Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-05 JAK ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU,BROJNI GRAĐANI NA SJEVERU U PANICI I STRAHU NAPUŠTALI DOMOVE
Iseljeno 10 porodica, oštećeno preko 70 kuća
Oštećena kuća u Plavu Iseljeno 10 porodica, oštećeno preko 70 kuća Alternativni smještaj traži se za desetak porodica, a, prema zvaničnim podacima, iz Murina i Brezojevica kod Plava evakuisane su dvije porodice sa desetak članova i smještene u hotel u Gusinju, dok je u Beranama jedna familija morala da napusti kuću
Ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pe­ni Rih­te­ro­ve ska­le, ko­ji je ju­če po­go­dio pod­ruč­je Cr­ne Go­re, iza­zvao je pa­ni­ku i uz­ne­mi­re­nje me­đu gra­đa­ni­ma, po­seb­no sje­ver­nih op­šti­na. U stra­hu od ja­či­ne po­tre­sa, broj­ni ži­te­lji Cr­ne Go­re iza­šli su na uli­ce iz obje­ka­ta u ko­ji­ma su se za­te­kli. Prema podacima koje je sinoć objavio portal RTCG, za desetak porodica sa sjevera traži se alternativni smještaj, a prema zvaničnim podacima dvi­je po­ro­di­ce iz Mu­ri­na i Bre­zo­je­vi­ca kod Pla­va eva­ku­i­sa­ne su na­kon što su nji­ho­ve ku­će ošte­će­ne u ze­mljo­tre­su. De­se­tak čla­no­va ove dvi­je po­ro­di­ce smje­šte­no je u ho­tel „Ro­si” u Gu­si­nju. Zvanično je saopšteno i da je u Be­ra­na­ma jed­na po­ro­di­ca mo­ra­la da na­pu­sti ku­ću zbog ošte­će­nja iza­zva­nih ze­mljo­tre­som.
Epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa bio je na pla­ni­ni Vi­si­tor, na­do­mak Pla­va, a sta­nov­ni­ci sje­ve­ra tvr­de da ne pam­te ja­či ze­mljo­tres.
Naj­vi­še šte­te ze­mljo­tres je iza­zvao u Pla­vu, a do ju­če su pri­ja­vlje­na ve­ća ošte­će­nja na pre­ko 70 ku­ća. Od ja­či­ne po­tre­sa do­šlo je do pu­ca­nja zi­do­va, fa­sa­da na ku­ća­ma, do­mo­vi­ma zdra­vlja... Ošte­će­ni su i broj­ni kro­vo­vi, dim­nja­ci, a ve­li­ka šte­ta pri­či­nje­na je i u mar­ke­ti­ma na sje­ve­ru. Iz Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je sa­op­šti­li su da za sa­da ne­ma po­da­ta­ka o even­tu­al­nim ljud­skim gu­bi­ci­ma.
Iz Za­vo­da za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju – Sek­to­ra za se­i­zmo­lo­gi­ju ka­za­li su da je ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pe­n Rih­te­ro­ve ska­le re­gi­stro­van u 11.46 sa­ti, se­dam ki­lo­me­ta­ra sje­ve­ro­za­pad­no od Pla­va. Ja­či­na ze­mljo­tre­sa u ža­ri­štu iz­no­si­la je 5,1 ste­pe­n Rih­te­ro­ve ska­le, što od­go­va­ra epi­cen­tral­nom in­ten­zi­te­tu od se­dam ste­pe­ni Mer­ka­li­je­ve. Ža­ri­šte ze­mljo­tre­sa lo­ci­ra­no je na du­bi­ni od 14 ki­lo­me­ta­ra.
– Na osno­vu nu­me­rič­kog mo­de­la pro­mje­ne in­ten­zi­te­ta sa ra­sto­ja­njem u ovom re­gi­o­nu, mag­ni­tu­de ze­mljo­tre­sa i du­bi­ne hi­po­cen­tra, ze­mljo­tres je mo­gao iza­zva­ti iz­vje­sne ma­te­ri­jal­ne šte­te u epi­cen­tral­nom pod­ruč­ju – ka­za­li su iz Za­vo­da.
Me­đu gra­đa­ni­ma Pla­va i Gu­si­nja za­vla­da­la je pa­ni­ka, ko­ju je po­ja­ča­lo de­se­tak ma­njih po­tre­sa, od ko­jih naj­ja­či od 3,4 ste­pe­na Rih­te­ra, a naj­sla­bi­ji 1,9 ste­pe­ni. Osim u Pla­vu i Gu­si­nju, po­tre­si su se osje­ti­li i u An­dri­je­vi­ci, Be­ra­na­ma, Pod­go­ri­ci i dru­gim gra­do­vi­ma Cr­ne Go­re.
