Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-15 NASTAVLJA SE POLEMIKA OKO APELA ZA ODBRANU KOSOVA I METOHIJE
Vučić: Najbolji odgovor dao je patrijarh Amfilohije: U Beogradu se završava izdaja koju je Milo započeo
Vučić: Najbolji odgovor dao je patrijarh Amfilohije: U Beogradu se završava izdaja koju je Milo započeo Pogodile su me riječi mitropolita Amfilohija, bio sam na ivici suza, ali Srbi na Kosovu bolje od njega znaju kako im je. Nijesu valjda ludi pa glasaju Vučića, rekao je srpski predsjednik Vučić je novi unesrećitelj Srbije, a Milo mu je glavni tutor i mentor, kazao je vladika Atanasije
Mi­tro­po­lit cr­no­gor­ski-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je re­kao je da sve što se sa­da do­ga­đa s po­li­ti­kom u Sr­bi­ji pred­sta­vlja sa­mo na­sta­vak du­kljan­sko-mon­te­ne­grin­ske ide­o­lo­gi­je ko­ja je ov­dje pre­o­vla­da­la i ko­ja go­spo­da­ri Cr­nom Go­rom. On je to ka­zao si­noć na pro­mo­ci­ji svo­jih knji­ga „No­vo ko­sov­sko ras­pe­će” u krip­ti Sa­bor­nog hra­ma Hri­sto­vog Vas­kr­se­nja u Pod­go­ri­ci.
Mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je, ko­ji je je­dan od pot­pi­sni­ka Ape­la za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je, re­kao je da ne ra­zu­mi­je re­ak­ci­ju srp­skih zva­nič­ni­ka na­kon što je iz­ja­vio da se bo­ji da po­li­ti­ka srp­skog pred­sjed­ni­ka Alek­san­dra Vu­či­ća vo­di iz­da­ji Ko­so­va i Sr­bi­je.
– Oni su htje­li da svu kri­vi­cu zba­ce na jed­nog pot­pi­sni­ka ovog ape­la. Za­bri­nut sam što je u ovom tre­nut­ku Sr­bi­ja uću­ta­la. Ovaj apel ni­je bio na­pad ni na ko­ga, sa­mo je bra­nio ži­lu ku­ca­vi­cu Sr­bi­je. Od 2008. go­di­ne ne­je­dan­put sam Mi­la Đu­ka­no­vi­ća na­zvao naj­ve­ćim iz­daj­ni­kom Cr­ne Go­re u nje­noj isto­ri­ji, i to po­na­vljam i sa­da. Sa­da­šnja cr­no­gor­ska vlast je pri­zna­la ne­za­vi­sno Ko­so­vo, što zna­či da je plju­nu­la na sa­mu se­be. Ne Cr­na Go­ra, već ova gru­pa du­klja­na, mon­te­ne­gri­na, ko­ja na­sta­vlja obez­bo­že­nu po­li­ti­ku i ko­ji se od­ri­ču­ći se Ko­so­va i Me­to­hi­je od­ri­če iz­vor­ne i pra­ve Cr­ne Go­re. Ovo što se sa­da do­ga­đa sa po­li­ti­kom u Sr­bi­ji sa­mo je na­sta­vak ove du­kljan­sko-mon­te­ne­grin­ske ide­o­lo­gi­je ko­ja je ov­dje pre­o­vla­da­la i ko­ja go­spo­da­ri Cr­nom Go­rom. Oni ne ra­de ni­šta no­vo – ka­zao je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je.
On je do­dao da je Đu­ka­no­vić već iz­dao i pre­dao Ko­so­vo i „ovi sa­mo to ho­će da na­sta­ve, i još im je kri­vo što ima ne­ko ko ni­je sa­gla­san s tim”.
– Pr­vo je ov­dje po­če­la ta iz­da­ja, pa se on­da sa­da na­sta­vlja i htje­la bi da se za­vr­ši u Be­o­gra­du, u ime Sr­bi­je. Hva­la Bo­gu da je ovaj apel na­pi­san i uvje­ren sam da će on od­i­gra­ti zna­čaj­nu ulo­gu i u Be­o­gra­du i u Sr­bi­ji. To je je­zik istin­ske i pra­ve Sr­bi­je i istin­ske i pra­ve Cr­ne Go­re – na­gla­sio je mi­tro­plit Am­fi­lo­hi­je.
Pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ka­zao je da su ga po­go­di­le ri­je­či mi­tro­po­li­ta cr­no­gor­sko-pri­mor­skog Am­fi­lo­hi­ja da se bo­ji da nje­go­va po­li­ti­ka vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va, ali da mu ne­će od­go­va­ra­ti jer ne že­li da iza­zi­va po­dje­le u na­ro­du. On je na­veo da je naj­bo­lji ko­men­tar na tu iz­ja­vu mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja dao pa­tri­jarh srp­ski Iri­nej. Vu­čić je is­ta­kao da ne že­li da ka­že ni­šta lo­še o mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju i do­dao da po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci o nje­mu mo­gu da go­vo­re šta ho­će.
– Ne že­lim da go­vo­rim pro­tiv na­še cr­kve jer ne že­lim ni­čim da di­je­lim naš na­rod. Ne­ću da od­go­va­ram mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju. Po­go­di­lo me je to što sam ču­o­ jer mi­slim da to ni­sam za­slu­žio – re­kao je Vu­čić za RTS.
Srp­ski pred­sjed­nik je ka­zao da su ga ri­je­či mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja po­go­di­le i da je bio na ivi­ci da za­pla­če.
– Po­što ni­sam na vri­je­me čuo iz­ja­vu pa­tri­jar­ha u Ba­nja­lu­ci, on je to valj­da re­kao uju­tru, ja sam čuo tek po­sli­je pod­ne, jer imao sam oba­ve­za, na­po­ran mi je bio dan, i mi­slim da sam bio na ivi­ci i su­zu da pu­stim, da za­pla­čem. Ne že­lim da sa­kri­jem ko­li­ko su me te ri­je­či po­go­di­le, a i ne mo­gu da to sa­kri­jem, ja sam obi­čan čo­vjek. Sve što iz­go­va­ra­ju mo­ji po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci, sve što se ču­je, i „Vu­či­ću, pe­de­ru” i „Vu­či­ću, bu­da­lo”, ja se to­me smi­jem, ali me ovo za­i­sta lič­no po­go­di­lo. Čo­vjek sam, imam pra­vo na to –ka­zao je Vu­čić.
On je na­gla­sio da je naj­bo­lji ko­men­tar na iz­ja­vu mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja dao pa­tri­jarh srp­ski Iri­nej, ko­me, ka­ko je re­kao, ve­o­ma za­hva­lju­je zbog to­ga.
– Ni­je me po­go­dio apel ko­ji pot­pi­su­ju Ko­vić, onaj iz Dve­ri što bi­je že­ne, onaj Ob­ra­do­vić, on­da Mar­ši­ća­nin, ona što bi da uki­ne Dar­vi­na... Ali po­go­di­le su me ri­je­či mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja, po­go­di­le su me ri­je­či vla­di­ke Te­o­do­si­ja, uko­li­ko je on to pot­pi­sao... On zna ko­li­ko je ko ura­dio za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju – na­veo je Vu­čić.
On je do­dao da že­li da ču­je od­go­vor od vla­di­ke Te­o­do­si­ja na pi­ta­nje ko­li­ko je ne­ko po­mo­gao srp­skoj cr­kvi i Ko­so­vu i Me­to­hi­ji „kao onaj ko­me je on du­go ime hva­lio, a slu­čaj­no se zo­ve Alek­san­dar Vu­čić”.
– Mo­ra­mo da ne­ke stva­ri ja­sno ka­že­mo jer iz­gle­da da su u Sr­bi­ji naj­ve­ći ro­do­lju­bi oni ko­ji su uspje­li da iz­gu­be Cr­nu Go­ru na re­fe­ren­du­mu po pra­vi­li­ma 55 na­pre­ma 45, oni u či­je je vri­je­me pro­gla­še­na ne­za­vi­snost Ko­so­va, oni ko­ji su sprem­ni da gi­nu da bu­du bo­ga­ti­ji – re­kao je Vu­čić.
Go­vo­re­ći o si­tu­a­ci­ji u ju­žnoj srp­skoj po­kra­ji­ni, on je ka­zao da Sr­bi na Ko­so­vu bo­lje od sva­ko­ga, pa i od mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja, zna­ju ka­ko im je i ko im naj­vi­še po­ma­že.
– Ni­je­su valj­da lu­di pa gla­sa­ju Vu­či­ća? Ni­sam pla­šljiv, ali ne­ću da bri­nem ne sa­mo za bu­duć­nost Da­ni­la, Mi­li­ce i Vu­ka­na i va­še dje­ce ta­ko što ću da ka­žem da idu da ra­tu­ju. Ho­ću da im sa­ču­vam mir i bu­duć­nost – na­veo je Vu­čić.
Umi­ro­vlje­ni vla­di­ka za­hum­sko-her­ce­go­vač­ki Ata­na­si­je, ko­ji je si­noć go­vo­rio na pro­mo­ci­ji knji­ga mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja „No­vo ko­sov­sko ras­pe­će” u krip­ti Sa­bor­nog hra­ma Hri­sto­vog Vas­kr­se­nja, re­kao je da je ne­i­sti­na da se Sr­bi vra­ća­ju na Ko­so­vo. On je op­tu­žio srp­ski vrh da iz­no­si ne­i­sti­ne.
