Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-01-23 GRAD POD TREBJESOM I U OVU GODINU UŠAO SA PORAŽAVAJUĆOM SOCIJALNOM SLIKOM
Nezaposlenost raste, sindikalizam umro
Nezaposlenost raste, sindikalizam umro Milo Đukanović je prošle godine, pet dana pred lokalne izbore, rekao da će za 12 do 18 mjeseci na području nikšićke opštine biti otvoreno, ni manje ni više nego 500 novih radnih mjesta, ali statistika, po ko zna koji put, demantuje Đukanovića jer su pred kraj prošle godine na evidenciji Biroa rada evidentirana 5.263 nezaposlena Nikšićanina, svega sedam manje u odnosu na početak godine
Z
a dva mje­se­ca is­te­ći će rok za is­pu­nje­nje obe­ća­nja ko­je je Nik­ši­ća­ni­ma pro­šle go­di­ne, pet da­na pred lo­kal­ne iz­bo­re, dao biv­ši pre­mi­jer i pred­sjed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić. On je u gra­du pod Tre­bje­som bio uče­snik pred­u­zet­nič­kog fo­ru­ma o za­po­šlja­va­nju mla­dih i pred­sta­vio čak ne­ko­li­ko for­mi, kroz ko­je će nje­go­va par­ti­ja otvo­ri­ti no­va rad­na mje­sta. Ta­da je ka­zao da će za 12 do 18 mje­se­ci na pod­ruč­ju nik­šić­ke op­šti­ne bi­ti otvo­re­no, ni ma­nje ni vi­še ne­go 500 no­vih rad­nih mje­sta. Đu­ka­no­vi­ća, po ko zna ko­ji put, de­man­tu­je sta­ti­sti­ka u nje­go­vom rod­nom gra­du ko­ji je i u 2018. ušao sa, mo­že se re­ći, po­ra­ža­va­ju­ćim so­ci­jal­nim po­da­ci­ma. Do pred kraj pro­šle go­di­ne na evi­den­ci­ji nik­šić­kog Bi­roa ra­da bi­la su 5.263 ne­za­po­sle­na, sve­ga sed­mo­ro ma­nje u od­no­su na po­če­tak go­di­ne, a 138 ma­nje ne­go u 2016. go­di­ni. To­kom pro­šle go­di­ne ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje od Cen­tra za so­ci­jal­ni rad pri­ma­le su 1.283 nik­šić­ke po­ro­di­ce. Da je so­ci­jal­na si­tu­a­ci­ja u ne­ka­da­šnjem gra­du „če­li­ka i pi­va” iz­u­zet­no te­ška svje­do­če i po­da­ci iz Op­štin­skog Cr­ve­nog kr­sta ko­ji je to­kom mi­nu­le go­di­ne po­di­je­lio oko 1,5 hi­lja­da pa­ke­ta sa hra­nom ugro­že­nim po­ro­di­ca­ma na pod­ruč­ju gra­da.
Pred­stav­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Ra­de Mi­lo­še­vić sma­tra da su ti po­da­ci da­le­ko go­ri, ali se ne sa­op­šta­va­ju.
– Ima­ju­ći u vi­du na ko­ji na­čin DPS funk­ci­o­ni­še, so­ci­jal­nu po­moć pri­ma­ju i oni ko­ji ni­je­su u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Za to su do­kaz dru­ge op­šti­ne gdje se ot­kri­lo ka­ko je ta po­moć do­dje­lji­va­na. Uz to, na pod­ruč­ju Nik­ši­ća ima­te ne­bro­je­no so­ci­jal­nih slu­ča­je­va ko­ji­ma iz­u­zet­no lo­ša za­kon­ska re­gu­la­ti­va u tom do­me­nu ne omo­gu­ća­va da ostva­re pra­vo na MOP – ka­že Mi­lo­še­vić.
