Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-09 EKSKLUZIVNO: MITROPOLIT AMFILOHIJE ZA „DAN” O SKANDALOZNIM UVREDAMA NAJBLIŽIH SARADNIKA SRPSKOG PREDSJEDNIKA ALEKSANDRA VUČIĆA NA NJEGOV RAČUN
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera
Mitropolit Amfilohije Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera Vučić danas na bezuman način traži rješenje za budućnost Kosova od onih koji su nas bombardovali i prognali narod sa Kosova i Metohije. Oni bi trebalo da se pokaju, a ne da ih slušamo – poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vradžbine, a ne ono što govori mitropolit još od 1981.godine – istakao je mitropolit Amfilohije
Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je ka­zao je po­vo­dom iz­ja­va srp­skih zva­nič­ni­ka da se on ne ba­vi vradž­bi­na­ma. Pret­hod­no je ge­ne­ral­ni se­kre­tar Pred­sjed­ni­štva Sr­bi­je Ni­ko­la Se­la­ko­vić re­kao da se mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je ba­vi vradž­bi­na­ma i ne­čim što ni­je duh pra­vo­sla­vlja.
Mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je je re­kao da se nameće pitanje ko se ba­vi vradž­bi­na­ma – on ili pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić.
– Ako je Vu­čić pr­vi put u isto­ri­ji srp­skog na­ro­da po­sta­vio jed­nu ta­kvu oso­bu za pre­mi­je­ra da na­vod­no bu­de ugled srp­skih maj­ki i se­sta­ra, to su vradž­bi­ne, a ne ono što go­vo­ri mi­tro­po­lit i što je go­vo­rio još od 1981.go­di­ne, ka­da je upu­ćen pr­vi apel, ka­da je spa­lje­na Peć­ka pa­tri­jar­ši­ja. Taj apel su po­kre­nu­li vla­di­ka da­na­šnji umi­ro­vlje­ni Ata­na­si­je Jev­tić i sa­da­šnji mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je u ono vri­je­me ka­da je na ko­lac na­bi­jen Đor­đi­je Mar­ti­no­vić, ka­da je spa­lje­na Peć­ka pa­tri­jar­ši­ja i ka­da su si­lo­va­ne mo­na­hi­nje na Ko­so­vu. I ka­da je ubi­jen Mi­lin­čić u Sa­mo­dre­ži, a za­ma­lo i nje­go­va maj­ka. Mu­če­ni­ca i iz­gna­ni­ca sa­da ži­vi u Be­o­gra­du bez hlje­ba. E, to bi tre­ba­lo da po­me­nu i Vu­čić i Se­la­ko­vić – ka­zao je ekskluzivno za „Dan” mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je, is­ti­ču­ći da ga ču­di Se­la­ko­vi­će­va iz­ja­va i pri­ča ko­ju je is­pri­čao.
Mi­tro­po­lit je na­gla­sio da su oni još 1981. go­di­ne po­če­li da bra­ne Peć­ku pa­tri­jar­ši­ju i Ko­so­vo, zbog če­ga su se i ta­da ne­ki lju­ti­li.
– Da su nas on­da po­slu­ša­li, ne bi se do­go­di­lo ono što se do­go­di­lo 1988.go­di­ne i 1989. go­di­ne, to na­si­lje. Pre­ma to­me, ne­ka ta go­spo­da ma­lo sma­nje svo­je pri­če i ne­ka ne tra­že sa­da u ovo vri­je­me od ugled­nih lju­di u Sr­bi­ji ne­ka­kav di­ja­log. Ka­kav di­ja­log? Ako je nje­ga na­rod iza­brao za pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je, on­da je on na se­be pre­u­zeo od­go­vor­nost. Ne mo­že je sa se­be ski­nu­ti i pre­ni­je­ti je na bi­lo ko­ga dru­gog, što on oči­to i po­ku­ša­va – re­kao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On je na­gla­sio da se ne mo­že tra­ži­ti rje­še­nje za Ko­so­vo od onih ko­ji su nas bom­bar­do­va­li i prog­na­li na­rod sa Ko­so­va i Me­to­hi­je, jer bi oni tre­ba­lo da se po­ka­ju, a ne da ih slu­ša­mo.
