Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-23 URA PREDSTAVILA PROGRAM RAZVOJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA
Građani daju sto miliona za loše liječenje
Građani daju sto miliona za loše liječenje Problem nije broj ljekara, nego njihov kvalitet, istakao je Miodrag Pavličić Neprihvatljivo je da se direktori i menadžment u zdravstvu biraju isključivo na osnovu partijske pripadnosti, što destimuliše ljekare da daju dodatni doprinos, kaže Pavličić
Gra­đan­ski po­kret URA upo­zo­rio je da su ne­do­volj­na iz­dva­ja­nja, ne­do­sta­tak kva­li­tet­nih lje­ka­ra, lo­še pla­te i pro­ble­mi u or­ga­ni­za­ci­ji raz­log što je cr­no­gor­ski zdrav­stve­ni si­stem me­đu naj­go­ri­ma u Evro­pi. Član pred­sjed­ni­štva GP URA i biv­ši mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­drag Pa­vli­čić pred­sta­vio je ju­če plan raz­vo­ja i re­for­mi „Zdrav­stvo za sve”, ko­ji se za­sni­va na če­ti­ri prin­ci­pa, od­go­vor­nost, hu­ma­nost, efi­ka­snost i fi­nan­sij­ska odr­ži­vost. On je ka­zao da Cr­na Go­ra ima naj­ma­nje lje­ka­ra po gla­vi sta­nov­ni­ka u od­no­su na dr­ža­ve Evro­pe (2/2 na 1.000).
– Pro­blem ni­je broj lje­ka­ra, ne­go nji­hov kva­li­tet. Iako kao dr­ža­va za zdrav­stvo iz­dva­ja­mo naj­ma­nje u Evro­pi, gra­đa­ni, upr­kos op­štem zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, pla­ća­ju iz svog dže­pa pre­ko 40 od­sto po­tre­ba za zdrav­stve­nu za­šti­tu, od­no­sno oko 100 mi­li­o­na eura go­di­šnje. Pro­sječ­ne za­ra­de za­po­sle­nih u zdrav­stvu naj­bo­lje po­ka­zu­ju od­nos vla­da­ju­će eli­te pre­ma zdrav­stve­nim rad­ni­ci­ma, pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­sre­ću u svom ra­du i ko­nač­no pokazuju od­nos pre­ma zdra­vlju i ži­vo­tu gra­đa­na. Zbog to­ga je ve­o­ma iz­ra­žen od­liv naj­bo­ljeg ka­dra ko­ji na­pu­šta Cr­nu Go­ru, a mla­di­ma se ogra­ni­ča­va pri­jem i da­lje usa­vr­ša­va­nje. Oni ko­ji vo­de dr­žav­nu po­li­ti­ku mo­ra­ju da shva­te da je kraj­nje vri­je­me da se za­u­sta­vi uru­ša­va­nje zdrav­stve­nog si­ste­ma. Neo­p­hod­ni su pro­gram re­fo­r­me zdrav­stva, re­kon­struk­ci­ja In­sti­tu­ta za bo­le­sti dje­te­ta, uvo­đe­nje prak­se oba­ve­znih si­ste­mat­skih pre­gle­da za dje­cu u ško­la­ma, uvo­đe­nje do­pun­skog zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja, uvo­đe­nje DRG si­ste­ma i in­for­ma­ti­za­ci­ja si­ste­ma, pre­i­spi­ti­va­nje po­lo­ža­ja Mon­te­far­ma itd. – is­ta­kao je Pa­vli­čić.
On ka­že da se kon­ta­mi­ni­ra­ni po­di­je­lje­ni po­li­tič­ki am­bi­jent pre­se­lio u zdrav­ste­ne in­sti­tu­ci­je i ve­o­ma šte­ti ho­mo­ge­no­sti ko­lek­ti­va i re­zul­ta­ti­ma li­je­če­nja.
– Ne­pri­hva­tlji­vo je da se di­rek­to­ri i me­nadž­ment u zdrav­stvu bi­ra­ju is­klju­či­vo na osno­vu par­tij­ske pri­pad­no­sti, što de­sti­mu­li­še lje­ka­re da da­ju do­dat­ni do­pri­nos. Za­la­že­mo se za de­po­li­ti­za­ci­ju zdrav­stve­nog si­ste­ma na na­čin da se u pr­vom re­du re­spek­tu­ju zna­nje i rad. Do­sa­da­šnja po­li­ti­ka Mi­ni­star­stva zdra­vlja bi­la je bez vi­zi­je i star­te­gi­je, bez kon­cep­cij­skog osa­vra­me­nji­va­nja si­ste­ma, uvo­đe­nja na­či­na pla­ća­nja. Ti­me je one­mo­gu­će­no kva­li­tet­no i pra­vo­vre­me­no li­je­če­nje gra­đa­na. Neo­p­hod­no je una­pri­je­di­ti edu­ka­ci­ju, stvo­ri­ti uslo­ve za rad i or­ga­ni­za­ci­ju za funk­ci­o­ni­sa­nje pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te (PZZ), ka­ko bi se ste­kli uslo­vi da se što vi­še gra­đa­na li­je­či u okvi­ru pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te – na­vo­di Pa­vli­čić.
Pred­sjed­nik URA Dri­tan Aba­zo­vić po­zvao je Vla­du da is­ko­ri­sti nji­hov pro­gram re­for­mi ka­ko ne bi gra­đa­ni od­la­zi­li da se li­je­če u ino­stran­stvu.
– Na­kon pla­na zdrav­stve­nog i eko­nom­skog sek­to­ra, u pro­gram će­mo uklju­či­ti raz­voj obra­zov­nog pro­ce­sa. Sma­tra­mo da su te tri obla­sti naj­va­žni­je za kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na u Cr­noj Go­ri – re­kao je Aba­zo­vić. D.B.


Op­šti­ne da po­mog­nu bol­ni­ce

Uro­log be­ran­ske Op­šte bol­ni­ce i no­si­lac iz­bor­ne li­ste po­kre­ta URA u Be­ra­na­ma Dra­gan La­bu­do­vić ka­zao je da dvi­je po­sto­je ključ­ne stva­ri na ko­je je po­treb­no uka­za­ti.
– Od­no­se se na pra­vlje­nje stra­te­gi­je ka­drov­skog po­pu­nja­va­nja bol­ni­ca se­kun­dar­nog ni­voa, ka­ko bi mo­gle pru­ži­ti kva­li­tet­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu, kao i na uklju­či­va­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u pro­ces ospo­so­blja­va­nja bol­ni­ca, ka­ko bi naj­bo­lji lje­ka­ri osta­ja­li u re­gi­o­nal­nim bol­ni­ca­ma – uka­zao je La­bu­do­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"