Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-01-23 ODBORNICI U HERCEG NOVOM JEDINSTVENI PO PITANJU ZAŠTITE PALMI
Vlada da povede borbu protiv surlaša
Sa jučerašnje vanredne sjednice SO Herceg Novi Vlada da povede borbu protiv surlaša Predloženo je da se hitno sastanu predstavnici Vlade, resornog ministarstva, Fitosanitarne uprave i lokalnih uprava radi rješavanja problema zaraženih palmi i eventualnog apliciranja kod EU fondova za pomoć, te da Vlada pomogne lokalnim upravama u subvencijama za tretiranje zaraženih palmi Da li je resorno ministarstvo preduzelo ikakve mjere da se otkriju uvoznici zaraženih palmi, najprije u Ulcinju, a potom u Porto Montengru jer zašto bi iko plaćao posledice nečega za šta nije kriv. Uostalom, borba mora krenuti sa državnog nivoa i njome
HER­CEG NO­VI – Van­red­no za­sje­da­nje SO Her­ceg No­vi, za­ka­za­no na ini­ci­ja­ti­vu od­bor­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, po­ka­za­lo je od­luč­nost vla­sti i opo­zi­ci­je da se za­u­sta­vi alar­man­tan na­pad cr­ve­nog sur­la­ša na pal­me u ovoj op­šti­ni. Jed­no­gla­sno su usvo­je­na če­ti­ri za­ključ­ka: tra­že­nje hit­nog sa­stan­ka pred­stav­ni­ka lo­kal­nih upra­va, ko­je se bo­re sa cr­ve­nim pal­mi­nim sur­la­šem, sa pred­stav­ni­ci­ma re­sor­nih or­ga­na dr­ža­ve u ci­lju rje­ša­va­nja pro­ble­ma i even­tu­al­nog apli­ci­ra­nja ka EU fon­do­vi­ma, te ini­ci­ja­ti­va upu­će­na ka Vla­di da ona sub­ven­ci­o­ni­ra ta­kve op­šti­ne. Jed­no­gla­sno su usvo­je­ni i pred­lo­zi od­bor­ni­ka DPS-a o for­mi­ra­nju struč­ne rad­ne gru­pe, ko­ja bi naj­ma­nje jed­nom u tri mje­se­ca iz­vje­šta­va­la o sta­nju na te­re­nu.
Od­bor­nik DPS-a Ran­ko Ko­nje­vić je ka­zao da pro­blem pal­mi­nog sur­la­ša u Her­ceg No­vom do­ži­vlja­va kul­mi­na­ci­ju te da će, pre­ma pro­cje­ni struč­nja­ka, uko­li­ko se na­sta­vi ovi tem­pom, grad vr­lo br­zo osta­ti bez ijed­ne pal­me. Is­ta­kao je da je opa­snost uto­li­ko ve­ća jer štet­nik na­kon pal­mi na­pa­da agru­me. Ko­nje­vić je na­veo da 50.000 eura, ko­li­ko je lo­kal­na upra­va opre­di­je­li­la iz bu­dže­ta, ni­je­su ma­la sred­stva, ali su ne­do­volj­na za bor­bu pro­tiv sur­la­ša.
Po ovom pi­ta­nju DPS je pred­lo­žio hit­no for­mi­ra­nje struč­ne rad­ne gru­pe ko­ja bi iz­na­šla rje­še­nje, iz­ra­di­la apli­ka­ci­ju za EU fon­do­ve, te re­dov­no vr­ši­la mo­ni­to­ring i sla­la iz­vje­šta­je. Pred­lo­ži­li su i re­blans bu­dže­ta ka­ko bi 100.000 eura išlo na bor­bu pro­tiv pal­mi­nog sur­la­ša, ali taj pred­log ni­je pro­šao.
