Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-10 HAJKU NA MITROPOLITA OSUDILI BEČIĆ, LEKIĆ I DSS
Talog tabloida sručili na Amfilohija
Talog tabloida sručili na Amfilohija Na pitanje da li osuđuju prizemne uvrede Vučićevih saradnika na račun mitropolita juče nam nijesu odgovorili predsjednici Nove srpske demokratije Andrija Mandić, DNP-a Milan Knežević i SNP-a Vladimir Joković
Haj­ku bli­skih sa­rad­ni­ka srp­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća na mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja ju­če su osu­di­li li­de­ri De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i De­mo­sa, kao i DSS. Na pi­ta­nje „Da­na” da pro­ko­men­ta­ri­šu pri­zem­ne uvre­de naj­bli­žih Vu­či­će­vih sa­rad­ni­ka na ra­čun mi­tro­po­li­ta ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li pred­sjed­ni­ci No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je An­dri­ja Man­dić, DNP-a Mi­lan Kne­že­vić i SNP-a Vla­di­mir Jo­ko­vić.
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić re­kao je da De­mo­kra­te, kao par­ti­ja ko­ja u pot­pu­no­sti po­štu­je ustav­ni prin­cip odvo­je­no­sti Cr­kve od dr­ža­ve, ni­ka­da ne ko­men­ta­ri­šu ono što im ne pri­pa­da, a po­seb­no ne dje­lo­va­nje pred­stav­ni­ka cr­ka­va i vjer­skih za­jed­ni­ca.
– Ovih da­na ne mo­že­mo da ne pri­mi­je­ti­mo, u naj­ma­nju ru­ku, ne­pri­stoj­ne iz­ja­ve na ra­čun cr­kve­nog ve­li­ko­do­stoj­ni­ka. Sko­ro sve iz­ja­ve ko­je su ovih da­na, oprav­da­no ili ne – sa­svim sve­jed­no, sti­za­le na po­me­nu­tu adre­su, skan­da­lo­zne su. Šta­vi­še, ne­pri­hva­tlji­vo je obra­ća­ti se na taj na­čin bi­lo ko­jem mi­tro­po­li­tu, nad­bi­sku­pu, re­i­su ili ra­bi­nu – ka­zao je Be­čić.
On je do­dao da De­mo­kra­te ne­ma­ju na­mje­ru da se sta­vlja­ju u ulo­gu bi­lo či­jeg advo­ka­ta i ko­men­ta­ri­šu sa­mu sa­dr­ži­nu „spo­ra”.
– Pred­sta­vlja­ti se, me­đu­tim, kao na­pred­ni po­li­ti­čar, a upo­tre­blja­va­ti dis­kurs ko­ji ne pri­li­či bi­lo ko­me, a ka­mo­li jav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma, si­pa­ti dr­vlje i ka­me­nje na Cr­kvu i nje­nog naj­vi­šeg ve­li­kodo­stoj­ni­ka, u naj­ma­nju ru­ku je ne­pri­stoj­no i pri­mi­tiv­no. I oči­to je pro­iz­vod na­ru­če­ne haj­ke od stra­ne cr­no­gor­skog re­ži­ma, jer je nje­go­vom „še­fu” uvi­jek bi­lo dra­že, a i is­pla­ti­vi­je, da se go­vo­ri o ova­kvim svo­je­vr­snim skan­da­li­ma, ko­ji po­di­žu tem­pe­ra­tu­ru, ne­go o po­di­za­nju sto­pe PDV-a, ci­je­na stru­je, go­ri­va i ži­vot­nih na­mir­ni­ca, re­kord­nom za­du­že­nju. Evo od sri­je­de ima­mo dru­go po­sku­plje­nje go­ri­va od No­ve go­di­ne. Ne bi me za­ču­di­lo da se vi­rus na­pa­da ra­ši­ri i na cr­no­gor­ske zva­nič­ni­ke jer su po­dje­le i mr­žnja je­di­no što ima­mo pri­li­ke da vi­di­mo od njih – ka­zao je Be­čić.
