Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Spojiti predsjedničke i lokalne izbore * Poslanici iz vlasti sebe častili 410 eura * Do krsta prvi otac i sin * Čekaju nas duge suše, poplave i požari * Aco dao Canetu 1,3 miliona, pomaže i ministarstvo * Srbiji prijeti serija atentata
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Blagoje Grahovac, penzionisani general:
– Vojska je institucija koja među prvima osjeti nevolju rđave vlasti.

Vic Dana :)

Šta radiš kada te jure avion, tenk i svemirski brod?
- Kažeš Cigi da zaustavi ringišpil.

Muž, zavaljen na fotelji, doviknu ženi:
- Daj draga, pogledaj šta je tom djetetu?! Mnogo se dere!
- Pa, šta `oćeš, ... možda da ga stavim na vibraciju?


Otišao narkoman kod ljekara i slučajno zaluta na ginekološko odjeljenje. U čekaonici sjede pored trudnice i upita:
- Da li voliš svoje dijete?
- Volim.
- A, voli li ono tebe?
- Pa, voli.
- Pa što si ga onda pojela!?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-19 OPOZICIJA OSTALA BEZ MJESTA U OIK ULCINJ
Izborna komisija izabrana nezakonito
Zgrada SO Ulcinj Izborna komisija izabrana nezakonito DPS se u Opštinskoj izbornoj komisiji Ulcinj sam sa sobom dogovara oko sprovođenja izbornih procedura – kazao je Ilir Harasani
Sa­stav Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je (OIK) Ul­cinj je ne­za­ko­nit jer se u toj ko­mi­si­ji na­la­zi sa­mo je­dan pred­stav­nik opo­zi­ci­je, a Za­kon o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka pred­vi­đa dva opo­zi­ci­o­na pred­stav­ni­ka. Ka­da je Ko­mi­si­ja for­mi­ra­na, iz opo­zi­ci­o­ne kvo­te svog pred­stav­ni­ka je ime­no­va­la De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca (DUA), ko­ja je u me­đu­vre­me­nu po­sta­la dio vla­da­ju­će ve­ći­ne, ali pro­mje­ne u sa­sta­vu OIK ni­je­su oba­vlje­ne.
Čla­nom 25 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka pre­ci­zi­ra se da iz­bor­nu ko­mi­si­ju či­ne pred­sjed­nik i če­ti­ri čla­na u stal­nom sa­sta­vu, gdje iz če­ti­ri stal­na čla­na ko­mi­si­je dva stal­na čla­na pri­pa­da­ju opo­zi­ci­ji.
Me­đu­tim, od for­mi­ra­nja 2014. go­di­ne do da­nas, u Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji Ul­cinj je sa­mo je­dan član opo­zi­ci­je (iz re­do­va SNP-a), dok je dru­gi stal­ni član opo­zi­ci­je bio iz re­do­va De­mo­krat­ske uni­je Al­ba­na­ca, ka­da je ta stran­ka bi­la u opo­zi­ci­ji od 2014.go­di­ne do 2016.go­di­ne. Me­đu­tim, 2016. go­di­ne vlast u Ul­ci­nju se pro­mi­je­ni­la, a DUA je ušla u iz­vr­šnu vlast. Upr­kos to­me, sa­stav OIK-a ni­je pro­mi­je­njen, već je ostao isti od 2014.go­di­ne. Tre­nut­no opo­zi­ci­ja ima sa­mo jed­nog pred­stav­ni­ka, što je su­prot­no za­ko­nu i sa­stav te ko­mi­si­je je prak­tič­no ne­za­ko­nit.
Pred­sjed­nik OO SDP-a Ul­cinj Sken­der Ele­za­gić is­ti­če da je sa­stav iz­bor­ne ko­mi­si­je ne­za­ko­nit i da je po­treb­na hit­na re­ak­ci­ja dr­ža­ve.
