Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-16 INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND ODOBRIO NOVČANA SREDSTVA PO POVOLJNIM USLOVIMA FIRMI PREDRAGA BAJOVIĆA
Lukšićevom šuri državni kredit od 400.000
Lukšić Lukšićevom šuri državni kredit od 400.000 IRF je dao kredit od 400.000 eura po povoljnim uslovima kompaniji „Atena-Bohor”, koja je u vlasništvu Predraga Bajovića, šure nekadašnjeg premijera Igora Lukšića. Radi se o firmi koja je u finansijskim izvještajima prijavila dobit od čak 3.102.695 eura Po osnovu uslova kreditnih linija koje su javno objavljene, IRF je preduzeću „Atena-Bohor” odobrio dugoročni kredit od 400.000 eura za nabavku trajnih obrtnih sredstava – kazala je portparol IRF-a Maša Vukasojević, navodeći da je to preduzeće ispunilo sve uslove za dobijanje kredita
Vla­din In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­ni fond (IRF) odo­brio je prošle godine po po­volj­nim uslo­vi­ma kre­dit od 400.000 eura kom­pa­ni­ji „Ate­na-Bo­hor”, ko­ja je u vla­sni­štvu Pre­dra­ga Ba­jo­vi­ća, šu­re ne­ka­da­šnjeg pre­mi­je­ra Igo­ra Luk­ši­ća.
U po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne mo­že se vi­dje­ti da je IRF zbog kre­di­ta u mar­tu pro­šle go­di­ne upi­sao hi­po­te­ku na ne­po­kret­nu imo­vi­nu Ba­jo­vi­će­ve fir­me u Pod­go­ri­ci.
Ra­di se o di­rekt­nom kre­di­tu vla­di­nog fon­da, ko­ji ni­je re­a­li­zo­van po­sred­stvom po­slov­ne ban­ke. Rok za nje­go­vu ot­pla­tu je fe­bru­ar 2021. go­di­ne, od­no­sno 48 mje­se­ci.
Pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma, iz kom­pa­ni­je „Ate­na-Bo­hor” su tra­ži­li kre­dit za po­tre­be fi­nan­si­ra­nja „traj­nih obrt­nih sred­sta­va”.
Port­pa­rol In­ve­sti­ci­o­no raz­voj­nog fon­da (IRF) Ma­ša Vu­ka­so­je­vić sa­op­šti­la je da je pred­u­ze­će „Ate­na-Bo­hor” is­pu­ni­lo sve uslo­ve za do­bi­ja­nje kre­di­ta.
– Po osno­vu uslo­va kre­dit­nih li­ni­ja, ko­je su jav­no ob­ja­vlje­ne, IRF je pred­u­ze­ću „Ate­na-Bo­hor” odo­brio du­go­roč­ni kre­dit od 400.000 eura za na­bav­ku traj­nih obrt­nih sred­sta­va. Pod­sje­ća­mo da IRF do­no­si Od­lu­ke o pla­si­ra­nju kre­dit­nih sred­sta­va po kri­te­ri­ju­mi­ma i uslo­vi­ma utvr­đe­nim za­ko­ni­ma i ak­ti­ma Po­slov­ne po­li­ti­ke i da je pred­u­ze­će „Ate­na-Bo­hor” ste­klo sve uslo­ve za odo­bre­nje kre­di­ta – ka­za­la je Vu­ka­so­je­vi­će­va
U fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma, do­sta­vlje­nim Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re, mo­že se vi­dje­ti da kom­pa­ni­ja Luk­ši­će­vog šu­re, ko­ja se ba­vi dje­lat­no­šću osta­lih in­sta­la­ci­o­nih ra­do­va u gra­đe­vi­nar­stvu, za­ra­đu­je ve­li­ke svo­te nov­ca.
U 2016. go­di­ni ima­la je ukup­nu ak­ti­vu od sko­ro pet mi­li­o­na eura. Pri­ja­vlje­na je i ne­ras­po­re­đe­na do­bit od 3.102.695 eura, ko­ja je aku­mu­li­ra­na to­kom ne­ko­li­ko go­di­na po­slo­va­nja.
U bi­lan­si­ma sta­nja za 2016. i 2015. go­di­nu „Ate­na-Bo­hor” ni­je pri­ja­vlji­va­la gu­bit­ke u po­slo­va­nju.
Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) to­kom 2012. go­di­ne pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu u ko­joj je bi­la po­me­nu­ta ta Ba­jo­vi­će­va kom­pa­ni­ja.
Ra­di se o po­slu uskla­đi­va­nja pro­stor­nog pla­na za na­se­lje Lap­či­će iz­nad Bu­dve gdje je, pre­ma MANS-u, naj­ve­ću ko­rist ima­la ta fir­ma.
MANS je pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu u tom pred­me­tu pro­tiv ne­ka­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka bu­dvan­ske op­šti­ne La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća. U fir­mi „Ate­na-Bo­hor” bi­la je za­po­sle­na i Luk­ši­će­va su­pru­ga Na­ta­ša.
MANS je utvr­dio da je Luk­ši­će­vom šu­ri do­zvo­lje­no da se gra­đe­vin­ski ši­ri i u vi­si­nu i u ši­ri­nu u od­no­su na ono što je bi­lo pred­vi­đe­no pret­hod­nim pla­nom. U za­htje­vu u ko­ji je MANS imao uvid, Ba­jo­vić je eks­pli­cit­no tra­žio da se plan uskla­di sa pro­jek­tom nje­go­ve kom­pa­ni­je.
Do­da­li su da to fak­tič­ki zna­či da se plan ni­je uskla­đi­vao sa jav­nim in­te­re­som ili pla­nom vi­šeg re­da, već sa in­te­re­si­ma te kom­pa­ni­je.
Vl.O.