Zva­nič­ni­ci Vla­de Sr­bi­je u po­ne­dje­ljak su oštro re­a­go­va­li na iz­ja­vu mi­tro­po­li­ta cr­no­gor­sko-pri­mor­skog Am­fi­lo­hi­ja da se bo­ji da Vu­čić vo­di po­li­ti­ku iz­da­je Sr­bi­je i Ko­so­va. Oni su tom pri­li­kom ko­ri­sti­li i pri­zem­ne uvre­de. Iz­me­đu osta­log, po­ru­či­li su mi­tro­po­li­tu da se ba­vi vradž­bi­na­ma, da se ne po­na­ša u du­hu pra­vo­sla­vlja i da on, kao cr­kve­ni po­gla­var, ne­će vo­di­ti dr­žav­nu po­li­ti­ku Sr­bi­je.
Alek­san­dar Vu­čić za­sad ni­je ko­men­ta­ri­sao mi­tro­po­li­to­ve iz­ja­ve, a na­ja­vio je da će o to­me go­vo­ri­ti 14. ja­nu­a­ra.
Li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić ka­zao je da je, ne pra­te­ći pre­tje­ra­no te­mu, a po­seb­no ne ko­men­ta­ri­šu­ći sta­vo­ve Cr­kve, uoč­lji­vo da ni­vo re­ak­ci­ja iz Sr­bi­je uka­zu­je da je i ta­mo jav­na sce­na jed­no ru­žno po­pri­šte, gdje agre­siv­no kle­ve­ta­nje ne do­zvo­lja­va nor­ma­lan di­ja­log.
– S pra­vom se po­sta­vlja i pi­ta­nje ni­voa jav­no­sti, a pri­mar­na od­go­vor­nost, bez sum­nje, ide ka oni­ma ko­ji pla­ni­ra­ju i nje­gu­ju de­nun­ci­jant­ski in­že­nje­ring, uvi­jek sprem­ni da ga pri­mi­je­ne. Sva­ka­ko, na bru­ta­lan i pro­stač­ki na­čin – re­kao je Le­kić za „Dan”.
Ka­ko sma­tra, pri­mar­na od­go­vor­nost je u vr­hu vla­sti ko­ji upra­vlja i fi­nan­si­ra ta­kve si­ste­me.
– I tu, stiče se uti­sak, ne­ma su­štin­ske raz­li­ke u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri. Po­red po­je­di­nač­nih si­ste­ma dr­ža­nja na vez i pu­šta­nja sa ve­za po po­tre­bi svo­jih pro­pa­gan­di­sta iz me­di­ja, po­li­tič­ke no­men­kla­tu­re i ta­ko­zva­ne kul­tu­re, vrh vla­sti u obje dr­ža­ve sa­ra­đu­je i na tom pla­nu. Užas „In­for­me­ra” u Cr­noj Go­ri bio je re­zul­tat za­jed­nič­kog ra­da Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i Alek­san­dra Vu­či­ća, ko­je i for­mal­no, po nje­go­vim iz­ja­va­ma, sa­vjet­nič­ki spa­ja jed­na ta­ko op­skur­na fi­gu­ra kao što je iz­vje­sni Be­ba Po­po­vić. Za­hva­lju­ju­ći toj sa­rad­nji, u Cr­noj Go­ri se na­la­ze srp­ske te­le­vi­zi­je Pink i ne­ke dru­ge ko­je su ne sa­mo uvo­zni­ce vul­gar­nog ki­ča ri­ja­li­ti­ja, već kao ga­zdi­ni ta­blo­i­di pred­sta­vlja­ju udar­nu pe­sni­cu pro­pa­gan­de vr­ha vla­sti i kli­jen­te­li­stič­kih kru­go­va oko nje – is­ta­kao je Le­kić.
Čel­nik Otadž­bin­ske srp­ske stran­ke Alek­san­dar Sta­ma­to­vić sma­tra da re­žim u Sr­bi­ji že­li da pri­ka­že da su pa­tri­o­ti­zam i pa­met­na na­ci­o­nal­na po­li­ti­ka ono što on za­stu­pa, a da su sve osta­lo bu­da­la­šti­ne i vradž­bi­ne. Pred­sjed­nik Uje­di­nje­nog rav­no­gor­skog po­kre­ta svih srp­skih ze­ma­lja i ra­si­ja­nja voj­vo­da Mi­le­ta Pa­vi­će­vić Či­ča oci­je­nio je da je sa­da­šnji re­žim u Sr­bi­ji oči­gled­no za­bo­lje­la isti­na ko­ju je iz­nio mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.M.V.


