Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-19 LIDER DPS-A NAJVJEROVATNIJE ODUSTAJE OD TRKE ZA PREDSJEDNIKA DRŽAVE 
Milo prelomio Milica kandidat?
Pejanović-Đurišić i Đukanović Milo prelomio Milica kandidat? Pejanović Đurišić nije odgovorila na pitanje „Dana” da li će biti kandidat za predsjednika Crne Gore, a na to pitanje nijesu nam odgovorili ni iz Službe za informisanje DPS-a Predsjednik parlamenta Ivan Brajvić najavio je da će danas saopštiti datum održavanja predsjedničkih izbora
Ako li­der vla­da­ju­ćeg DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić od­u­sta­ne od kan­di­da­tu­re za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, biv­ša mi­ni­star­ka od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić bi­će kan­di­dat DPS-a za še­fa dr­ža­ve, sa­zna­je „Dan”.
Po na­šim sa­zna­nji­ma, do tog rje­še­nja se do­šlo na­kon što je Đu­ka­no­vić užem ru­ko­vod­stvu par­ti­je na­go­vi­je­stio da se ne­će kan­di­do­va­ti, iako ga je stra­nač­ka ba­za, kao i pred pred­sjed­nič­ke iz­bo­re 2008. go­di­ne, po­zi­va­la da bu­de kan­di­dat.
Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić ni­je od­go­vo­ri­la na pi­ta­nje „Da­na” da li će bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, a na isto pi­ta­nje ni­je­su nam od­go­vo­ri­li ni iz Slu­žbe za in­for­mi­sa­nje De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta.
Sve bi tre­ba­lo da bu­de po­zna­to na­kon što pred­sjed­nik cr­no­gor­skog par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić da­nas ras­pi­še iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, a oni bi tre­ba­lo da bu­du odr­ža­ni po­lo­vi­nom apri­la.
– Na­še kon­sul­ta­ci­je su u to­ku i vje­ru­jem da će bi­ti za­vr­še­ne naj­ka­sni­je za dvi­je ne­dje­lje, ka­da će­mo ima­ti pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta – ka­zao je šef po­sla­nič­kog klu­ba DPS-a Mi­o­drag Ra­du­no­vić.
Da se o Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić naj­o­zbilj­ni­je raz­mi­šlja po­sta­lo je ja­sno ka­da je Đu­ka­no­vić u iz­ja­vi za ho­land­ske me­di­je ka­zao da pred­sjed­nič­ka kan­di­da­tu­ra ni­je nje­gov pri­mar­ni iz­bor.
– Lo­gič­no je za mno­ge lju­de, ima­ju­ći u vi­du mo­je is­ku­stvo i či­nje­ni­cu da sam pred­sjed­nik par­ti­je, da oče­ku­ju da bu­dem kan­di­dat. Ali, to ne bi bio moj pri­mar­ni iz­bor. U ovom tre­nut­ku mno­go sam vi­še in­spi­ri­san do­pri­no­som ko­ji mo­gu da dam u okvi­ru mo­je par­ti­je – re­kao je pri­je dva­de­se­tak da­na Đu­ka­no­vić ho­land­skom li­stu „De Tro­uv”.
Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić je bez ika­kve po­seb­ne na­ja­ve uklju­če­na u an­ke­tu CE­DEM-a o po­li­tič­kom jav­nom mnje­nju kao mo­gu­ći kan­di­dat DPS-a, što je već ta­da pro­tu­ma­če­no kao znak da se spre­ma nje­na kan­di­da­tu­ra. Ina­če je već du­že ak­tu­el­na pri­ča da broj­ni pred­stav­ni­ci me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce ne gle­da­ju bla­go­na­klo­no na mo­guć­nost Đu­ka­no­vi­će­ve pred­sjed­nič­ke kan­di­da­tu­re zbog broj­nih afe­ra ko­je se ve­zu­ju za nje­go­vo ime.
Đu­ka­no­vić je ju­če u Ul­ci­nju re­kao da su do­sa­da­šnja do­stig­nu­ća dr­žav­ne po­li­ti­ke Cr­ne Go­re, ko­ju do­mi­nant­no kre­i­ra DPS, sjaj­na, po­seb­no ako se zna da je kru­na te po­li­ti­ke član­stvo u NA­TO-u, te da je na­red­ni cilj oču­va­ti ostva­re­ne ka­pi­tal­ne vri­jed­no­sti dr­žav­nog pu­ta.
