Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-11 NEOBIČNI KRITERIJUMI ZA ČLANSTVO U ETIČKOM TIJELU UNIVERZITETA
Osuđena zbog uvreda, izabrana u Sud časti
Kujović Osuđena zbog uvreda, izabrana u Sud časti Kujovićeva je potvrdila da je kažnjena zbog uvreda tokom rasprave, ali je istakla da je tadašnji direktor Instituta „nadogradio događaj” Bivši direktor Instituta Momčilo Pejović odbio je da komentariše događaj od prije dvije godine
Na­uč­na sa­vjet­ni­ca na Isto­rij­skom in­sti­tu­tu Dra­ga­na Ku­jo­vić iza­bra­na je za čla­na Su­da ča­sti Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) iako ju je pri­je dvi­je go­di­ne Sud za pre­kr­ša­je u Pod­go­ri­ci ka­znio 400 eura zbog uvre­da ko­je je na rad­nom mje­stu upu­ti­la ko­le­gi. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, Ku­jo­vi­će­va je kra­jem 2015. go­di­ne, su­prot­no Etič­kom ko­dek­su Uni­ver­zi­te­ta, u kan­ce­la­ri­ji iz­vri­je­đa­la ta­da­šnjeg di­rek­to­ra Isto­rij­skog in­sti­tu­ta Mom­či­la Pe­jo­vi­ća. Zbog tog do­ga­đa­ja in­ter­ve­ni­sa­la je i po­li­ci­ja, na­kon če­ga je pro­tiv Ku­jo­vi­će­ve po­kre­nut pre­kr­šaj­ni po­stu­pak...
– To je vr­lo di­sku­ta­bi­lan po­stu­pak – na­čin na ko­ji je vo­đen i ono što se ta­da od­i­gra­lo, kao i šta je bio po­vod za taj kon­flikt. Sa de­la­ga­ci­jom iz Cr­ne Go­re tre­ba­lo je da idem na pre­zen­ta­ci­ju re­zul­ta­ta svog uče­šća na jed­nom me­đu­na­rod­nom pro­jek­tu u An­ka­ru u Tur­skoj. Avi­on­ska kar­ta je bi­la pla­će­na, smje­štaj obez­bi­je­đen pod po­kro­vi­telj­stvom tur­ske agen­ci­je TI­KA, bi­la sam već uklju­če­na u zva­nič­nu agen­du sku­pa i ukup­no od­su­stvo je tre­ba­lo da tra­je tri da­na. Me­đu­tim, ta­da­šnji di­rek­tor Isto­rij­skog in­sti­tu­ta UCG, vi­ši na­uč­ni sa­rad­nik dr Mom­či­lo Pe­jo­vić, ni­je mi do­zvo­lio da idem jer to, na­vod­no, ni­je pro­je­kat Isto­rij­skog in­sti­tu­ta i da idem na svo­ju od­go­vor­nost – ka­za­la je Ku­jo­vi­će­va.
Do­da­la je da je tač­no da Isto­rij­ski in­sti­tut ni­je bio no­si­lac tog pro­jek­ta.
– Ali je kon­takt sa lju­di­ma ko­ji su vo­di­li taj pro­je­kat ostva­ren pre­ko In­sti­tu­ta i ja sam bi­la po­zva­na da uče­stvu­jem na tom pro­jek­tu, jer se ba­vim ori­jen­tal­no-islam­skim seg­men­tom kul­tur­ne isto­ri­je Cr­ne Go­re. Rad sa re­zul­ta­ti­ma ra­da na tom pro­jek­tu je ob­ja­vljen u po­seb­nom zbor­ni­ku me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra – ka­za­la je Ku­jo­vi­će­va. Is­ta­kla je da je do­šlo do ras­pra­ve iz­me­đu nje i ta­da­šnjeg di­rek­to­ra Isto­rij­skog in­sti­tu­ta.
