Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-04 VELIKI BROJ NOVIH PREDUZEĆA NA CRNOJ LISTI CENTRALNE BANKE
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka
Dedić Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka Najveći dug od novih blokiranih kompanija ima firma Internacional trejd kompani, koja je u blokadi na iznos od 8,35 miliona eura već 11 dana. Vlasnik te firme je, prema podacima CRPS-a, Erik Karačonji. On je jedan od 27 članova kriminalne grupe koja je u Srbiji prije sedam godina osuđena zbog šverca cigareta
Na no­voj li­sti blo­ki­ra­nih pred­u­ze­ća Cen­tral­ne ban­ke (CBCG) na­la­zi se 16.218 pred­u­ze­ća, se­dam vi­še ne­go na pret­hod­noj. Od no­vih kom­pa­ni­ja ko­je su za­vr­ši­le na li­sti CBCG sa naj­ve­ćim du­gom je fir­ma In­ter­na­ci­o­nal trejd kom­pa­ni, ko­ja je u blo­ka­di na iz­nos od 8,35 mi­li­o­na eura već 11 da­na.
Vla­snik te fir­me je, pre­ma po­da­ci­ma CRPS-a, Erik Ka­ra­čo­nji. On je je­dan od 27 čla­no­va kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je u Sr­bi­ji pri­je se­dam go­di­na osu­đe­na zbog šver­ca ci­ga­re­ta. Ta­da su ih te­re­ti­li da su ošte­ti­li Sr­bi­ju za pre­ko 20 mi­li­o­na eura. Ka­ra­čo­nji je bio osu­đen na tri go­di­ne i če­ti­ri mje­se­ca.
Na no­voj li­sti Cen­tral­ne ban­ke je, do­du­še zbog mno­go ma­njeg iz­no­sa, i fir­ma MVM in­vest, či­ji je vla­snik Bla­žo De­dić. Nje­go­va fir­ma je blo­ki­ra­na na iz­nos od 7,5 hi­lja­da 20 da­na. De­dić, ko­ji je bio vla­snik ho­te­la „Me­di­te­ran”, bio je pod is­tra­gom zbog sum­nje da je prao no­vac za plje­valj­skog nar­ko-bo­sa Dar­ka Ša­ri­ća. Nje­go­vo pred­u­ze­će Ma­e­stral in­že­nje­ring je bi­lo pod is­tra­gom tu­ži­la­štva zbog po­ve­za­no­sti sa po­slo­vi­ma Dar­ka Ša­ri­ća. De­dić je u vi­še na­vra­ta ne­gi­rao po­ve­za­nost sa Ša­ri­ćem. Ne­gi­rao je i na­vo­de Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva u Be­o­gra­du da je u Sr­bi­ji prao no­vac od ko­ka­i­na ku­pu­ju­ći fir­me u Voj­vo­di­ni za Ša­ri­ća pre­ko svo­je dru­ge kom­pa­ni­je Ma­e­stral­turs.
Na li­stu CBCG je i fir­ma So­nu­ba Mon­te­ne­gro, ko­ja je pri­je de­se­tak go­di­na ku­pi­la 20 hek­ta­ra ze­mlji­šta na rtu Ma­lje­vik i na­ja­vi­la in­ve­sti­ci­ju od 300 mi­li­o­na eura. Do re­a­li­za­ci­je in­ve­sti­ci­je ni­je do­šlo, a fir­ma So­nu­ba je već 11 da­na u blo­ka­di zbog du­ga od 82 hi­lja­de eura.
Na li­sti je 25 da­na fir­ma De­vin zbog du­ga od 266 hi­lja­da eura. Ta fir­ma je tre­ba­lo da gra­di u Ra­fa­i­lo­vi­ći­ma vi­še­sprat­ni­cu.
Pri­mat pe­ka­ra je u blo­ka­di 25 da­na na iz­nos od 164 hi­lja­de eura, Hi­dro­kop 18 da­na na iz­nos od 100 hi­lja­da.
U blo­ka­di je i fir­ma Kvin me­nadž­ment, ko­ja je do­ne­dav­no, od­no­sno do no­vem­bra, za­ku­plji­va­la ho­tel Kvin of Mon­te­ne­gro. Oni su 26 da­na u blo­ka­di na iz­nos od 20,5 hi­lja­da eura. Ta fir­ma je ne­ko­li­ko go­di­na za­ku­plji­va­la ho­tel u Be­či­ći­ma, ali su vla­sni­ci, ma­đa­r­ska ban­ka OTP, od­lu­či­la da ras­ki­ne ugo­vor sa nji­ma, iako su sve oba­ve­ze re­dov­no iz­mi­ri­va­li. Zbog ras­ki­da za­ku­pa i za­tva­ra­nja ho­te­la bez po­sla je osta­lo 34 rad­ni­ka.
CBCG po­dat­ke ob­ja­vlju­je jed­nom mje­seč­no na in­ter­net stra­ni­ci, pr­vog rad­nog da­na po is­te­ku mje­se­ca, sa pre­sje­kom sta­nja na po­sled­nji dan u mje­se­cu, po azbuč­nom re­du na­zi­va pred­u­ze­ća i pred­u­zet­ni­ka. Od ju­la 2012, ka­da je CBCG po­če­la da ob­ja­vlju­je po­dat­ke, do 9. ja­nu­a­ra 2014. go­di­ne, po­da­ci su ob­ja­vlji­va­ni u skla­du sa ta­da va­že­ćim za­ko­nom o plat­nom pro­me­tu u ze­mlji i to za kom­pa­ni­je, od­no­sno pred­u­zet­ni­ke, ka­da je blo­ka­da ra­ču­na iz­no­si­la vi­še od de­set hi­lja­da eura u ne­pre­kid­nom tra­ja­nju vi­še od 30 da­na. Od ta­da se ob­ja­vlju­ju ime­na fir­mi ko­je su u blo­ka­di na bi­lo ko­ji iz­nos i u bi­lo ko­jem pe­ri­o­du. Ta­ko je čest slu­čaj da iz­nos blo­ka­de bu­de 15 eura, a tra­ja­nje blo­ka­de je­dan dan.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"