Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-08 DRŽAVA EKIPI IZ „GRANDA” OMOGUĆILA BROJNE POVLASTICE U POSLOVIMA SA MALIM HIDROELEKTRANAMA
Za biznis od 21 milion dozvole dobili ekspresno
Obradović, Ubović i Mijajlović Za biznis od 21 milion dozvole dobili ekspresno Prema izvještaju pripremljenom za Poresku upravu, firma kojoj je Vlada odobrila gradnju malih hidroelektrana na rijekama Kutska i Mojanska raspolaže imovinom vrijednom 21 milion eura Iza firme Hidroenergija stoje biznismeni Ranko Ubović (30 odsto) i Aleksandar Mijajlović (30 odsto), ali i firma Hemera kapital (40 odsto), koju kontroliše Oleg Obradović Vlada je vlasnicima „Hidroenergije” ekspresno dala dozvole za mini-hidroelektrane, a omogućeno im je da im građani preko računa za struju plaćaju dodatno kao podsticaj za te energetske objekte
Kom­pa­ni­ja Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro, či­ji su osni­va­či i pred­stav­ni­ci u jav­no­sti po­zna­ti kao čla­no­vi „eki­pe iz Gran­da”, ulo­ži­la je oko 21 mi­li­on eura u bi­znis sa ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma (mHE), a u isto vri­je­me uži­va broj­ne po­vla­sti­ce ko­je su im omo­gu­ći­li dr­žav­ni or­ga­ni.
Ka­pi­tal ulo­žen u taj bi­znis na­ve­den je u fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma te kom­pa­ni­je ko­ji su do­sta­vlje­ni Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re. Kom­pa­ni­ja Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro uži­va broj­ne po­vla­sti­ce od dr­ža­ve u ener­get­skom bi­zni­su, uklju­ču­ju­ći i eks­pre­sno iz­da­va­nje do­zvo­la za grad­nju. Nje­ni vla­sni­ci su bi­zni­sme­ni Ran­ko Ubo­vić (30 od­sto) i Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić (30 od­sto), ali i fir­ma He­me­ra ka­pi­tal (40 od­sto), iza ko­je sto­ji biv­ši pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Pr­ve ban­ke Oleg Ob­ra­do­vić, ko­ji je po­mi­njan u afe­ri „Te­le­kom”. Po po­da­ci­ma iz re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, Ob­ra­do­vić je i ovla­šće­ni za­stup­nik fir­me Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro. Po­sao sa ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma iz­u­zet­no je is­pla­tiv iz raz­lo­ga što je ot­kup pro­iz­ve­de­ne elek­trič­ne ener­gi­je za­ga­ran­to­van i pla­ća se po pod­sti­caj­noj ci­je­ni, ko­ja je znat­no ve­ća od tr­ži­šne.
Gra­đa­ni Cr­ne Go­re pre­ko ra­ču­na za stru­ju pla­ća­ju do­dat­no dva eura kao pod­sti­caj za te ener­get­ske objek­te, a tim uno­snim bi­zni­som ba­ve se is­klju­či­vo lju­di ko­ji su bli­ski vr­hu vla­sti.
Po po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve, kom­pa­ni­ja Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro je u 2016. go­di­ni ima­la do­bit u po­slo­va­nju od 1,4 mi­li­o­na eura, a nji­ho­ve ne­kret­ni­ne, po­stro­je­nja i opre­ma pro­ci­je­nje­ni su na 17.305.259 eura. U iz­vje­šta­ju je na­ve­de­no da ima­ju i 3.749.410 eura obrt­nih sred­sta­va. Po fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju za 2016.go­di­nu, ne­ras­por­eđe­na do­bit tog pred­u­ze­ća bi­la je 1.832.774 eura. Go­di­nu ra­ni­je, ne­ras­po­re­đe­na do­bit bi­la je znat­no ma­nja i iz­no­si­la je 383.228 eura.
