Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-20 ČLAN PREDSJEDNIŠTVA URA I BIVŠI MINISTAR ZDRAVLJA MIODRAG PAVLIČIĆ ISTIČE
Izgraditi drugi blok Kliničkog centra
Sa presa Izgraditi drugi blok Kliničkog centra Naša vizija počiva na kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i ekonomski zbrinutim ljekarima i medicinskim radnicima, koji znaju svoje mjesto u sistemu i imaju volju da svoje znanje unaprijede, istakao je potpredsjednik Miloš Konatar
-Član Pred­sjed­ni­štva URA i biv­ši mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­drag Ca­ro Pa­vli­čić ka­zao je na pres kon­fe­ren­ci­ji da su pred­u­slo­vi za raz­voj vr­hun­ske me­di­ci­ne u Cr­noj Go­ri iz­grad­nja no­vog Ur­gent­nog blo­ka sa smje­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma i ope­ra­ci­o­nim sa­la­ma iz­van Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG). Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje no­vi­na­ra da li se do­volj­no sred­sta­va ula­že u zdrav­stve­ni si­stem, Pa­vli­čić je ka­zao da se go­di­na­ma ne­do­volj­no nov­ca opre­dje­lju­je za naj­va­žni­ju oblast dru­štva. Na­ja­vio je da će u po­ne­dje­ljak pred­sta­vi­ti pro­gram re­for­me zdrav­stve­nog si­ste­ma na ko­jem su ra­di­li emi­nent­ni i pri­zna­tih struč­nja­ci iz Cr­ne Go­re.
– Za spro­vo­đe­nje neo­p­hod­nih re­for­mi po­treb­na je po­li­tič­ka vo­lja, sto­ga mi u Gra­đan­skom po­kre­tu URA pred­la­že­mo 44 ko­ra­ka ka ozdra­vlje­nju si­ste­ma ko­ja se od­no­se na: po­li­ti­ku Mi­ni­star­stva zdra­vlja, pri­mar­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu (PZZ), re­gi­o­nal­ne bol­ni­ce i KCCG, dječ­ju za­šti­tu, sto­ma­to­lo­gi­ju, fi­nan­si­ra­nje zdrav­stve­nih ka­pa­ci­te­ta i na­bav­ku lje­ko­va i me­di­cin­ske opre­me. Sma­tra­mo da su u ovom tre­nut­ku naj­pri­o­ri­tet­ni­ji zdrav­stve­ni pro­jek­ti re­kon­struk­ci­ja po­sto­je­ćeg KCCG i iz­grad­nja no­vog dru­gog blo­ka Kli­nič­kog za naj­slo­že­ni­je pro­gra­me – is­ta­kao je Pa­vli­čić.
Pot­pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­loš Ko­na­tar ka­zao je da „re­for­ma zdrav­stve­nog si­ste­ma, uz re­for­mu eko­nom­sko-fi­nan­sij­skog si­ste­ma i si­ste­ma obra­zo­va­nja, pred­sta­vlja pred­u­slov na­pret­ka Cr­ne Go­re i bo­ljeg ži­vo­ta gra­đa­na”.
– Na­ša vi­zi­ja po­či­va na kva­li­tet­noj zdrav­stve­noj za­šti­ti i eko­nom­ski zbri­nu­tim lje­ka­ri­ma i me­di­cin­skim rad­ni­ci­ma ko­ji zna­ju svo­je mje­sto u si­ste­mu i ima­ju vo­lju da svo­je zna­nje una­pri­je­de i is­ko­ri­ste ka­ko bi po­mo­gli oni­ma ko­ji­ma je po­moć po­treb­na. Ovaj pro­gram, iz­me­đu osta­log, pod­ra­zu­mi­je­va ob­no­vu i teh­no­lo­ško una­pre­đe­nje po­sto­je­ćih, kao i iz­grad­nju no­vih, sa­vre­me­nih zdrav­stve­nih in­sti­tu­ci­ja – uka­zao je Ko­na­tar.
Iz po­kre­ta URA su ka­za­li da su svje­sni ozbilj­no­sti pro­ble­ma i iza­zo­va sa ko­ji­ma se naš zdrav­stve­ni si­stem su­o­ča­va i da je kraj­nje vri­je­me da se pro­ble­mi poč­nu rje­ša­va­ti.
– Mi u Gra­đan­skom po­kre­tu URA smo sprem­ni da ide­mo u su­sret pro­ble­mi­ma u zdrav­stve­nom si­ste­mu i da ih rje­ša­va­mo, umje­sto do­sa­da­šnjeg gu­ra­nja pod te­pih. Jav­no se oba­ve­zu­ju­ći, svje­sni ozbilj­no­sti pro­ble­ma, is­ka­zu­je­mo po­li­tič­ku sprem­nost da spro­ve­de­mo neo­p­hod­nu i pot­pu­nu re­for­mu zdrav­stve­nog si­ste­ma kao je­dan od pred­u­slo­va na­pret­ka Cr­ne Go­re. Od­go­vor­no dru­štvo u ka­kvom bi­smo vo­lje­li da ži­vi­mo stva­ra se i za­sni­va pr­ven­stve­no na ja­kim si­ste­mi­ma i ser­vi­si­ma zdrav­stva i pro­svje­te. Dok je pro­svje­ta ka­men te­me­ljac sva­ke bu­duć­no­sti, zdrav­stvo je­ste te­melj i sa­da­šnjo­sti i bu­duć­no­sti. Zdrav­stve­no zbri­nut gra­đa­nin je za nas uslov, ali i cilj bez ko­ga ne­ma ni eko­nom­skog, ni po­li­tič­kog ili bi­lo ka­kvog dru­gog raz­vo­ja – iz­ja­vio je Ko­na­tar.D.B.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"