Vla­sni­štvo u vi­še fir­mi

Po­red kom­pa­ni­je „Ate­na-Bo­hor”, Pre­drag Ba­jo­vić ima vla­sni­štvo i u kom­pa­ni­ji „Mont Hi­dro”, či­ja su dje­lat­nost „kon­sul­tant­ske ak­tiv­no­sti u ve­zi s po­slo­va­njem i osta­lim upra­vlja­njem”. Ukup­na ak­ti­va te fir­me, pre­ma po­sled­njem fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju je 377.152 eura.
Pre­drag Ba­jo­vić ima i 20 od­sto vla­sni­štva u pri­vred­nom dru­štvu „Aro­ma” Plje­vlja, sa dje­lat­no­šću – tr­go­vi­na na ma­lo u ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma, pre­te­žno hra­nom, pi­ćem i du­va­nom. Pre­ma po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve, ukup­na ak­ti­va te kom­pa­ni­je je 954.967 eura.


Dvije decenije uspješno posluju

Vu­ka­so­je­vićeva je do­da­la da se „Ate­na-Bo­hor” sko­ro dvi­je de­ce­ni­je uspje­šno ba­vi ve­le­pro­da­jom ma­te­ri­ja­la za si­ste­me su­ve grad­nje, ure­đe­njem ene­ri­je­ra, pro­da­jom i ugrad­njom ra­svje­te o če­mu svje­do­či i ve­li­ki broj re­a­li­zo­va­nih pro­je­ka­ta u pro­te­klom pe­ri­o­du.
– Ta­ko­đe, pred­u­ze­će „Ate­na-Bo­hor” se na­la­zi na „Bi­je­loj li­sti” po­re­skih ob­ve­zni­ka što zna­či da ured­no iz­mi­ru­je svo­je po­re­ze i do­pri­no­se pre­ma dr­ža­vi, a o eko­nom­sko-fi­nan­sij­skim po­ka­za­te­lji­ma sva­ko se mo­že in­for­mi­sa­ti na osno­vu bi­lan­sa ko­ji se na­la­ze na saj­tu Po­re­ske upra­ve – pi­še u od­go­vo­ru Vu­ka­so­je­vi­će­va. Do­da­je da „IRF svo­ju po­slov­nu po­li­ti­ku pa­žlji­vo po­sve­ću­je sva­kom pred­u­zet­ni­ku i pred­u­ze­ću po­je­di­nač­no i u skla­du sa svo­jim pro­ce­du­ra­ma i pra­vil­ni­ci­ma i shod­no to­me kre­di­te pla­si­ra is­klju­či­vo po eko­nom­skim i fi­nan­sij­skim kri­te­ri­ju­mi­ma, u za­kon­sko pred­vi­đe­nim pro­ce­du­ra­ma, ta­ko da ap­so­lut­no ni­je mo­gu­će da ne­ko do­bi­je kre­dit po ne­kom dru­gom osno­vu”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"