Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-25 NA SUĐENJU OPTUŽENIMA ZA PRIPREMANJE TERORIZMA MIHAILO ČAĐENOVIĆ UDALJEN IZ SUDNICE ZBOG OPTUŽBI NA RAČUN SPECIJALNOG TUŽIOCA
Ako je Katnić prijetio po Dubrovniku, meni neće
Ako je Katnić prijetio po Dubrovniku, meni neće Katnić tvrdi da je samo reagovao u cilju zaštite svjedoka saradnika
Na­kon sko­ro tri mje­se­ca, ju­če je u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du za­vr­še­no sa­slu­ša­nje svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­še Sin­đe­li­ća u slu­ča­ju op­tu­že­nih za po­ku­šaj te­ro­ri­zma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne. To, ipak, ne zna­či da se on ne­će po­no­vo po­ja­vi­ti pred vi­je­ćem Spe­ci­jal­nog odje­lje­nja Su­za­ne Mu­go­še, što za­vi­si od to­ga da li će i ko­je pred­lo­ge od­bra­ne pri­hva­ti­ti po­me­nu­to vi­je­će, a ko­ji se od­no­se upra­vo na svje­do­ka sa­rad­ni­ka.
Op­tu­že­ni Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić ju­če je uda­ljen iz sud­ni­ce na­kon što je op­tu­žio Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća za pri­jet­nje. Ka­zao je da mu je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Kat­nić pri­je­tio, ali bez ri­je­či, od­no­sno ge­sti­ku­la­ci­jom.
– Kon­sta­tu­je se da op­tu­že­ni Ča­đe­no­vić, na­kon što mu je sud uzeo ri­ječ, go­vo­rio tu­ži­o­cu Kat­ni­ću: „Ako je tu­ži­lac na­u­čio da pri­je­ti od Du­brov­ni­ka, Cav­ta­ta, do pred­sjed­ni­ce Vr­hov­nog i Ape­la­ci­o­nog su­da, me­ni ne­će” – iz­dik­ti­ra­la je za za­pi­snik su­di­ja Mu­go­ša.
Na­kon to­ga su­du se obra­tio i advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić, na­vo­de­ći da mu je Kat­nić pri­je­tio ge­sti­ku­la­ci­jom, ali „da ga je sra­mo­ta da to po­ka­že, pa naj­bo­lje da se od­gle­da sni­mak”.
Kat­nić je po­ku­šao da ob­ja­sni da je sa­mo re­a­go­vao u ci­lju za­šti­te, jer je Sin­đe­li­ću upu­će­no „da mu je pre­go­rio osi­gu­rač”, a zna se u Cr­noj Go­ri šta to zna­či.
Da­na­šnje su­đe­nje, kao i mno­ga odr­ža­na u pret­hod­nom pe­ri­o­du obi­lje­ži­le su op­tu­žbe Sin­đe­li­ća na ra­čun De­mo­krat­skog fron­ta, po­čev od to­ga da sto­je iza po­ku­ša­ja nje­go­vog ubi­stva na Ava­li, do iz­da­je ak­ci­je i pro­da­je de­mon­stra­ci­ja, ali i uda­lje­nje op­tu­že­nih iz sud­ni­ce. Iz­me­đu osta­log, svje­dok je ju­če ka­zao i da mu je Edi na Ka­le­meg­da­nu re­kao da za po­tre­be od­bra­ne op­tu­že­nog Bra­ti­sla­va Di­ki­ća an­ga­žu­je advo­ka­ta Go­ra­na Pe­tro­ni­je­vi­ća, ali da on to ni­je uspio, i da ga je Edi an­ga­žo­vao pre­ko ne­kog dru­gog. Svje­dok sa­rad­nik je tvr­dio da zna da je advo­kat Pe­tro­ni­je­vić ud­baš.
