Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-01-24 PREZENTOVAN PROJEKAT BUDUĆEG VJERSKOG OBJEKTA U BIJELOM POLJU Gradiće džamiju u centru grada
BIJELO POLjE- U galeriji Centra za kulturu održana je prezentacija projekta gradske džamije, u prisustvu reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, predsjednik opštine Bijelo Polje Aleksandra Žurića, potpredsjednice opštine Nemše Omerhodžić i drugih predstavnika lokalne uprave.Vo­de­ći pro­jek­tant dža­mi­je u Lip­ni­ci  Sa­hret Haj­dar­pa­šić ka­zao je da je odr­ža­na krat­ka pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta dža­mi­je  s pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma.
-U na­red­nim da­ni­ma sli­je­di usva­ja­nje De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na u Skup­šti­ni op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje či­me će se ste­ći uslo­vi za do­bi­ja­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le u re­al­nom vre­men­skom pe­ri­o­du. Glav­ni pro­je­kat je već odav­no ura­đen i usa­gla­šen sa iz­mje­na­ma De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na Bi­je­log Po­lja. Ova ur­ba­ni­stič­ka lo­ka­ci­ja je bi­la ar­hi­tek­ton­ski ur­ba­ni­stič­ki ja­ko slo­že­na s ob­zi­rom na to da se na­la­zi u bli­zi­ni že­lje­znič­ke pru­ge i pu­ta za Lip­ni­cu i jed­nog di­je­la stam­be­nih obje­ka­ta, re­kao je Haj­dar­pa­šić.
On je do­dao da će dža­mi­ja bi­ti po­vr­ši­ne oko 609 kva­dra­ta, u tri ni­voa.
-Pla­ni­ra­na je uni­ver­zal­na sa­la u su­te­ren­skom di­je­lu, mo­li­tve­ni dio u pri­ze­mlju i dvi­je ga­le­ri­je. Bi­će to im­po­zant­na gra­đe­vi­na ko­ja će bi­ti i en­te­ri­jer­ski ve­o­ma kva­li­tet­no ri­je­še­na. Bi­je­lo Po­lje će iz­grad­njom ove dža­mi­je, što se ti­če islam­ske ar­hi­tek­tu­re, do­bi­ti kva­li­te­tan obje­kat. Ra­do­vi će usli­je­di­ti na­kon do­bi­ja­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le i za pr­vi dio iz­grad­nje  je već obez­bi­je­đen od­re­đe­ni iz­nos sred­sta­va- ka­zao je Haj­dar­pa­šić.
Re­is Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri Ri­fat Fej­zić ka­zao je da je Bi­je­lo Po­lje je­dan od naj­ve­ćih od­bo­ra Islam­ske za­jed­ni­ce.
-Po­seb­nu za­hval­nost du­gu­je­mo pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje Alek­san­dru Žu­ri­ću kod ko­jeg sam pri­li­kom pr­vog na­šeg  su­sre­ta uvi­dio sprem­nost da se ova po­tre­ba vjer­ni­ka IZ ri­je­ši. Sma­tram da smo na ko­rak do po­čet­ka ra­do­va na iz­grad­nji dža­mi­je. Pro­stor na ko­jem će bi­ti iz­gra­đe­na dža­mi­ja je obez­bi­je­đen, u to­me nam je zna­čaj­no po­mo­gla lo­kal­na upra­va u Bi­je­lom Po­lju i ko­ri­stim pri­li­ku da im na to­me za­hva­lim. Mi smo, na­rav­no, uče­stvo­va­li u sve­mu to­me- re­kao je Fej­zić.
Re­is je iz­ra­zio na­du da će iz­grad­nja kre­nu­ti po­čet­kom pro­lje­ća, ako do­zvo­le vre­men­ski uslo­vi.
-Islam­ska za­jed­ni­ca sve što ra­di ra­di tran­spa­rent­no. Ovaj obje­kat se ra­di is­klju­či­vo iz po­tre­be pri­pad­ni­ka islam­ske vje­ro­i­spo­vi­je­sti, jer su če­sto mo­li­tve or­ga­ni­zo­va­ne pod ve­drim ne­bom i   ma­la grad­ska dža­mi­ja ni­je do­volj­na da za­do­vo­lji sve po­tre­be ko­je ima­ju vjer­ni­ci u ovom gra­du. Ide­mo u pro­je­kat iz­grad­nje mo­der­ne dža­mi­je ka­ko bi­smo na naj­bo­lji na­čin obez­bi­je­di­li vjer­ni­ci­ma da kon­zu­mi­ra­ju svo­ja vjer­ska pra­va- po­ru­čuo je re­is Fej­zić.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje Alek­san­dar Žu­rić  ka­zao je da će kra­jem ove sed­mi­ce pro­jekt­ni bi­ro lo­kal­noj upra­vi upu­ti­ti fi­nal­nu ver­zi­ju De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na Cen­tral­ne grad­ske zo­ne, a lo­kal­na upra­va će na­red­nog da­na pro­sli­je­di­ti tu ver­zi­ju re­sor­nom mi­ni­star­stvu, da bi po­ku­ša­li da 31. ja­nu­a­ra na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta raz­mo­tre tu tač­ku dnev­nog re­da.
-Ako ne us­pi­je­mo do kra­ja ove sed­mi­ce, to će bi­ti ura­đe­no već na­red­ne sed­mi­ce, jer je pla­ni­ra­no da  sle­de­ća sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta bu­de odr­ža­na naj­ka­sni­je do po­lo­vi­ne fe­bru­a­ra. Naj­ka­sni­je za mje­sec da­na ima­će­mo De­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan Cen­tral­ne grad­ske zo­ne što će bi­ti po­sled­nja is­pu­nje­na pret­po­stav­ka da mo­že­mo za­po­če­ti s ovim va­žnim po­slom, is­ta­kao je Žu­rićM.N.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"