Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-19 FLEŠ
Po­sla­ni­ci o za­ko­ni­ma
Po­sla­ni­ci cr­no­gor­ske skup­šti­ne će da­nas, na pr­voj van­red­noj sjed­ni­ci ove go­di­ne, raz­ma­tra­ti 12 za­ko­na ko­je je pred­lo­ži­la Vla­da.
Na dnev­nom re­du su iz­mje­ne i do­pu­ne za­ko­na o dr­žav­noj upra­vi, o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, o za­šti­ti sta­nov­ni­štva od za­ra­znih bo­le­sti, o pre­vo­zu opa­snih ma­te­ri­ja i o stran­ci­ma. Po­sla­ni­ci će se iz­ja­sni­ti i o za­ko­ni­ma o re­pre­zen­ta­tiv­no­sti sin­di­ka­ta, o do­bro­volj­nim pen­zi­o­nim fon­do­vi­ma, o in­ve­sti­ci­o­nim fon­do­vi­ma, o kon­tro­li dr­žav­ne po­mo­ći i o za­šti­ti kon­ku­ren­ci­je.M.V.

Po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja
Pred­sjed­nik Al­ter­na­ti­ve Cr­na Go­ra Ve­sko Pe­jak re­kao je da je osnov­no pi­ta­nje cr­no­gor­ske po­li­tič­ke sce­ne ka­ko opo­zi­ci­ja da po­bi­je­di u ovom ra­tu ka­da se de­ša­va iz­da­ja u sop­stve­nim re­do­vi­ma. On je is­ta­kao da je ne­bit­no ko­li­ko je ne­pri­ja­telj jak sve dok u svom ta­bo­ru imaš u lju­de ko­ji sto­je iza ide­je.
– Re­žim zna da sa ova­kvom po­li­ti­kom ne bi osvo­jio ni dru­gi man­dat, a vla­da­ju već 30 go­di­na. Za­to su na bit­nim po­zi­ci­ja­ma po­mo­gli lju­de iz „opo­zi­ci­je”. Lak­še je ku­pi­ti jed­nog čo­vje­ka ne­go 50.000 nje­go­vih bi­ra­ča. I pu­ste oni da on pri­ča pro­tiv re­ži­ma, da se kao bo­ri i za­po­ma­že na te­le­vi­zi­ji Ali, ka­da do­đe onaj pre­sud­ni mo­me­nat da se re­žim sru­ši – opo­zi­ci­o­ni li­der se po­vu­če. Pre­da bit­ku. Za­to mi 30 go­di­na če­ka­mo ono što do­ći ne­će. Kao Go­doa – oci­je­nio je Pe­jak. M.V.

Una­pri­je­di­ti ži­vot­ni stan­dard
Kan­di­dat De­mo­kra­ta za od­bor­ni­ka u SO Be­ra­ne No­vi­ca Ob­ra­do­vić ka­zao je da će se ta stran­ka u Be­ra­na­ma po­sve­ti­ti una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na.
– Kao no­si­o­ci no­ve vla­sti u Be­ra­na­ma, De­mo­kra­te će se po­sve­ti­ti una­pre­đe­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta na­ših su­gra­đa­na na svim po­lji­ma. Raz­voj lo­kal­ne in­fra­struk­tu­re za­u­zi­ma zna­čaj­no mje­sto u na­šem pro­gra­mu i sva­ki naš pro­je­kat će se iz­vo­di­ti is­klju­či­vo ra­di do­bro­bi­ti Be­ra­na­ca, a ne ra­di sta­ti­sti­ke. Kao gra­đa­ni Be­ra­na već smo iden­ti­fi­ko­va­li ur­gent­ne pro­ble­me gra­da i se­la, a kao od­go­vor­na bu­du­ća vlast pla­no­ve će­mo pra­vi­ti na te­re­nu sa gra­đa­ni­ma, a ne u kan­ce­la­ri­ja­ma – ka­zao je Ob­ra­do­vić.
M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"