Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-23 NA PREDSTAVLJANJU IZVJEŠTAJA O LJUDSKIM PRAVIMA ZA CRNU GORU U ŽENEVI PORUČENO
Politika da se ne miješa u medije
Sa konferencije u Ženevi Politika da se ne miješa u medije Crnogorske vlasti moraju pojačati napore na istraživanju i procesuiranju starih slučajeva nasilja nad novinarima u cilju uspostavljanja boljeg okruženja za slobodu štampe na nacionalnom nivou, ocijenili su predstavnici holandske vlade
Cr­no­gor­ska Vla­da mo­ra vi­še uči­ni­ti po pi­ta­nju rje­ša­va­nja ne­ka­žnji­vo­sti za rat­ne zlo­či­ne, za­šti­te slo­bo­de me­di­ja i is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re, ali i osi­gu­ra­ti po­što­va­nje slo­bo­de iz­ra­ža­va­nja i štam­pe u skla­du sa me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma. To je dio pre­po­ru­ka ko­je su da­te na Na­ci­o­nal­ni iz­vje­štaj o sta­nju ljud­skih pra­va u Cr­noj Go­ri, ko­ji su u Že­ne­vi ju­če pred­sta­vi­li pred­stav­ni­ci Vla­de.
De­le­ga­ci­ju Vla­de Cr­ne Go­re u Že­ne­vi pred­vo­dio je pot­pred­sjed­nik Zo­ran Pa­žin. On je pri­li­kom pred­sta­vlja­nja iz­vje­šta­ja uka­zao na, ka­ko je re­kao, sve­o­bu­hvat­ne na­ci­o­nal­ne re­for­me, ko­ji­ma je, pre­ma nje­go­voj ocje­ni, ostva­ren vi­sok ste­pen za­šti­te i afir­ma­ci­je ljud­skih pra­va i slo­bo­da. Is­ta­kao je da je ostva­ren vi­dan na­pre­dak u re­for­mi pra­vo­su­đa i bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je, uka­zav­ši da su uve­de­na no­va za­kon­ska rje­še­nja ko­ja efi­ka­sni­je šti­te od dis­kri­mi­na­ci­je, te da se omo­gu­ća­va da­lje osna­ži­va­nje že­na i dje­voj­či­ca, una­pre­đu­je bor­ba pro­tiv tr­go­vi­ne lju­di­ma i uspje­šni­je šti­te pra­va oso­ba sa in­va­li­di­te­tom.
Me­đu­tim, Vla­da Uje­di­nje­nog Kra­ljev­stva iz­ra­zi­la je za­bri­nu­tost zbog, ka­ko je na­ve­la, ogra­ni­če­nog is­pu­nje­nja pre­po­ru­ka ko­je je Cr­na Go­ra pri­hva­ti­la na ra­ni­jim Op­štim pe­ri­o­dič­nim pre­gle­di­ma ljud­skih pra­va ze­ma­lja čla­ni­ca. Oni su po­zdra­vi­li po­sve­će­nost Cr­ne Go­re ovom pro­ce­su, na­vo­de­ći da je po­stig­nut zna­ča­jan na­pre­dak u re­for­mi za­ko­no­dav­stva i iz­grad­nji in­sti­tu­ci­ja.
Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, ka­ko su ka­za­li, ohra­bru­je Cr­nu Go­ru da na­sta­vi sa tim re­for­ma­ma.
– Osta­je­mo za­bri­nu­ti zbog ogra­ni­če­nog na­pret­ka ostva­re­nog na po­lju ne­ko­li­ko pret­hod­nih pre­po­ru­ka ko­je su pri­hva­će­ne od Cr­ne Go­re, po­seb­no u rje­ša­va­nju ne­ka­žnji­vo­sti za rat­ne zlo­či­ne, za­šti­ti slo­bo­de me­di­ja i is­tra­zi na­pa­da na no­vi­na­re. Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja po­zi­va Cr­nu Go­ru da uči­ni vi­še u ovim obla­sti­ma – sa­op­šti­la je bri­tan­ska vla­da.
Cr­noj Go­ri su da­li tri pre­po­ru­ke: si­stem­sko ja­ča­nje za­kon­skih i in­sti­tu­ci­o­nal­nih me­ha­ni­za­ma u ci­lju efi­ka­sni­jeg i efek­tiv­ni­jeg rje­ša­va­nja tr­go­vi­ne lju­di­ma kroz Cr­nu Go­ru, usva­ja­nje otvo­re­nog, na za­slu­ga­ma za­sno­va­nog po­stup­ka pri­li­kom iz­bo­ra na­ci­o­nal­nih kan­di­da­ta za iz­bor u ti­je­la UN, te bli­ska sa­rad­nja sa re­le­vant­nim ak­te­ri­ma u re­a­li­za­ci­ji pre­po­ru­ka ODI­HR o iz­bor­noj re­for­mi, sa ci­ljem da se osi­gu­ra da su iz­bo­r­ni pro­ce­si i za­ko­no­dav­ni okvir u pot­pu­no­sti u skla­du sa me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma.
Šve­đa­ni su ape­lo­va­li na cr­no­gor­sku Vla­du da pri­o­ri­tet­no osi­gu­ra da slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja i slo­bo­da štam­pe bu­du za­ga­ran­to­va­ne u skla­du sa me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma u obla­sti ljud­skih pra­va.
Vla­da Švaj­car­ske tra­ži od cr­no­gor­skih vla­sti da ga­ran­tu­ju slo­bo­du me­di­ja, te da osi­gu­ra­ju nji­ho­vu za­šti­tu od bi­lo ka­kvog po­li­tič­kog upli­ta­nja i da pro­mo­vi­še osni­va­nje ne­za­vi­snog sa­vje­ta za štam­pu.
Ho­lan­đa­ni su od cr­no­gor­ske Vla­de za­tra­ži­li da po­ja­ča na­po­re na is­tra­ži­va­nju i pro­ce­su­i­ra­nju sta­rih slu­ča­je­va na­si­lja nad no­vi­na­ri­ma u ci­lju, ka­ko su na­ve­li, us­po­sta­vlja­nja bo­ljeg okru­že­nja za slo­bo­du štam­pe na na­ci­o­nal­nom ni­vou.
Slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja bi­la je ju­če pri­lič­no za­stu­plje­na te­ma u Že­ne­vi. Iz Vla­de su sa­op­šti­li da su na­kon di­ja­lo­ga u to­ku pre­zen­ta­ci­je iz­vje­šta­ja, u di­sku­si­ji uče­stvo­va­le 73 dr­ža­ve, te da je Cr­na Go­ra do­bi­la oko 180 pre­po­ru­ka dr­ža­va čla­ni­ca UN za da­lju afir­ma­ci­ju ljud­skih pra­va i slo­bo­da. Iz ka­bi­ne­ta pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de ni­je­su pre­ci­zi­ra­li o ka­kvim se pre­po­ru­ka­ma ra­di, na­vo­de­ći sa­mo da je taj broj na ni­vou pro­sječ­nog bro­ja pre­po­ru­ka ko­je dr­ža­ve čla­ni­ce UN do­bi­ja­ju u okvi­ru tre­ćeg ci­klu­sa Op­šteg pe­ri­o­dič­nog pre­gle­da. A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"