Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2018-01-25 NA DNEVNOM REDU NAREDNOG ZASJEDANJA SO BIJELO POLJE IZVJEŠTAJ O RADU ODLAZEĆEG GRADONAČELNIKA
Žurić odlazi, problemi ostaju
Žurić Žurić odlazi, problemi ostaju Svi znamo da ni najjednostavnije procese nije uvijek lako bez propusta sprovesti do kraja, navodi se u Žurićevom oproštajnom izvještaju
BI­JE­LO PO­LjE- Sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta za­ka­za­na je za 31. ja­nu­ar, a pla­ni­ra­no je da se raz­ma­tra­ju sa­mo dvi­je tač­ke dnev­nog re­da. Raz­log za­sje­da­nja je od­la­zak Alek­san­dra Žu­ri­ća sa funk­ci­je gra­do­na­čel­ni­ka, na­kon dva man­da­ta i se­dam go­di­na pro­ve­de­nih u fo­te­lji pr­vog čo­vje­ka gra­da. OO DPS-a Bi­je­lo Po­lje pred­lo­žio je da nje­gov na­sled­nik bu­de Pe­tar Smo­lo­vić, dok bi Dže­ma­la Lju­ško­vi­ća na mje­stu pred­sjed­ni­ka SO tre­ba­lo da za­mi­je­ni Abaz Di­zda­re­vić.
Dok mno­gi, u pr­vom re­du pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je, tvr­de da je Op­šti­na u du­go­vi­ma i ve­li­kim pro­ble­mi­ma, od­la­ze­ći gra­do­na­čel­nik i nje­go­vi sa­rad­ni­ci hva­le se us­pje­si­ma. Žu­rić čak ima i sa­vje­te za svo­je na­sled­ni­ke ka­ko da na­sta­ve da ,,ni­žu uspje­he” i gra­de „evrop­sko Bi­je­lo Po­lje”.
Iz­vje­štaj o ra­du gra­do­na­čel­ni­ka i ostva­ri­va­nje funk­ci­ja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u pro­šloj go­di­ni bi­će pr­va tač­ka dnev­nog re­da na­red­nog za­sje­da­nja.
-Svi pla­no­vi raz­vo­ja na­šeg gra­da pra­te ak­tu­el­ne po­tre­be eko­nom­skog, kul­tur­nog i sve­op­šteg dru­štve­nog raz­vo­ja Bi­je­log Po­lja. Nji­ma smo pred­vi­dje­li stra­te­ške prav­ce dje­lo­va­nja, za­seb­no po obla­sti­ma ko­je ob­ra­đu­ju nad­le­žne or­ga­ni­za­ci­o­ne je­di­ni­ce lo­kal­ne upra­ve. Svi zna­mo da ni naj­jed­no­stav­ni­je pro­ce­se ni­je uvi­jek la­ko bez pro­pu­sta spro­ve­sti do kra­ja. Ne­do­volj­no raz­vi­je­na in­fra­struk­tu­ra i neo­p­hod­nost da­ljeg ula­ga­nja u ka­pi­tal­ne pro­jek­te, na­su­prot iza­zo­vi­ma ši­ro­ke po­tro­šnje, glo­bal­na eko­nom­ska kri­za sa svim svo­jim di­rekt­nim i in­di­rekt­nim efek­ti­ma, ne­do­volj­no do­bra sa­o­bra­ćaj­na do­stup­nost sje­ve­ra Cr­ne Go­re, vi­so­ka sto­pa ne­za­po­sle­no­sti, mi­gra­ci­je i emi­gra­ci­je pre­ma dr­ža­va­ma za­pad­ne Evro­pe, po­go­to­vu mla­dih lju­di, bi­li su ote­ža­va­ju­ći fak­to­ri ko­ji su se mo­ra­li ne­ga­tiv­no od­ra­zi­ti na ži­vo­te broj­nih na­ših po­je­di­na­ca i nji­ho­vih po­ro­di­ca, na­vo­di se u Žu­ri­će­vom iz­vje­šta­ju o ra­du ko­ji će se na­ći pred od­bo­r­ni­ci­ma.
Is­ti­če se da je pro­te­kla go­di­na obi­lje­že­na uspje­šnim na­stav­kom ra­da na re­a­li­zo­va­nju zna­čaj­nih in­ve­sti­ci­o­nih, in­fra­struk­tur­nih i stra­te­ških raz­voj­nih pro­je­ka­ta na pod­ruč­ju op­šti­ne i to u naj­ve­ćoj mje­ri za­hva­lju­ju­ći na­stav­ku iz­u­zet­no do­bre sa­rad­nje sa Vla­dom Cr­ne Go­re, di­rek­ci­ja­ma i agen­ci­ja­ma, me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, part­ne­ri­ma i do­na­to­ri­ma, zbog če­ga je ve­ći­na pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta u svim obla­sti­ma uspje­šno pri­ve­de­na kra­ju.