Na pi­ta­nje advo­ka­ta ka­da je svje­dok sa­rad­nik sa­znao da je De­mo­krat­ski front iz­dao, Sin­đe­lić je od­go­vo­rio: „Ka­da su po­če­li da ši­re gla­si­ne da će da uđu u vla­du sa ne­kim dru­gim iz opo­zi­ci­je, ta­da sam shva­tio da su oni od po­čet­ka ima­li do­go­vor sa DPS-om, a sa­mo je bi­lo pi­ta­nje vre­me­na ka­da će da uđu”.
– Evo ih sa­da u Sin­đi­nu Skup­šti­nu i pri­ma­ju Mi­lo­vu pla­tu, ja ni­sam ta­mo i ja to ne pri­mam. Ali, sve to po­tvr­đu­je da su me iz­da­li – do­dao je Sin­đe­lić.
Svje­dok sa­rad­nik je po­ja­snio da je ovo nje­go­vo sa­zna­nje, a ne mi­šlje­nje.
– Ovo je mo­je sa­zna­nje. To sam sa­znao pre­ma nji­ho­vim po­stup­ci­ma, pre­ma to­me ka­ko su se po­na­ša­li pre­ma me­ni i osta­lim za­tvo­re­nim lju­di­ma. Ka­da oni ni­su iza­šli u 20 ča­so­va sve je bi­lo ja­sno, da su iz­da­li. To se do­go­di­lo, ja ne mo­gu da pro­mi­je­nim ono šta se de­si­lo. Ni­je to me­ni ni­ko re­kao, ali to je isti­na – ka­zao je Sin­đe­lić.
Advo­kat Bu­la­to­vić je pi­tao svje­do­ka sa­rad­ni­ka da li je ika­da uče­stvo­vao u ne­koj slič­noj ope­ra­ci­ji, na šta je on od­go­vo­rio da ni­je bio an­ga­žo­van da vr­ši ne­ki dr­žav­ni udar i da su ta­kva pi­ta­nja be­smi­sle­na.
Bu­la­to­vić je da­lje pi­tao da li se za dr­žav­ni udar pri­pre­mao či­ta­ju­ći ne­ku spe­ci­jal­nu li­te­ra­tu­ru?
– Bi­lo je ve­o­ma krat­ko vri­je­me i ja ni­sam imao vre­me­na da či­tam ni­ka­kve knji­ge. Ni­sam imao ni­ka­kvog in­struk­to­ra – od­go­vo­rio je iro­nič­no Sin­đe­lić.
Ja ni­sam glup čo­vjek. Me­ni je bi­lo ja­sno da je Edi čo­vjek ko­ji se ra­zu­mi­je i ima ja­snu na­mje­ru – ka­zao je Sin­đe­lić.
Usli­je­di­lo je pi­ta­nje oda­kle zna da je De­mo­krat­ski front bio spre­man za ru­še­nje vla­sti na ovaj na­čin, na šta je svje­dok od­go­vo­rio da su ga zva­li da se vi­di sa nji­ma.
– Po­ziv sam do­bio di­rekt­no od Edi­ja – ka­zao je Sin­đe­lić.
Od­go­va­ra­ju­ći na da­lja pi­ta­nja do­dao je da ni­je tre­bao da se vi­di sa De­mo­krat­skim fron­tom u Mo­skvi već ne­gdje na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je i Cr­ne Go­re, i na­gla­sio da je si­gu­ran da je Edi htio da ru­ši vlast.
– Da ni­je bio ozbi­ljan ne bi tro­šio mi­li­o­ne eura na ovu ope­ra­ci­ju – ka­zao je Sin­đe­lić.
Bu­la­to­vić je pi­tao ka­ko su li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta da­li pri­sta­nak da će uče­stvo­va­ti u dr­žav­nom uda­ru, na šta je Sin­đe­lić od­go­vo­rio da oni ni­su da­li pri­sta­nak ne­go da su tra­ži­li od nje­ga da uče­stvu­je u to­me i da ru­ski na­ci­o­na­li­sti uče­stvu­ju u dr­žav­nom uda­ru.
