal­de­mo­kra­te, Gra­đan­ski po­kret URA, So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja, De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca, No­va de­mo­krat­ska sna­ga – For­ca, De­mo­kra­te i Bo­šnjač­ka stran­ka. Za­jed­nič­ku iz­bor­nu li­stu su pre­da­li So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja i De­mo­krat­ski front – „Za zdra­vi Ul­cinj – gra­đan­ski, hra­bro”, a li­stu „Pro­bu­di se, Ul­ci­nje” De­mo­krat­ska par­ti­ja, Per­spek­ti­va i De­mo­krat­ski sa­vez u Cr­noj Go­ri.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"