Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-23 U CRNOJ GORI DANAS SE OBILJEŽAVA DAN NOVINARA
Loš ambijent za rad
Dnevna štampa (ilustracija) Loš ambijent za rad
Za­kon­ski se mo­že re­gu­li­sa­ti slo­bo­da u ra­du sva­kog no­vi­na­ra, ali no­vi­nar je slo­bo­dan sa­mo ono­li­ko ko­li­ko se osje­ća slo­bod­nim kao čo­vjek, po­ru­či­la je po­vo­dom 23. ja­nu­a­ra, Da­na no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca jav­nog ser­vi­sa An­dri­ja­na Ka­di­ja. Ona je po­vo­dom ovog da­na po­ru­či­la da sva­ki po­je­di­nac tre­ba da stva­ra uslo­ve da bi bio i pro­fe­si­o­na­lan i slo­bo­dan.
– Sam Dan no­vi­na­ra ve­zu­jem za pro­fe­si­o­nal­no in­for­mi­sa­nje, pro­fe­si­o­na­lan rad, za slo­bo­du me­di­ja. To su za me­ne si­no­ni­mi ka­da pri­ča­mo o da­ni­ma ko­ji tre­ba da bu­du obi­lje­že­ni. Stal­no tre­ba da pri­ča­mo ka­ko no­vi­na­ri tre­ba da iz­gra­đu­ju se­be, ka­ko tre­ba da se oslo­ba­đa­ju svih dru­gih uti­ca­ja i pri­ti­sa­ka i da sa­mi kod se­be stva­ra­ju od­nos da su pro­fe­si­o­nal­ci. A pro­fe­si­o­na­lac u sva­koj pro­fe­si­ji, pa i u no­vi­nar­stvu, ima te­žak put, ali ako je sam u tom, isto je ve­li­ki i pro­na­đe se­be ne­gdje – po­ru­či­la je Ka­di­ja za „Dan“.
Ona na­gla­ša­va da čo­vjek tre­ba da pro­na­đe se­be u sva­koj pro­fe­si­ji.
– Ni­ka­da ne­će bi­ti ide­al­ni uslo­vi za no­vi­nar­stvo, ali sam čo­vjek tre­ba da stva­ra uslo­ve da bi bio i pro­fe­si­o­na­lan i slo­bo­dan i sve osta­lo – oci­je­ni­la je Ka­di­ja.
No­vi­nar Tu­fik Sof­tić, ko­ji je bio žr­tva dva na­pa­da zbog svog po­sla, oci­je­nio je za „Dan“ da Cr­na Go­ra ni­je na­pra­vi­la na­pre­dak ka­da su u pi­ta­nju slo­bo­da me­di­ja, bez­bjed­nost no­vi­na­ra i nji­hov po­lo­žaj. To, ka­ko je is­ta­kao, po­ka­zu­ju i is­tra­ži­va­nja re­le­vant­nih me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je se ba­ve pra­vi­ma i slo­bo­da­ma me­di­ja.
– Nji­ho­va is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da Cr­noj Go­ri pa­da rej­ting ka­da je u pi­ta­nju slo­bo­da me­di­ja. To je po­ka­za­lo i po­sled­nje is­tra­ži­va­nje Fri­dom ha­u­sa, po ko­jem smo pa­li za tri po­zi­ci­je – do­dao je on.
Sof­tić kon­sta­tu­je da u pro­šloj go­di­ni je­ste na­pra­vljen po­mak u nje­go­vom slu­ča­ju, ali sa­mo u ostva­ri­va­nju pra­va kroz su­do­ve, is­ti­ču­ći da sud­ske pre­su­de do­ni­je­te zbog to­ga ni­šta ne zna­če u svi­je­tlu po­bolj­ša­nja po­lo­ža­ja me­di­ja.
