Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-10 OMBUDSMAN TOKOM KONTROLE EVIDENTIRAO LOŠE USLOVE ZA LIJEČENJE U INSTITUTU ZA BOLESTI DJECE KCCG
Kreveti za bebe vezani zavojima
Kreveti za bebe vezani zavojima U pojedinim sobama i toaletima nedostajalo je po nekoliko pločica na zidu, navodi se u mišljenju Pojedini čaršavi su bili iscijepani od upotrebe i pranja
Za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da utvr­dio je u po­stup­ku pro­tiv In­sti­tu­ta za bo­le­sti dje­ce Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) da se ko­ri­ste neo­d­go­va­ra­ju­ći kre­ve­ci za naj­mla­đe pa­ci­jen­te, ko­ji su po­lo­mlje­ni i po­ve­za­ni za­vo­jem.
U mi­šlje­nju na­kon is­pit­nog po­stup­ka, ko­je je do­ni­je­la za­mje­ni­ca za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va Sne­ža­na Mi­ju­ško­vić, is­ti­če se da je na­kon pi­sa­nja me­di­ja i žal­bi ro­di­te­lja dje­ce po­kre­nut po­stu­pak u kom je utvr­đe­no da je po­ste­lji­na či­sta, ali do­tra­ja­la i da upra­va usta­no­ve ni­je do­sta­vi­la iz­vje­štaj nad­le­žne in­spek­ci­je ko­ja je, po na­vo­di­ma slu­žbe­ni­ka In­sti­tu­ta, vr­ši­la in­spek­cij­ski nad­zor, a na­kon iz­vje­šta­va­nja me­di­ja, i ko­ja bi kon­sta­to­va­la sta­nje što se ti­če sa­ni­tar­no- hi­gi­jen­skih uslo­va.
– Na osno­vu ne­po­sred­nog uvi­da i do­sta­vlje­nog iz­ja­šnje­nja, Za­štit­nik je utvr­dio sle­de­će: da su u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce u upo­tre­bi neo­d­go­va­ra­ju­ći kre­ve­ci za dje­cu, ko­ji su po­lo­mlje­ni i po­ve­za­ni za­vo­jem; da se u po­je­di­nim so­ba­ma i to­a­le­ti­ma, oko ka­de za tu­ši­ra­nje, na­la­zi buđ; da su na­kon ob­ja­ve na­vo­da i fo­to­gra­fi­ja u me­di­ji­ma o sta­nju bo­le­snič­ke so­be iz­vr­še­ne od­re­đe­ne po­prav­ke; da je pre­ma pra­vil­ni­ku o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji u In­sti­tu­tu – Pe­di­ja­trij­skoj i Dje­či­joj hi­ru­škoj kli­ni­ci, pred­vi­đe­no 31 rad­ni­ca na po­slo­vi­ma odr­ža­va­nja hi­gi­je­ne, a da je tre­nut­no na neo­d­re­đe­no vri­je­me za­po­sle­no 15 rad­ni­ca, če­ti­ri rad­ni­ce na od­re­đe­no vri­je­me, dok se dvi­je rad­ni­ce na­la­ze na bo­lo­va­nju; da rad­ni­ce ko­je odr­ža­va­ju či­sto­ću ra­de i do 12 ča­so­va ne­pre­kid­no zbog ne­do­stat­ka ka­dra. Za­štit­nik je po­kre­nuo is­pit­ni po­stu­pak tim po­vo­dom 26.6.2017. go­di­ne, u ci­lju utvr­đi­va­nja stvar­nog sta­nja. Pred­stav­ni­ci In­sti­tu­ci­je Za­štit­ni­ka po­sje­ti­li su In­sti­tut, ob­i­šli odje­lje­nja pe­di­ja­tri­je 1 i 2 i hi­rur­gi­je. Tom pri­li­kom sa­či­nje­ne su i fo­to­gra­fi­je za­te­če­nog sta­nja bo­le­snič­kih so­ba, to­a­le­ta i ku­pa­o­ni­ca – pi­še u mi­šlje­nju.
U bol­ni­ci su utvr­di­li da se u bok­so­vi­ma na­la­ze po dva kre­ve­ti­ća, je­dan ma­nji u ko­ji­ma su le­ža­le ili spa­va­le be­be, i dru­gi ma­lo ve­ći na­mi­je­njen za ro­di­te­lja, ali ta­ko­đe kre­ve­tić, sa re­šet­ka­ma.
– Po­je­di­ni kre­ve­ti­ći su bi­li do­tra­ja­li i po­ve­za­ni za­vo­jem, ali u toj so­bi u tom tre­nut­ku ni­je bi­lo pa­ci­je­na­ta. Me­di­cin­ska se­stra je na­ve­la da bi ti kre­ve­ti­ći usko­ro tre­ba­lo da bu­du za­mi­je­nje­ni no­vim. Du­še­ci su bi­li no­vi. To­a­le­ti u so­ba­ma, kao i za­jed­nič­ki to­a­le­ti, bi­li su ured­ni. To­a­le­ti za oso­blje su bi­li ured­ni, ma­da do­sta do­tra­ja­lih sa­ni­ta­ri­ja. U po­je­di­nim so­ba­ma ili to­a­le­ti­ma ne­do­sta­ja­lo je po ne­ko­li­ko plo­či­ca na zi­du. Pro­sto­ri­je za od­la­ga­nje pr­lja­vog ve­ša bi­le su ured­ne. Ro­di­te­lji sa ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li is­ti­ca­li su da su za­do­volj­ni uslo­vi­ma, da je oso­blje lju­ba­zno, da je hra­na do­bra. Jed­na maj­ka je is­ta­kla da je po­ste­lji­na či­sta, ali da je do­tra­ja­la (po­je­di­ni čar­ša­vi su bi­li is­ci­je­pa­ni od upo­tre­be, pra­nja i sl.). U ok­to­bru 2017. go­di­ne, na tim odje­lje­nji­ma na­la­zi­lo se 40 pa­ci­je­na­ta sa 35 pra­ti­la­ca. U vri­je­me obi­la­ska In­sti­tu­ta, kon­sta­to­va­no je da je si­tu­a­ci­ja na odje­lje­nju pe­di­ja­tri­ja dje­li­mič­no po­bolj­ša­na u od­no­su na ono što je na­ve­de­no u me­di­ji­ma. Kon­sta­to­va­no je da se na odje­lje­nju pe­di­ja­tri­ja A na­la­ze po­je­di­ni sta­ri me­tal­ni kre­ve­ti­ći ko­ji su po­ve­za­ni za­vo­jem zbog ne­is­prav­no­sti me­ha­ni­zma za po­di­za­nje re­še­ta­ka. Či­nje­ni­ca je da u ta­kvom kre­ve­ti­ću mo­že bi­ti smje­šte­no di­je­te, što bi sva­ka­ko pred­sta­vlja­lo opa­snost po nje­go­vo zdra­vlje i ži­vot, jer ovi na­či­ni po­ve­zi­va­nja me­tal­nih kre­ve­ti­ća ni­je­su bez­bjed­ni – uka­za­no je u mi­šlje­nju Om­bud­sma­na.
Om­bud­sman je pr­eporu­čio upra­vi In­sti­tu­ta za bo­le­sti dje­ce da pre­du­zmu mje­re i rad­nje na ukla­nja­nju ne­be­zbjed­nih le­ža­je­va (kre­ve­ti­ća) za dje­cu/be­be.
– Neo­p­hod­no je da se pre­du­zmu ak­tiv­no­sti na po­pu­nja­va­nju rad­nih mje­sta za rad­no mje­sto na odr­ža­va­nju hi­gi­je­ne u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce KCCG. In­sti­tut za bo­le­sti dje­ce du­žan je da naj­ka­sni­je u ro­ku od 30 da­na od da­na pri­je­ma pre­po­ru­ke oba­vi­je­sti Za­štit­ni­ka o rad­nja­ma i mje­ra­ma ko­je su pred­u­ze­li na iz­vr­še­nju pre­po­ru­ke – pi­še u mi­šlje­nju.
D.B.


