Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-20 MARINA RATKOVIĆ U CANU UPOZORILA DA SU ISCRPLJENE MOGUĆNOSTI DONIRANJA ORGANA SA ŽIVIH DAVAOCA
Na dijalizi 260 pacijenata
Ratković juče u CANU Na dijalizi 260 pacijenata Zbog porasta broja oboljelih od dijabetesa i pacijenata sa kardiovaskularnim problemima raste i potreba za liječenjem kroz transplantacioni program, ističe doktor Marina Ratković
Na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­tor za tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram i na­čel­nik Odje­lje­nja ne­fro­lo­gi­je Kli­nič­kog cen­tra Ma­ri­na Rat­ko­vić ka­za­la je na struč­nom pre­da­va­nju u Cr­no­gor­skoj aka­de­mi­ji na­u­ka i umjet­no­sti (CA­NU) da je u pr­o­te­klih pet go­di­na 14 na­ših gra­đa­na išlo u ze­mlje gdje po­sto­je cr­na tr­ži­šta ka­ko bi im se pre­sa­di­li or­ga­ni bez če­ka­nja i li­sti. Ta­ko­đe je is­ta­kla da se 260 oso­ba na­la­zi na di­ja­li­zi zbog po­re­me­će­nog ra­da bu­bre­ga. Is­ta­kla je da su is­cr­plje­ne mo­guć­no­sti do­ni­ra­nja or­ga­na sa ži­vih srod­nih da­va­o­ca, zbog če­ga sve vi­še gra­đa­na ne­ma mo­guć­nost da ri­je­ši svoj zdrav­stve­ni pro­blem. Pro­blem se uslo­žnja­va jer u Cr­noj Go­ri, ka­ko je po­ja­sni­la, ni­je raz­vi­je­na ka­da­ve­rič­na (sa pre­mi­nu­le oso­be) tran­splan­ta­ci­ja or­ga­na, a ra­ste broj obo­lje­lih oso­ba ko­ji­ma je po­tre­ban or­gan.
– Zbog po­ra­sta bro­ja obo­lje­lih od di­ja­be­te­sa i sa kar­di­o­va­sku­lar­nim obo­lje­nji­ma, ra­ste i po­tre­ba za li­je­če­njem kroz tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram. Ta­ko tre­nut­no u Cr­noj Go­ri ima­mo iz­me­đu 240 i 260 oso­ba ko­je su na di­ja­li­zi, kao i od­re­đe­ni pa­ci­jen­ti ko­ji če­ka­ju na tran­splant­ci­ju sr­ca i je­tre. Do sa­da smo ima­li tran­splan­ta­ci­je or­ga­na kod 125 na­ših gra­đa­na u dr­ža­vi i ino­stran­stvu. Od to­ga 84 oso­be sa or­ga­ni­ma od ži­vih do­no­ra, 27 ka­da­ve­rič­nih i 14 pa­ci­je­na­ta ko­ji su do­bi­li or­ga­ne na cr­nom tr­ži­štu (13 od­sto ukup­nih tran­splan­ta­ci­ja). To je zna­ča­jan broj gra­đa­na ko­ji su tran­splan­ti­ra­li or­gan van na­ših gra­ni­ca. Ima­mo i da­lje od­la­ske u Bje­lo­ru­si­ju, Mo­skvu i Ki­nu, a ni­ko ne zna ka­ko do­bi­ja­ju ta­mo or­ga­ne – upo­zo­ra­va Rat­ko­vić.
Na­vo­di da je kom­plek­san put do­ni­ra­nja or­ga­na sa pre­mi­nu­lih oso­ba u Cr­noj Go­ri i da po­ku­ša­va­ju da dje­lu­ju na gra­đa­ne da se od­lu­če na taj hu­man čin.
– U Kli­nič­kom cen­tru smo od­ra­di­li ukup­no 34 tran­splan­ta­ci­je bu­bre­ga, od če­ga je sa­mo jed­na za pre­mi­nu­le oso­be. Pe­to­ro pa­ci­je­na­ta iz Cr­ne Go­re u in­stran­stvu je pre­sa­đe­no sr­ce, a se­dam gra­đa­na je do­bi­lo je­tru. Mi smo član Euro­tran­spla­nat pre­ko Hr­vat­ske, ko­ja nam je po­mo­ga­la da raz­vi­je­mo pro­gram tran­splan­ta­ci­ja od 2012. go­di­ne. Uve­li smo za­kon­sko rje­še­nje ko­je pre­ci­zi­ra da je mo­gu­će uze­ti or­ga­ne sa pre­mi­nu­le oso­be kod ko­je na­kon me­di­cin­skih ana­li­za utvr­di­mo da je mo­žda­no mr­tva. Uko­li­ko se ta oso­ba iz­ja­sni­la da da­ru­je or­ga­ne, po­sled­nju ri­ječ da­je po­ro­di­ca, i to se zo­ve pret­po­sta­vlje­na sa­gla­snost. I po­red to­ga u Cr­noj Go­ri još ni­je za­ži­vje­lo ka­da­ve­rič­no do­ni­ra­nje, sa ko­jim bi­smo znat­no po­di­gli ni­vo tran­splan­ta­cing pro­gra­ma – ob­ja­šnja­va Rat­ko­vi­će­va.
Sve kli­ni­ke, is­ti­če, mo­ra­ju da ima­ju tran­spa­rent­ne li­ste če­ka­nja na osno­vu me­di­cin­skih in­di­ka­ci­ja i na­la­za, ka­ko bi po­moć do­bi­li naj­u­gro­že­ni­ji.
– U dr­ža­vi ima­mo 11 cen­ta­ra za de­mo­di­ja­li­zu, a usko­ro bi tre­ba­lo da bu­de otvo­ren 12. blok na Ce­ti­nju. Ta­ko da je svim pa­ci­jen­ti­ma sa bu­bre­žnim dis­funk­ci­jom omo­gu­ćen kva­li­tet­ni­ji ži­vot. Ima­mo si­tu­a­ci­ju da ra­ste broj oso­ba sa di­ja­li­zom, a stag­ni­ra­ju po­da­ci o iz­vr­še­nim tran­splan­ta­ci­ja­ma. Na taj na­čin se ogrom­na sred­stva tro­še za di­ja­li­zu i zbri­nja­va­nja pa­ci­je­na­ta ko­ji če­ka­ju na pre­sa­đi­va­nje or­ga­na. Na­da­mo se da će se svi­jest gra­đa­na pro­mi­je­ni­ti i da će­mo u bu­duć­no­sti ima­ti mo­guć­nost da po­mog­ne­mo svim gra­đa­ni­ma ko­ji­ma je neo­p­hod­na tran­splan­ta­ci­ja or­ga­na. To je­di­no mo­že­mo po­sti­ći ako bu­de­mo uspje­li da po­ve­ća­mo broj ka­da­ve­rič­nih tran­splan­ta­ci­ja – po­ru­či­la je Rat­ko­vi­će­va.
D.B.


Za pet go­di­na 300 do­nor­skih kar­ti­ca

Rat­ko­vi­će­va na­vo­di da je za pet go­di­na sa­mo 300 gra­đa­na pot­pi­sa­lo do­nor­ske kar­ti­ce ko­jim su za­vje­šta­li or­ga­ne. Ona na­vo­di da ve­ći­na re­li­gi­ja tran­splan­ta­ci­ju or­ga­na po­dr­ža­va i sma­tra da je to naj­hu­ma­ni­ji čin, jer se na taj na­čin pro­du­ža­va ži­vot pa­ci­jen­ti­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"