Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-01-11 MJEŠTANI BJELOPOLJSKOG NASELJA RASOVO POTPISALI PETICIJU I NAJAVLJUJU RADIKALNIJE POTEZE
Protive se izgradnji zgrada za Rome
Lokacija na kojoj je planirana izgradnja Protive se izgradnji zgrada za Rome Protivimo se masovnom doseljavanju na ovu lokaciju, gdje je planirano useljenje oko 200 Roma, ispod same trase zaobilaznice iz više razloga, navodi se u inicijativi mještana
BIJELO POLjE- Ustalasale su se strasti među mještanima najvećeg prigradskog naselja Rasovo. Razlog je najava izgradnje stambenih zgrada za pripadnike romske populacije u zaseoku Resnik. Tim povodom održan je i sastanak proširenog Savjeta Mjesne zajednice Rasovo, sa starijim i uglednijim mještanima, kao i s predstavnicima Roma i lokalne uprave. Nakon sastanka, inicijativu i peticiju sa preko 250 potpisa mještana protiv izgradnje zgrada u zaseoku Resnik koji pripada Rasovu uputili su na adresu Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, ali i drugih nadležnih opštinskih i državnih ustanova i institucija.
Mještani naglašavaju da se protive izgradnji zgrada ne samo za Rome, već i za doktore, profesore, penzionere...
-Protivimo se masovnom doseljavanju na ovu lokaciju, gdje je planirano useljenje oko 200 Roma, ispod same trase zaobilaznice iz više razloga. Ova lokacija, prije svega, elementarno ne dozvoljava smjernice usvojenog DUP-a, izdatih urbanističko-tehničkih uslova, a protivna je odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o životnoj sredini, Zakona o putevima- navodi se na početku inicijative, prenosi Milan Pešić, predsjednik Savjeta MZ Rasovo.
Mještani smatraju da je konfiguracija terena, s obzirom na strminu takva da će investicija biti neisplativa. Potrebno je ispod postojeće zaobilaznice graditi još jedan novi, skupi potporni armirano-betonski zid u dužini od oko 50 metara.
-Takođe, nije riješena ni infrastruktura za to buduće naselje, odnosno probijanje i izgradnja dvije nove ulice, izgradnja nove trafostanice, kao i izgradnja vodovoda i kanalizacije, PTT itd. Dalje, pravi je nonsens, pravno i tehnički, planirati na ovoj lokaciji izgradnju septičke jame tolikog kapaciteta usred našeg naselja. Na taj način bi se ugrozio kvalitet životnog prostora, iako je u toku izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u gradu. Zamislite izgradnju septičke jame u 21. vijeku, mimo tehničkih preporuka EU i zdravog razuma, ističe se u dopisu mještana.
Mještani dodaju da ukoliko bi se ispoštovale dvije građevinske linije, jedna od zaobilaznice, a druga od pristupnog puta, ostaje vrlo malo prostora za stambene zgrade tako da, kako kažu, ovaj prostor ne može biti adekvatno rješenje.
-To znači da ne postoji prostor za elementarno uređenje terena, odnosno budući stanari neće imati gdje da izvedu svoju djecu, da i ne go­vo­ri­mo o pro­sto­ru za ga­ra­že, osta­ve i osta­le po­moć­ne objek­te. I sa­ma po­zi­ci­ja zgra­da je ne­be­zbjed­na, jer se na­la­zi tik is­pod za­o­bi­la­zni­ce. A za­kon ka­že ,,po­red jav­nih pu­te­va ne mo­gu se gra­di­ti stam­be­ne i dru­ge zgra­de, po­di­za­ti po­stro­je­nja i dru­gi ure­đa­ji i gra­di­ti objek­ti na od­re­đe­noj uda­lje­no­sti od tih pu­te­va (za­štit­ni po­jas)''. Isti za­kon ka­že da­lje da je ši­ri­na tog za­štit­nog pro­sto­ra po­red auto­pu­te­va 40 me­ta­ra, a po­red ma­gi­stral­nih pu­te­va, što je kod nas slu­čaj, 25 me­ta­ra.
U ini­ci­ja­ti­vi mje­šta­ni is­ti­ču da, u slu­ča­ju grad­nje, ne­će bi­ti is­po­što­va­na pre­po­ru­ka iz islo­va za ar­hi­tek­ton­sko ob­li­ko­va­nje da iz­grad­nju tre­ba pro­jek­to­va­ti u du­hu i skla­du s po­sto­je­ćim objek­ti­ma i am­bi­jen­tom. Iz­me­đu osta­log, ne­će se mo­ći spro­ve­sti mje­re za­šti­te od po­ža­ra, bu­ke, za­ga­đe­nja ze­mlji­šta i va­zdu­ha.
-Mo­li­mo vas da uva­ži­te na­še mi­šlje­nje, jer će­mo u pro­tiv­nom bi­ti pri­mo­ra­ni da ra­di­ka­li­zu­je­mo naš pro­test- po­ru­či­li su mje­šta­ni.
Sve­to­zar Cve­le Ve­lič­ko­vić, je­dan od naj­sta­ri­jih i naj­u­gled­ni­jih mje­šta­na, či­je se ima­nje gra­ni­či s par­ce­lom, na ko­joj je pla­ni­ra­na iz­grad­nja zgra­da, ka­že da mje­šta­ne iri­ti­ra či­nje­ni­ca da se pla­ni­ra­ju stam­be­ni objek­ti za ko­je ne­ma ni mi­ni­mal­nih uslo­va. Tvr­di da mje­šta­ni ne­ma­ju ni­šta pro­tiv Ro­ma i uka­zu­je da na de­snoj oba­li Li­ma ne­ma ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že po­treb­ne za zgra­de već je pred­vi­đe­na iz­grad­nja sep­tič­kih ja­ma.
-To zna­či da će na­se­lje pot­pu­no za­ga­di­ti. Ov­dje po­sto­ji ne­ko­li­ko iz­vo­ra, oda­kle su mje­šta­ni do­ve­li vo­du, a iz­grad­njom sep­tič­ke ja­me pri­je­ti opa­snost od za­ga­đe­nja. Tra­ži­mo da pra­vlje­njem jed­nog objek­ta ne ugro­ža­va­ju vi­še dru­gih, is­ta­kao je Ve­lič­ko­vić.M.N.


