Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-23 PREDSJEDNIK DRŽAVE IGNORIŠE ZAHTJEVE OPOZICIJE
Filip ćuti o spajanju izbora
Vujanović Filip ćuti o spajanju izbora Iz Vujanovićevog kabineta već četiri dana ne odgovaraju na pitanje „Dana” da li će poslušati apele opozicije i izbore u Podgorici raspisati za 15.april. Rok do kada Vujanović to može da uradi ističe 14.februara
Cr­no­gor­ski pred­sjed­nik Fi­lip Vu­ja­no­vić ig­no­ri­še za­htje­ve opo­zi­ci­je da ras­pi­še iz­bo­re u Pod­go­ri­ci i još de­set op­šti­na za 15.april, ka­ko bi bi­li odr­ža­ni u isto vri­je­me ka­da i iz­bo­ri za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Iz Vu­ja­no­vi­će­vog ka­bi­ne­ta već če­ti­ri da­na ne od­go­va­ra­ju na pi­ta­nje „Da­na” da li će po­slu­ša­ti ape­le opo­zi­ci­je i iz­bo­re u Pod­go­ri­ci ras­pi­sa­ti za 15.april. Rok do ka­da Vu­ja­no­vić to mo­že da ura­di is­ti­če 14.fe­bru­a­ra.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić ras­pi­sao je za 15. april pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, sed­me od uvo­đe­nja vi­še­par­tij­skog si­ste­ma u Cr­noj Go­ri. Opo­zi­ci­ja je oci­je­ni­la da je sa­da na po­te­zu Fi­lip Vu­ja­no­vić, ko­ji tre­ba da ras­pi­še iz­bo­re u Pod­go­ri­ci i de­set dru­gih op­šti­na za 15.april, ka­ko bi i lo­kal­ni i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri bi­li odr­ža­ni istog da­na.
Iz opo­zi­ci­je upo­zo­ra­va­ju da bi od­lu­ka da lo­kal­ni iz­bo­ri bu­du odr­ža­ni sre­di­nom ma­ja iza­zva­la ha­os jer bi se sve mo­glo po­klo­pi­ti sa iz­vje­snim dru­gim kru­gom pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, pa se po­sta­vlja pi­ta­nje na šta bi ta­da kam­pa­nja li­či­la i ka­ko bi sve to bi­lo spro­vede­no.
Ka­ko je ju­če za „Dan” ka­zao po­sla­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Ra­do­njić, kao i mno­go pu­ta do sa­da, u Cr­noj Go­ri se de­ša­va­ju stva­ri ko­je su mi­mo ika­kve lo­gi­ke.
– Ovog pu­ta ra­di se o to­me da će­mo ima­ti tri iz­bor­na pro­ce­sa – dva pu­ta lo­kal­ne iz­bo­re i pred­sjed­nič­ke – u ma­nje od pet mje­se­ci. Na­po­me­ni­mo i to da su pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci odr­ža­ni jed­ni iz­bo­ri, a da će na je­sen bi­ti odr­ža­ni još jed­ni. Da je nor­mal­no sta­nje u dru­štvu, ne bi se uop­šte po­sta­vlja­lo pi­ta­nje da li tre­ba stal­no da ima­mo iz­bo­re sa mje­sec i po da­na raz­li­ke me­đu nji­ma, a ne u jed­nom da­nu. Neo­bič­no je da ni­ko ne po­mi­nje da su oko iz­bo­ra ve­li­ki tro­ško­vi i da bi u pe­ri­o­du ka­da je po­ve­ćan PDV, ci­je­ne ska­ču i stan­dard po­sta­je sve go­ri bi­lo ra­ci­o­nal­ni­je da se pri­šte­di i kad su u pi­ta­nju iz­bor­ne kam­pa­nje. Is­pa­da da je go­ri­vo luk­suz, a da vi­še mje­se­ci ne­pre­ki­nu­te kam­pa­nje ni­je – re­kao je Ra­do­njić.