– Ti lju­di ta­mo, po­čev od Vu­či­ća pa do Ivi­ce Da­či­ća, pa ne znam sve do ko­ga, ovih nje­go­vih tra­ban­ta oko­lo, pri­ča­ju la­ži ka­ko se Sr­bi vra­ća­ju na Ko­so­vo. Či­sta laž. Oni ob­na­vlja­ju sve­ti­nje? Da nam ka­žu ko­ju su ob­no­vi­li. Ne­go po­ma­žu, re­ci­mo, Nor­ve­ža­ne. Oni la­žu. Sje­ver su da­li na po­klon Ha­ši­mu Ta­či­ju, ta­ko­zva­ni in­te­gri­sa­ni pre­laz, to su u stva­ri gra­ni­ce, ca­ri­ne i al­ban­ska vlast na ca­ri­na­ma. A oni ne idu pre­ko tih gra­ni­ca jer su ku­ka­vi­ce i on­da pri­ča to ta­ko Mar­ko Đu­rić, a sa­mo po­na­vlja za Vu­či­ćem. Kao Vu­čić do­bio ta­ko­zva­nih de­set srp­skih op­šti­na – ni­jed­nu ni­je do­bio. A i da je do­bio, ko zna Ko­so­vo, zna da su sve te op­šti­ne u Po­mo­ra­vlju, a ni jed­na ni­je uni­je­ta s Me­to­hi­je, a ima ih pet ili šest – ka­zao je vla­di­ka Ata­na­si­je.
On je do­dao da je Me­to­hi­ja da­ta kao što je dat sje­ver Ko­so­va.
– Vu­čić je spro­veo iz­bo­re, smi­je­nio one lju­de ko­je je na­rod bi­rao i do­veo svo­je ma­fi­ja­še. Pi­taj­te Sr­be sa Ko­so­va, oni će vam re­ći da ta­mo upra­vlja­ju Vu­či­će­vi ma­fi­ja­ši. Onaj što dr­ži pum­pe na sje­ve­ru Ko­so­va, nje­go­vi ku­mo­vi i osta­li. U Le­po­sa­vi­ću je­dan ta­kav Vu­či­ćev ma­fi­jaš sa­zi­va 5.000 lju­di, a sa­mo je pr­vi red od Sr­ba, a ono dru­go je sve ko zna ko, i to su Vu­či­će­ve pri­sta­li­ce – uka­zao je vla­di­ka Ata­na­si­je.
On se upi­tao ka­ko Vu­či­ća ni­je sra­mo­ta da na No­vu go­di­nu iz­da­je pro­glas.
– Ka­že da se ba­vi sa­mo re­al­po­li­ti­kom i zem­ljskom Sr­bi­jom, a da na ne­bu ne­ma ni­če­ga. E pa ka­ko ži­vi, ja ga sa­ža­lje­vam. On je pri­svo­jio Sr­bi­ju, a poj­ma ne­ma šta je Sr­bi­ja. On je no­vi Ti­to, no­vi une­sre­ći­telj Sr­bi­je. Am­fi­lo­hi­ju oni ne mo­gu mno­go, ali mo­gu da la­žu da ga je Mi­lo pod­sta­kao, a Mi­lo je glav­ni tu­tor i men­tor Vu­či­ćev. Šta je Be­o­grad na vo­di ne­go pra­nje pa­ra Vu­či­ća i Mi­la – za­klju­čio je umi­ro­vlje­ni vla­di­ka za­hum­sko-her­ce­go­vač­ki Ata­na­si­je.
Sve je po­če­lo ka­da je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je re­kao da se bo­ji da Vu­či­će­va po­li­ti­ka vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va.
– Sa­da se bo­jim da ta nje­go­va po­li­ti­ka vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va. Upra­vo i da je za­to i on pro­mi­je­nio svo­ju ide­o­lo­gi­ju – iz­ja­vio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je u in­ter­vjuu za her­ceg­nov­sku TV No­vi.
Ta­ko­đe, on je ta­da ob­ja­snio da je pot­pi­sao Apel za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je „zbog ne­po­vje­re­nja i kom­bi­na­ci­ja ko­je se pra­ve”.
Na pi­ta­nje ka­ko gle­da na Vu­či­ćev po­tez da se o bu­duć­no­sti Ko­so­va i Me­to­hi­je kon­sul­tu­je sa in­te­lek­tu­al­ci­ma i ukup­nom jav­no­šću, Am­fi­lo­hi­je je od­go­vo­rio da sma­tra da pred­sjed­nik Sr­bi­je ti­me za­pra­vo že­li da sma­nji svo­ju od­go­vor­nost.