Da­ni­lo­vić u po­mir­lji­vom to­nu

Sre­di­nom ju­la pred­sjed­nik Sr­bi­je je po­zvao na unu­tra­šnji di­ja­log o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Ja ra­zu­mi­jem da se mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je uklju­čio u di­ja­log jed­nom  sum­njom i strep­njom, pa je to iza­zva­lo gor­či­nu i bi­jes zva­nič­ni­ka iz Be­o­gra­da. Di­ja­log, me­đu­tim, pod­ra­zu­mi­je­va pot­pu­no opreč­ne sta­vo­ve, a zbog sta­va je ne­pri­stoj­no su­di­ti lju­di­ma ko­ji su po­zva­ni da go­vo­re. Vje­ru­jem da je na­ša Cr­kva do­volj­no stra­da­la da joj ne tre­ba to­va­ri­ti od­go­vor­nost ta­mo gdje je ne­ma – ka­zao je si­noć pred­sjed­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić.
On je iz­ra­zio uvje­re­nje da će mi­tro­po­lit i pred­sjed­nik Sr­bi­je na­ći za­jed­nič­ke ri­je­či, a oba­ve­za je zbog na­ro­da da ne bu­du uvre­dlji­ve jer „šta bi tek bi­lo da su se u di­ja­log uklju­či­li ne­ki od nas ko­ji ima­ju ma­nje tak­ta i od­go­vor­no­sti”.


Pre­mi­jer kriti­ko­vao mi­tro­po­li­ta

Vla­da Cr­ne Go­re i njen pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić is­ka­zu­ju ne­sla­ga­nje sa rječ­ni­kom i pri­stu­pom ko­ji je sa adre­se cr­kve­nog ve­li­ko­do­stoj­ni­ka sa­op­šten kao uvre­dljiv pre­ma pred­sjed­ni­ci Vla­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Ani Br­na­bić, „tim pri­je što ta­kva ocje­na do­la­zi iz Cr­ne Go­re, ko­ja ne pri­hva­ta je­zik dis­kri­mi­na­ci­je, po bi­lo ko­jem osno­vu”.
– Ta­ko­đe, sa­op­šta­va­mo da Vla­da Cr­ne Go­re ima od­lič­nu sa­rad­nju sa Vla­dom Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i pre­mi­jer­kom lič­no po svim kon­kret­nim i va­žnim pi­ta­nji­ma od in­te­re­sa za gra­đa­ne na­še dvi­je ze­mlje, kao i za ci­je­li re­gi­on. Vje­ru­je­mo da i ogrom­na ve­ći­na na­ših gra­đa­na okre­će le­đa re­tro­grad­nim vre­me­ni­ma, ko­ja se ova­kvim iz­ja­va­ma po­ku­ša­va­ju oži­vje­ti, kao i svi­ma oni­ma ko­ji i da­lje ži­ve u nji­ma – sa­op­šte­no je ju­če iz Vla­de Cr­ne Go­re.