–Vu­čić na je­dan bez­u­man na­čin da­nas tra­ži rje­še­nje za bu­duć­nost Ko­so­va od onih ko­ji su iz­vr­ši­li na­si­lje na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, ko­je je go­re i od da­na­šnjeg na­si­lja ta­mo, go­re i od onog za vri­je­me­na sul­ta­na Mu­ra­ta. Ta­kvi ko­ji su bom­bar­do­va­li i prog­na­li na­rod sa Ko­so­va i Me­to­hi­je, iz­vr­ši­li ta­kve zlo­či­ne, oni bi tre­ba­lo da se po­ka­ju, a ne da ih mi slu­ša­mo – is­ta­kao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On sma­tra da to mo­gu da či­ne sa­mo bez­um­ni lju­di.
– Na­dam se da Vu­čić ne spa­da u ta­kve, kao ni oni ko­je je da­nas iza­bra­la Sr­bi­ja i ko­ji su na nje­nom če­lu – is­ta­kao je mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski.
On je ob­ja­snio da je 2013. go­di­ne odr­žao ope­lo Ivi­ci Da­či­ću, ko­ji je ta­da bio pred­sjed­nik Vla­de Sr­bi­je, a ne Vu­či­ću.
– I on je sa­da, ka­že, vas­kr­sao. Ja sam mu od­go­vo­rio da će­mo vi­dje­ti. Hva­la Da­či­ću, jer ka­da sam bio u Bu­e­nos Aj­re­su on je do­šao u na­šu sa­bor­nu cr­kvu i ta­mo je bio naš gost – ka­zao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On je pri­je ne­ko­li­ko da­na iz­ja­vio da se bo­ji da po­li­ti­ka pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va.
Na tu iz­ja­vu re­a­go­vao je ge­ne­ral­ni se­kre­tar Pred­sjed­ni­štva Sr­bi­je Ni­ko­la Se­la­ko­vić, tvr­de­ći da mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski go­vo­ri ne­što što ni­ka­ko ne od­ra­ža­va duh srp­skog pra­vo­sla­vlja.
– O iz­ja­va­ma Am­fi­lo­hi­ja Ra­do­vi­ća mo­gao bih da go­vo­rim sa­ti­ma. Šta dru­go da oče­ku­je­te od čo­vje­ka ko­ji je Vu­či­ću dva pu­ta dr­žao ope­lo. On se ba­vi vradž­bi­na­ma i ne­čim što ni­je duh pra­vo­sla­vlja – re­kao je Se­la­ko­vić za RTS i do­dao da „srp­ski pred­sjed­nik ne­će vo­di­ti po­li­ti­ku do­dvo­ra­va­nja Ra­do­vi­ću, Gli­go­ri­ju i slič­ni­ma”.
Premijer Srbije Ana Brnabić nije se oglašavala povodom mitropolitovih izjava.
Di­rek­tor vla­di­ne kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vu i Me­to­hi­ju Mar­ko Đu­rić ka­zao je da je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je odav­no pre­stao da se ba­vi cr­kve­nim pi­ta­nji­ma i da je za­ga­zio „u bla­to srp­ske opo­zi­ci­o­ne po­li­ti­ke”.
– Mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je je ovom iz­ja­vom odr­žao ope­lo svom cr­kve­nom po­zi­vu i svr­stao se u red po­li­ti­ča­ra – na­veo je Đu­rić.
Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić iz­ja­vi­la je da mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski ne tre­ba da di­je­li lju­de na pa­tri­o­te i iz­daj­ni­ke, na­vo­de­ći da je Ko­so­vo te­ma oko ko­je tre­ba svi da se oku­pe ka­ko bi se pro­na­šlo naj­bo­lje rje­še­nje. Ona je re­kla da je Vu­čić po­sled­nji čo­vjek u Sr­bi­ji ko­me se mo­že re­ći da ne vo­di ra­či­na o Ko­so­vu i Sr­bi­ma ko­ji ta­mo ži­ve.