– Na­pro­tiv, Ustav­ni sud je u od­lu­ci, u ko­jom je utvr­dio kr­še­nje pra­va u mom slu­ča­ju, vr­lo strikt­no na­lo­žio da se mo­ra na­sta­vi­ti is­tra­ga. Ali ja tu ne oče­ku­jem ni­šta. Ne vi­dim po­zi­ti­van po­mak – na­gla­ša­va Sof­tić.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA) Tea Gor­janc Pre­le­vić če­sti­ta­la je no­vi­na­ri­ma u Cr­noj Go­ri Dan no­vi­na­ra, po­ru­ču­ju­ći da je ovaj dan pri­li­ka za pre­i­spi­ti­va­nje sta­nja u no­vi­nar­skoj pro­fe­si­ji. Na­gla­si­la je da su slo­bo­da me­di­ja i bez­bjed­nost no­vi­na­ra vri­jed­no­sti u in­te­re­su či­ta­vog dru­štva, ko­je mo­ra da na­sta­vi da in­si­sti­ra na ka­žnja­va­nju svih na­pa­da na no­vi­na­re u Cr­noj Go­ri, a ne da se to, ka­ko je do­da­la, pre­pu­sti sa­mo no­vi­na­ri­ma i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma.
– Po­seb­no od Ko­mi­si­je za pra­će­nje is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re oče­ku­je­mo kon­kret­ne za­ključ­ke, ot­ka­ko je pot­pred­sjed­nik Vla­de Zo­ran Pa­žin ne­dav­no Ko­mi­si­ji obe­ćao ne­sme­tan pri­stup po­li­cij­skoj do­ku­men­ta­ci­ji. Na­da­mo se da će jav­ni ser­vis us­pje­ti da oču­va ne­za­vi­snost i da će osta­ti van po­li­tič­ke kon­tro­le u op­štem in­te­re­su. Po­zdra­vlja­mo od­lu­ku da se ra­di na Za­ko­nu o me­di­ji­ma i uče­stvo­va­će­mo u pred­sto­je­ćoj ras­pra­vi o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma tog za­ko­na. S dru­ge stra­ne, una­pre­đe­nje uslo­va za rad no­vi­na­ra i ni­voa nji­ho­vog pro­fe­si­o­na­li­zma naj­vi­še za­vi­si od za­la­ga­nja sa­mih no­vi­na­ra i me­di­ja, i u to­me im že­lim mno­go uspje­ha upr­kos te­škim eko­nom­skim pri­li­ka­ma – po­ru­či­la je Gor­janc Pre­le­vić za „Dan“.
Ana Ne­ne­zić iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) oci­je­ni­la je da po­red broj­nih na­ja­va naj­vi­ših cr­no­gor­skih zva­nič­ni­ka, ali i iz­ri­či­tih za­htje­va Evrop­ske uni­je, vla­sti ni­je­su una­pri­je­di­le am­bi­jent za rad no­vi­na­ra u Cr­noj Go­ri u pret­hod­noj go­di­ni. Da bi me­di­ji u pu­nom ka­pa­ci­te­tu ostva­ri­li ulo­gu u dru­štvu, ka­ko je ka­za­la, pred­u­slov je da ima­mo si­stem u ko­jem no­vi­na­ri mo­gu ra­di­ti slo­bod­no, bez bi­lo ka­kvih pri­ti­sa­ka i stra­ha od po­sle­di­ca zbog svog pro­fe­si­o­nal­nog ra­da, po­seb­no kad je taj rad, ka­ko do­da­je, u zo­ni is­tra­ži­vač­kog no­vi­nar­stva.
– Po­li­tič­ki pri­ti­sci, ne­a­de­kva­tan za­ko­no­dav­ni okvir ko­ji vo­di si­tu­a­ci­ji u ko­joj je dr­ža­va kroz jav­ne fon­do­ve ne­kim me­di­ji­ma maj­ka, a dru­gi­ma ma­će­ha, ne­pod­sti­ca­jan ge­ne­ral­ni fi­nan­sij­ski am­bi­jent, ne­raz­ja­šnje­ni slu­ča­je­vi na­pa­da na no­vi­na­re, me­di­je i nji­ho­vu imo­vi­nu, uklju­ču­ju­ći i ubi­stvo glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na“ Du­ška Jo­va­no­vi­ća, sa­mo su ne­ki od uzro­ka vr­lo lo­še si­tu­a­ci­je u me­dij­skom spek­tru – oci­je­ni­la je Ne­ne­zić.
Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta me­di­ja Ma­ri­ja­na Ca­mo­vić uka­za­la je da za­po­sle­ni u cr­no­gor­skim me­di­ji­ma i da­lje ra­de za pla­te ko­je su ma­nje od dr­žav­nog pro­sje­ka, kao i da je 30 od­sto no­vi­na­ra pri­nu­đe­no da ra­di ne­ki dru­gi po­sao ko­ji ni­je ve­zan za no­vi­nar­stvo ka­ko bi pre­ži­vio. Pod­sje­ti­la je da je to­kom pro­šle go­di­ne RTV Atlas oti­šla u ste­čaj osta­vlja­ju­ći ogrom­ne du­go­ve pre­ma za­po­sle­ni­ma i da su go­to­vo ci­je­li no­vem­bar i de­cem­bar za­po­sle­ni u RTV Plje­vlja pro­ve­li u štraj­ku.A.O.


Špa­di­je­ru na­gra­da za ži­vot­no dje­lo

Dru­štvo cr­no­gor­skih no­vi­na­ra do­di­je­li­lo je na­gra­du za ži­vot­no dje­lo „Cr­no­go­rac“ Mar­ku Špa­di­je­ru. Ži­ri u sa­sta­vu Jo­van Sta­ma­to­vić, Stan­ka Pa­vi­će­vić i Pre­drag Se­ku­lić od­lu­čio je da go­di­šnje na­gra­de pri­pad­nu Alek­san­dri Pa­vi­će­vić, no­vi­nar­ki RTCG, i An­ki Pe­ro­vić, do­pi­sni­ci Ra­di­ja Cr­ne Go­re iz Nik­ši­ća.
Na­gra­da za re­por­ta­žu do­di­je­lje­na je Sve­tla­ni Man­dić iz „Vi­je­sti“, za naj­bo­ljeg mla­dog no­vi­na­ra Ani To­mo­vić iz RTV Ce­ti­nje i So­nji Iče­vić iz „Dnev­nih no­vi­na“. Za do­pri­nos felj­to­ni­stič­kom no­vi­nar­stvu, na­gra­da je pri­pa­la Slo­bo­da­nu Ču­ki­ću iz „Po­bje­de“. Pri­zna­nje za po­se­ban do­pri­nos raz­vo­ju cr­no­gor­skog no­vi­nar­stva do­bi­li su RTV Nik­šić, Ra­dio Ko­tor, fo­to­re­por­te­ri Raj­ko Iče­vić i Men­sud Kr­pu­lje­vić, te Mi­lo­rad Đu­kić, or­ga­ni­za­tor u Ra­di­ju CG.


Na­gra­đen no­vi­nar „Da­na”

No­vi­nar „Da­na“ Vla­di­mir Ota­še­vić do­bit­nik je dru­ge go­di­šnje na­gra­de Udru­že­nja no­vi­na­ra Cr­ne Go­re (UNCG). Pr­vu na­gra­du rav­no­prav­no su po­di­je­li­le no­vi­nar­ke ne­za­vi­snog dnev­ni­ka „Vi­je­sti“ Iva­na Gu­do­vić i Ja­dran­ka Ćet­ko­vić, dok su tre­će­na­gra­đe­ni Goj­ko Ra­i­če­vić (IN4S) i Da­ni­lo Aj­ko­vić (FOS me­di­ja).
Pen­zi­o­ni­sa­ni no­vi­nar „Po­bje­de“ Če­do­mir Ra­du­si­no­vić do­bit­nik je na­gra­de za ži­vot­no dje­lo Udru­že­nja no­vi­na­ra Cr­ne Go­re. Na­gra­du za re­por­ta­žu „Bo­ško Pu­šo­njić“ do­bio je no­vi­nar Ra­di­ja Cr­ne Go­re Mi­o­mir Bo­ško­vić. No­vi­nar­ka por­ta­la Sed­mi­ca Da­ni­ca Ko­rać do­bi­la je na­gra­du za naj­bo­ljeg mla­dog no­vi­na­ra. O na­gra­da­ma je od­lu­čio ži­ri u sa­sta­vu Ti­ho­mir Bur­za­no­vić (pred­sjed­nik) i čla­no­vi Sla­vi­ša Đor­đe­vić i Mi­lan Šće­kić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"