Šef Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja u Pla­vu Mir­za Me­du­nja­nin re­kao je da je odr­ža­na sjed­ni­ca Op­štin­skog ti­ma za ele­men­tar­ne ne­po­go­de, pri­pad­ni­ci slu­žbe su na te­re­nu i u stal­nom kon­tak­tu sa Do­mom zdra­vlja u Pla­vu, Hit­nom slu­žbom, Di­rek­to­ra­tom za van­red­ne si­tu­a­ci­je, po­li­ci­jom. On je na­gla­sio da za­sad ne­ma te­žih si­tu­a­ci­ja gdje bi se mo­ra­lo in­ter­ve­ni­sa­ti po hit­no­sti.
– Naj­bit­ni­je je da ne­ma po­vri­je­đe­nih, a ma­te­ri­jal­nih ošte­ća­nja ima na pri­lič­no ve­li­kom bro­ju obje­ka­ta. Ne­ma­mo do­ja­va da se mo­ra in­ter­ve­ni­sa­ti po bi­lo kom pi­ta­nju hit­no­sti. Ma­te­ri­jal­ne šte­te su uglav­nom pri­či­njen­nje na sta­ri­jim objek­ti­ma, po­go­to­vo objek­ti­ma od ka­me­na. Do­sta je po­lo­mlje­nih cre­po­va na kro­vo­vi­ma, po­pa­da­lih dim­nja­ka, na­pu­klih zi­do­va spo­lja i iz­nu­tra, dok pot­pu­no po­ru­še­nih obje­ka­ta, pre­ma sa­da­šnjim sa­zna­nji­ma, ne­ma. Slu­žba za­šti­te i spa­sa­va­nja je na te­re­nu i obi­la­zi pro­stor i do­ma­ćin­stva, a eki­pa za sa­na­ci­ju već ra­di na ot­kla­nja­nju ošte­će­nja. Op­šti­na je obez­bi­je­di­la smje­štaj i hra­nu za even­tu­al­ne po­tre­be, ali za­sad ne­ma­mo pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va za ta­ko ne­što – ka­zao je Me­du­nja­nin.
Ru­ko­vo­di­lac Hit­ne slu­žbe Sa­ba­hu­din Pu­po­vić, ko­ji je i član ti­ma za ele­men­tar­ne ne­po­go­de, sa­op­štio je da u ze­mljo­tre­su ni­ko ni­je po­vri­je­đen, je­di­no su in­ter­ve­ni­sa­li zbog pa­ci­je­na­ta ko­ji su do­bi­ja­li na­pa­de pa­ni­ke, s ob­zi­rom na to da se znat­no tre­sao i obje­kat Do­ma zdra­vlja, gdje ima ošte­će­nja na unu­tra­šnjim zi­do­vi­ma.
– Po­je­di­ni pa­ci­jen­ti ko­ji su se u tre­nut­ku ze­mljo­tre­sa za­te­kli u objek­tu Do­ma zdra­vlja u Pla­vu, gdje je smje­šte­na i Hit­na slu­žba, ima­li su na­pa­de pa­ni­ke, a in­ter­ve­ni­sa­li ta­ko­re­ći s ma­lo vo­de i še­će­ra, da­kle, vi­še psi­hič­ki i sve je pro­te­klo bez pro­ble­ma. Ne­ko­li­ko pro­sto­ri­ja je ošte­će­no, evi­den­ti­ra­na su na­pr­snu­ća zi­do­va s unu­tra­šnje stra­ne, ali je to be­zna­čaj­no, kad ni­je ima­lo te­žih po­sle­di­ca – ka­zao je Pu­po­vić.
Osam­de­set­tro­go­di­šnji Vuk­man To­mo­vić iz pod­nož­ja Vi­si­to­ra ka­že da ga je ze­mljo­tres za­te­kao na kre­ve­tu, ali zbog sta­ro­sti i bo­le­sti ni­je bio u mo­guć­no­sti da bje­ži, „pa, nek bi­va šta bu­de”.
