Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-16 INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND ODOBRIO NOVČANA SREDSTVA PO POVOLJNIM USLOVIMA FIRMI PREDRAGA BAJOVIĆA
Lukšićevom šuri državni kredit od 400.000
Lukšić Lukšićevom šuri državni kredit od 400.000 IRF je dao kredit od 400.000 eura po povoljnim uslovima kompaniji „Atena-Bohor”, koja je u vlasništvu Predraga Bajovića, šure nekadašnjeg premijera Igora Lukšića. Radi se o firmi koja je u finansijskim izvještajima prijavila dobit od čak 3.102.695 eura Po osnovu uslova kreditnih linija koje su javno objavljene, IRF je preduzeću „Atena-Bohor” odobrio dugoročni kredit od 400.000 eura za nabavku trajnih obrtnih sredstava – kazala je portparol IRF-a Maša Vukasojević, navodeći da je to preduzeće ispunilo sve uslove za dobijanje kredita
Vla­din In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­ni fond (IRF) odo­brio je prošle godine po po­volj­nim uslo­vi­ma kre­dit od 400.000 eura kom­pa­ni­ji „Ate­na-Bo­hor”, ko­ja je u vla­sni­štvu Pre­dra­ga Ba­jo­vi­ća, šu­re ne­ka­da­šnjeg pre­mi­je­ra Igo­ra Luk­ši­ća.
U po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne mo­že se vi­dje­ti da je IRF zbog kre­di­ta u mar­tu pro­šle go­di­ne upi­sao hi­po­te­ku na ne­po­kret­nu imo­vi­nu Ba­jo­vi­će­ve fir­me u Pod­go­ri­ci.
Ra­di se o di­rekt­nom kre­di­tu vla­di­nog fon­da, ko­ji ni­je re­a­li­zo­van po­sred­stvom po­slov­ne ban­ke. Rok za nje­go­vu ot­pla­tu je fe­bru­ar 2021. go­di­ne, od­no­sno 48 mje­se­ci.
Pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma, iz kom­pa­ni­je „Ate­na-Bo­hor” su tra­ži­li kre­dit za po­tre­be fi­nan­si­ra­nja „traj­nih obrt­nih sred­sta­va”.
Port­pa­rol In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­nog fon­da (IRF) Ma­ša Vu­ka­so­je­vić sa­op­šti­la je da je pred­u­ze­će „Ate­na-Bo­hor” is­pu­ni­lo sve uslo­ve za do­bi­ja­nje kre­di­ta.
– Po osno­vu uslo­va kre­dit­nih li­ni­ja, ko­je su jav­no ob­ja­vlje­ne, IRF je pred­u­ze­ću „Ate­na-Bo­hor” odo­brio du­go­roč­ni kre­dit od 400.000 eura za na­bav­ku traj­nih obrt­nih sred­sta­va. Pod­sje­ća­mo da IRF do­no­si Od­lu­ke o pla­si­ra­nju kre­dit­nih sred­sta­va po kri­te­ri­ju­mi­ma i uslo­vi­ma utvr­đe­nim za­ko­ni­ma i ak­ti­ma Po­slov­ne po­li­ti­ke i da je pred­u­ze­će „Ate­na-Bo­hor” ste­klo sve uslo­ve za odo­bre­nje kre­di­ta – ka­za­la je Vu­ka­so­je­vi­će­va
U fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma, do­sta­vlje­nim Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re, mo­že se vi­dje­ti da kom­pa­ni­ja Luk­ši­će­vog šu­re, ko­ja se ba­vi dje­lat­no­šću osta­lih in­sta­la­ci­o­nih ra­do­va u gra­đe­vi­nar­stvu, za­ra­đu­je ve­li­ke svo­te nov­ca.
U 2016. go­di­ni ima­la je ukup­nu ak­ti­vu od sko­ro pet mi­li­o­na eura. Pri­ja­vlje­na je i ne­ras­po­re­đe­na do­bit od 3.102.695 eura, ko­ja je aku­mu­li­ra­na to­kom ne­ko­li­ko go­di­na po­slo­va­nja.
U bi­lan­si­ma sta­nja za 2016. i 2015. go­di­nu „Ate­na-Bo­hor” ni­je pri­ja­vlji­va­la gu­bit­ke u po­slo­va­nju.
Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) to­kom 2012. go­di­ne pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu u ko­joj je bi­la po­me­nu­ta ta Ba­jo­vi­će­va kom­pa­ni­ja.
Ra­di se o po­slu uskla­đi­va­nja pro­stor­nog pla­na za na­se­lje Lap­či­će iz­nad Bu­dve gdje je, pre­ma MANS-u, naj­ve­ću ko­rist ima­la ta fir­ma.
MANS je pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu u tom pred­me­tu pro­tiv ne­ka­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka bu­dvan­ske op­šti­ne La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća. U fir­mi „Ate­na-Bo­hor” bi­la je za­po­sle­na i Luk­ši­će­va su­pru­ga Na­ta­ša.
MANS je utvr­dio da je Luk­ši­će­vom šu­ri do­zvo­lje­no da se gra­đe­vin­ski ši­ri i u vi­si­nu i u ši­ri­nu u od­no­su na ono što je bi­lo pred­vi­đe­no pret­hod­nim pla­nom. U za­htje­vu u ko­ji je MANS imao uvid, Ba­jo­vić je eks­pli­cit­no tra­žio da se plan uskla­di sa pro­jek­tom nje­go­ve kom­pa­ni­je.
Do­da­li su da to fak­tič­ki zna­či da se plan ni­je uskla­đi­vao sa jav­nim in­te­re­som ili pla­nom vi­šeg re­da, već sa in­te­re­si­ma te kom­pa­ni­je.
Vl.O.