– To je me­ni pot­pu­no ja­sno pre­ma ono­me što sam čuo u Mo­skvi. Ali su ov­dje sa­da oni za­šti­će­ni, pa se pro­vla­če kroz slu­čaj – ka­zao je Sin­đe­lić.
Bu­la­to­vić je pi­tao od ko­ga ima sa­zna­nja da je uče­stvo­vao An­dri­ja Man­dić.
– Sve mi je obra­zlo­že­no od stra­ne Ru­sa, da su di­rekt­no oni umi­je­ša­ni u sve. Či­ta­vo ru­ko­vod­stvo De­mo­krat­skog fron­ta. Ja sam već re­kao da ni­sam htio da se sa­sta­jem sa nji­ma zbog in­for­ma­ci­ja ko­je sam imao o nji­ma, a ko­je ne smi­jem da iz­no­sim ov­dje, a sa­da vi­dim da su sve te in­for­ma­ci­je bi­le tač­ne – ka­zao je Sin­đe­lić.
Na in­si­sti­ra­nje advo­ka­ta da ka­že od ko­jih Ru­sa je do­bio in­for­ma­ci­je, od­go­vo­rio je: „Od pri­ja­te­lja De­mo­krat­skog fron­ta ko­ji im je dao mi­li­o­ne eura i do­la­ra, od Edi­ja. I da­će još nov­ca dok po­ve­že ka­ko sto­je stva­ri – ka­zao je Sin­đe­lić.
Da li po­sli­je ok­to­bra 2016. go­di­ne o sve­mu ovo­me ima ne­kih no­vih sa­zna­nja, ka­zao je da ima mno­go, i to di­rekt­no od ru­ko­vod­stva De­mo­krat­skog fron­ta pra­te­ći ih šta ra­de u jav­no­sti. „Sve mi je ap­so­lut­no ja­sno”, ka­zao je Sin­đe­lić.
Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić je pi­tao ako je tač­no da svje­dok sa­rad­nik ni­ka­da pri­je ovog slu­ča­ja ni­je imao kon­tak­ta sa dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma u Cr­noj Go­ri, ka­ko je mo­gu­će da je 2002. go­di­ne bio u pri­tvo­ru u Spu­žu.
– Ja sam bio u voj­nom pri­tvo­ru. To je bi­lo pi­ta­nje voj­nog pri­tvo­ra za Sr­bi­ju, to je bi­la jed­na voj­ska za ko­ju je bio nad­le­žan glav­ni voj­ni sud u Be­o­gra­du – ka­zao je Sin­đe­lić.
VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Pre­po­znao Edi­ja na sli­ci

Na­kon što su Sin­đe­li­ću po­ka­za­ne ko­pi­je pa­so­ša sa ime­ni­ma Edu­ard Ši­šma­kov i Edu­ard Ši­ro­kov, on je po­tvr­dio da se ra­di o is­toj oso­bi, od­no­sno da je to Edi. Su­di­ja je ka­za­la da su ko­pi­je pri­ba­vlje­ne pre­ko me­đu­na­rod­ne prav­ne po­mo­ći od Sr­bi­je i Polj­ske.
Sa­slu­ša­nje svje­do­ka sa­rad­ni­ka je za­vr­še­no i na­kon to­ga je advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić iz­nio niz no­vih pred­lo­ga za pri­ba­vlja­nje do­ku­men­ta­ci­je kao i sa­slu­ša­nje vi­še oso­ba sa ko­ji­ma je kon­tak­ti­rao Sin­đe­lić, o če­mu će sud da­nas od­lu­či­ti.
Svje­dok tvr­di da je i na­kon pre­da­je po­ku­šao da upo­zo­ri Edi­ja te­le­fo­nom da bje­ži. Advo­kat je pi­tao ka­ko ob­ja­šnja­va on­da što ne­ma od­la­znih po­zi­va ka Edi­ju u tom pe­ri­o­du, Sin­đe­lić ka­že da ni­je si­gu­ran pre­ko kog te­le­fo­na je zvao Edi­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"