Do­bro je ka­ko je u Bi­je­lom Po­lju

U mi­šlje­nju Om­bud­sma­na na­vo­di se da su ro­di­te­lji pra­ti­o­ci dje­ce sa ko­ji­ma je oba­vljen raz­go­vor is­ta­kli su da su za­do­volj­ni uslo­vi­ma.
– Maj­ka iz Bi­je­log Po­lja na­ve­la je da je ov­dje do­bro, da su za­do­volj­ni zdrav­stve­nom uslu­gom i od­no­som pre­ma pa­ci­jen­ti­ma, te da ne­ma­ju pri­mjed­bi. „Ov­dje je do­bro za raz­li­ku od sta­nja u gra­du u kom ži­vi­mo.“ Na kra­ju smo ob­i­šli odje­lje­nje hi­rur­gi­je, ko­je je ve­o­ma či­sto, ured­no i pri­la­go­đe­no bo­rav­ku dje­ce – pi­še u iz­vje­šta­ju.


Po­ci­je­pa­ni ka­uč pre­kri­li će­be­tom

Om­bud­sman je kon­sta­to­vao da se u so­bi na odje­lje­nju B na­la­zio po­ci­je­pa­ni ka­uč ko­ji je bio pre­kri­ven će­be­tom.
– Sve so­be su ured­ne, kao i to­a­le­ti. U to­ku je bi­lo i či­šće­nje po­je­di­nih to­a­le­ta od stra­ne rad­ni­ca na odr­ža­va­nju či­sto­će. U bo­le­snič­koj so­bi ko­ja je bi­la pri­ka­za­na u me­di­ji­ma vi­še se ne na­la­zi ka­uč, već sa­mo kre­ve­tić za be­be, sto i or­mar. U so­bi se na­la­zio tro­sjed – ka­uč, ko­ji je pre­kri­ven će­be­tom i čar­ša­vom, a is­pod je bio po­ci­je­pan, što smo fo­to­gra­fi­sa­li. So­ba je osim to­ga bi­la ured­na i či­sta. U svim so­ba­ma funk­ci­o­ni­še kli­ma­ti­za­ci­ja – na­vo­di se u mi­šlje­nju.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"