Ovaj vr­lo si­gu­ran bi­znis obez­bi­je­di­la je upra­vo Vla­da Cr­ne Go­re, ko­ja je usvo­ji­la ured­bu na osno­vu ko­je sva­ki pro­iz­ve­de­ni ki­lo­vat-sat stru­je od ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na mo­ra da ot­ku­pi Elek­tro­pri­vre­da, ko­ji no­vac dat u tu svr­hu na­pla­ću­je od gra­đa­na pre­ko ra­ču­na za stru­ju.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma pret­hod­no je pred­u­ze­ći­ma „Smol hi­dro pa­u­er plant Mo­jan­ska” i „Smol hi­dro pa­u­er plant Kut­ska” eks­pre­sno iz­da­lo gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na ri­je­ka­ma Kut­ska i Mo­jan­ska u An­dri­je­vi­ci.
Kao osni­va­či tih pred­u­ze­ća či­ja je dje­lat­nost pro­iz­vod­nja elek­trič­ne ener­gi­je na­ve­de­ni su „Hi­dro­e­ner­gi­ja”, „Grin so­lu­šens” Pod­go­ri­ca i „Po­po­vić elek­tro si­stem” Pod­go­ri­ca. Osni­vač dvi­je po­sled­nje fir­me je Slo­bo­dan Po­po­vić.
Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci je po­čet­kom pro­šle go­di­ne pra­vo­sna­žno osu­dio Ran­ka Ubo­vi­ća za uta­ju po­re­za i do­pri­no­sa u po­stup­ku ko­ji je pro­tiv nje­ga vo­đen po tu­žbi dr­ža­ve. Ubo­vić je pre­su­dom oba­ve­zan da pla­ti oko 60.000 eura du­ga. Ra­di se o tu­žbi za ne­is­pla­će­ne po­re­ze i do­pri­no­se dok je Ubo­vić bio iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „Il Ga­to” 2008. go­di­ne. Me­di­ji su ra­ni­je Ubo­vi­ća po­ve­zi­va­li i sa op­tu­že­nim nar­ko-bo­som Na­se­rom Kelj­men­di­jem, ko­me se su­di na Ko­so­vu. Ni­je po­zna­to da li je Ubo­vić do da­nas sa­slu­šan u okvi­ru fi­nan­sij­ske is­tra­ge pro­tiv Kelj­men­di­ja, ni­ti da li su njih dvo­ji­ca uop­šte bi­li po­ve­za­ni. Ubo­vi­ćev po­slov­ni part­ner Oleg Ob­ra­do­vić ra­ni­je je po­mi­njan kao ak­ter afe­re „Te­le­kom”. On je i sa­slu­ša­van u sklo­pu tog po­stup­ka, ali sum­nji­va pro­da­ja Te­le­ko­ma Cr­ne Go­re Ma­đar Te­le­ko­mu 2005.go­di­ne ov­dje još ni­je do­bi­la sud­ski epi­log. S dru­ge stra­ne, ame­rič­ka Ko­mi­si­ja za har­ti­je od vri­jed­no­sti (SEK) u svo­joj is­tra­zi do­šla je do do­ka­za da su u tom po­slu sa 7,3 mi­li­o­na eura pod­mi­će­na dva cr­no­gor­ska zva­nič­ni­ka i „se­stra naj­vi­šeg vla­di­nog zva­nič­ni­ka ko­ja se ba­vi advo­ka­tu­rom”.M.V.


Po­sao za srod­ni­ke, ku­mo­ve i pri­ja­te­lje biv­šeg pre­mi­je­ra

U po­slu sa mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na­ma su i Vuk Raj­ko­vić, kum biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, i brat od uja­ka i sin li­de­ra DPS-a Mi­lo­van Mak­si­mo­vić i Bla­žo Đu­ka­no­vić. Tu su i Pre­drag Ba­jo­vić, šu­ra ne­ka­da­šnjeg pre­mi­je­ra Igo­ra Luk­ši­ća, vla­snik fir­me „Nor­mal kom­pa­ni” Žar­ko Bu­rić i fud­ba­ler Ste­fan Sa­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"