Me­đu evi­den­ti­ra­nim ne­za­po­sle­nim Nik­ši­ća­ni­ma čak 3.680 je onih ko­ji su već bi­li u rad­nom od­no­su. To naj­bo­lje go­vo­ri o sta­nju pri­vre­de i „na­ja­vlji­va­nim” rad­nim mje­sti­ma.
Go­stu­ju­ći u Nik­ši­ću to­kom pro­šlo­go­di­šnje pred­iz­bor­ne kam­pa­nje, Đu­ka­no­vić se po­seb­no osvr­nuo na že­lje­za­ru „To­šče­lik” tvr­de­ći da je upra­va fa­bri­ke na­pra­vi­la bi­znis plan vri­je­dan čak 50 mi­li­o­na eura. Za­ne­ma­rio je, me­đu­tim, či­nje­ni­cu da je tur­ski „To­šče­lik” ku­piv­ši imo­vi­nu Že­lje­za­re iz ste­ča­ja još sre­di­nom 2012. go­di­ne obe­ćao in­ve­sti­ci­je od 35 mi­li­o­na i upo­sle­nje do 550 rad­ni­ka. Mi­lo­še­vić pod­sje­ća da ta fa­bri­ka da­nas ne­ma ni pri­bli­žno to­li­ko za­po­sle­nih, a o in­ve­sti­ci­ja­ma svje­do­če uslo­vi u ko­ji­ma po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na ra­de že­lje­zar­ci.
– Upra­vo je že­lje­za­ra „To­šče­lik” naj­bo­lji pri­mjer ka­kva je pri­vre­da Nik­ši­ća. U ovom gra­du sve­op­šta si­tu­a­ci­ja je očaj­na, ži­ve je­di­no čla­no­vi DPS-a i nji­ho­ve po­ro­di­ce ko­ji je­di­ni i ima­ju za­po­sle­nje i pri­ma­ju pla­te. To je i je­di­ni na­čin na ko­ji par­ti­ja na vla­sti obez­bje­đu­je gla­so­ve za se­be – sma­tra Mi­lo­še­vić.
U ka­kvom je po­lo­ža­ju rad­nič­ka kla­sa u Nik­ši­ću, ne­po­zna­ni­ca je i za Sin­di­kal­no po­vje­re­ni­štvo ko­je je dio Sa­ve­za sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re (SSCG). Po­dru­žni­ca je mal­te­ne uga­še­na, a njen pred­sjed­nik Bran­ko Gar­da­še­vić, ko­ji još uvi­jek vo­di spor sa SSCG, sma­tra da je sin­di­ka­li­zam u Nik­ši­ću „umro”.
– Te­ren su pre­u­ze­le par­ti­je i ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, a sve sa ci­ljem da se ugu­ši sin­di­kal­no dje­lo­va­nje. U Nik­ši­ću smo ima­li so­ci­jal­ne kar­to­ne ko­je smo vo­di­li se­dam go­di­na, i tvr­dim da je si­tu­a­ci­ja po pi­ta­nju sta­tu­sa rad­ni­ka da­nas mno­go go­ra ne­go što je bi­la pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Na­dam se da će se usko­ro ob­je­di­ni­ti sve nor­mal­ne sin­di­kal­ne sna­ge ka­ko bi rad­nič­ka or­ga­ni­za­ci­ja po­vra­ti­la mje­sto ko­je joj pri­pa­da – na­gla­sio je Gar­da­še­vić.
U Nik­ši­ću, kao ni na ni­vou dr­ža­ve, sma­tra on, ne­ma so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga, a So­ci­jal­ni sa­vjet for­mi­ran na ni­vou Cr­ne Go­re ne odr­ža­va sjed­ni­ce i, ka­ko tvr­di, sa­mo tro­ši no­vac gra­đa­na opre­di­je­ljen za rad ko­jeg ne­ma.
B.B.


