Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-01-24 MJEŠTANI MEDANOVIĆA OGORČENI ZBOG NESTRUČNIH RADOVA NA DIONICI KROZ NASELJE Umjesto asfalta, dobili „glibanoviće” Zbog maćehinskog odnosa prema nama krenuli smo u potpisivanje peticije kojom tražimo od Opštine da hitno saniraju ovu dionicu. Pozivamo gradonačelnika Aleksandra Žurića da nam pomogne – istakao je Marko Hajduković
BIJELO POLjE -Član Savjeta Mjesne zajednice Cerovo Marko Hajduković kaže da zbog ulice koja vodi prema ovom mjesnom centru, a prolazi kroz naselje Medanovići, mještani od prije dva dana tu dionicu zovu ,,glibanovići”. Ističe da se neko dosjetio da napravi nerazuman potez i zemljom je zatrpao nekoliko udarnih rupa koje, kako kaže, više liče na kratere, zbog čega je bilo puno problema u funkcionisanju saobraćaja.
-Kao što je ,,Dan” ra­ni­je pi­sao, pri­je oko po­la go­di­ne nad­le­žni u lo­kal­noj upra­vi za­po­če­li su re­kon­struk­ci­ju ovog lo­kal­nog pu­ta. Tom pri­li­kom iz­re­za­li su as­falt na vi­še mje­sta u na­se­lju ka­ko bi sve spre­mi­li za po­sta­vlja­nje no­vog as­fal­ta. Ob­ra­do­va­li smo se da će­mo ko­nač­no do­bi­ti nor­mal­ne uslo­ve za ži­vot-is­ti­če Haj­du­ko­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pro­blem lo­še put­ne in­fra­struk­tu­re na pod­ruč­ju Me­da­no­vi­ća pri­su­tan je već go­di­na­ma. Uli­ca Ce­rov­ska ko­ja vo­di od Op­šte bol­ni­ce pre­ma Ce­ro­vu je u vi­še ne­go ka­ta­stro­fal­nom sta­nju. Na­ro­či­to po­sled­njih mje­se­ci, s ob­zi­rom na to da su se na vi­še mje­sta po­ja­vi­le ru­pe.
-Stal­no smo ži­vje­li u na­di da će nam lo­kal­na upra­va po­mo­ći i omo­gu­ći­ti da ži­vi­mo kao sav nor­ma­lan svi­jet. Na sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta smo uda­lje­ni od cen­tra gra­da, ali kao da ži­vi­mo u sred­njem vi­je­ku. Si­gur­no je ve­ći­na ma­ka­dam­skih pu­te­va u bo­ljem sta­nju ne­go ova na­ša, na­vod­no as­fal­ti­ra­na uli­ca -ka­že Haj­du­ko­vić.
Is­ti­če da je re­kon­struk­ci­ja uli­ce vi­še pu­ta kan­di­do­va­na kao pri­o­ri­tet op­štin­skih jav­nih ra­do­va, ali da ni­kad ni­je do­šla na red.
-Ru­pe su pre­kri­le sko­ro či­ta­vu tra­su uli­ce. Te­ško je i pje­ša­ci­ma i vo­za­či­ma, po­seb­no u po­sled­njih šest mje­se­ci, ob­ja­šnja­va naš sa­go­vor­nik.
Pod­sje­ća da su rad­ni­ci, uz an­ga­žo­va­nje op­štin­ske me­ha­ni­za­ci­je, pri­je oko po­la go­di­ne na če­ti­ri udar­na mje­sta na­pra­vi­li koc­ke na do­tra­ja­lom as­fal­tu.
