Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-11 PARLAMENT ČASTIO ZAPOSLENE UOČI PRAZNIKA
Građanima veći PDV, Skupštini 13. plata
Brajović (Foto: arhiva „Dana») Građanima veći PDV, Skupštini 13. plata Prema pouzdanim saznanjima „Dana”, zaposleni u Skupštini Crne Gore dobili su po oko 200 eura uoči Nove godine
Skup­šti­na Cr­ne Go­re, na čijem je čelu Ivan Brajović, po­di­je­li­la je oko 30.000 eura na ime va­ri­ja­bi­li za­po­sle­ni­ma uoči No­ve go­di­ne. Pre­ma po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na, za­po­sle­ni su do­bi­li po oko 200 eura.
Ka­ko je „Da­nu” ka­zao iz­vor iz Skup­šti­ne, u or­ga­nu za­ko­no­dav­ne vla­sti za­po­sle­no je naj­ma­nje 150 radnika i svi su do­bi­li 13. pla­tu.
Iz Skup­šti­ne u pret­hod­na dva da­na ni­je­smo do­bi­li od­go­vo­re na pi­ta­nja od ko­jeg nov­ca su za­po­sle­ni­ma po­di­je­lje­ni ovi do­da­ci i po ko­jem osno­vu, ni­ti ko­li­ko za­po­sle­nih je do­bi­lo ovaj do­da­tak.
Prak­sa di­je­lje­nja 13. pla­te i sku­po­cje­nih po­klo­na če­sta je u cr­no­gor­skim in­sti­tu­ci­ja­ma. Iako je na­gra­đi­va­nje rad­ni­ka po­zi­tiv­na i ap­so­lut­na po­želj­na prak­sa, u cr­no­gor­skom dru­štvu se naj­če­šće sum­nji­vo i taj­no spro­vo­di, bez ja­snih kri­te­ri­ju­ma i pro­ce­du­ra. Po­seb­no spo­ran raz­log je što naj­vi­še nov­ca uoči No­ve go­di­ne di­je­le in­sti­tu­ci­je ko­je su u go­di­ni na iz­ma­ku uti­ca­le ili iza­zva­le naj­dra­stič­ni­je uda­re po bu­dže­te gra­đa­na.
Na kon­kret­nom pri­mje­ru Skup­šti­ne, ve­ći­na u cr­no­gor­skom par­la­men­tu sa­gla­si­la se sa svim pred­lo­zi­ma Vla­de, po­čev­ši od mje­ra šted­nje, uki­da­nja na­kna­da maj­ka­ma, dječ­jeg do­dat­ka i slič­no. Skup­šti­na je ami­no­va­la i po­ve­ća­nje po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) sa 19 na 21 od­sto, što je auto­mat­ski od 1. ja­nu­a­ra iza­zva­lo zna­ča­jan rast ci­je­na svih pro­iz­vo­da. Po­sla­ni­ci ak­tu­el­ne ve­ći­ne sa­gla­si­li su se i sa po­ve­ća­njem ak­ci­za na go­ri­vo, al­ko­hol, ci­ga­re­te i ga­zi­ra­nu vo­du ko­ja se za­sla­đu­je.
Me­đu­tim, u pret­hod­nom pe­ri­o­du ni­je bi­lo kon­kret­nih pred­lo­ga vla­da­ju­će ve­ći­ne za po­ve­ća­nje naj­ni­že za­ra­de, pen­zi­ja, od­no­sno ono­ga što bi do­ve­lo do ra­sta stan­dar­da cr­no­gor­skih gra­đa­na.
Ta­ko je i kra­jem 2016. go­di­ne Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja po­di­je­li­lo mi­mo pla­te za­po­sle­ni­ma po 500 eura, dok su li­ca an­ga­žo­va­na u cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad do­bi­la po 200. I ta­da­šnje di­je­lje­nje nov­ca usli­je­di­lo je sa­mo de­se­tak da­na po­što je Vla­da po­ru­či­la da se mo­ra ste­za­ti ka­iš, i ka­da su 25 od­sto sma­nji­li na­kna­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce i od­lo­ži­li is­pla­tu dječ­jeg do­dat­ka dje­ci či­ji su ro­di­te­lji ne­za­po­sle­ni.
Dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je ta­kve iz­dat­ke naj­če­šće prav­da­ju „ušte­da­ma” ko­je ostva­re to­kom pret­hod­ne go­di­ne.
Skup­šti­na je 29. de­cem­bra 2016. go­di­ne gla­so­vi­ma vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je usvo­ji­la iz­mje­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, ko­jim su maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce na­kna­de sma­nje­ne sa 336 eura na 264, a na­kna­da od 192 eura na 144 eura. Gla­so­vi­ma iste ve­ći­ne, na­kna­de su maj­ka­ma uki­nu­te sre­di­nom 2017. go­di­ne. Ta­da su od­lo­ži­li i is­pla­tu dječ­jih do­da­ta­ka dje­ci či­ja su oba ro­di­te­lja ne­za­po­sle­na i ta­ko je Vla­da ušte­dje­la 1,65 mi­li­o­na eura.
Kao i ove, i u pro­šlu go­di­nu gra­đa­ni su ušli sa do­dat­nom ak­ci­zom od de­vet cen­ti po li­tru svih go­ri­va, dok je PDV na kom­pju­te­re i osta­lu ra­ču­nar­sku opre­mu po­ve­ćan sa 7 na 19 od­sto, a za­dr­žan je i kri­zni po­rez od dva od­sto na za­ra­de pre­ko 480 eura.
Eks­tra bo­nu­se la­ni su do­bi­li i za­po­sle­ni u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja. Oni su po­red 13. pla­te u iz­no­su od 500 eura, do­bi­li još do­dat­nih 200. Iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re sred­stva su po­sled­njih da­na 2016. go­di­ne utro­še­na i za va­ri­ja­bi­le za­po­sle­nih u mi­ni­star­stvi­ma fi­nan­si­ja, eko­no­mi­je, zdra­vlja, ljud­skih pra­va, sa­o­bra­ća­ja. No­vac je is­pla­ći­van rad­ni­ci­ma i u Po­re­skoj upra­vi i to do 1.000 eura
A.O.


Ras­po­la­žu sa 10 mi­li­o­na

Skup­šti­ni je, pre­ma bu­dže­tu, na ras­po­la­ga­nju to­kom pro­šle go­di­ne bi­lo pre­ko 10 mi­li­o­na eura. Od tog iz­no­sa, za za­ra­de su da­li go­to­vo osam mi­li­o­na eura.
Na bu­džet­skoj po­zi­ci­ji „osta­la lič­na pri­ma­nja” u pro­gra­mu „Una­pre­đe­nje za­ko­no­dav­ne in­fra­struk­tu­re” u pro­šloj go­di­ni bio je pre­vi­đen iz­nos od 10.000 eura za „osta­le na­kna­de”. U pro­gra­mu „Ad­mi­ni­stra­ci­ja” opre­di­je­ljen je iz­nos od 25.000 eura za „osta­le na­kna­de”.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"