Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-19 ALEKSANDAR MUGOŠA UPOZORIO DA ZBOG RANIJIH OPSTRUKCIJA KOMORA NI NAREDNIH MJESECI NEĆE IZDAVATI LICENCE
Bez dozvole od juče radi 1.500 ljekara
Mugoša Bez dozvole od juče radi 1.500 ljekara Ministarstvo je prestalo da donosi rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova o izdavanju licenci za rad, a Ljekarska komora je u obavezi da preuzme sprovođenje cijelog postupka, navode iz ministarstva
Pred­sjed­nik Lje­kar­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re (LjKCG) Alek­san­dar Mu­go­ša ka­zao je da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja do­zvo­li­lo da pret­hod­no ru­ko­vod­stvo dvi­je go­di­ne ne usa­gla­si Sta­tut i pra­vil­nik o iz­da­va­nju li­cen­ci sa Za­ko­nom o zdrav­stve­noj za­šti­ti, zbog če­ga su se lje­ka­ri od ju­če, ka­da je is­te­kao rok na­šli u zo­ni kri­vič­ne od­go­vor­no­sti jer ne­ma­ju do­zvo­le za rad. Mu­go­ša is­ti­če da će na­kon što se prav­ni ak­ti usa­gla­se sa za­ko­nom, Lje­kar­ska ko­mo­ra po­če­ti da iz­da­je li­cen­ce. Na dru­goj stra­ni, iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja je sa­op­šte­no da je bi­lo do­volj­no da lje­ka­ri do 18. ja­nu­a­ra pod­ne­su za­htjev pu­tem po­šte, pre­po­ru­če­nom po­šilj­kom, za iz­da­va­nje li­cen­ce za rad. Mu­go­ša pod­sje­ća da je tek pri­je se­dam da­na, na­kon go­di­nu da­na bor­be, do­bio sa­ga­snost Mi­ni­star­stva zdra­vlja da bu­de upi­san u Cen­tral­ni re­gi­star pri­vred­nih su­bje­ka­ta.
– Za sa­da, po za­ko­nu, sve i da ho­će LjKCG ne bi smje­la da pri­mi ni­ti je­dan do­ku­ment jer su joj ti po­slo­vi od stra­ne mi­ni­star­stva od­u­ze­ti i ni­kad vra­će­ni. Dru­go, ja sam, na­ža­lost, još u fa­zi re­gi­stra­ci­je, ne­ma­mo pro­sto­ri­je, ne­ma­mo ni­šta. Tre­će, 18.1.2018. za me­ne prak­tič­no je­ste od­lu­ču­ju­ći dan, jer do tog da­tu­ma ni­ti je­dan cr­no­gor­ski lje­kar ne mo­že pri­lo­ži­ti ured­nu do­ku­men­ta­ci­ju iz pro­stog raz­lo­ga što ne po­sto­ji Pra­vil­nik o do­dje­li li­cen­ci. Da­nas ni­ko ne zna ko­ja su do­ku­men­ta po­treb­na. Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i Lje­kar­ska ko­mo­ra, kao dvi­je ne­za­vi­sne in­sti­tu­ci­je mo­ra­ju sje­sti i do­go­vo­ri­ti se ka­ko ovaj po­ten­ci­jal­no ogro­man pro­blem što pri­je da se ri­je­ši, jer nas če­ka ogro­man po­sao. Iz tog raz­lo­ga ne znam zbog če­ga u mi­ni­star­stvu ne pri­ma­ju do­ku­men­ta­ci­ju ko­ju su zah­ti­je­va­li u do­pi­su upu­će­nom pri­je ne­ko­li­ko da­na svim di­rek­to­ri­ma zdrav­stve­nih usta­no­va u Cr­noj Go­ri. Pret­hod­no ru­ko­vod­stvo Ko­mo­re ni­je­dan svoj prav­ni akt ni­je usa­gla­si­lo sa od­red­ba­ma no­vog za­ko­na o zdrav­stve­noj za­šti­ti. Mi smo u oba­ve­zi da do­ne­se­mo no­vi sta­tut i pra­vil­nik o ob­no­vi i iz­da­va­nju li­cen­ci. Ka­da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja iz­da sa­gla­snot za na­ve­de­ne prav­ne ak­te, sti­ču se uslo­vi da Ko­mo­ra poč­ne sa ra­dom. Mi­ni­star­stvo zdra­vlja mo­že bez bi­lo či­je ini­ci­ja­ti­ve iz­mi­je­ni­ti Za­kon o zdrav­stve­noj za­šti­ti i pro­du­ži­ti rok za iz­da­va­nje li­cen­ci. Tre­ba nam mi­ni­mum dva mje­se­ca da na prav­no va­ljan na­čin po­sta­vi­mo te­me­lje za rad i iz­da­va­nje li­cen­ci– na­vo­di Mu­go­ša.
Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja po­ja­šnja­va­ju da su na­kon što je Ko­mo­ri da­ta sa­gla­snost na iz­bor no­vog ru­ko­vod­stva, li­cen­ce nji­ho­va nad­le­žnost.
– Ka­ko je Skup­šti­na Lje­kar­ske ko­mo­re ko­ja je odr­ža­na 4.1.2018. go­di­ne, po­stu­pa­ju­ći po na­ve­de­nom rje­še­nju Mi­ni­star­stva zdra­vlja, bi­ra­la or­ga­ne i pred­sjed­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re, stvo­re­ni su uslo­vi za or­ga­ni­za­ci­ju ra­da i vr­še­nje pre­ne­se­nih po­slo­va, kao uslov za funk­ci­o­ni­sa­nje i za­ko­ni­tost ra­da Ko­mo­re. Od ta­da je mi­ni­star­stvo pre­sta­lo da do­no­si rje­še­nja ko­jim se utvr­đu­je is­pu­nje­nost uslo­va za iz­da­va­nje li­cen­ci za rad, a Lje­kar­ska ko­mo­ra je u oba­ve­zi da pre­u­zme spro­vo­đe­nje ci­je­log po­stup­ka. Ka­ko je u jav­no­sti pred­sta­vlje­no da od da­nas lje­ka­ri ne­ma­ju li­cen­ce za rad i ne mo­gu da ra­de, mo­ra­mo ob­ja­sni­ti da je Za­ko­nom o uprav­nom po­stup­ku ko­ji se pri­mje­nju­je u po­stup­ku rje­ša­va­nja po pod­ne­se­nim za­htje­vi­ma, pro­pi­sa­no da je za­htjev pod­ne­sen u za­ko­nom pro­pi­sa­nom ro­ku, ako je pre­dat pu­tem po­šte pre­po­ru­če­nom po­šilj­kom. To zna­či da su svi lje­ka­ri is­pu­ni­li za­kon­sku oba­ve­zu pod­no­še­nja za­htje­va za iz­da­va­nje li­cen­ci do 18.1.2018. uko­li­ko svoj za­htjev upu­te pre­po­ru­če­nom po­šilj­kom Lje­kar­skoj ko­mo­ri Cr­ne Go­re, na adre­su uli­ca Slo­bo­de broj 64. Rok za rje­ša­va­nje po pod­ne­se­nim za­htje­vi­ma je 30 da­na od da­na pod­no­še­nja za­htje­va – is­ti­ču iz mi­ni­star­stva.D.B.


Bol­ni­ce nor­mal­no funk­ci­o­ni­šu

Iz mi­ni­star­stva na­vo­de da je naj­va­žni­je da po­ru­če i lje­ka­ri­ma i gra­đa­ni­ma da zdrav­stve­ni si­stem funk­ci­o­ni­še nor­mal­no i bez za­sto­ja.
– Još jed­nom na­gla­ša­va­mo da su Lje­kar­ska ko­mo­ra i nje­ni or­ga­ni u oba­ve­zi da oba­vlja­ju po­slo­ve iz svo­je nad­le­žno­sti, a even­tu­al­ne ne­ja­sno­će pre­va­zi­ći će­mo u in­te­r­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji, ne pra­ve­ći pred­sta­vu za jav­nost – do­da­ju u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"