-Po­na­da­li smo se da je ko­nač­no i na nas do­šao red. Pri­pre­mi­li su koc­ke, sve iz­gre­ba­li i oči­sti­li i, ka­ko su nam re­kli, stvo­ri­li uslo­ve da se po­sta­vi no­vi sloj as­fal­ta. Od ta­da su pro­la­zi­li da­ni i mje­se­ci, a pro­ble­mi su po­sto­ja­li sve ve­ći. Oče­ki­va­li smo rad­ni­ke sva­kog da­na, a on­da po­če­li po­la­ko da gu­bi­mo na­du. Is­pa­da da su nam sa­mo za­ma­za­li oči. I ne sa­mo to, ne­go su nam stvo­ri­li do­dat­ne ne­vo­lje. Ki­ša i sni­jeg ko­ji su pa­da­li po­sled­njih da­na naj­bo­lje su po­ka­za­li šta su nam ura­di­li. Ru­pe su pu­ne vo­de i form­ri­a­ne su ve­li­ke ba­re. Pu­no auta je ošte­će­no.Stra­da­li su hlad­nja­ci, isje­če­ne su gu­me … A o pje­ša­ci­ma i nji­ho­vim mu­ka­ma da i ne go­vo­ri­mo.Te­ško je bi­lo pro­ći bez či­za­ma. Dje­ca su u ško­lu sti­za­la mo­krih no­gu. Ta­ko se i vra­ća­ju. U ve­čer­njim sa­ti­ma ro­di­te­lji ih do­če­ku­ju s lam­pa­ma u ru­ka­ma. Da im osvi­je­tle put da lak­še do­đu svo­jim ku­ća­ma. I on­da, kao grom iz ve­dra ne­ba, sti­že dio me­ha­ni­za­ci­je pri­je tri da­na i ru­pe pre­kri­še ze­mljom. To je još vi­še po­gor­ša­lo si­tu­a­ci­ju, jer se stvo­rio glib, ka­že Haj­du­ko­vić, do­da­ju­ći da je opet naj­te­že đa­ci­ma, jer mo­ra­ju da se pre­zu­va­ju, ka­ko ne bi bla­to uno­si­li u ško­lu.
Do­da­je da se ko­nač­no ne­što mo­ra ura­di­ti da se ova uli­ca do­ve­de u iole nor­mal­no sta­nje.
-Po­seb­no je lo­še sta­nje kod pro­dav­ni­ce, iza bol­ni­ce i ne­ka­da­njeg „Sa­ni­ta­sa”. Tu je sko­ro pe­de­se­tak me­ta­ra pu­ta pre­kri­ve­no ru­pa­ma. Put ko­ji vo­di pre­ma se­li­ma Ce­ro­vo i Bo­ji­šta ošte­ti­li su i vla­sni­ci ka­mi­o­na ko­ji na­to­va­re­ni te­škom gra­đom sa­o­bra­ća­ju ovom tra­som. Zbog ma­će­hin­skog od­no­sa pre­ma na­ma kre­nu­li smo u pot­pi­si­va­nje pe­ti­ci­je ko­jom tra­ži­mo od Op­šti­ne da hit­no sa­ni­ra­ju ovu di­o­ni­cu. Po­zi­va­mo gra­do­na­čel­ni­ka Alek­san­dra Žu­ri­ća da nam po­mog­ne – is­ta­kao je Haj­du­ko­vić, is­ti­ču­ći ka­ko se na­da da mje­šta­ni ne­će bi­ti pri­nu­đe­ni na ra­di­kal­ni­je po­te­ze ka­ko bi se iz­bo­ri­li za pra­vo na pri­sto­jan ži­vot.
M.N


Obe­ća­va­ju da će za­kr­pi­ti ru­pe

Se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za pu­te­ve De­jan Lu­ko­vić is­ti­če da su ra­di­li na sa­na­ci­ji uli­ca i da je ve­li­ki broj re­kon­stru­i­san i na­sut no­vim as­falt­nim za­sto­rom.
-Iako je taj po­sao za­vr­šen, ura­di­će­mo sve da pri­li­kom pr­ve ku­po­vi­ne usmje­ri­mo as­falt za po­pu­nja­va­nje ru­pa iza Op­šte bol­ni­ce, i na tra­si di­o­ni­ce pre­ko Me­da­no­vi­ća do Ce­ro­va. As­fal­ti­ran je je­dan dio u Mje­snom cen­tru Ce­ro­vo. Na­sta­vi­će­mo i da­lje sa svo­jim ak­tiv­no­sti­ma i ta­ko do­pri­ni­je­ti nor­mal­ni­jem funk­ci­o­ni­sa­nju sa­o­bra­ća­ja-is­ta­kao je Lu­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"