Ka­ko je do­dao, stva­ri se od­vi­ja­ju po usta­lje­nom mo­de­lu: DPS kr­ši sve mo­gu­će prin­ci­pe i ra­di sve ka­ko bi oču­vao vlast, pa tem­pi­ra iz­bo­re ka­ko bi svu svo­ju si­lu mak­si­mal­no upo­tri­je­bio.
– S dru­ge stra­ne, opo­zi­ci­o­na jav­nost, ne sa­mo stra­nač­ka, pri­sta­je na sva­ku igru DPS-a ma ko­li­ko god ona bi­la na­mje­šte­na i pred­vi­dlji­va. Vri­je­me pro­la­zi, a sve­u­kup­na kri­za sve je du­blja. Ja­sno je da ve­li­ki dio od­go­vor­no­sti za si­tu­a­ci­ju u ko­joj smo se kao dru­štvo na­šli sno­si i opo­zi­ci­ja. Mo­glo bi se re­ći: da ima opo­zi­ci­je, bi­lo bi i isto­vre­me­nih iz­bo­ra. Ka­da bi bi­lo ne čak ni slo­ge, ne­go mi­ni­mal­ne ko­or­di­na­ci­je i bar ne­kih za­jed­nič­kih ci­lje­va u opo­zi­ci­ji, ima­li bi­smo iz­bo­re u jed­nom da­nu, i to ne sa­mo lo­kal­ne iz­bo­re za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim, ne­go iz­bo­re na svim ni­vo­i­ma. I ne sa­mo iz­bo­re, ne­go i fer i slo­bod­ne iz­bo­re – is­ta­kao je Ra­do­njić.
Ka­ko je na­gla­sio, kao da se za­bo­ra­vi­lo da je opo­zi­ci­ja zah­ti­je­va­la, sve za­kli­nju­ći se u do­sled­nost i bes­kom­pro­mi­snu bor­bu, da fer i slo­bod­ni iz­bo­ri na svim ni­vo­i­ma bu­du odr­ža­ni u jed­nom da­nu i da ne­će pri­sta­ti ni na šta ma­nje od to­ga.
–I od Evrop­ske uni­je je do­bi­je­na ne­ka vr­sta po­dr­ške za opo­zi­ci­o­ne za­htje­ve, uz ocje­nu da iz­bor­ni uslo­vi ni­su ka­kvi bi tre­ba­lo da bu­du i pre­po­ru­ke za nji­ho­vo po­bolj­ša­nje, ali je opo­zi­ci­ja i tu pri­li­ku uspje­la da pro­pu­sti – oci­je­nio je Ra­do­njić. M.V.


Neo­p­hod­no od­go­vor­no po­na­ša­nje

Po ri­je­či­ma Go­ra­na Ra­do­nji­ća, iz Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re su mno­go pu­ta po­zi­va­li opo­zi­ci­ju da se od­go­vor­no po­na­ša i da iza­đe u su­sret gra­đa­ni­ma ko­ji je po­dr­ža­va­ju upr­kos svim lič­nim te­ško­ća­ma i upr­kos svim gre­ška­ma i ne­u­spje­si­ma te iste opo­zi­ci­je.
– Na to ne da ni­je bi­lo od­go­vo­ra, već je sva­ko­me po­sta­lo oči­gled­no da su svi­ma pri­o­ri­tet sa­mo naj­se­bič­ni­ji in­te­re­si. Ne­će­mo, sto­ga, vi­še po­na­vlja­ti uza­lud­ne po­zi­ve. Mno­gi u opo­zi­ci­ji i ne vje­ru­ju da se vlast mo­že pro­mi­je­ni­ti, ali ipak na­sta­vlja­ju sa dje­lo­va­njem, po­sve­će­ni sop­stve­nom do­bru. Mi smo dru­ga­či­ji i ra­di­će­mo na to­me da gra­đa­ni raz­li­ku­ju one ko­ji ra­de za op­šte do­bro od onih ko­ji se ba­ve de­ma­go­gi­jom i dje­lu­ju sa­mo iz uskih in­te­re­sa – ka­zao je Ra­do­njić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"