Vla­sni­štvo u vi­še fir­mi

Po­red kom­pa­ni­je „Ate­na-Bo­hor”, Pre­drag Ba­jo­vić ima vla­sni­štvo i u kom­pa­ni­ji „Mont Hi­dro”, či­ja su dje­lat­nost „kon­sul­tant­ske ak­tiv­no­sti u ve­zi s po­slo­va­njem i osta­lim upra­vlja­njem”. Ukup­na ak­ti­va te fir­me, pre­ma po­sled­njem fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju je 377.152 eura.
Pre­drag Ba­jo­vić ima i 20 od­sto vla­sni­štva u pri­vred­nom dru­štvu „Aro­ma” Plje­vlja, sa dje­lat­no­šću – tr­go­vi­na na ma­lo u ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma, pre­te­žno hra­nom, pi­ćem i du­va­nom. Pre­ma po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve, ukup­na ak­ti­va te kom­pa­ni­je je 954.967 eura.


Dvije decenije uspješno posluju

Vu­ka­so­je­vićeva je do­da­la da se „Ate­na-Bo­hor” sko­ro dvi­je de­ce­ni­je uspje­šno ba­vi ve­le­pro­da­jom ma­te­ri­ja­la za si­ste­me su­ve grad­nje, ure­đe­njem ene­ri­je­ra, pro­da­jom i ugrad­njom ra­svje­te o če­mu svje­do­či i ve­li­ki broj re­a­li­zo­va­nih pro­je­ka­ta u pro­te­klom pe­ri­o­du.
– Ta­ko­đe, pred­u­ze­će „Ate­na-Bo­hor” se na­la­zi na „Bi­je­loj li­sti” po­re­skih ob­ve­zni­ka što zna­či da ured­no iz­mi­ru­je svo­je po­re­ze i do­pri­no­se pre­ma dr­ža­vi, a o eko­nom­sko-fi­nan­sij­skim po­ka­za­te­lji­ma sva­ko se mo­že in­for­mi­sa­ti na osno­vu bi­lan­sa ko­ji se na­la­ze na saj­tu Po­re­ske upra­ve – pi­še u od­go­vo­ru Vu­ka­so­je­vi­će­va. Do­da­je da „IRF svo­ju po­slov­nu po­li­ti­ku pa­žlji­vo po­sve­ću­je sva­kom pred­u­zet­ni­ku i pred­u­ze­ću po­je­di­nač­no i u skla­du sa svo­jim pro­ce­du­ra­ma i pra­vil­ni­ci­ma i shod­no to­me kre­di­te pla­si­ra is­klju­či­vo po eko­nom­skim i fi­nan­sij­skim kri­te­ri­ju­mi­ma, u za­kon­sko pred­vi­đe­nim pro­ce­du­ra­ma, ta­ko da ap­so­lut­no ni­je mo­gu­će da ne­ko do­bi­je kre­dit po ne­kom dru­gom osno­vu”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"