– Pred­sjed­nik Vu­čić ima ve­li­ku po­dr­šku gra­đa­na za evrop­sku po­li­ti­ku i po­li­ti­ku mi­ra i re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje ko­ju spro­vo­di, i od nje ne­će od­u­sta­ti. Pred­sjed­nik se, ka­ko je već ne­ko­li­ko pu­ta re­kao, ne­će mi­je­ša­ti u cr­kve­ne stva­ri, kao što ni mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je ne­će vo­di­ti dr­žav­nu po­li­ti­ku Sr­bi­je – na­ve­la je Mi­haj­lo­vi­će­va.
Mi­ni­star od­bra­ne Alek­san­dar Vu­lin re­kao je da od kle­tvi Am­fi­lo­hi­ja Ra­do­vi­ća ni­je­dan Sr­bin na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ni­je oja­čao, „ali je od na­po­ra Alek­san­dra Vu­či­ća ko­sov­ska ne­za­vi­snost po­sta­la mno­go sla­bi­ja”.
– Am­fi­lo­hi­je Ra­do­vić je Vu­či­ća i me­ne dva pu­ta ži­ve sa­hra­nio, dr­že­ći nam ope­la i pro­tiv ljud­skih i pro­tiv bož­jih za­ko­na. Ka­da je Ko­so­vo i Me­to­hi­ja za­i­sta bi­lo iz­da­no i na­pu­šte­no, Am­fi­lo­hi­je ni­je sa­hra­nji­vao ži­ve i ni­je ba­cao kle­tve na one ko­ji su za­bra­nji­va­li srp­sko ime u Cr­noj Go­ri i pri­zna­li Ko­so­vo kao ne­za­vi­snu dr­ža­vu, a prav­da­li i hva­li­li NA­TO bom­bar­do­va­nje – na­veo je Vu­lin.
J.ŠĆE­PA­NO­VIĆ
M.VE­ŠO­VIĆ


No­ve iz­mi­šljo­ti­ne Mi­ra­ša De­de­i­ća

Mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je ka­zao je da Mi­raš De­de­ić iz ta­ko­zva­ne Cr­no­gor­ske pra­vo­slav­ne cr­kve ne go­vo­ri isti­nu ka­da tvr­di da Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva di­je­li mo­šti Sve­tog Va­si­li­ja po Sr­bi­ji i Ar­gen­ti­ni.
– To je jed­na no­tor­na laž. On ko­ji se od­re­kao ći­vo­ta Sve­tog Va­si­li­ja, zbog ko­jeg je uki­nu­ta mo­na­ška ško­la ka­da je on ta­mo bio na­stav­nik i ko­ji sa­da tra­ži da se ru­še cr­kve, da se ski­ne krst sa Sa­hat-ku­le u Pod­go­ri­ci, u Bo­ga oče­vid­no ne vje­ru­je, pa za­to ta­ko i pri­ča. On ne pri­pa­da Pra­vo­slav­noj cr­kvi. Na nje­mu je pro­klet­stvo pa­tri­jar­ha ca­ri­grad­skog, kao i na svim onima ko­ji od nje­ga uzi­ma­ju bla­go­slov i slu­ša­ju nje­go­vu ri­ječ. Na­ža­lost, i nje­go­vi De­de­i­ći u Be­o­gra­du ka­žu da se vi­še ne lju­be u obraz jer im je, ka­ko ka­žu, Mi­raš De­de­ić uzeo isti. To nje­go­vi De­de­i­ći ka­žu. Ne­ka se on pr­vo po­mi­ri sa svo­jim ro­đa­ci­ma i ne­ka se vra­ti svo­jim pre­ci­ma – is­ta­kao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On je do­dao da De­de­ić stva­ra la­žnu cr­kvu.
– Od sve­ga je naj­go­re što par­ti­ja ko­ja se od­re­kla Bo­ga, i i da­lje ga se od­ri­če, sta­ri ko­mu­ni­sti i po­seb­no oni neo­ko­mu­ni­sti, stva­ra cr­kvu. A na nje­nom če­lu je onaj ko­ji ob­ma­nju­je jed­nu ma­lu gru­pu Cr­no­go­ra­ca. Te ob­ma­ne su od da­nas do sju­tra, kao i on – po­ru­čio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.