Di­rek­to­ri­ca Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve Ve­sna Da­ko­vić na­gla­si­la je da od­go­vor­nost pri­pa­da is­klju­či­vo dr­ža­o­ci­ma bi­lja, te da bor­bra pro­tiv sur­la­ša mo­ra bi­ti sve­o­bu­hvat­na. Osnov­ni cilj bor­be, ka­ko je pod­vu­kla, je svo­đe­nje šte­te na mi­ni­mal­nu mje­ru.
– Sur­laš je do­le­tio, a ni­je do­šao zbog to­ga što su pal­me za­ra­že­ne – us­tvr­di­la je Da­ko­vi­će­va i po­dr­ža­la ide­ju o sub­ven­ci­o­ni­sa­nju gra­đa­na za bor­bu pro­tiv sur­la­ša po uzo­ru na su­sjed­ni Du­brov­nik. Da­ko­vi­će­va je na­gla­si­la i da je fond ko­jim ras­po­la­že Upra­va vr­lo skro­man.
U ime op­štin­skih jav­nih pred­u­ze­ća Oli­ve­ra Do­kle­stić je pod­sje­ti­la da je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne Eko­lo­ško dru­štvo or­ga­ni­zo­va­lo tri­bi­nu na te­mu dje­lo­va­nja sur­la­ša i ima­li su pri­li­ku da ču­ju struč­nja­ka iz Fran­cu­ske i is­ku­stva iz ze­mlje ko­ja se uspje­šno bo­ri sa štet­ni­kom. On je upi­ta­la da li je re­sor­no mi­ni­star­stvo pred­u­ze­lo ika­kve mje­re da se ot­kri­ju po­či­ni­o­ci uvo­za za­ra­že­nih pal­mi, naj­pri­je u Ul­ci­nju, a po­tom u Por­to Mon­ten­gru u Tiv­tu „jer za­što bi iko pla­ćao za po­sle­di­ce ne­čeg za či­ji uzrok ni­je kriv”. Na­gla­si­la je da bor­ba mo­ra kre­nu­ti sa dr­žav­nog ni­voa i da njo­me mo­ra ru­ko­vo­di­ti pred­sjed­nik Vla­de. Do­kle­sti­će­va je za­tra­ži­la po­ve­ća­nje bro­ja fi­to­sa­ni­tar­nih in­spek­to­ra, da sub­ve­ni­je te­ku od op­šti­ne i dr­ža­ve, kao i pre­i­spi­ti­va­nje štet­no­sti he­mi­ka­li­ja ko­je se tre­nut­no kod nas ko­ri­ste za tre­ti­ra­nje obo­lje­lih pal­mi.
Od­bor­nik De­mo­kra­ta Ta­ma­ra Vu­jo­vić ka­za­la je da se u op­šti­ni spro­vo­de mje­re ko­je su na­lo­ži­li re­sor­no mi­ni­star­stvo i Upra­va za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve, te da se sva­ka lo­kal­na upra­va shod­no to­me i bo­ri.
– In­te­re­su­je me šta je ura­đe­no sa utvr­đi­va­njem od­go­vor­no­sti za uvoz za­ra­že­nih pal­mi. Ta­ko­đe me za­ni­ma ka­da je ažu­ri­ran plan bor­be sa dr­žav­nog ni­voa, bu­du­ći da se bor­ba vo­di pet go­di­na, a na tri su pred­vi­đe­ne no­ve mje­re, uko­li­ko sta­re za­ka­žu. Ni­je tač­no da je Op­šti­na opre­di­je­li­la 50.000 eura za bor­bu pro­tiv sur­la­ša, već se ra­di o nov­cu ko­ji je iz­dvo­jen za no­ve mje­re. Za me­ne ovo je po­li­ti­kant­ska pri­ča jer su od­bor­ni­ci ko­ji su ujed­no i po­sla­ni­ci, a ko­ji po­ti­ču iz pri­mor­skih op­šti­na mo­gli de­le­gi­ra­ti pro­blem u dr­žav­nom par­la­men­tu, a ni­je­su. Dr­ža­va je uve­zla pro­blem, ali ne že­li da ga ri­je­ši. Kraj­nje je li­ce­mjer­no pre­ba­ci­va­ti lop­tu na lo­kal­ne upra­ve – na­gla­si­la je Vu­jo­vi­će­va i do­da­la da sub­ve­ni­ci­je tre­ba da idu sa dr­žav­nog ni­voa.