– Pe­jo­vić je ta­da po­zvao po­li­ci­ju, na­do­gra­dio do­ga­đaj i pod­nio tu­žbu, ko­ja je pro­šla na Su­du za pre­kr­ša­je. Ka­žnje­na sam sa 400 eura ka­zne, za je­dan dio pri­če ko­ji je bio ta­čan i je­dan ko­ji ni­je. Ne že­lim da ula­zim u po­je­di­no­sti, šta je tač­no iz­re­če­no – re­kla je Ku­jo­vi­će­va.
Do­da­la je da je i pri­je to­ga od stra­ne biv­šeg di­rek­to­ra dr Mom­či­la Pe­jo­vi­ća tr­pje­la mo­bing.
– Zbog mo­bin­ga ko­ji je ta­da kul­mi­ni­rao sam se dva­put uza­lud ža­li­la biv­šoj rek­tor­ki – ka­za­la je Ku­jo­vi­će­va.
No­vi­nar „Da­na” ju­če je stu­pio u kon­takt sa Mom­či­lom Pe­jo­vi­ćem ko­ji ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še do­ga­đaj.
– Sve što vas in­te­re­su­je mo­že­te pi­ta­ti Sud za pre­kr­ša­je. Ta­mo je pred­met za­ve­den – re­kao je Pe­jo­vić.
Sre­di­nom de­cem­bra pro­šle go­di­ne za pred­sjed­ni­ka Su­da ča­sti UCG ime­no­van je dr Bo­ris Vu­ki­će­vić, do­cent na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih na­u­ka. Vu­ki­će­vić je iz­gla­san na osno­vu pred­lo­ga vi­še čla­no­va Su­da ča­sti. Sud ča­sti je u ko­jem je de­vet čla­no­va for­mi­ran je na­kon do­no­še­nja od­lu­ke Se­na­ta Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re, a na osno­vu pri­je­dlo­ga rek­to­ra prof. dr Da­ni­la Ni­ko­li­ća.
Čla­no­vi Su­da ča­sti, ko­je je iza­brao Se­nat UCG, osim Vu­ki­će­vi­ća i Ku­jo­vi­će­ve, su mr Pre­drag Jan­ko­vić, van­red­ni pro­fe­sor na Mu­zič­koj aka­de­mi­ji, dr Ma­ri­na Ra­ko­če­vić, van­red­ni pro­fe­sor na Gra­đe­vin­skom fa­kul­te­tu, dr Mi­ro­slav Ke­zu­no­vić, re­dov­ni pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje, dr Bo­ži­dar Po­po­vić, do­cent na Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kom fa­kul­te­tu, dr Fi­lip Vuk­mi­ro­vić, van­red­ni pro­fe­sor na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu, dr Mi­ro­slav Do­de­ro­vić, van­red­ni pro­fe­sor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu, i Mi­loš Vuk­sa­no­vić, stu­dent Bi­o­teh­nič­kog fa­kul­te­ta. Vuk­sa­no­vi­ća je u Sud ča­sti iza­brao Stu­dent­ski par­la­ment. Nad­le­žnost Su­da ča­sti je de­fi­ni­sa­na Za­ko­nom o vi­so­kom obra­zo­va­nju, Sta­tu­tom Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re i Etič­kim ko­dek­som Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re.
Vl.O.


No­vi ka­dro­vi po mje­ri Vla­de

Uprav­ni od­bor Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re u ok­to­bru pro­šle go­di­ne smi­je­nio je ta­da­šnju rek­tor­ku Rad­mi­lu Voj­vo­dić, na pred­log čla­no­va ko­ji u upra­vi pred­sta­vlja­ju Vla­du Cr­ne Go­re, na či­jem je če­lu pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić.
Po­čet­kom de­cem­bra sa funk­ci­ja u UCG su oti­šli i po­sled­nji ka­dro­vi ko­ji su bi­li bli­ski biv­šoj rek­tor­ki. Ta­ko su neo­po­zi­ve ostav­ke pod­ni­je­li pred­sjed­nik Su­da ča­sti UCG Dra­žen Ce­ro­vić i još če­tri čla­na tog etič­kog ti­je­la. Njih su za­mi­je­ni­li no­vi ka­dro­vi po mje­ri pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća, tvr­de iz­vo­ri iz te obra­zov­ne in­sti­tu­ci­je.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"