DSS: Vu­či­će­vi ja­stre­bo­vi da is­ka­žu du­žno po­štova­nje

Ka­ko je re­kao Ma­ti­ja Ni­ko­lić, DSS po­zi­va Vu­či­će­ve ja­stre­bo­ve da se pre­ma mi­tro­po­li­tu cr­no­gor­sko-pri­mor­skom i sve­šten­stvu SPC od­no­se sa du­žnim po­što­va­njem, kao i pre­ma svi­ma ko­ji ima­ju mi­šlje­nje dru­ga­či­je od nji­ho­vog i ko­ji ima­ju onu „bo­ja­zan” ve­li­kog bro­ja Sr­ba da će srp­ska ru­ka pot­pi­sa­ti pre­da­ju Ko­so­va.
– De­mo­krat­ska srp­ska stran­ka pod­sje­ća jav­nost da su upra­vo ovi mi­ni­stri u Vla­di Sr­bi­je ko­ji na naj­pri­zem­ni­ji mo­gu­ći na­čin vri­je­đa­ju mi­tro­po­li­ta go­vo­ri­li da su od­no­si iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re da­nas naj­bo­lji u no­vi­joj isto­ri­ji. U ka­kvom se te­škom po­lo­ža­ju na­la­zi srp­ski na­rod u Cr­noj Go­ri ja­sno je svi­ma, a po­seb­no Vu­či­će­vim mi­ni­stri­ma. Za­to se De­mo­krat­ska srp­ska stran­ka pi­ta da li se to Vu­či­će­vi mi­ni­stri pri­pre­ma­ju da, po istom prin­ci­pu, go­vo­re o naj­bo­ljim mo­gu­ćim od­no­si­ma „u no­vi­joj isto­ri­ji” iz­me­đu dvi­je dr­ža­ve – Sr­bi­je i Ko­so­va –sa­op­štio je Ni­ko­lić.


Pa­tri­jarh Iri­nej: Bla­go­da­ri­mo Go­spo­du na Vu­či­ću

Bla­go­da­ri­mo Go­spo­du što nam je po­da­rio čo­vje­ka ko­ji se la­vov­ski bo­ri za srp­ski na­rod, a po­seb­no za mu­če­nič­ko i stra­dal­no Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, re­kao je pa­tri­jarh Iri­nej, a pre­no­si RTS.
– Lju­di mo­gu da pri­ča­ju ovo ili ono, ali mi vi­di­mo ko­li­ko se on sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma bo­ri da sa­ču­va taj naj­sve­ti­ji dio na­še ze­mlje, Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, taj naš Je­ru­sa­lim, tu na­šu Pa­le­sti­nu, tu na­šu sve­tu ze­mlju, sa onim sve­ti­nja­ma broj­nim, ve­li­kim i slav­nim, na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji – re­kao je pa­tri­jarh srp­ski.
On je do­dao da i na­rod­na po­slo­vi­ca ka­že da pre­ga­o­cu Bog da­je ma­ho­ve.
– Na­da­mo se i mo­li­mo Go­spo­du da pred­sed­ni­ku Re­pu­bli­ke Sr­bi­je dâ sna­ge i mo­ći da se od­u­pre sil­nim vje­tro­vi­ma na­še­ga vre­me­na, sa na­dom i vje­rom i uz po­moć bož­ju da nas Go­spod ne­će osta­vi­ti – ka­zao je pa­tri­jarh Iri­nej.


Ob­ra­do­vić: De­ma­gog is­tje­ran na či­stac

Ovo­go­di­šnji Bo­žić bi­će upam­ćen kao ve­li­ki dan u no­vi­joj po­li­tič­koj isto­ri­ji na­še dr­ža­ve jer je ta­da is­tje­ran na či­stac naj­ve­ći de­ma­gog, la­žov i pre­va­rant Sr­bi­je – Alek­san­dar Vu­čić, iz­ja­vio je pred­sjed­nik Srp­skog po­kre­ta Dve­ri Bo­ško Ob­ra­do­vić.
– Za­što su se pred­stav­ni­ci vla­da­ju­ćeg re­ži­ma to­li­ko uz­ne­mi­ri­li ako ni­je tač­no ono na šta upo­zo­ra­va mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je? Što ni­su pro­sto re­kli da mi­tro­po­lit ne­ma raz­lo­ga za za­bri­nu­tost i da oni osta­ju vjer­ni bor­bi za oču­va­nje Ko­so­va i Me­to­hi­je u sa­sta­vu Sr­bi­je, već je Ni­ko­la Se­la­ko­vić mo­rao na Bo­žić da pod­u­ča­va jed­nog mi­tro­po­li­ta SPC šta je duh pra­vo­sla­vlja – upi­tao je Ob­ra­do­vić.
Tvr­di da se Vu­čić ozbilj­no uz­ne­mi­rio što je jav­no ras­krin­kan nje­gov plan da, u me­dij­skom mra­ku i ti­ši­ni, u 2018.go­di­ni pot­pi­še pri­zna­nje ta­ko­zva­nog ne­za­vi­snog Ko­so­va.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"