Njen ko­le­ga Mir­ko Džu­o­vić je upi­tao da li je „dr­ža­va tre­ti­ra­la ijed­nu pal­mu kao ti­tu­lar osje­tlji­vog bi­lja”.
Da­ko­vi­će­va je od­go­vo­ri­la da ne po­sto­ji dr­ža­va kao ti­tu­lar bi­lja­ka, već Vla­da Cr­ne Go­re, te da su ta­kve pal­me tre­ti­ra­ne.
Od­bor­nik DPS-a Ne­ve­na Ke­ko­vić je do­da­la da sur­laš ne pre­po­zna­je gra­ni­ce i da ni­je uve­zen, ne­go se na­pro­sto pro­ši­rio iz dr­ža­va u re­gi­o­nu.
K.M.


Kor­dić: Po­žar se ga­si ča­šom vo­de

Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Bo­ris Se­fe­ro­vić uka­zao je da je pro­blem sur­la­ša na­stao 2012. go­di­ne za­hva­lju­ju­ći uvo­zu pal­mi ko­je ni­je­su pro­šle ka­ran­tin. Sma­tra da je, ka­da je ri­ječ o ljud­stvu, fi­nan­sij­ski i ka­drov­ski ne­iz­vo­dlji­vo da se pal­me tre­ti­ra­ju na 15 da­na, ka­ko su pred­lo­ži­li od­bor­ni­ci DPS-a.
Od­bor­nik DF-a Si­mo­ni­da Kor­dić je oci­je­ni­la da či­ta­va si­tu­a­ci­ja pod­sje­ća na to da se po­žar ga­si ča­šom vo­de. Sma­tra da bor­bom mo­ra ru­ko­vo­di­ti pre­mi­jer i uka­zu­je na po­te­ško­će de­le­gi­ra­nja apli­ka­ci­je ka EU fon­do­vi­ma, ko­ja bi u re­a­li­za­ci­ji ka­sni­la, te ape­lo­va­la na od­bor­ni­ke DPS-a da is­ko­ri­ste svo­je ve­ze u Vla­di i ona po­seg­ne za sred­stvi­ma ko­ja su ne­do­stup­na lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma.


Ore­za­no 68, uklo­nje­no 16 obo­lje­lih pal­mi

Di­rek­to­ri­ca Ko­mu­nal­no- stam­be­nog pred­u­ze­ća Ja­smi­na Ko­nje­vić sma­tra da je su­lu­do i gu­blje­nje vre­me­na ras­pra­vlja­ti o to­me ka­ko je sur­laš do­šao, već da se tre­ba kon­cen­tri­sa­ti na to ka­ko spa­si­ti pal­me ko­je su pre­o­sta­le i ka­ko ob­no­vi­ti fond. Is­ta­kla je da ovo pred­u­ze­će sva­ko­dnev­no bri­ne o 277 pal­mi i još 77 u zo­ni mor­skog do­bra, a da se pro­cje­nju­je da ih na pod­ruč­ju op­šti­ne ima 1.500. Na­ve­la je da je na pod­ruč­ju op­šti­ne oba­vlje­no 68 den­dro­hi­rur­gi­ja i da je 16 pal­mi ukla­nje­no.
Na­gla­si­la je da je je­di­ni efi­ka­san na­čin bor­be pri­mje­na vi­še raz­li­či­tih tret­ma­na ko­ji se smje­nju­ju da se ne bi stvo­ri­la re­zi­dent­nost.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"