– Sje­dio sam na kre­ve­tu kad je po­če­lo da tre­se i lju­lja. Po­mi­slio sam da le­ti sni­jeg s kro­va, ali kad sam se sje­tio da ne­ma sni­je­ga na kro­vu, znao sam da je ze­mljo­tres. Su­pru­ga je bi­la u dru­goj so­bi i od si­li­ne po­tre­sa uda­ri­la je gla­vom u vra­ta, ali se ni­je po­vri­je­di­la. Sre­ćom, sve se do­bro za­vr­ši­lo, a s ob­zi­rom na to da se Bre­zo­je­vi­ce, gdje ži­vim, na­la­ze is­pod sa­mog Vi­si­to­ra i pu­no je ku­ća i sta­nov­ni­ka, mo­glo je do­ći i do, ne daj bo­že, te­žih po­sle­di­ca, ali Bo­gu hva­la ni­je – is­pri­čao je To­mo­vić.
Znat­nu šte­tu ze­mljo­tres je pri­či­nio i u dru­gim gra­do­vi­ma na sje­ve­ru. Na­sta­la su broj­na ošte­će­nja na stam­be­nim i dru­gim objek­ti­ma na pod­ruč­ju an­dri­je­vič­ke, be­ran­ske i pet­njič­ke op­šti­ne. Na­ro­či­te šte­te evi­den­ti­ra­ne su na stam­be­nim objek­ti­ma u be­ran­skom se­lu Vi­nic­ka, gdje je če­tvo­ro­čla­na po­ro­di­ca Ra­do­ša Će­ra­ni­ća, zbog vid­nih ošte­će­nja, mo­ra­la da na­pu­sti ku­ću u ko­joj su ži­vje­li. Će­ra­nić je ka­zao da je ku­ća na­kon ze­mljo­tre­sa ne­u­po­tre­blji­va.
– Le­žao sam na kre­ve­tu i od­jed­nom osje­tio ka­ko se ku­ća tre­se iz te­me­lja. Od­mah na­kon to­ga po­če­li su da pa­da­ju dje­lo­vi pla­fo­na. To je bi­la uža­sna sli­ka. Is­tr­čao sam na­po­lje ga­ze­ći pre­ko mal­te­ra ko­ji se ob­ru­šio sa unu­tra­šnjih zi­do­va. Ku­ća u ko­joj ži­vim sa če­tvo­ro­čla­nom po­ro­di­com pot­pu­no je is­pu­ca­la. Ra­di se o mno­štvu pu­ko­ti­na iz­me­đu ko­jih mo­že ru­ka da se pro­vu­če. Po­sli­je sve­ga na­šli smo se pod ve­drim ne­bom, jer je da­lji bo­ra­vak u ku­ći, ko­ju nam je za sta­no­va­nje ustu­pio ro­đak Pe­ri­ša Će­ra­nić, zbog is­pu­ca­lih zi­do­va i pla­fo­na, kraj­nje opa­san – is­ta­kao je Ra­doš Će­ra­nić.
Ošte­će­nja su evi­den­ti­ra­na i na su­sjed­nim objek­ti­ma od ko­jih je, ka­ko se na li­cu mje­sta mo­glo pri­mi­je­ti­ti, naj­u­gro­že­ni­ja ku­ća Mi­li­jan­ke Će­ra­nić.
– Tač­no je da ži­vim u sta­roj ku­ći, ali ova­kva ošte­će­nja mo­gao je da iza­zo­ve sa­mo sna­žni­ji po­tres. Zi­do­vi su pot­pu­no is­pu­ca­li, dok su dr­ve­ne gre­de iza­šle iz le­ži­šta – na­ve­la je Će­ra­ni­će­va.
Iz be­ran­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja su sa­op­šti­li da je pri­li­kom ze­mljo­tre­sa do­šlo do ošte­će­nja dim­nja­ka na ne­ko­li­ko vi­še­sprat­ni­ca. Ošte­će­nja su vid­na i na kro­vo­vi­ma sta­ri­jih zgra­da.
– Ima­mo do­ja­ve da je i na se­o­skom i na grad­skom pod­ruč­ju do­šlo do ošte­će­nja sta­ri­jih obje­ka­ta. Ra­di se o na­pu­klim zi­do­vi­ma i ošte­će­nji­ma na kro­vo­vi­ma. Na­ši rad­ni­ci su ukla­nja­li ma­te­ri­jal ko­ji je pao sa obje­ka­ta. Ta­ko­đe, broj­ni gra­đa­ni su pri­ja­vi­li da su u nji­ho­vim sta­no­vi­ma i ku­ća­ma po­pa­da­li te­le­vi­zo­ri i dru­ge stva­ri – ka­zao je na­čel­nik be­ran­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Ti­ho Bo­ga­vac, do­da­ju­ći da pre­ma po­da­ci­ma ko­ji­ma ras­po­la­žu pri­li­kom ze­mljo­tre­sa ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih li­ca.