-U pro­te­kloj i ovoj go­di­ni, u svje­tlu mno­go to­ga već ura­đe­nog na ba­zič­noj in­fra­struk­tu­ri, ali i do­dat­ne či­nje­ni­ce da je u to­ku re­a­li­za­ci­ja naj­ve­ćeg pro­jek­ta ko­mu­nal­ne in­fra­struc­tu­re – si­ste­ma za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da, kao i me­đu­na­rod­ni ten­der za iz­grad­nju naj­sa­vre­me­ni­jeg si­ste­ma ži­ča­ra za bu­du­ći ski- cen­tar na lo­ka­li­te­tu Cmi­lja­ča i me­đu­na­rod­ni ten­der za ži­ča­ru od ma­na­sti­ra Pod­vrh do Đa­lo­vi­ća pe­ći­ne, mo­že­mo s pu­nom od­go­vor­no­šću da ka­že­mo da smo ko­nač­no pred­u­ze­li stra­te­ške ko­ra­ke na va­lo­ri­za­ci­ji naj­ve­ćeg tu­ri­stič­kog i agro­tu­ri­stič­kog po­ten­ci­ja­la sje­ve­ra Cr­ne Go­re- tvr­di Žu­rić.
Kad je ri­ječ o ak­tiv­no­sti­ma ko­je tre­ba rea­li­zo­va­ti, u iz­vje­šta­ju se na­vo­di da se mo­ra na­sta­vi­ti na ra­ci­o­na­li­za­ci­ji svih tro­ško­va lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je, jer, iako je na tom pla­nu uči­nje­no mno­go, osta­lo je još mno­go pro­sto­ra u ko­jem se mo­že uči­ni­ti još zna­čaj­nih ušte­da.
-Ta­ko­đe tre­ba po­ve­ća­ti efi­ka­snost u na­pla­ti lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da. In­spek­cij­skim kon­tro­la­ma po­dr­ža­ti po­stu­pak na­pla­te po­re­skog du­ga. Po­red stal­ne ak­tiv­no­sti na­pla­te du­ga iz te­ku­će go­di­ne, po­ja­ča­ti ak­tiv­no­sti na na­pla­ti du­ga iz pret­hod­nih go­di­na. Da­lje una­pre­đi­va­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju i uslo­ve za rad mje­snih za­jed­ni­ca i nji­ho­vo si­gur­ni­je i objek­tiv­ni­je fi­nan­si­ra­nje, pru­ža­ti struč­nu po­moć oko iz­bo­ra no­vih čla­no­va Sa­vje­ta MZ i nad­zor­nog od­bo­ra. Oba­vlja­ti po­slo­ve na edu­ka­ci­ji or­ga­na MZ i gra­đa­na pu­tem or­ga­ni­zo­va­nja ra­di­o­ni­ca, okru­glih sto­lo­va, is­ti­če se u iz­vje­šta­ju.
M.N.


Otva­ra­ti rad­na mje­sta u pri­vre­di

Žu­rić pred­la­že da tre­ba ra­di­ti na ja­ča­nju me­đu­op­štin­ske i me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje, u ci­lju efi­ka­sni­jeg i eko­no­mič­ni­jeg ra­da lo­kal­ne upra­ve, vr­ši­ti raz­mje­nu is­ku­sta­va u obla­sti­ma eko­no­mi­je, fi­nan­si­ja, or­ga­ni­za­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, kul­tu­re...
-Po­seb­nu pa­žnju i svu ras­po­lo­ži­vu ener­gi­ju i re­sur­se tre­ba usmje­ri­ti na omo­gu­ća­va­nje što sko­ri­jeg otva­ra­nja no­vih rad­nih mje­sta u pri­vre­di, jer je to je­di­ni re­al­ni in­stru­ment bor­be s osnov­nim pro­ble­mi­ma sje­ve­ra CG, vi­so­kom ne­za­po­sle­no­šću, ni­skim za­ra­da­ma, mi­gra­ci­ja­ma i emi­gra­ci­ja­ma, po­go­to­vu mla­dih lju­di-is­ti­če Žu­rić u opro­štaj­nom iz­vje­šta­ju.
Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"