Ka­kve su to ško­le ko­je ubi­ja­ju Bo­ga u dje­ci

Dru­gog dana Bo­ži­ća, u be­sje­di u Ma­na­sti­ru Mo­ra­ča, mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je je, iz­me­đu osta­log, ka­zao da je kr­šte­nje no­vo ro­đe­nje i da je to pr­va i po­sled­nja za­po­vi­jest Hri­sto­va. Osvr­nuo se i na sta­nje škol­stva i po­stu­pa­nje vla­sti u Cr­noj Go­ri.
– Da­na­šnje sa­bra­nje sa ovo­li­ko dje­ce je znak na­še ob­no­ve. Na­ša sa­da­šnja vlast je neo­ko­mu­ni­stič­ka, a to je ono naj­go­re iz ko­mu­ni­zma, ono što je ko­mu­ni­zam do­ve­lo do pro­pa­sti – bez­bo­žni­štvo i oti­ma­nje od dru­gih. To je ono što je upro­pa­sti­lo ko­mu­ni­zam, a to je ono što je te­melj pro­pa­sti i ovih na­sled­ni­ka da­na­šnjih nji­ho­vih. Ne da­ju da se uve­de vje­ro­na­u­ka u ško­le, a sva­ke dru­ge ga­do­sti mo­gu da se uče u ško­la­ma, ali dje­ca ne mo­gu da uče za­kon bo­ži­ji - ka­zao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On se za­pi­tao ka­kva je to Cr­na Go­ra ko­ja je bez ča­snog kr­sta na Lov­će­nu, ko­ja se od­ri­če Ko­so­va i Me­to­hi­je, Peć­ke pa­tri­jar­ši­je i De­ča­na, i ko­ji su to Cr­no­gor­ci.
– To ni­je­su Cr­no­gor­ci kra­lja Ni­ko­le, to su ne­ki no­vo­pe­če­ni Cr­no­gor­ci, ko­ji mi­sle da sa­mo za­to što su se ro­di­li ov­dje i pa­su tra­vu ov­dje da su Cr­no­gor­ci. Pa i vo ko­ji pa­se tra­vu ov­dje je po to­me Cr­no­go­rac, i onaj Sr­bi­ja­nac, i za nje­ga isto va­ži. I za sva­kog čo­vje­ka na ze­mlji. Ko­ja je raz­li­ka iz­me­đu ljud­skog bi­ća i ži­vo­tinj­skog ako čo­vjek u se­bi ne­ma Bo­ga – is­ta­kao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On se za­pi­tao i ka­kve su to ško­le ko­je ubi­ja­ju Bo­ga u dje­ci i ko­je ih li­ša­va­ju vječ­ne mla­do­sti. Uka­zao je da sa­da­šnja vlast u Cr­noj Go­ri ne pri­zna­je je­di­no Cr­kvu ko­ja je stvo­ri­la Cr­nu Go­ru.
– Ne sa­mo da ne pri­zna­je Cr­kvu, već iz­mi­šlja ne­ke svo­je sek­te – na­gla­sio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.


Pre­ći pre­ko sta­rih po­dje­la

Mi­ni­star od­bra­ne Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­lin re­kao je da je Alek­san­dar Vu­čić, kao ni­ko pri­je nje­ga, uje­di­nio Sr­be, za­šti­tio Re­pu­bli­ku Srp­sku i pre­šao pre­ko sta­rih po­dje­la.
– Usu­dio se da ka­že da ne­će bi­ti po­no­vlje­ne i ne­ka­žnje­ne „Olu­je”, Ja­se­nov­ca i mar­tov­skog po­gro­ma. Na­pa­di zbog ta­kve po­li­ti­ke su sti­za­li i sti­za­će, a isti­na je da je Sr­bi­ja ja­ča ne­go što je bi­la u vri­je­me ba­ca­nja kle­tvi Am­fi­lo­hi­ja Ra­do­vi­ća. Osta­je i osta­će – ka­zao je Vu­lin.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"