To­kom ze­mljo­tre­sa na be­ran­sku glav­nu uli­cu su, uz pa­ni­ku i vri­sak, is­tr­ča­li broj­ni sta­na­ri kao i go­sti iz lo­ka­la.
– Bi­la sam u šo­ku. Mi­sli­la sam da se ra­di o ne­koj ja­koj eks­plo­zi­ji, jer se po­slov­ni cen­tar „Evro­pa”, u kom sam se na­la­zi­la, to­li­ko za­tre­sao da mi se uči­ni­lo da će se srav­ni­ti sa ze­mljom. Čuo se vri­sak na sve stra­ne. Na­rod je po­čeo da is­tr­ča­va na uli­cu. Na svu sre­ću, sve je pro­šlo bez ne­kih ve­ćih po­sle­di­ca – ka­za­la je Ma­ri­ja Ze­če­vić.
Ošte­će­nja su vidna i na sta­ri­jim objek­ti­ma u an­dri­je­vič­koj op­šti­ni.
– Ima­li smo broj­ne po­zi­ve, na­ro­či­to sa se­o­skog pod­ruč­ja gdje su mje­šta­ni pri­ja­vlji­va­li da im je ze­mljo­tres na stam­be­nim i po­moć­nim objek­ti­ma pri­či­nio zna­čaj­ne ma­te­ri­jal­ne šte­te. For­mi­ra­će­mo ko­mi­si­ju ko­ja će ubr­zo iza­ći na te­ren i evi­den­ti­ra­ti sva ošte­će­nja – ka­zao je pred­sjed­nik op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đan Ma­šo­vić.
A.OSTO­JIĆ
N.VU­JA­ČIĆ
D.JO­VO­VIĆ


Mo­gu­ći no­vi po­tre­si

Ma­rin Ča­ve­liš iz Se­i­zmo­lo­škog za­vo­da ka­zao je ju­če za „Dan” da su mo­gu­ći no­vi ze­mljo­tre­si u na­red­nom pe­ri­o­du, od­no­sno ne zna­či da će bi­ti ili da ne­će bi­ti slič­nih po­tre­sa.
– To je je­dan u ni­zu ze­mljo­tre­sa ko­ji se de­ša­va na ovim pro­sto­ri­ma, dio tek­ton­skog pro­ce­sa ko­ji se stal­no događa i ko­ji se ma­ni­fe­stu­je kroz ja­če i sla­bi­je po­tre­se – po­ja­snio je on.
Ča­ve­liš do­da­je da će po­sli­je ovog ze­mljo­tre­sa bi­ti još ma­lih ze­mljo­tre­sa u na­red­nih dva-tri mje­se­ca, pri če­mu se, ka­ko je re­kao, no­vi ma­nji po­tre­si oče­ku­ju to­kom no­ći.
– Ne mo­že­mo re­ći da li će bi­ti ova­kvih ili ja­čih – pre­ci­zi­rao je Ča­ve­liš.
Ča­ve­liš is­ti­če da su ih na­kon ze­mljo­tre­sa kon­tak­ti­ra­li gra­đa­ni iz svih di­je­lo­va Cr­ne Go­re.
– Gra­đa­ni su zva­li go­to­vo iz ci­je­le Cr­ne Go­re, i sa Pri­mor­ja, iz Ko­to­ra, Her­ceg No­vog... Ze­mljo­tres se osje­tio u svim ovim gra­do­vi­ma. Iza­zvao je uz­ne­mi­re­nje gra­đa­na u ci­je­loj Cr­noj Go­ri – na­gla­sio je on, dodajući da je ze­mljo­tres ove sna­ge mo­gao iza­zva­ti ma­nja ošte­će­nja.
– Mi mo­že­mo da­ti sa­mo ma­te­ma­tič­ki mo­del ko­ji ima­mo. Ne zna­mo sta­nje na te­re­nu. Ko­li­ka je šte­ta na­pra­vlje­na usta­no­vi­će se kad eki­pe iz op­štin­skog šta­ba iza­đu i utvr­de ošte­će­nja – za­klju­čio je on.


Aktiviralo se klizište

Ze­mljo­tres je u mje­stu Su­će­ska, na ma­gi­stal­nom pu­tu An­dri­je­vi­ca–Plav, iza­zvao no­vo po­kre­ta­nje ze­mlji­šta zbog če­ga je do­šlo do krat­ko­traj­nog pre­ki­da sa­o­bra­ća­ja.
– Ze­mljo­tres je do­dat­no ak­ti­vi­rao kli­zi­šta na re­gi­o­nal­nom pu­tu An­dri­je­vi­ca–Plav, u mje­stu Su­će­ska. Ta­ko su se na toj sa­o­bra­ćaj­ni­ci na­šle no­ve ko­li­či­ne od­ro­nje­nog ma­te­ri­ja­la.