– Pi­ta­nje sa­sta­va iz­bor­ne ko­mi­si­je kon­kret­no je ure­đe­no za­ko­nom. Po­treb­no je da tu bu­de je­dan broj pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka. Pred­sjed­nik OIK-a je pred­stav­nik par­ti­je ko­ja je osvo­ji­la naj­vi­še gla­so­va, a se­kre­tar je pred­stav­nik naj­ja­če opo­zi­ci­o­ne stran­ke u lo­kal­noj skup­šti­ni. U sa­stav OIK-a ula­ze naj­ma­nje dva pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka u op­štin­skom par­la­men­tu. Pre­kom­po­zi­ci­jom vla­sti, DUA je po­sta­la vla­da­ju­ća stran­ka i nji­hov pred­stav­nik vi­še ni­je pred­stav­nik opo­zi­ci­je, ne­go vla­sti – ka­zao je Ele­za­gić.
Pri sa­da­šnjem sta­nju, ka­ko je kon­sta­to­vao naš sa­go­vor­nik, opo­zi­ci­ja ima sa­mo jed­nog pred­stav­ni­ka u OIK Ul­cinj.
– Tra­ži­li smo da se pro­mi­je­ne čla­no­vi OIK-a, na šta se vla­da­ju­ća ve­ći­na oglu­ši­la. Ova ko­mi­si­ja je spro­vo­di­la i par­la­men­tar­ne iz­bo­re i ta­da je bi­la ne­za­ko­ni­ta. Ne­za­ko­nit je i na­čin na ko­ji su ra­ni­je mi­je­nja­li čla­no­ve, ali, kao što vi­di­te, vla­da­ju­ća ve­ći­na ra­di ka­ko njoj od­go­va­ra, bez ob­zi­ra na za­kon – re­kao je Ele­za­gić.
Od­lu­kom pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, lo­kal­ni iz­bo­ri u Ul­ci­nju bi­će odr­ža­ni 4.fe­bru­a­ra.
Funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Ilir Ha­ra­sa­ni oci­je­nio je da je oči­gled­no da DPS sa svo­jim sa­te­li­ti­ma na­sta­vlja da si­mu­li­ra i fin­gi­ra de­mo­krat­ske pro­ce­se. On je ka­zao da se DPS sam sa so­bom do­go­va­ra u ul­cinj­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji.
– Pr­vo su se sa­mi sa so­bom do­go­va­ra­li oko pre­po­ru­ka OEBS-a i pro­mje­na iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, po­tom su pra­vi­li far­su oko za­ka­zi­va­nja pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, a sa­da se u Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji Ul­cinj sa­mi sa so­bom do­go­va­ra­ju oko spro­vo­đe­nja iz­bo­r­nih pro­ce­du­ra. Tre­nut­na vla­da­ju­ća ve­ći­na u Ul­ci­nju svo­jim po­stup­ci­ma svje­sno do­vo­di u pi­ta­nje le­gi­ti­mi­tet iz­bor­nog pro­ce­sa i va­lid­nost re­zul­ta­ta pred­sto­je­ćih iz­bo­ra – na­gla­sio je Ha­ra­sa­ni.
Ka­ko je do­dao, to se mo­že re­ći ako ima­mo u vi­du da je OIK Ul­cinj, shod­no od­red­ba­ma čla­na 27 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, pr­vo­ste­pe­ni or­gan ko­ji se sta­ra o za­ko­ni­tom spro­vo­đe­nju iz­bo­ra.
– Na pri­mje­ru lo­kal­nih iz­bo­ra na Ce­ti­nju i u Moj­kov­cu, ali i iz po­sled­njeg in­ci­den­ta u Ul­ci­nju, vi­dje­li smo na ko­ji na­čin DPS i nje­go­ve ma­ri­o­ne­te do­ži­vlja­va­ju de­mo­krat­ske pro­ce­se i ka­ko za­mi­šlja­ju spro­vo­đe­nje iz­bor­nih pro­ce­du­ra – za­klju­čio je Ha­ra­sa­ni.
M.V.–M.K.


Po­treb­ne hit­ne izmje­ne za­ko­na

Po ocje­ni Ili­ra Ha­ra­sa­ni­ja, evi­den­to je da su Cr­noj Go­ri neo­p­hod­ne hit­ne pr­o­mje­ne iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva.
– Sve ovo ja­sno po­tvr­đu­je da su nam neo­p­hod­ne iz­mje­ne i do­pu­ne iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, kao i re­for­me ad­mi­ni­stra­ci­je i in­sti­tu­ci­ja za­du­že­nih za re­gu­lar­nost spro­vo­đe­nja iz­bor­nog pro­ce­sa – sma­tra Ha­ra­sa­ni.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"