– Kao što vi­di­te, Cr­na Go­ra se da­nas na­la­zi pred no­vim is­ku­še­nji­ma i opet smo u pri­li­ci da mu­dro od­lu­ču­je­mo u ko­rist iz­vje­sne bu­duć­no­sti Cr­ne Go­re. Na­ža­lost, 11 go­di­na na­kon ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti, mi či­ta­vo vri­je­me ima­mo pri­jet­nju od onih ko­ji pred­sta­vlja­ju na­šu po­li­tič­ku kon­ku­ren­ci­ju. Tu pri­je sve­ga mi­slim na ono što oni sa­mi go­vo­re, ni­je tu po­treb­no po­seb­no tu­ma­če­nje, da bi, uko­li­ko bi im se pru­ži­la pri­li­ka, po­ni­šti­li na­šu od­lu­ku o ne­za­vi­sno­sti, po­ni­šti­li na­šu od­lu­ku o član­stvu u NA­TO-u, po­ni­šti­li ne­ke dru­ge na­še od­lu­ke, či­me bi pri­zva­li du­ho­ve de­ve­de­setih, ka­da su svu­da oko nas bje­snje­li pri­je sve­ga vjer­ski i et­nič­ki su­ko­bi – ka­zao je Đu­ka­no­vić.
On je na­veo da je DPS i da­lje od­go­vor­ni do­ma­ćin u na­šoj dr­žav­noj ku­ći, ko­me gra­đa­ni naj­vi­še vje­ru­ju, i da je taj od­go­vor­ni do­ma­ćin u oba­ve­zi da im ta­kvo što ne do­zvo­li
Šef DPS-a je na­gla­sio da je cilj i lo­kal­nih iz­bo­ra u Ul­ci­nju i Be­ra­na­ma, kao i pred­sto­je­ćih pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­rau 11 op­šti­na, da se po­li­tič­koj kon­ku­ren­ci­ji ne do­zvo­li da vra­ti Cr­nu Go­ru una­zad i da se sa­ču­va­ju ka­pi­tal­na do­stig­nu­ća dr­žav­ne po­li­ti­ke.
– DPS ni­je je­di­ni, ali je­ste naj­po­u­zda­ni­ji ču­var tih do­stig­nu­ća i vri­jed­no­sti, pa upra­vo zbog to­ga mu­dro i pro­mi­šlje­no ula­zi u ko­a­li­ci­je i na lo­kal­nom i na dr­žav­nom ni­vou – na­veo je Đu­ka­no­vić.
M.V.


O da­tu­mu i iz astro­lo­ških raz­lo­ga

Pred­sjed­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić na­pi­sao je na fej­sbuk pro­fi­lu da je na sa­stan­ku kod pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća u sri­je­du ob­ja­šnja­va­no da 15. april ni­je do­bar kao da­tum odr­ža­va­nja pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, pri­je sve­ga iz astro­lo­ških raz­lo­ga.
– Ni­ka­ko ne tre­ba or­ga­ni­zo­va­ti iz­bo­re na dan ve­li­kog ze­mljo­tre­sa iz 1979. go­di­ne. Ni­ka­ko. Uvi­jek smo vo­di­li ra­ču­na o na­šim ne­sre­ća­ma iz pro­šlo­sti, pa ta­ko uči­ni­mo i sad? Tre­ba raz­mi­sli­ti i o 14. apri­lu jer je to­ga da­na ra­njen Lin­koln – pre­mi­nuo je od po­sle­di­ca sle­de­ći dan. Ne tre­ba ih or­ga­ni­zo­va­ti ni sed­mi­cu pri­je. Sed­mog apri­la 1944.go­di­ne je­di­ni­ce so­vjet­ske Cr­ve­ne ar­mi­je u Dru­gom svet­skom ra­tu iz­bi­le su na gra­ni­cu Če­ho­slo­vač­ke i Ru­mu­ni­je. Zlo­kob­no – či­sti ru­ski da­tum. Mi­slim da je 7. ili 8. apri­la 1941.go­di­ne vla­da biv­še Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je ob­ja­vi­la rat Nje­mač­koj i Ita­li­ji? Dan pri­je to­ga, 6. apri­la bom­bar­do­va­na je Ju­go­sla­vi­ja, Be­o­grad naj­vi­še. I Mu­so­li­ni je u ta dva da­na oku­pi­rao Al­ba­ni­ju – na­pi­sao je Da­ni­lo­vić.
Ka­ko je do­dao, 22. april ne do­la­zi u ob­zir sve i da mo­že jer su tog da­tu­ma 2001.go­di­ne odr­ža­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri na ko­ji­ma je DPS iz­gu­bio od ko­a­li­ci­je Za­jed­no za Ju­go­sla­vi­ju i Li­be­ra­la.
–Ni­kad vi­še 2001. Na­ma iz opo­zi­ci­je je, me­đu­tim, sve­jed­no. Do­bro smo se spre­mi­li i do­go­vo­ri­li, pa ka­ko god ho­će ne­ka ras­pi­šu! Što se nas ti­če, mo­gu i da ih ne ras­pi­su­ju –is­ta­kao je Da­ni­lo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"