Ra­di se o kli­zi­štu ko­je go­di­na­ma pred­sta­vlja opa­snost za uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju. Za­to vo­za­či­ma i nji­ho­vim sa­put­ni­ci­ma osta­je da, uz oprav­da­nu bo­ja­znost od no­vih ob­ru­ša­va­nja ze­mlji­šta, pro­la­ze kroz Su­će­sku, tim pri­je, jer se od­ron na­la­zi u do­sta oštroj i ne­pre­gled­noj kri­vi­ni – na­ve­li su iz lo­kal­ne upra­ve, ape­lu­ju­ći na Di­rek­ci­ju za sa­o­bra­ćaj da što pri­je pri­stu­pi de­talj­noj sa­na­ci­ji kli­zi­šta.
Jak po­tres osje­tio se i u Bi­je­lom Po­lju. Pre­ma fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je su ju­če ob­ja­vlje­ne na dru­štve­nim mre­ža­ma, gra­đa­ni su uma­lo iz­bje­gli da ih za­tr­pa­ju pro­iz­vo­di ko­ji su po­če­li da pa­da­ju sa po­li­ca u bje­lo­polj­skim mar­ke­ti­ma.
Pre­ma pi­sa­nju sr­bi­jan­skih me­di­ja, ze­mljo­tres ko­ji je ju­če po­go­dio Cr­nu Go­ru, osje­tio se i u ve­ćem di­je­lu Sr­bi­je.


Utvr­đu­ju šte­tu

Di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je Mir­sad Mu­lić ob­i­šao je ju­če pod­ruč­je Pla­va i dru­gih op­šti­na po­go­đe­nih ze­mljo­tre­som. Iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) su ka­za­li da su slu­žbe­ni­ci Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je i Upra­ve po­li­ci­je ak­tiv­ni na te­re­nu u vi­še op­šti­na na sje­ve­ru, ka­ko bi za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va pri­ku­pi­li in­for­ma­ci­je o even­tu­al­noj šte­ti ko­ju je pro­u­zro­ko­vao ju­če­ra­šnji ze­mljo­tres.
– Za­sad ne­ma in­for­ma­ci­ja o to­me da je ze­mljo­tres pro­u­zro­ko­vao ljud­ske gu­bit­ke – ka­za­li su iz MUP-a.
Mu­lić je, ka­ko do­da­ju, an­ga­žo­vao ope­ra­ti­vu Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj ra­di ot­kla­nja­nja od­ro­na sa pu­ta na lo­ka­ci­ji Su­će­ska, iz­me­đu An­dri­je­vi­ce i Pla­va.
– Po­ru­ču­je­mo gra­đa­ni­ma da ne­ma raz­lo­ga za pa­ni­ku te da su svi ras­po­lo­ži­vi re­sur­si Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je i osta­lih su­bje­ka­ta si­ste­ma za­šti­te i spa­sa­va­nja na ras­po­la­ga­nju, a uko­li­ko se za to uka­že po­tre­ba, oni će bi­ti an­ga­žo­va­ni u mje­ri i ka­pa­ci­te­tu ko­ji zah­ti­je­va sta­nje na te­re­nu – po­ru­ču­ju iz MUP-a.


Mar­ko­vić: Vla­da će po­mo­ći ugro­že­ne

Vla­da će po­mo­ći sta­nov­ni­ci­ma Pla­va, Gu­si­nja, An­dri­je­vi­ce i Be­ra­na, ko­ji su ugro­že­ni ze­mljo­tre­som, po­ru­čio je pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić. Iz Slu­žbe za od­no­se s jav­no­šću Vla­de je sa­op­šte­no da je Mar­ko­vić po­zvao lo­kal­ne i dr­žav­ne slu­žbe, kao i sve dru­ge in­sti­tu­ci­je i usta­no­ve, da po­ja­ča­ju ak­tiv­nost i po­mog­nu gra­đa­ni­ma ko­ji su ugro­že­ni ju­če­ra­šnjim ze­mljo­tre­som.
– Vla­da i ja, kao pred­sjed­nik, bi­će­mo uz gra­đa­ne Pla­va, Gu­si­nja, An­dri­je­vi­ce i Be­ra­na, i po­mo­ći u sa­ni­ra­nju po­sle­di­ca ze­mljo­tre­sa ko­ji je te­že po­go­dio te op­šti­ne – po­ru­čio je Mar­ko­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"