Oštre re­ak­ci­je na ta­kve mi­tro­po­li­to­ve iz­ja­ve pr­vo su sti­gle od sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Ni­ko­le Se­la­ko­vi­ća, a po­tom i od pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de Zo­ra­ne Mi­haj­lo­vić, di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ka Đu­ri­ća i mi­ni­stra od­bra­ne Alek­san­dra Vu­li­na. Iz­ni­je­te su te­ške op­tu­žbe na ra­čun mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja, a Se­la­ko­vić je čak re­kao da se Am­fi­lo­hi­je „ba­vi vradž­bi­na­ma”, i da „ra­di ne­što što ne od­ra­ža­va duh pra­vo­sla­vlja”. I na­slov­ni­ce ta­blo­i­da ko­ji su bli­ski vr­hu srp­ske vla­sti obi­lo­va­le su te­škim op­tu­žba­ma na ra­čun mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja.
– Ako je Vu­čić pr­vi put u isto­ri­ji srp­skog na­ro­da po­sta­vio jed­nu ta­kvu oso­bu za pre­mi­je­ra da na­vod­no bu­de ugled srp­skih maj­ki i se­sta­ra, to su vradž­bi­ne, a ne ono što go­vo­ri mi­tro­po­lit i što je go­vo­rio još od 1981. go­di­ne, ka­da je upu­ćen pr­vi apel, ka­da je spa­lje­na Peć­ka pa­tri­jar­ši­ja –od­go­vo­rio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je na oštre na­pa­de Vu­či­će­vih sa­rad­ni­ka.
Po­tom je usli­je­di­lo zva­nič­no sa­op­šte­nje za jav­nost ar­hi­je­rej­skih pro­to­pre­zvi­te­ra Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske u ko­me je is­ka­za­na pu­na po­dr­ška mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju. Ar­hi­je­rej­ski pro­to­pre­zvi­te­ri Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske – ce­tinj­ski Obren Jo­va­no­vić, pod­go­rič­ko-ko­la­šin­ski Ve­li­bor Džo­mić, pod­go­rič­ko-da­ni­lov­grad­ski Dra­gan Mi­tro­vić, bar­ski Slo­bo­dan Ze­ko­vić, bu­dvan­ski Bo­ris Ra­do­vić, bo­ko­ko­to­r­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić i her­ceg­nov­ski Ra­do­mir Nik­če­vić sa­op­šti­li su da je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je svo­jim sta­vom o od­no­su pre­ma Ko­so­vu i Me­to­hi­ji re­kao isti­nu ko­ja je raz­ja­ri­la Alek­san­dra Vu­či­ća. A.Ć.-M.V.


Ne­će da ko­men­ta­ri­še ulo­gu Cr­kve

Vu­čić je ka­zao da je imao vi­še sa­sta­na­ka sa pa­tri­jar­hom Iri­ne­jem.
– Ni­je mo­je da ko­men­ta­ri­šem ulo­gu Cr­kve, ali že­li­mo da im ču­je­mo mi­šlje­nje s vre­me­na na vri­je­me – re­kao je Vu­čić.
On tvr­di da je srp­ska vla­da mno­go ura­di­la za srp­ske ma­na­sti­re na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, a kao do­kaz za to je u emi­si­ji RTS-a po­ka­zao fo­to­gra­fi­je ob­no­vlje­nih ma­na­sti­ra.
– Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li ima­mo sna­ge da go­vo­ri­mo isti­nu sa­mi sa so­b­om i da za­štit­mo ono što ima­mo, ali da se ne pra­vi­mo da sve na svi­je­tu pri­pa­da na­ma. Da li će­mo ima­ti do­volj­no sna­ge, pla­šim se – na­veo je pred­sjed­nik Sr­bi­je.


Vu­čić: Do­bri od­no­si i sa vla­šću i sa opo­zi­ci­jom u Cr­noj Go­ri

U emi­si­ji RTS-a Alek­san­dar Vu­čić je re­kao da su od­no­si iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re pri­stoj­ni. Ka­zao je da ima ko­rekt­ne od­no­se i sa vla­sti­ma i sa opo­zi­ci­jom.
– Da­li smo no­vac za grad­nju Srp­ske ku­će. Te­ška je si­tu­a­ci­ja za srp­ske stran­ke u Cr­noj Go­ri, ni­je la­ka. Ta­ko­đe, ima­mo kon­kret­ne od­no­se sa vla­sti­ma u Cr­noj Go­ri. I to je sve što že­lim da ka­žem – re­kao je Vu­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"