Ni bu­džet ni­je za rad­na mje­sta

Đu­ka­no­vi­će­ve pro­šlo­go­di­šnje, pred­iz­bor­ne na­ja­ve ne­će bi­ti is­pu­nje­ne ni ka­da su u pi­ta­nju iz­dva­ja­nja iz nik­šić­kog bu­dže­ta za za­po­šlja­va­nje. Za po­lu­go­di­šnje za­po­sle­nje 250 mla­dih Nik­ši­ća­na, pre­ma nje­go­vim ta­da­šnjim ri­je­či­ma na fo­ru­mu, bi­lo bi iz­dvo­je­no 525 hi­lja­da eura, od če­ga bi 262 hi­lja­de pla­ti­la Op­šti­na, u sa­rad­nji sa dr­žav­nim pro­gra­mi­ma po­dr­ške. DPS i So­ci­jal­de­mo­kra­te su u Nik­ši­ću kra­jem pro­šle go­di­ne usvo­ji­li plan bu­dže­ta za ovu, a op­štin­ska ka­sa bi tre­ba­lo da iz­no­si 19, 8 mi­li­o­na eura. Pre­ma pla­nu, u 2018. go­di­ni ne­ma tro­ška ko­ji je Đu­ka­no­vić mla­di­ma obe­ćao, a pred­sjed­nik Op­šti­ne Nik­šić Ve­se­lin Gr­bo­vić na­ja­vio je 15 mi­li­o­na eura in­ve­sti­ci­ja u ovoj go­di­ni, ko­ji će uglav­nom bi­ti usmje­re­ne na in­fra­struk­tu­ru. Taj no­vac Op­šti­na bi obez­bi­je­di­la do­na­ci­ja­ma i uz po­moć dr­ža­ve.


Za pet go­di­na 2.000 vi­še ne­za­po­sle­nih

Mla­di i ško­lo­va­ni Nik­ši­ća­ni, is­ta­kla je pred­sjed­ni­ca op­štin­skog od­bo­ra Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re(UCG) Mar­ja­na Ju­ško­vić, naj­vi­še su ugro­že­ni po­gub­nom po­li­ti­kom ko­ju DPS spro­vo­di. Odav­no ni­je va­žno, sma­tra ona, ko­ja zna­nja, vje­šti­ne i di­plo­mu po­sje­du­ju, jer pri­li­ku za za­po­sle­nje u svom rod­nom gra­du ne mo­gu do­bi­ti. Ju­ško­vi­će­va je pod­sje­ti­la na obe­ća­nje pr­vog čo­vje­ka Op­šti­ne Ve­se­li­na Gr­bo­vi­ća, da­to pri­je pet go­di­na ka­da je po­čeo pr­vi man­dat, ka­ko će sve ura­di­ti da pri­vre­da Nik­ši­ća sta­ne na no­ge – okon­ča­nje ste­čaj­nih po­stu­pa­ka i po­sao za mla­de.
– Kao re­zul­tat nje­go­vog „an­ga­žo­va­nja”, da­nas u Nik­ši­ću zva­nič­no ima­mo dvi­je hi­lja­de ne­za­po­sle­nih vi­še ne­go pri­je nje­go­vog do­la­ska na mje­sto pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne. Ne­zva­nič­no, ta ci­fra je pu­no ve­ća zbog ne­u­pla­ći­va­nja po­re­za i do­pri­no­sa na za­ra­de kod ve­li­kog bro­ja za­po­sle­nih, pa se sa­mim tim ta li­ca na­la­ze u fak­tič­kom rad­nom od­no­su. Isto ta­ko, po pr­vi put u isto­ri­ji gra­da ima­mo da je pri­rod­ni pri­ra­štaj sta­nov­ni­štva ne­ga­ti­van, od­no­sno vi­še od 80 gra­đa­na Nik­ši­ća umre, ne­go što ih se ro­di – na­gla­si­la je Ju­ško­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"