Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-19 PREDSTAVNICI SDP-A I DEMOSA RAZGOVARALI SA EKSPERTIMA OEBS-A
Bez rješavanja „Snimka” nema fer izbora
Konjević i Lekić Bez rješavanja „Snimka” nema fer izbora Vlast ne preza ni od upotrebe fizičkog nasilja, kao što je bio slučaj na nedavno održanim lokalnim izborima, saopštili su predstavnici SDP-a
Evi­dent­no je da ne po­sto­ji po­li­tič­ka vo­lja vla­sti da iz­bo­re uči­ni fer i slo­bod­nim i da se iz iz­bo­ra u iz­bo­re do­dat­no raz­ra­đu­ju me­ha­ni­zmi ra­znih zlo­u­po­tre­ba, sa­op­šti­li su pred­stav­ni­ci So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) na ju­če­ra­šnjem sa­stan­ku sa eks­per­ti­ma OEBS/ODI­HR-a Ri­čar­dom La­pi­nom i Ta­ma­rom Oti­a­švi­li.
Ka­ko je sa­op­šte­no na­kon sa­stan­ka, pot­pred­sjed­nik SDP-a Ra­ško Ko­nje­vić i član pred­sjed­ni­štva Ivan Vu­jo­vić pre­ni­je­li su pred­stav­ni­ci­ma OEBS/ODI­HR-a za­bri­nu­tost zbog da­ljeg po­gor­ša­nja sta­nja iz­bor­nog am­bi­jen­ta u Cr­noj Go­ri i pro­du­blji­va­nja ne­po­vje­re­nja u iz­bor­ni pro­ces.
– Vlast ne pre­za ni od upo­tre­be fi­zič­kog na­si­lja, kao što je bio slu­čaj na ne­dav­no odr­ža­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma – sa­op­šti­li su pred­stav­ni­ci SDP-a eks­per­ti­ma OEBS-a.
Ka­ko su is­ta­kli, po­seb­no bru­ta­lan slu­čaj je ne­dav­no pro­tiv­za­ko­ni­to i an­ti­de­mo­krat­sko smje­nji­va­nje čla­no­va Sa­vje­ta RTCG i Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je ka­ko bi DPS po­vra­tio kon­tro­lu nad Jav­nim ser­vi­som. Ko­nje­vić i Vu­jo­vić su ka­za­li da su tim po­vo­dom pro­te­sto­va­li i is­tak­nu­ti me­đu­na­rod­ni zva­nič­ni­ci po­put ko­me­sa­ra EU Jo­ha­ne­sa Ha­na, ali i Re­por­te­ri bez gra­ni­ca, is­ka­zu­ju­ći ne­za­do­volj­stvo zbog ak­ci­je vla­sti či­ji je cilj ugro­ža­va­nje ured­nič­ke ne­za­vi­sno­sti i gu­še­nje slo­bo­de me­di­ja.
– DPS je ovim či­nom po­ka­zao ka­ko vi­di ne­za­vi­sne i pro­fe­si­o­nal­ne in­sti­tu­ci­je, di­rekt­no se oglu­šu­ju­ći o za­htje­ve na­ših me­đu­na­rod­nih part­ne­ra i im­pe­ra­tivn­e oba­ve­ze iz pro­ce­sa EU in­te­gra­ci­ja - sa­op­šte­no je iz SDP-a.
Ko­nje­vić i Vu­jo­vić su uka­za­li da po­sto­je­će in­sti­tu­ci­je za­du­že­ne za or­ga­ni­za­ci­ju iz­bo­ra ni­je­su ne­za­vi­sne, već par­tij­ski pri­stra­sne, i da kao ta­kve ne mo­gu bi­ti ga­ran­ci­ja slo­bod­nih iz­bo­ra.
– Na­stu­pa­ju­ći iz­bo­ri će ima­ti i for­mal­nu manj­ka­vost, jer će bi­ti spro­ve­de­ni bez pret­hod­nog usva­ja­nja svih pre­po­ru­ka OEBS-a, zbog če­ga se otva­ra pro­stor za nji­ho­vo ospo­ra­va­nje, ka­ko je ne­dav­no upo­zo­rio i šef De­le­ga­ci­je EU u Cr­noj Go­ri – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Pred­sjed­nik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić uka­zao je u raz­go­vo­ru sa pred­stav­ni­ci­ma OEBS-a na neo­p­hod­nost ja­snog od­go­vo­ra na pi­ta­nje le­gi­tim­no­sti iz­bo­ra u 2018.go­di­ni uko­li­ko se na­še iz­bo­r­no za­ko­no­dav­stvo ne pri­la­go­di pre­po­ru­ka­ma OEBS-a. On je pod­sje­tio da je to pi­ta­nje ak­tu­e­li­zo­vao i šef De­le­ga­ci­je Evrop­ske ko­mi­si­je u Cr­noj Go­ri Aivo Orav.
– Ima­ju­ći u vi­du da se na cr­no­gor­skim iz­bo­ri­ma hro­nič­no po­na­vlja­ju ne sa­mo ne­pra­vil­no­sti, ne­go i ko­rup­ci­o­na­ški skan­da­li po­put afe­re „Sni­mak”, a da ipak ne­ma prin­ci­pi­jel­nog sta­va me­đu­na­rod­nih fak­to­ra o to­me, sve to ne­mi­nov­no do­vo­di u pi­ta­nje kre­di­bi­li­tet svih uče­sni­ka, uklju­ču­ju­ći i me­đu­na­rod­nu za­jed­ni­cu – ka­zao je Le­kić.
On je sa pred­stav­ni­ci­ma OEBS-a raz­go­va­rao i o Jav­nom ser­vi­su.
– Na in­te­re­so­va­nje pred­stav­ni­ka OEBS/ODI­HR-a o iz­bor­nim uslo­vi­ma, pred­sjed­nik De­mo­sa je uka­zao na ak­tu­el­nu auto­krat­sku ope­ra­ci­ju, vo­đe­nu iz vr­ha DPS-a, po­nov­nog pre­tva­ra­nja Jav­nog ser­vi­sa u par­tij­sko gla­si­lo – sa­op­šte­no je iz De­mo­sa na­kon sa­stan­ka. M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"