Rom­ske kom­ši­je mi­li­je od po­je­di­na­ca iz lo­kal­ne upra­ve

Pre­ma ri­je­či­ma Ve­lič­ko­vi­ća, Op­šti­na je za­o­bi­la­zni­cu pro­gla­si­la lo­kal­nim pu­tem, a ona je pr­ven­stve­no ma­gi­stral­ni put.
-Tre­ba da ura­de pot­por­ne be­ton­ske zi­do­ve s jed­ne i dru­ge stra­ne i da ta­ko Ro­me uve­du u svo­je­vr­stan ge­to. Nas je, ina­če, naj­vi­še uz­ne­mi­ri­lo što ka­žu da je pro­stor pred­vi­đen za rom­sku po­pu­la­ci­ju, s na­mje­rom da po­sva­đa­ju nas mje­šta­ne, ko­ji pro­tiv njih ne­ma­mo ni­šta,. To je kraj­nje ne­ko­rekt­no i lo­kal­na upra­va po­kri­va na ovaj na­čin svoj ne­pro­fe­si­o­na­lan rad. Mi im po­ru­ču­je­mo da bi smo ra­di­je za kom­ši­je vi­dje­li Ro­me, ne­go ove iz lo­kal­ne upra­ve ko­ji sve ovo ra­de- is­ta­kao je Ve­lič­ko­vić.


Mi­nić: Sve je po za­ko­nu, Re­snik naj­po­god­ni­ji

Di­rek­tor Op­štin­ske di­rek­ci­je za in­ve­sti­ci­je i iz­grad­nju Mi­lan­ko Mi­nić ka­že da je sve ura­đe­no po za­ko­nu i pro­pi­si­ma.
-Na­kon što smo ob­ja­vi­li ten­der, da­nas već tre­ba da otvo­ri­mo po­nu­de i iza­be­re­mo iz­vo­đa­ča ra­do­va. Ina­če, či­tav po­sao se ra­di na osno­vu po­tre­be Evrop­ske ko­mi­si­je da se ri­je­ši pro­blem sta­no­va­nja pri­pad­ni­ka rom­ske po­pu­la­ci­je iz na­se­lja Stroj­ta­ni­ca i Ra­ko­nje. Za­tra­ži­li smo od Di­rek­ci­je za imo­vi­nu spi­sak par­ce­la po­god­nih za ovu na­mje­nu i naj­po­god­ni­ja je ova u za­se­o­ku Re­snik, ucr­ta­na u DUP, s tri ur­ba­ni­sti­če par­ce­le, s na­mje­nom za ko­lek­tiv­no sta­no­va­nje, ka­zao je Mi­nić.
On do­da­je da su do­bi­je­ni ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ki uslo­vi, ta­ko da je sve ura­đe­no na pro­pi­san na­čin.
-Ova par­ce­la je, ina­če, osta­la na­kon što je ze­mlji­šte eks­pro­pri­i­sa­no za po­tre­be iz­grad­nje za­o­bi­la­zni­ce i to je op­štin­sko ze­mlji­šte. Uko­li­ko pro­jek­tant ko­jeg da­nas iza­be­re­mo da ze­le­no svje­tlo, kre­će­mo u re­a­li­za­ci­ju po­sla, ka­ko bi­smo ri­je­ši­li pro­blem sta­no­va­nja Ro­ma- po­ru­čio je Mi­nić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"